• проба Шиллера
 • кольпоскопія
 • кольпомікроскопія
 • кольпоцитологія
 • цервікоскопія
 • переднє піхвове склепіння
 • заднє піхвове склепіння
 • бiчне піхвове склепіння
 • передню черевну стінку
 • пряму кишку
 • безсимптомна міома матки, виявлена при профоглядi
 • рак шийки матки
 • пухлина яєчника
 • кровотеча в менопаузі
 • пiдозра на позаматкову вагiтнiсть
 • перитонiт неясної етіології
 • рак яєчника
 • наявнiсть пiосальпiнксу
 • дiагностики вагiтностi
 • дiагностики патології шийки матки
 • визначення довжини порожнини матки
 • пiдозра на саркому матки
 • наявнiсть асциту
 • ювенiльна кровотеча
 • кровотеча в менопаузі
 • видалення фіброматозного вузла, що народжується через пiхву
 • лапароскопiя
 • лапаротомiя
 • гістероскопiя
 • аналiз крові клiнiчний
 • вишкрiбання матки
 • ультрасонографiя
 • пункцiя черевної порожнини через заднє склепіння піхви
 • внутрiшньочеревної кровотечі
 • розриву кісти яєчника
 • апоплексiї яєчника
 • позаматкової вагiтностi
 • кардинальнi
 • круглi, воронко-тазовi
 • власнi зв'язки яєчників, круглi
 • крижово-матковi
 • дефундацiя матки
 • консервативна мiомектомия
 • надпiхвова ампутацiя матки
 • мiжтрубна мiомектомия
 • круглi зв'язки
 • воронко-тазовi зв'язки
 • матковi вiддiли труб
 • власнi зв'язки яєчників
 • шийку матки
 • кардинальнi, круглi
 • круглi, воронко-тазові
 • круглi, власнi зв'язки яєчників, мезосальпінкс
 • крижово-матковi, воронко-тазовi
 • круглi, власнi зв'язки яєчникiв
 • власнi зв'язки яєчникiв, воронко-тазовi
 • власнi зв'язки яєчникiв, воронко-тазовi, крижово-матковi
 • круглi, воронко-тазовi
 • субсерозна мiома на нiжцi в 35-лiтньої жiнки
 • iнтрамуральна локалiзацiя одного великого вузла в 35-лiтньої жiнки
 • фиброматозний вузол, що народжується у 40-лiтньої жiнки
 • пiдслизова міома з геморрагiчним синдромом
 • розмiри матки бiльше 12 тижнiв вагiтностi
 • велика мiома матки, ендометрiоз шийки матки
 • субсерозний мiоматозний вузол на нiжцi, матка нормальних розмiрiв
 • маткова артерiя
 • яєчникова артерiя
 • ниркова артерiя
 • зовнiшня здухвинна
 • трубна гілка маткової артерiї
 • шкiру
 • пiдшкiрну клiтковину
 • власну фасцiю
 • апоневроз
 • очеревину
 • сприяє утворенню пiсляоперацiйних гриж
 • вимагає бiльше часу для гемостазу, рубець бiльш косметичний
 • шов менш мiцний
 • порушення цiлісностi тазового дна
 • порушення апарату матки, що пiдвiшує
 • перенесений парапроктит
 • пiдвищення внутрiшньочеревного тиску
 • ослабленням м'язiв тазового дна, опущенням передньої i задньої стiнок пiхви, опущенням сечового мiхура
 • подовженням шийки матки
 • випаданням прямої кишки
 • неповним випадінням стiнок пiхви
 • повним випадінням стiнок пiхви, шийка матки виходить за межi пiхви
 • подовженням шийки матки
 • операцiї з використанням зв'язкового апарату
 • операцiї на фiксуючому апаратi
 • операцiї з використанням алопластичних матерiалiв
 • Операція Еметта
 • передня i задня пластика пiхви з перинео-леваторопластикою
 • конусоподiбна ампутацiя шийки матки з пластикою пiхви
 • операцiя Еметта
 • передня кольпорафiя
 • задня кольпорафiя
 • передня i задня кольпорафiя
 • передня i задня кольпорафiя з леваторопластикою
 • ампутацiя шийки матки за Штурмдорфом з кольпо-перинео-леваторопластикою, Манчестерська операцiя
 • серединна кольпорафiя
 • екстирпацiя матки через пiхву з леваторопластикою
 • вентрофiксацiя
 • вентрофiксацiя з кольпо-перинео-леваторопластикою
 • серединна кольпорафія
 • уретроцеле
 • цистоцеле
 • ректоцеле
 • неповному випадінні матки
 • повному випадінні матки
 • при повному випадiннi матки
 • у лiтньому вiцi
 • при наявностi декубiтальних виразок на шийки матки
 • при подовженнi шийки матки з опущенням стiнок пiхви
 • при повному випадiннi матки в осiб середнього вiку
 • при повному випадіннi матки з наявнiстю декубитальної виразки
 • при повному випадiннi матки з порушенням функцiї сечового мiхура
 • при повному випадiннi матки при вiдсутностi супутнiх захворювань шийки матки в осiб старечого вiку
 • подовженнi її та гiпертрофiї
 • старих розривах
 • наявностi ovulae Nabothii
 • ерозiї
 • затримку натрiю i збiльшення маси тiла
 • пiдвищення стiйкостi до iнфекцiї
 • уповiльнене загоєння ран
 • гiпертензiю
 • втрату калiю
 • 50 ммоль/л
 • 200 ммоль/л
 • 100 ммоль/л
 • 150 ммоль/л
 • 300 ммоль/л
 • K+ - 10, Ca++ - 2,5 ммоль/л
 • K+ - 5, Ca++ - 2,5 ммоль/л
 • K+ - 20, Ca++ - 5 ммоль/л
 • K+ - 10, Ca++ - 5 ммоль/л
 • K+ - 15, Ca++ - 5 ммоль/л
 • видом анестетика
 • видом операцiї
 • вiком i статтю пацiєнта
 • станом електролiтного балансу
 • введенням атропiну перед операцiєю
 • осмотичному дiурезi, пiтливостi
 • недостатньому споживаннi води
 • пiдвищеній секрецiї антидіуретичного гормону
 • передозуванні окситоцину
 • хороший показник – вiдсоток гемоглобiну
 • хороший показник – кiлькiсть еритроцитiв
 • об'єм кровi
 • пiсля кровотечi точний показник – вiдсоток гемоглобiну
 • пiсля кровотечi точний показник – кiлькiсть еритроцитiв
 • вiдшкодувати крововтрату на 100% консервованою кров'ю
 • вiдшкодувати крововтрату на 100% теплою донорською кров'ю
 • вiдшкодувати крововтрату на 150% консервованою кров'ю
 • вiдшкодувати крововтрату на 150% теплою донорською кров'ю
 • iнфузiйно-трансфузiйною терапiєю лiквiдувати явища шоку
 • гiповолемiя, гiперкоагуляцiя, гiповентиляцiя, зниження моторної функцiї кишечника
 • гiперволемiя, гiперкоагуляцiя, парез кишечника
 • гiповолемiя, гiпокоагуляцiя, гiпервентиляцiя, парез кишечника
 • залишковою дiєю релаксантiв, болем у ранi
 • паралiчем мiжреберних м'язiв при епiдуральнiй анестезiї
 • пiдвищення АТ, брадикардiя, олiгурiя
 • вздуття шийних вен, тахiкардiя, набряки
 • зниження АТ, тахiкардiя, олiгурiя
 • знеболювання, антибiотики, гепаринотерапiя, iнфузiя в/в 2000 мл розчинiв, стимуляцiя функцiї кишечника, iнгаляцiя содова, дихальна гiмнастика, активний руховий режим
 • знеболювання, iнфузiя в/в 1500 мл розчинiв, в середину – 1000 мл рiдини, iнгаляцiя содова, дихальна гiмнастика, активний руховий режим
 • позаматкова вагітність
 • розлитий перитоніт
 • міома матки
 • апоплексія яєчника з внутрішньочеревною кровотечею
 • розрив кісти яєчника
 • розлитий перитоніт
 • перекрут «ніжки» яєчника
 • некроз субсерозних міоматозних вузлів
 • піосальпінкс
 • розлитий перитоніт
 • кровотеча в черевну порожнину з ознаками геморагічного шоку
 • діагностика ускладнень під час чи після проведення гінекологічних маніпуляцій
 • розрив кісти яєчника
 • розлитий перитоніт
 • міома матки
 • неплідність