• тiльки за 2 тижнi до пологiв
 • у 12-14 тижнiв вагiтностi
 • тiльки при порушеннi кровообiгу
 • до 12 тижня вагiтностi, у 28-30 тижнiв i за 3 тижнi до пологiв
 • мiтральному стенозi з ознаками легеневої гiпертензiї
 • септичному ендокардитi
 • миготливiй аритмiї
 • недостатності мітрального клапану із НК 0 ступеню
 • частi гiпертонiчнi кризи
 • гiпертонiчна хвороба II Б ступеню
 • порушення мозкового кровообiгу
 • гiпертонiчна хвороба II A ступеню
 • гiпертонiчнiй хворобi I ступеню
 • при антенатальнiй загибелi плоду
 • гiпертонiчному кризi i тазовому передлежаннi плоду
 • порушеннi мозкового кровообiгу
 • пiзнiм гестозом
 • хворобою Iценко-Кушинга
 • коарктацією аорти
 • гломерулонефритом
 • міокардитом
 • набряки на ногах, протеiнурiя, АТ пiдвищений, печiнка нормальних розмiрiв
 • набряки на ногах, протеiнурiя, АТ нормальний, печiнка збiльшена
 • задишка, кашель, нежить, температура тiла 38°
 • пульс 80-90 вд. у хвилину, частота дихання 20 у хвилину, АТ - 100/60 мм рт. ст., набряки на ногах
 • мітральним стенозом
 • важкою прееклампсією
 • аортальним стенозом
 • недостатністю мітрального клапана
 • поперечне положення плоду
 • фiзiологiчне збiльшення ОЦК наприкiнцi II триместру
 • фiзiологiчне збiльшення ОЦК у I триместрi
 • задишка
 • набряки на ногах
 • зменшення надходження кровi до серця пiд час перейм
 • збiльшення надходження кровi до серця пiд час перейм i переповнення кров'ю судин черевної порожнини пiсля пологiв
 • збiльшення ОЦК у III перiодi пологiв
 • зменшення серцевого викиду
 • зменшення ОЦК
 • високого стояння купола дiафрагми
 • збільшення ОЦК
 • на 10-му тижнi
 • на 38-40 тижнi
 • у I перiодi пологiв
 • у II перiодi пологiв
 • у пiсляпологовому перiодi
 • змiною положення серця
 • пiдвищенням АТ
 • пiдвищенням периферичного опору судин
 • гiперкоагуляцiєю
 • пiдвищення систолiчного тиску на 10 %, діастолiчного тиску на 10 %
 • пiдвищення систолiчного тиску на 20 %, діастолiчного тиску на 10 %
 • пiдвищення систолiчного тиску на 30 %, діастолiчного тиску на 15%
 • пiдвищення диастолiчного тиску на 10 %
 • гломерулонефритом
 • пiєлонефритом
 • стенозом вертебральних артерiй
 • хворобою Iценко-Кушинга
 • мiокардитом
 • передчасного вiдшарування нормально розташованої плаценти
 • порушення мозкового кровообiгу
 • вiдшарування сiткiвки
 • пiєлонефриту вагiтних
 • у I триместрі вагітності
 • наприкінці II триместру вагітності
 • після 30 тижнiв вагiтностi
 • морфологiчнi
 • функцiональнi
 • асоціативні
 • об'єм ниркових чашок i сечоводiв збiльшується, тонус i скорочувальна здатнiсть чашок i сечоводiв знижується
 • об'єм ниркових чашок i сечоводiв зменшується, скорочувальна здатнiсть чашок i сечоводiв збiльшується
 • об'єм ниркових чашок i сечоводiв зменшується, скорочувальна здатнiсть чашок i сечоводiв зменшується
 • утворенню патологiчних рефлюксiв
 • появi гематурiї
 • розвитку анурiї
 • розвитку полiурiї
 • поступово збiльшується iз збiльшенням термiну вагiтностi
 • збiльшується в I триместрi i залишається постiйним до закiнчення вагiтностi
 • збiльшується iз II половини вагiтностi
 • не змiнюється протягом вагiтностi
 • збiльшується в I триместрi i поступово зменшується до кiнця вагiтностi
 • у I триместрi вагiтностi
 • з 12 до 20 тижня вагiтностi
 • пiсля 20 тижня вагiтностi
 • проведення в/венної урографiї
 • продовження консервативної терапiї до 2 тижнiв
 • катетеризацiї сечоводiв або нефростомiї
 • термiнового переривання вагiтностi
 • спостереження
 • проведення антибактерiальної терапiї
 • призначення салуретикiв
 • велика кiлькість лейкоцитiв
 • висока питома вага сечi i глюкозурiя
 • свiжі еритроцити
 • вилужені еритроцити
 • гiпотрофiя плода
 • плацентарна дисфункція
 • приєднання прееклампсії
 • вiдшарування плаценти
 • передлежання плаценти
 • латентнiй формi гломерулонефриту
 • гострому пiєлонефритi
 • хронiчнiй нирковiй недостатностi i гiпертонiчнiй формi хронiчного гломерулонефриту
 • нефротичнiй формi хронiчного гломерулонефриту
 • левомiцетин
 • тетрациклiн
 • оксациллiн, ампiциллiн
 • гентамiцин
 • протей, кишкова паличка
 • стрептококи
 • ureaplasma urealyticum
 • стафiлококи
 • озноб
 • гектична лихоманка
 • нудота, блювота
 • симптом Щоткiна-Блюмберга
 • симптом Пастернацького
 • гострим холециститом
 • виразковою хворобою шлунку
 • гострим апендицитом
 • гострим панкреатитом
 • загрозою переривання вагiтностi
 • високий лейкоцитоз
 • макрогематурiя
 • бактеріурiя
 • пiурiя
 • гiпоізостенурiя
 • невиношування
 • пiзнього гестозу
 • плацентарної дисфункції
 • внутрiшньоутробного iнфiкування
 • післяпологової кровотечі
 • антибiотиками пенiцилiнового ряду
 • цефалоспоринами
 • похiдними тетрациклiну
 • фторхінолонами
 • налидиксовою кислотою
 • протеiнурiя
 • пiурiя
 • набряки
 • гiперхолестеринемiя
 • гiпопротеiнемiя
 • збiльшення лiвого шлуночка серця
 • незначна гематурiя
 • вiдсутнiсть набрякiв
 • спазм артерiол очного дна
 • iмунодепресантами
 • препаратами пенiцилiнового ряду
 • кортикостероїдами
 • препаратами групи фторхiнолонів
 • симптоматичними засобами
 • приєднання пiєлонефриту
 • ураження однiєї нирки
 • частi приступи ниркової колiки
 • хронiчна ниркова недостатнiсть
 • 100-120 уд. у хвилину
 • 90-100 уд. у хвилину
 • 80-95 уд. у хвилину
 • 60-70 уд. у хвилину
 • 1-2 мм рт. ст
 • 2-5 мм рт. ст
 • 4-12 мм рт. ст
 • 14 мм рт. ст
 • зниженням АТ і тахікардiєю
 • брадикардiєю i пiдвищенням АТ
 • ознобом
 • утрудненням дихання
 • у вагiтних після 25 тиж. вагітності у положеннi лежачи на спинi
 • у вагiтних після 25 тиж. вагітності у положеннi лежачи на боці
 • частiше при маловоддi
 • частiше при артерiальнiй гiпертензiї
 • iнфузія кристалоїідів для збiльшення ОЦК
 • внутрiшньовенно серцевi глiкозиди, еуфіллiн, наркотичні аналгетики
 • положення з опущеним головним кiнцем
 • гемотрансфузiя