• Не вiдмiчається
 • Вiдмiчається зрiдка
 • Вiдмiчається тiльки в iнкубацiйному перiодi
 • Постiйний
 • Так
 • Iнколи
 • У бiльшостi випадків - нi
 • Зрiдка
 • У бiльшостi випадкiв
 • Нiколи не розвивається
 • Слизові, у великiй кiлькостi
 • Гнiйнi, у великiй кiлькостi
 • Водянистi, помiрнi
 • Генералiзованими шкiрними висипами
 • Нежиттю
 • Шкiрним свербежем
 • Ринiтом
 • Артритом
 • Кiлька годин
 • Вiд кiлькох днiв до кiлькох тижнiв
 • Кiлька мiсяцiв
 • Бактерії
 • Вiруси
 • Лiкарськi препарати
 • Косметичнi засоби
 • Професiйнi алергени
 • Повiтряно - крапельний
 • Контактний
 • Алiментарний
 • Всi перераховані шляхи
 • Не передається
 • Епiдемiчнi спалахи
 • Сезоннi спалахи
 • Локальнi спалахи
 • Окремi випадки
 • Вiдсутнiй
 • Кiлька тижнiв
 • Кiлька мiсяцiв
 • Вiд кiлькох хвилин до кiлькох днiв
 • Немає закономiрностi
 • Симетричним
 • Асиметричним
 • Немає закономiрностi