• Самостiйне захворювання
 • Симптом, що зустрiчається при рiзних захворюваннях органiв дихання
 • Збiрне визначення, що включає до 20 захворювань
 • Може бути самостiйним захворюванням i як симпом при деяких iнших захворюваннях органiв дихання
 • Бiг
 • Ходьба
 • Плавання
 • Вдихання вологого повiтря при русi
 • Вдихання сухого повiтря
 • Обтяжена спадковiсть
 • Наявнiсть алергену i сенсибiлiзацiї до нього
 • Несприятливi метеорологiчнi i професiйнi умови
 • Iнфекцiя
 • Психоемоцiйне та фiзичне напруження
 • Сукупнiсть усiх перерахованих чинникiв
 • Ендотрахеальнi пухлини
 • Ендобронхiальнi пухлини
 • Чужерiднi тiла бронхiв
 • Збiльшенi лiмфовузли середостiння
 • Пухлини середостiння
 • Аневризма аорти
 • Гастро-дуоденальний рефлюкс
 • Цитотоксичний
 • Реагiновий
 • Iмунокомплексний
 • Алергiчна реакцiя уповiльненого типу
 • Гiстамiн
 • Серотонiн
 • Брадiкiнiн
 • Простагландини
 • Лейкотрiєни
 • Адреналін
 • Бактерiї
 • Вiруси
 • Лiкарськi препарати
 • Професiйнi, побутовi, пилковi алергени
 • Пiдвищений рiвень холестерину в сироватцi кровi
 • Трансплацентарний
 • З грудним молоком
 • Сенсибiлiзацiя навколоплiдними водами
 • Генетична схильнiсть
 • Сезоннi загострення
 • Локальнi спалахи
 • Епiдемiчнi спалахи
 • Окремi випадки
 • Функцiя зовнiшнього дихання
 • Функція серцево-судинної системи
 • Функція центральної нервової системи
 • Функція периферичної нервової системи
 • Функцiя газообміну в легенях
 • Цитотоксичного типу
 • Реагiнового типу
 • Iмунокомплексного типу
 • Гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Iмуноглобулiни класу А
 • Iмуноглобулiни класу G
 • Iмуноглобулiни класу М
 • Iмуноглобулiни класу Е
 • Iмуноглобулiни класу D
 • Сенсибiлiзованi лiмфоцити
 • Астму, викликану атопiчними етiологiчними чинниками
 • Астму, викликану iнфекцiйними етiологiчними чинниками
 • Астму фiзичної напруги
 • Полiпоз носу
 • Синусити
 • Непереносимiсть нестероїдних протизапальних препаратiв
 • Наявність алергічних захворювань в анамнезі
 • Зниження бронхiальної прохiдностi
 • Порушення альвеолярної вентиляцiї
 • Змiни дифузiйної спроможностi легень
 • Збiльшення залишкового об'єму легень
 • Не залежить вiд вищезазначених чинників
 • Гіпоксії головного мозку
 • Температури повiтря
 • Вологостi повiтря
 • Перепадiв атмосферного тиску
 • Швидкостi руху повiтря
 • Часу доби
 • Виникненя нападів ядухи при бронхіальній астмі не звлежить від екологічних чинників
 • Зменшення областi абсолютної серцевої тупостi
 • Зменшення дихальної рухливостi нижнiх меж легень
 • Коробковий перкуторний звук над легенями
 • Сухi хрипи
 • Крепітація
 • Чоловiки
 • Жiнки
 • Немає закономiрностi
 • Використання хiмiї в побутi
 • Екологiчне забруднення
 • Полiпрагмазiя
 • Повторнi випадки респiраторних iнфекцiй
 • Психоемоцiйнi i фiзичнi навантаження
 • Рiст захворюванностi не залежить вiд вищезазначених причин
 • Похилий вік населення
 • Пiдвищення активностi n. vagus
 • Пiдвищення секрецiї бiологiчно активних речовин опасистими клiтинами
 • Пiдвищення контрактильностi гладеньких м'язiв бронхiв
 • Змiна властивостей слизового покрову бронхiв, що сприяє їх обтурацiї
 • Розвиток гіпоксії
 • Вiдсутнiсть ефекту вiд глюкокортикостероїдів
 • Тривалий астматичний статус
 • Наявнiсть рiзко вираженого цiанозу
 • при астматичному статусі бронхоскопія не проводиться
 • Емфiзема легень
 • Емпієма плеври
 • Ателектази
 • Легеневе серце
 • Неселективні бета-адреностимулятори
 • Селективні бета2-адреностимулятори /напiвсинтетичнi похiднi адреналiну/
 • Препарати метилксантинiв
 • Муколiтичнi i вiдхаркувальнi засоби
 • бета-адреноблокатори
 • альфа-адреноблокатори
 • Топічні глюкокортикостероїди
 • Посилює глiкогенолiз
 • Стимулює метаболiчнi процеси в рiзноманiтних органах i тканинах
 • Гальмує надходження iонiв кальцiю в клiтину
 • Гальмує надходження iонiв калiю в клiтину
 • Пригнiчення фагоцитозу полiморфноядерних лейкоцитiв i їх бактерицидних функцiй
 • Посилення фагоцитозу полiморфноядерних лейкоцитiв i їх бактерицидної функцiї
 • Вплив на полiморфноядернi лейкоцити вiдсутнiй
 • При бронхiальнiй астмi, викликанiй iнфекцiйними етiологiчними факторами
 • При бронхiальнiй астмi, викликанiй атопiчними етiологiчними чинниками
 • Iнгiбiцiєю фосфодiєстерази циклiчного аденозинмонофосфату
 • Впливом на перерозподiл внутрiшньо i позаклiтинного кальцiю
 • Метилксантиновою блокадою аденозинових рецепторiв
 • Впливом на бета2-адренорецептори
 • Коронаролiтичний
 • Спазмолiтичний на легеневi судини з гiпотензивним на мале коло кровообiгу ефектом
 • Розширює нирковi судини i посилює дiурез
 • Збуджує дихальний центр
 • Стимулює скорочувальну здатнiсть дiафрагми
 • Посилює фагоцитарну активність поліморфноядерних лейкоцитів
 • Вiрусна iнфекцiя
 • Легенева недостатнiсть iз вираженими морфологiчними змiнами в бронхолегеневому апаратi
 • Застосування антибiотикiв iз групи макролiдiв
 • Застосування вітамінів
 • Зазначені чинники не впливають на кліренс теофіліну
 • У жiнок
 • У чоловiкiв
 • Немає рiзницi
 • Стимуляцiя серцевої дiяльностi
 • Пiдвищення ЧСС
 • Пiдвищення скорочувальної функцiї мiокарду
 • Зниження скорочувальної функції серця
 • Не впливає на дiяльнiсть серця
 • Має бронхолiтичний ефект
 • Вiдноситься до муколiтичних засобiв
 • Перешкоджає дегрануляцiї опасистих клiтин
 • Являється iмуномодулятором
 • Бiхромат натрiю
 • Iнтал
 • Талеум
 • Хромоглiн-натрiю
 • Антибiотикотерапiя
 • Специфiчна iмунотерапiя
 • Курсове лiкування глюкокортикостероїдами
 • Забезпечити вiдмiну гормонального препарату
 • Сприяти зменшенню пiдтримуючої дози кортикостероїду
 • Невмiння хворого iнгалювати порошок препарату
 • Застосування його при вираженому бронхообструктивному синдромi
 • Проведення дуже короткого курсу лiкування
 • Призначення препарату поза комплексом з iншими проти астматичними засобами
 • Неправильне збереження препарату i турбоiнгалятора
 • Використання препарату в терапевтичних дозах
 • ОФВ1 - максимальний об'єм повiтря, який видихається за першу секунду пiсля повного вдиху
 • МПВ - показник максимального потоку, який формується за час форсованого видиху
 • ЖЕЛ - життєва ємнiсть легень
 • ФЖЕЛ - форсована життєва ємнiсть легень
 • Мiнiмальною (а в iдеалi - повна вiдсутнiсть) хронiчних симптомiв, включаючи симптоми, якi виникають в нiчний час
 • Мiнiмальною частотою загострень
 • Мiнiмальною необхiднiстю в бета-2-агонiстах, в iдеалi - повна вiдмова вiд них
 • Вiдсутностi обмеження активностi, включаючи фiзичне навантаження
 • Добовi коливання МПВ складають менше 20%
 • Нормальнi, або майже нормальнi значення МПВ
 • Відносно задовільне самовідчуття хворого
 • Коли хворий не вiрно приймає медикаментознi препарати
 • Коли на даному "кроцi" забезпечується контроль над астмою
 • Коли на даному "кроцi" не може бути забезпечений контроль астми, хоча точно вiдомо, що хворий вiрно приймає медикаментознi препарати