База тестів

 • У високорозвинених промислових
 • У країнах iз низьким економiчним рiвнем розвитку
 • Екологiчнi забруднення
 • Палiння
 • Вживання алкоголю
 • Полiпрагмазiя
 • Застосування вакцин i сироваток
 • Вікові особливості
 • Виявлення алергiчних захворювань iз використанням методiв специфiчної дiагностики
 • Лiкування алергiчних захворювань i диспансерне спостереження за хворими з важкими алергiчними захворюваннями
 • Спецiалiзована консультативна допомога лiкувальним установам
 • Методична робота з урахуванням алергiчної захворюваностi
 • Пропаганда досягнень алергологiї серед медичних робiтникiв i популяризацiя необхiдних знань серед населення
 • Виявлення вторинних iмунодефiцитiв
 • Дiагностика, лiкування, реабiлiтацiя хворих i профiлактика розвитку алергiчних захворювань
 • Органiзацiя облiку хворих з алергiчними захворюваннями, визначення потреби в алергологiчних кабiнетах, дiагностичних i лiкувальних алергенах i медикаментах
 • Розробка плану заходiв щодо полiпшення спецiалiзованої допомоги хворим, направлення хворих на стацiонарне лiкування, на ЛКК i МСЕК
 • Вивчення поширеностi алергiчних захворювань i визначення залежностi виникнення алергiчних захворювань вiд клiматичних, соцiально-економiчних особливостей регiону i соцiально-побутових умов життя
 • Вирішення питань раціонального озелення територіі
 • Урбанiзацiя
 • Концентрацiя промислових пiдприємств
 • Недосконалiсть застосування технологiй виробництва медикаментозних препаратiв, косметичних, парфумерних засобiв i харчових продуктiв, засобiв побутової i промислової хiмiї i заходiв для оздоровлення екологiї
 • Недостатня кiлькiсть пунктiв медико-генетичних консультацiй
 • Недостатнiсть культури ведення побуту, пiдтримки здоров'я i сприятливого психоемоцiйного клiмату в умовах роботи i вдома
 • Низький економічний потенціал країни
 • Лабораторна дiагностика
 • Цитологія
 • Клiнiчна бiохiмiя
 • 18 сторiччi
 • 19 сторiччi
 • 20 сторiччi
 • Медико-бiологiчна наука про алергiю: медична спецiальнiсть фаху "алергологiї та iмунологiї "
 • Наука про етiологiю, патогенез, клiнiчнi прояви алергiчних хвороб, методи їх профiлактики i лiкування
 • Вчення про алергiчнi хвороби
 • Розділ патофізіології
 • Всi визначення вiрнi
 • Теоретична алергологiя
 • Клiнiчна алергологiя
 • Експериментальна алергологiя
 • Профілактична алергологія