База тестів

 • Бактерiальними
 • Грибковими
 • Пилковими
 • Харчовими
 • На шкiру
 • Пiдшкiрно
 • Внутрiшньошкiрно
 • Внутрiшньом'язово
 • Парентерально
 • Сироватка хворого вводиться здоровiй людинi, потiм ставлять шкiрянi проби з алергеном
 • Сироватка здорового вводиться хворому, потiм ставлять шкiрянi проби з алергеном
 • Ставлять шкiряну пробу з алергеном без попереднього введення сироватки
 • Значного загострення
 • Нестiйкої ремiсiї
 • Стiйкої ремiсiї
 • Згасаючого загострення
 • В жоднiй iз фаз перебiгу захворювання
 • Антигеннезалежній бронхiальній астмі
 • Алергiчному контактному дерматитi
 • Полiнозi
 • Харчовiй алергiї
 • Через 20 хвилин
 • Через 5-6 годин
 • Через 2 доби
 • Через 72-96 годин
 • Iмуноглобулiн класу А
 • Iмуноглобулiн класу Е
 • Iмуноглобулiн класу G4
 • Iмуноглобулiн класу М
 • Iмуноглобулiн класу D
 • Реагінового типу
 • Уповiльненого типу
 • Захворювання обох типiв
 • Нi для якого захворювання
 • Через 15-20 хвилин
 • Через 12 годин
 • Через 24 години
 • Через 48 годин
 • Розмiр пухиря
 • Розмiр папули
 • Наявнiсть гiперемiї
 • Наявнiсть iнфiльтрату
 • Бiль у мiсцi iн'єкцiї
 • З алергенами, що викликають гiперчутливiсть негайного типу
 • З алергенами, що викликають гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • З тими й iншими алергенами
 • З жодним iз перерахованих алергенiв
 • Тепловi i холодовi аплiкацiйнi
 • Пiдшкiрнi
 • Внутрiшньошкiрянi
 • Iнгаляцiйнi
 • У фазi загострення
 • У фазi ремiсiї
 • В обох фазах
 • В жоднiй iз перерахованих фаз
 • РАСТ (радiоалергосорбентний тест)
 • РБТЛ
 • Е-РУК
 • ЕАС-РУК
 • НСТ-тест
 • Встановлення природи захворювання
 • Виявлення причини захворювання
 • Виявлення патогенезу захворювання
 • Прогнозування алергiчних ускладнень
 • Алергологiчний анамнез
 • Специфiчна алергологiчна дiагностика in vivo (шкiрнi провокацiйнi проби)
 • Iнгаляцiйнi провокацiйнi тести
 • Лабораторнi тести
 • Елiмiнацiйнi тести
 • Фiброгастродуоденоскопiя
 • Ультрозвукове дослідження органів черевної порожнини
 • Дослiдження коагулограми
 • Алергологiчного анамнезу
 • Специфiчної алергологiчної дiагностики in vivo (шкiрнi провокацiйнi проби)
 • Iнгаляцiйних провокацiйних тестів
 • Елiмiнацiйних тестів
 • Встановити спадкову схильнiсть
 • Виявити зв'язок мiж навколишнiм середовищем i розвитком захворювання
 • Визначити групи алергенiв, що можуть обумовити захворювання
 • Виявити здатнiсть алергiчних захворювань передаватися оточуючим
 • Є сенсибiлiзацiя
 • Немає сенсибiлiзацiї
 • Ступiнь сенсибiлiзацiї
 • Чим сенсибiлiзована людина
 • У якiй мiрi виражена сенсибiлiзацiя
 • Якi генетичнi порушення в людини
 • У якiй мiрi порушена функцiя амплiфайєрiв
 • Алерген не вводять хворому
 • Попередньо вводять сироватку здоровiй людинi
 • Алерген уводять здоровiй людинi пiсля введення дослiджуваної сироватки
 • Алерген уводять хворому
 • Алерген не вводять хворому
 • Попередньо вводять сироватку кровi здоровiй людинi
 • Алерген уводять здоровiй людинi пiсля введення дослiджуваної сироватки кровi
 • Алерген уводять хворому
 • Жири
 • Вуглеводи
 • Бiлки
 • Метали
 • Рiзноманiтнi речовини, спроможнi сенсибiлiзувати органiзм
 • Типу алергiчних реакцiй
 • Кiлькостi алергену
 • Мiсця введення алергену
 • Засобу введення алергену
 • Статті пацієнта
 • 2 доби
 • 24-72 години
 • 5-8 доби
 • 1-2 хвилини
 • 4-6 годин
 • Скарифiкацiйнi
 • Аплiкацiйнi
 • Внутрiшньошкiрянi
 • Прiк-тест
 • Провокаційні
 • Спосiб патохiмiчної дiагностики
 • Спосiб патофiзiологiчної дiагностики
 • Спосiб етiологiчної дiагностики
 • Способом нанесення алергену
 • Мiсцем нанесення алергену
 • Кiлькостю нанесеного алергену
 • Часу нанесення алергену
 • Пiд'язичнi
 • Кон'юнктивальнi
 • Назальнi
 • Iнгаляцiйнi
 • Уретральнi
 • Холодовi
 • Тепловi
 • Проби з навантаженням
 • Механічного подразнення
 • Експозицiйнi
 • Гепатотоксичні
 • Засiб патогенетичної дiагностики
 • Засiб етiологiчної дiагностики
 • Засiб бiохiмiчної дiагностики
 • Засiб патохiмiчної дiагностики
 • 20 хвилин
 • 4-6 годин
 • 12-24 години
 • 24-48 годин
 • 2-3 тижнi
 • Небезпечнi для пацiєнта
 • Безпечнi для пацiєнта
 • До пацiєнта не мають нiякого вiдношення
 • Про наявнiсть або вiдсутнiсть сенсибiлiзацiї
 • Про те, якої сили алергiчна реакцiя розвинеться на даний алерген
 • Застосовувати один унiверсальний метод
 • Застосовувати декiлька методiв
 • Звернутися до екстрасенса