База тестів

 • Активна неспецифiчна iмунотерапiя
 • Пасивна неспецифiчна iмунотерапiя
 • Активна специфiчна iмунотерапiя
 • Пасивна специфiчна iмунотерапiя
 • Жодне з перерахованих
 • Системною
 • Регiонарною
 • Стимулюючою
 • Iмунодепресивною
 • Iмунотерапiя при алергiчних захворюваннях не застосовується
 • Немедикаментозною
 • Класичний, передсезонний (Noon,1911)
 • Круглорiчний, безупинний (Feinberg,1946)
 • Прискорений (Sheppegrell,1964)
 • Сезонний, "шкiряних квадратiв "(Blamoutier,1959)
 • Блискавичний (Freeman,1930)
 • SCOCK-метод (Bray,1958)
 • Зазначені варіанти не мають відношення до специфічної гіпосенсибілізації
 • Специфiчна гiпосенсибiлiзацiя
 • Неспецифiчна iмунотерапiя
 • Глюкокортикостероїдна терапiя
 • Застосування антигiстамiнних препаратiв
 • Елiмiнацiя алергену
 • Iнгiбiцiєю продукцiї Ig E - антитiл
 • Активацiєю утворення антиiдиотипiчних антитiл
 • Активацiєю синтезу гомоцитотропних блокуючих антитiл
 • Підвищенням синтезу лейкотриєнів
 • Пилковими алергенами
 • Побутовими алергенами
 • Епiдермальними алергенами
 • Бактерiальними алергенами
 • Харчовими алергенами
 • Коли доведена алергiчна природа захворювання
 • Коли виявлений "винний" алерген
 • Коли вiдсутнi протипоказання до специфiчнiй гiпосенсибiлiзацiї
 • У гострому періоді захворювання
 • Вагiтностi
 • Загостреннi вогнищевих iнфекцiй
 • Загостреннi ревматизму
 • Важких захворюваннях нервової та ендокринної систем
 • Тривалому попередньому застосуваннi глюкокортикоїдiв
 • Протипоказань для специфiчної гiпосенсибiлiзацiї немає
 • Сумiшшю усiх видiв алергенiв
 • Сумiшшю "винних" видiв алергенiв
 • Окремо кожним алергеном
 • Сумiшшю всiх алергенiв
 • Пилком амброзiї окремо вiд iнших алергенiв
 • Сумiшшю обох алергенiв
 • Внутрiшньовенно
 • Внутрiшньом'язово
 • Усередину суглобiв
 • Пiдшкiрно
 • Per rectum
 • Аплiкацiйно на мигдалики
 • Iнгаляцiйно в дихальнi шляхи
 • Аплiкацiйно на пiдгрудинну залозу
 • Внутрiшньоартерiально
 • Аплiкацiйно, iнгаляцiйно, per os
 • Суцiльний алерген
 • Розведення алергену 1:1000 000 000
 • Розведення алергену 1:10
 • Розведення, визначеного алергометричним титруванням
 • Визначення мiнiмальної концентрацiї алергену, що викликає алергiчну реакцiю in vivo
 • Визначення мiсця введення алергену
 • Визначення засобу введення алергену
 • У будь-якому помешканнi
 • У будь-якому манiпуляцiйному кабiнетi
 • У спецiально обладнаному кабiнетi
 • Будь-яка людина
 • Будь-який медичний працiвник
 • Лiкар
 • Лiкар-алерголог
 • Спецiально пiдготовлена медсестра
 • Толерогени
 • Алергоїди
 • Iндиферентнi речовини
 • Iмуномодулятори
 • Рiзноманiтнi модифiкацiї алергенiв
 • Типу алергiчної реакцiї, що переважає у пацiєнта
 • Кiлькостi алергену
 • Мiсця введення алергену
 • Засобу введення алергену
 • Психоемоціональної поведінки пацієнта
 • 2 доби
 • 48 годин
 • 20 хвилин
 • 1 - 2 хвилини
 • 4 - 6 годин
 • 12 дiб
 • 24 - 72 години
 • 1 - 2 хвилини
 • 4 - 6 годин
 • Засiб патогенетичної терапiї
 • Засiб етiотропної терапiї
 • Засiб бiохiмiчної терапiї
 • Засiб патохiмiчної терапiї
 • Етiотропним
 • Патогенетичним
 • Симптоматичним
 • Комплексним
 • Поетапним
 • Iндивiдуалiзованим
 • Економічно обгрунтованим
 • Поліпрагматичним
 • Перiоду захворювання (гострий перiод i перiод ремiсiї)
 • Вираженостi клiнiчних проявiв захворювання
 • Наявностi ускладнень
 • Матеріально - побутових умов
 • Без урахування перерахованих чинникiв
 • Антигiстамiнна терапiя
 • Специфiчна імунотерапiя
 • Пасивна iмунотерапiя
 • Неспецифiчна iмунотерапiя
 • Попередження контакту з алергеном
 • Припинення контакту з алергеном
 • Елiмiнацiю алергену
 • Лікування супутніх захворювань
 • Лiкувальнi заходи в iмунологiчнiй стадiї розвитку захворювання
 • Лiкувальнi заходи в патохiмiчнiй стадiї розвитку захворювання
 • Лiкувальнi заходи в патофiзiологiчнiй стадiї розвитку захворювання
 • Не передбачає лiкувальних заходiв на зазначених стадiях розвитку алергiчних захворювань