База тестів

 • плавлення та змiшування
 • розчинення, змiшування, подрiбнення з використанням рiдин
 • розфасовка
 • вплив на вивiльнення дiючих субстанцiй, швiдкiсть всмоктування, бiодоступнiсть лiкiв
 • механiзм дiї лiкарського засобу
 • розчиннiсть субстанцiї, стабiльнiсть лiкарського препарату, вид лiкарської форми
 • фармакодинамiку лiкарської субстанцiї
 • стабiльнiсть, умови i термiн зберiгання лiкарського препарату
 • стабiльнiсть лiкарської субстанцiї, швидкiсть всмоктування лiкарської речовини
 • природу та кiлькiсть допомiжних речовин, фiзичний стан субстанцiї, наявнiсть активаторiв всмоктування
 • ступінь дисперсності часток субстанцiї, наявнiсть поверхнево-активних речовин
 • наявнiсть консервантiв
 • матерiал апаратури
 • регулювання осмотичного типу
 • регулювання проникненості стінки мембран
 • регулювання діаметра отвору на стінці контейнера
 • розкладаються одразу після введення
 • не розкладаються до закінчення вивільнення лікарських речовин
 • не розкладаються і потребують вилучення із організму
 • порядок розчинення або змiшування лiкарських субстанцiй
 • фiзико-хiмiчний стан в якому дiюча речовина вводиться в дисперсну систему
 • комбiнування декiлькох дiючих речовин в однiй лiкарськiй формi
 • температурний режим кристалiзацiї, фiзико-хiмiчнi властивостi процесу зволоження при подрiбненнi лiкарських i допомiжних речовин (виготовленнi суспензiї), порядок змiшування лiкарських i допомiжних речовин
 • стабiльнiсть лiкарського препарату
 • швидкiсть його вивiльнення, всмоктування, стабiльнiсть
 • певний перiод напiввиведення препарату
 • фармакокiнетику, стабiльнiсть лiкарських препаратiв
 • бiологiчну доступнiсть дiючої речовини
 • спосiб застосування лiкарського препарату