База тестів

 • поточну господарську дiяльнiсть
 • капiталовкладення
 • розробку i виробництво нових видiв машин i устаткування
 • якщо заборгованiсть не перевищує 30 днiв
 • якщо заборгованiсть не перевищує 40 днiв
 • якщо заборгованiсть не перевищує 45 днiв
 • буде здійснюватися не залежно від заборгованості
 • приватні особи, що не є юридичними
 • юридичні особи усiх форм власностi
 • аптечний кіоск
 • у будь-якому банку на пiдставi розрахунково-касового договору
 • у банку, розташованому в тому ж районi, що i пiдприємство
 • у банку, визначеному вищою органiзацiєю
 • короткострокових
 • середньострокових
 • довгострокових
 • короткострокових
 • середньострокових
 • довгострокових
 • будь-яким юридичним особам
 • фiзичним особам, зареєстрованим як суб'єкти пiдприємництва
 • юридичним особам, зареєстрованим як суб'єкти пiдприємництва
 • не менше, нiж на 1 рiк
 • не менше, нiж на 3 роки
 • не менше, нiж на 5 рокiв
 • колективна, державна (комунальна)
 • приватна, власнiсть громадських органiзацiй
 • закрита, відкрита форма власності, ВАТ, ЗАТ
 • протягом 30 днiв iз моменту подачi заяви
 • протягом 60 днiв iз моменту подачi заяви
 • управлінська діяльність, що спрямована на створення попиту та досягнення цілей фармацевтичного підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів у ЛЗ та виробах медичного призначення
 • торгово-комерційна діяльність фармацевтичних підприємств
 • чотирьох елементів-системи 4Р: товар, ціна, методів збуту та просування
 • видів конверсійного, протидіючого, стимулювального, підтримувального тощо
 • з дня рiшення трудового колективу аптеки про перехiд на оренду
 • з дня проведення повної iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
 • з дня державної реєстрацiї Статуту господарського товариства
 • з дня державної реєстрацiї Статуту орендного пiдприємства
 • реєстрацiї Положення про органiзацiю орендарiв
 • пiдписання роздiлювального (передаточного) балансу
 • оформлення акту оцiнки вартостi майна аптеки
 • реєстрацiї статуту орендної аптеки
 • незадоволений попит на лiкарськi засоби
 • необхiднiсть у лiкарському засобi з метою лiкування або профiлактики захворювань
 • метод найменших квадратiв
 • метод експертних оцiнок
 • метод кореляцiйно-регресiйного аналiзу
 • метод дисперсiйного аналiзу
 • одержання лiкарських засобiв для продажу на умовах консигнацiї
 • одержання банкiвського кредиту для придбання лiкарських засобiв
 • оренда устаткування й iнших основних засобiв аптеки
 • проведення наукових i дослiдно-конструкторських розробок
 • видом господарського товариства
 • формою власностi засновникiв
 • цiлями i видами дiяльностi господарського товариства
 • способом формування статутного фонду
 • статуту
 • установчого договору
 • рiшення органiв державної влади про реєстрацiю
 • дозволу органiв внутрiшнiх справ
 • різновид планування, який не передбачає економічних розрахунків
 • фінансово-господарчий документ, що містить низку узгоджених з метою і результатами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту
 • дати пiдписання та реєстрації документа
 • дати вiдправлення документа
 • дати пiдписання документа
 • дати надходження та реєстрацiї документа
 • дорученнi кожному пiдлеглому вiдповiдальної дiлянки роботи
 • розподiлi всього обсягу роботи колективу мiж конкретними виконавцями
 • передачу прав i вiдповiдальностi пiдлеглим
 • контролю пiдлеглих за iєрархiєю установ
 • планування, органiзацiї, мотивацiї, контролю
 • буферу мiж керiвниками вищої i нижчої ланок
 • перспективного планування
 • розроблення стратегiї й тактики досягнення головної мети органiзацiї
 • контролю за дiяльнiстю своїх пiдлеглих
 • буферу між структурними підрозділами
 • готівковими засобами можливо розраховуватися один раз на протязі доби з одним підприємством, а кількість підприємств не обмежена
 • можливо розраховуватися один раз на протязі доби і тільки з одним підприємством
 • негативного попиту
 • вiдсутнього попиту
 • падаючого попиту
 • обмiн iнформацiєю мiж двома чи бiльше людьми
 • передача керiвних вказiвок пiдлеглим
 • процес делегування повноважень
 • телекомунікаційні, медіакомунікаційні
 • комп'ютерні технології передачі інформації
 • факсимільний зв'язок
 • санітарно-комунікаційні локальні мережі
 • новий проект договору
 • претензiйний лист до проекту договору
 • протокол розбiжностей до проекту договору
 • телеефірі
 • редіоефірі
 • друкованих виданнях
 • будь-яким суб'єктом діяльності сіттьової мережі
 • валового прибутку
 • реалiзованих торгових накладень
 • чистого прибутку
 • фонду споживання
 • видатковий касовий ордер
 • прибутковий касовий ордер
 • реєструється в "Журналi реєстрацiї надходження товарiв по групах"
 • оформляється актом про приймання товару, що надiйшов без рахунку постачальника
 • головний бухгалтер
 • керiвник пiдприємства
 • бухгалтер по нарахуванню заробітної плати
 • пiд час iнвентаризацiї при виявленнi недостачi
 • пiд час рiчної iнвентаризацiї
 • щомiсяця
 • актом приймання-передачi основних фондiв
 • накладною на внутрiшнє перемiщення основних засобiв
 • позаоборотних засобiв
 • малоцiнного швидкозношуваного iнвентарю
 • готову продукцію та витрати обертання
 • обліково-сальдовий фонд