• Нормалiзацiя пульсу й АТ
 • Вiдновлення тургору шкiри
 • Нормалiзацiя загального стану (зникнення цiанозу, судом, блювання)
 • Нормалiзацiя дiурезу через 12 - 24 год пiсля початку лiкування
 • Нормалiзацiя ЕКГ
 • Симптоматика з боку легень виражена i вiдповiдає тяжкостi дихальних розладiв
 • Симптоматика з боку легень не виражена i не вiдповiдає тяжкостi дихальних розладiв
 • Не властивi дистрофiчнi змiни в мiокардi для розвитку недостатностi серця
 • У перiод розпалу хвороби часто розвивається легенево-серцева недостатнiсть
 • Пенiцилiну
 • Стрептомiцину сульфату
 • Тетрациклiну
 • Левомiцетину
 • Гентамiцину сульфату
 • 3 - 10 днiв (частiше 4 днi)
 • 7 - 50 днiв (частiше 5-7 днiв)
 • 50 - 60 днiв (частiше до 2 мiсяцiв)
 • 50 - 180 днiв (частiше 2 - 4 мiсяцi)
 • 4 - 28 днiв (частiше 1 мiсяць)
 • 30 - 50 днiв (частiше 1.5 мiсяцi)
 • 50 - 60 днiв (частiше до 2 мiсяцiв)
 • 50 - 180 днiв (частiше 2-4 мiсяцi)
 • Припустити неускладнений перебiг захворювання
 • Припустити, що гострий гепатит переходить у хронiчний або в цироз печiнки
 • Тимолова проба не є специфiчною i є неiнформативною в даному випадку
 • Припустити, що активно проходять процеси регенерацiї гепатоцитiв
 • Персонал iнфекцiйних стацiонарiв
 • Персонал хiрургiчних, акушерських та стоматологiчних вiддiлень
 • Пацiєнти та персонал центрiв гемодiалiзу екстракорпоральної детоксикацiї
 • Хворi на гемофiлiю
 • Повiтряно-крапельний
 • Парентеральний
 • Статевий
 • Перинатальний
 • Часто викликається вiрусом С
 • Найчастiше виникає пiсля трансфузiї еритроцитної маси
 • Рiдше виникає пiсля взяття кровi тiльки у добровольцiв
 • Частота виникнення становить 1 випадок на100 трансфузiй (500 мл)
 • Фiбриногену
 • Свiжозамороженої плазми кровi
 • Еритроцитної маси
 • Вiдмитих еритроцитiв
 • Альбумiну
 • Швидкiсть наростання жовтяницi
 • Ступiнь жовтушностi
 • Рiзниця в тривалостi iнкубацiйного перiоду
 • Наявнiсть або вiдсутнiсть симптомiв порушення функцiї травної системи
 • Рiзниця в порушеннi печiнкових функцiональних проб
 • Iнфiкована посттравматична рана
 • Пневмонiя
 • Гострий гастроентерит
 • Бешихове запалення
 • Iнфекцiя сечових шляхiв
 • Дифузної еритеми "сонячний загар"
 • Артеріальної гiпотензiї
 • Артеріальної гiпертензiї
 • Гарячки
 • Дезорiєнтацiї
 • Внутрiшньоальвеолярнi iнфiльтрати, що складаються з полiморфноядерних лейкоцитiв
 • Внутрiшньотканиннi iнфiльтрати, що складаються з мононуклеарних клiтин
 • Внутрiшньобронхiальнi слизовi бляшки
 • Периферичнi ателектази
 • Пiдверхiвкова емфiзема,яка легко визначається на рентгенограмах у виглядi плямистих просвiтлень
 • Видiлити бактероїди з кровi можна дуже рiдко
 • Загальна смертнiсть при цьому ускладненнi досить висока
 • У пацiєнтiв з цим ускладненням, але без клiнiчних ознак гнiйно-запального вогнища найбiльш ймовірним є внутрiшньочеревна локалiзацiя
 • Лiкування без адекватного дренування гнїйно-септичного вогнища неефективне
 • Спотворення смаку до води
 • Анафiлаксiї до води
 • Спотвореної реакцiї на приймання рiдини
 • Спазму дихальних м'язiв пiд час спроби ковтання рiдини
 • Опiстотонусу, що виникає пiд час спроби пиття
 • У вiцi до 5 рокiв
 • У вiцi понад 55 рокiв
 • Вiк хворого не має суттєвого значення в перебiгу захворювання
 • З вхiдними воротами iнфекцiї ближче до голови
 • Локалiзацiя вхiдних воріт не має значення
 • З тривалiстю iнкубацiйного перiоду 2 - 4 днi
 • З тривалiстю iнкубацiйного перiоду 14 - 15 днiв
 • Тривалiсть iнкубацiйного перiоду не має iстотного значення
 • Iз стрiмким наростанням клiнiчних симптомiв
 • Темп наростання клiнiчної симптоматики не має iстотного значення
 • Досить ефективним засобом для профiлактики правця
 • Малоефективним засобом для профiлактики правця
 • Досить ефективним засобом для лiкування хворих на правець
 • Порiвняно часто викликає алергiчнi реакцiї
 • Рiдко супроводжується алергiчними реакцiями та iншими тяжкими ускладненнями
 • Належить до засобiв, що надiйно захищають вiд правця
 • Належить до засобiв, що надiйно запобiгають розвитковi правця
 • Не має побiчних несприятливих ефектiв
 • Може викликати тяжкi ускладнення, особливо пiсля повторного введення
 • Ефект зберiгається пiсля введення протягом 6 - 7 днiв пiсля травми
 • Особливу чутливiсть мають руховi неврони спинного мозку
 • Пiдвищену чутливiсть мають руховi неврони довгастого мозку
 • Пригнiчує симпатичний вiдддiл автономної нервової системи
 • Пiдвищує тонус парасимпатичного вiддiлу автономної нервової системи
 • Блокує вивiльнення ацетилхолiну в холiнергiчних нервових закiнченнях
 • Парез акомодацiї, порушення зору, диплопiя
 • Парези та паралиiчi скелетних м"язiв
 • Порушення мовлення й ковтання
 • Порушення ритму серця
 • Недостатнiсть мiокарда
 • Паралiч дiафрагми виникає пiсля паралiчу скелетної мускулатури
 • Паралiч дiафрагми передує паралiчу скелетної мускулатури
 • Паралiч дiафрагми не властивий
 • Паралiч дiафрагми не виражений i рiдко призводить до тяжких порушень функцiї зовнiшнього дихання
 • Потрiбно використовувати одну з трьох видiв сироватки пiсля точного встановлення типу ботулiнiчного токсину
 • Використовувати вiдразу усi 3 типи сироватки
 • Найбiльша ефективнiсть спостерiгається лише в першi години отруєння, а потiм сироватку можна не використовувати
 • Найбiльша ефективнiсть спостерiгається в першi 3 доби захворювання
 • Можливi тяжкi алергiчнi реакцiї
 • Сульфанiламiдiв з пенiциллiном
 • Пенiцилiну iз стрептомiцином
 • Синтетичних пенiциллiнiв
 • Левомiцетину або тетрациклiнiв
 • Механiзм зараження фекально-оральний (вода, їжа, контактно-побутовий шлях)
 • З початком захворювання температура тiла раптово пiдвищується до 39-40° С
 • Властивi симптоми: протеїнурiя, мiкрогематурiя, цилiндрурiя
 • Status typhosus зумовлений проникненням мiкроорганiзмiв у тканину ЦНС
 • Status typhosus зумовлений впливом ендотоксину на ЦНС
 • Перфоративний перитонiт - у першi 3 - 5 днiв захворювання
 • Перфоративний перитонiт може виникнути на 2-му тижнi навiть у разi легкого клiнiчного перебiгу захворювання
 • Кишкова кровотеча - частiше на 3-му тижнi
 • Iнфекцiйно-токсичний шок - частiше в початковому перiодi - на 1-му тижнi
 • Iнфекцiйно-токсичний шок - частiше в перiод розпалу хвороби - на 2-му тижнi
 • З кровi протягом усього перiоду хвороби
 • З кровi протягом усього перiоду гоарячки
 • З випорожнень та сечi у першi днi хвороби
 • З випорожнень та сечi з 2 - 3-го тижня хвороби
 • З дуоденального вмiсту протягом усього перiоду хвороби
 • Найефективнiшим антибiотиком є тетрациклiн усередину
 • Найефективнiшим антибiотиком є левомiцетин усередину
 • Антибiотикотерапiю слiд продовжувати до нормалiзацiї температури тiла
 • Антибiотикотерапiю слiд продовжувати протягом усього перiоду гарячки i ще 10 днiв пiсля нормалiзацiї температури тiла
 • Iнкубацiйний перiод триває понад 1.5 месяцiв
 • Початок захворювання поступовий
 • захворювання часто супроводжується геморагiчним синдромом
 • Часто виникає тяжка мiальгiя (особливо м'язiв гомiлки та попереку)
 • Головною причиною летальностi є тяжка вторинна пневмонiя
 • Некроз i жирова iнфiльтрацiя гепатоцитiв
 • Спленомегалiя у всiх випадках
 • Дистрофiя та некроз епiтелiю звивистих канальцiв нирки
 • Ураження ЦНС внаслiдок проникнення лептоспiр через гематоенцефалiчний бар'єр
 • Ураження ЦНС внаслiдок впливу токсинiв лептоспiр
 • Пенiцилiн у великих дозах є ефективним етiотропним засобом
 • Може бути ефективним тетрациклiн
 • Протилептоспiрозний iмуноглобулiн не має позитивного ефекту
 • У тяжких випадках рекомендують використовувати глюкокортикоїди
 • Глюкiкортикоїди протипоказанi: сприяють генералiзацiї iнфекцiї
 • Головного болю
 • Симптому Кернiга
 • Лейкоцитарного плеоцитозу
 • Зниження коцентрацiї глюкози в цереброспінальнiй рiдинi
 • Пiдвищення концентрацiї глюкози в цереброспінальнiй рiдинi
 • Збiльшеня кiлькостi мононуклеарiв
 • Зниження рiвня глюкози менше, нiж на 2/3 вiд iї рiвня в сироватцi кровi
 • Вмiст бiлка нижчий 450 мг/л
 • Нормальний тиск цереброспінальної рiдини
 • Якщо немає артерiальної гiпотензiї, коагулопатiя використання не розвивається
 • Лiкування гепарином знижує смертнiсть
 • Шоковий стан може розвинутися пiд час лiкування антибiотиками внаслiдок раптового звiльнення ендотоксину
 • Використання плазмозамінників може запобiгти артерiальній гiпотензiї i шоку
 • Отиту
 • Епiлепсiї
 • Розсiяного склерозу
 • Лiквореї
 • Новонароджених
 • Дiтей вiд 6 мiс. до 2 рокiв
 • Дiтей 4 -1 2 рокiв
 • Пiдлiткiв
 • Мiкозному менiнгiтi
 • Вiрусному енцефалiтi
 • Абсцесi мозку
 • Субарахноїдальному крововиливi
 • Нудота, блювання
 • Атаксiя
 • Головний бiль
 • Ригiднiсть м'язiв потилицi
 • Звичайно виявляються пiдвищенням внутрiшньочерепного тиску, головним болем,вогнищевими неврологiчними симптомами
 • Гарячки у бiльшостi випадкiв немає
 • Спиномозкова пункцiя є важливим дiагностичним прийомом
 • Збудниками iнфекцiї часто є стрептокок та анаеробний грам-позитивний кок (peptostreptococcus, peptococcus)
 • Гломерулонефриту
 • Полiневропатiї
 • Мiокардиту
 • Афонiї
 • Порушення акомодацiї
 • Приблизно у 20 - 25% випадкiв зумовлена лише анаеробними збудниками
 • Пептострептококи та бактероїди найчастiше видiляють серед анаеробiв
 • Стафiлококи, полiморфна флора,стрептококи та пневмококи найчастiше виділяють серед аеробiв
 • Зумовлена лише аеробною флорою
 • Лейкоцитозу
 • Фотосенсибiлiзацiї
 • Тромбоцитопенiчної пурпури
 • Змiни кольору зубiв у дiтей
 • Рiзнi збудники
 • Рiзна температурна реакцiя
 • Данi фiзичного обстеження можуть бути менше вираженi
 • Може не бути лейкоцитозу
 • Часте ураження дихальної та сечової систем може утруднити iдентифiкацiю збудника
 • Задишки
 • Брадикардії
 • Порушення свiдомостi
 • Гострого початку, горячки та ознобу
 • Найчастiше вогнище iнфекцiї локалiзується в сечових органах
 • Теплової гiпотензiї
 • Стандартнi рецепти для тотального парентерального харчування (ТПХ) призводять до зниження рiвня IgA та збiльшенню ризику бактерiальної транслокацiї
 • Довготривале використання стандартної сумiшi для ТПХ призводить до гiпертрофiї слизової оболонки кишок
 • Введення глютамiну в стандартний рецепт для ТПХ сприяє поновленню атрофованої слизової кишок
 • Глютамiн є джереломи енергiї, яка використовується клiтинами слизової оболонки кишок
 • Фактор некрозу пухлини (TNF) є iмунопептидом, що секретується макрофагами
 • Звiльнення TNF викликається грам-негативними бактерiями, що потрапляють до кровi
 • Iмунологiчний каскад, що запускається лiпополiсахаридом, гальмує утворення TNF
 • Хронiчне введення TNF експериментальним тваринам викликало анорексiю, гiперметаболiзм, втрату маси тiла
 • Iшемiя стiнки кишки
 • Підвищений кровообіг стiнки кишки
 • Тяжка травма
 • Тривала вiдсутнiсть ентерального харчування
 • Непрохiднiсть кишок
 • Розвиток шоку
 • Неадекватне харчування(mаlnutrition)
 • Алкоголiзм в анамнезі
 • Iнфаркт кишки
 • Ожиріння