База тестів

 • Адреналiн
 • Норадреналiн
 • Мезатон
 • Iзопротеренол
 • Ефедрин
 • Стимуляцiя функцiї серця
 • Релаксацiя гладкої мускулатури
 • Стимуляцiя секрецiї ренiну
 • Лiполiз
 • Неоглiкогенез i глiколiз с розвитком гiперглiкемiї
 • Спазму судин шкiри, нирок, печiнки, кишок
 • Спазму вiнцевих судин
 • Посилення скоротливої функцiї мiокарда
 • Гальмування вивiльнення iнсулiну
 • Помiрного пiдвищення тонусу шлунково-кишкових i сечостатевих сфiнктерiв
 • Збiльшення частоти скорочень серця
 • Збiльшення скоротливої здатностi мiокарда
 • Розширення мозкових i вiнцевих судин
 • Активiзацiї лiполiзу
 • Гальмування вивiльнення iнсулiну
 • Стимулюються норадреналiном
 • Блокуються фентоламiном
 • Стимуляцiя їх викликає звуження судин
 • Стимуляцiя їх збiльшує нирковий кровотiк
 • Стимуляцiя їх знижує мозковий кровотiк
 • Суттєво збiльшує частоту скорочень серця
 • Незначно пiдвищує збудливiсть мiокарда
 • Значно збiльшує скоротливiсть мiокарда
 • Уповiльнює передсердно-шлуночкову провiднiсть
 • Пiдвищує активнiсть тих органiв, якi зумовлюють "боротьбу за виживання"
 • Знижує перфузiю i функцiю тих органiв, якi не беруть участь у реакцiї на критичнi ситуацiї
 • Активує катаболiзм
 • Сприяє вивiльненню порожнистих органiв
 • Вiдновлює функцiональну активнiсть i метаболiзм органiв та систем пiсля стресу
 • Центри локалiзуються в грудному i поперековому вiддiлах (ТI-LIII) спинного мозку
 • Преганглiонарнi волокна довшi за постганглiонарнi
 • Другi неврони (якi дають постганглiонарнi волокна) локалiзуються в паравертебральних вузлах пограничного стовбура
 • Перемикання з пре- на постганглiонарний аксон вiдбувається в паравертебральних вузлах i черевному сплетеннi
 • Великий черевний нерв з'єднує постганглiонарнi волокна вiд вузлiв ТV-ТX
 • Пограничний симпатичний стовбур мiстить 22 пари вузлiв
 • Значно знижує частоту скорочень серця
 • Незначно зменшує скоротливiсть мiокарда
 • Прискорює передсердно-шлуночкову провiднiсть
 • Помiрно знижує провiднiсть
 • Зменшує рефрактерний перiод i створює передумови для екстрасистолiчної аритмiї
 • Пiдвищення об'єму альвеолярної вентиляцiї
 • Збiльшення динамiчного опору нижнiх дихальних шляхiв
 • Посилення скоротливої функцiї мiокарда, збiльшення серцевого викиду
 • Збiльшення перфузiйного тиску в життєво важливих органах
 • Зменшення мозкового кровотоку
 • Центри локалiзуються в грудному вiддiлi спинного мозку
 • Пiдтримує, регулює, вiдновлює функцiї та метаболiзм в нормальних умовах i у пiслястрестресовому перiодi
 • Затримує вивiльнення порожнистих органiв
 • У бiльшостi еферентних органiв реалiзує свiй вплив через м-холiнорецептори
 • Пiдвищує тонус та стимулює моторику гладких м'язiв порожнистих органiв
 • Вплив на серцево-судинну систему протилежний
 • Холiноблокуючі та холiномiметичнi лiкарськi засоби здiйснюють вплив i на СНС
 • Адреномiметичнi i адреноблокуючi засоби здiйснюють вплв на СНС лише на рефлекторному (сегментарному) рiвнi
 • В регуляцiї функцiї органiв однакове значення мають як СНС, так i ПНС
 • Прискорення скорочень серця
 • Посилення скоротливої функцiї мiокарда
 • Активiзацiя лiполiзу
 • Релаксацiя гладких м'язiв бронхiв
 • Стимуляцiя секрецiї ренiну
 • Нирок
 • Мiокарда
 • Скелетних м'язiв
 • Шкiри та слизових оболонок
 • Органiв черевної порожнини
 • Зовнiшнiми впливами
 • Змiнами АТ
 • Симпатичною нервовою системою
 • Парасимпатичною нервовою системою
 • Аферентна та еферентна передачi повнiстю є н-холiнергiчними
 • Потовi залози iннервуються пiслявузловими волокнами СНС, медiатором передачi iмпульсу є адреналiн
 • Зв'язок центрiв СНС з вищими автономними центрами гiпоталамуса та стовбура мозку вiдбувається через бульбо-ретикуло-спинномозковий шлях
 • Передача iмпульсiв з постганглiонарного волокна на органи i тканини вiдбувається через рiзнi рецептори
 • Усi еферентнi рецептори СНС в органах i тканинах належать до адренорецепторiв
 • Тонкiй кишцi
 • Шлунку
 • Товстiй кишцi
 • Судинах внутрішніх органів
 • У судинах шкiри та слизових оболонок
 • У судинах нирок
 • У вiнцевих судинах
 • У судинах брижi й печiнки
 • Волокон блукаючих нервiв
 • Симпатичних волокон, якi виходять з верхнього, середнього та нижнього шийних вузлiв truncus sympathicus
 • Симпатичних волокон, якi виходять з I-V грудних вузлiв tr. sympathicus
 • I-V грудних сегментiв спинномозкового центру Якобсона
 • Гiлок язикоглоткового нерва
 • Зупинку серця
 • Змiну синусового ритму на передсердно-шлуночковий
 • Тахiкардiю
 • Брадикардiю
 • Збiльшення сили скорочень серця
 • Пригнiчення перистальтики
 • Збiльшення секрецiї хлороводневої (соляної) кислоти
 • Стимуляцiю екзокринної функцiї пiдшлункової залози
 • Збiльшення швидкостi евакуацiї вмiсту товстої кишки
 • Збiльшення перфузiї внаслiдок пiдвищення метаболiзму мiокарда
 • Зниження перфузiї внаслiдок звуження вiнцевих судин
 • Зниження перфузiї внаслiдок пiдвищення постнавантаження
 • Не впливає на перфузiю, оскiльки вiнцевi судини мають мало адренорецепторiв
 • Розширення судин
 • Рефлекторної тахiкардiї
 • Звуження зiниць
 • Збiльшенного вивiльнення ендогенного норадреналiну
 • Пiдвищенням автоматизму
 • Уповiльненням передсердно-шлуночкової провiдностi
 • Позитивним iнотропним ефектом
 • Пiдвищенням потреби мiокарда в киснi
 • Мозковий шар наднирникiв iннервується передвузловими волокнами
 • Синапси у вузлах СНС належать до м-холiнореактивних систем
 • Потовi залози iннервуються постганглiонарними волокнами i належать до м-холiнореактивних систем
 • Норадреналiн є медiатором передачi iмпульсiв з пiслявузлових волокон на тканину, що iннервується
 • Мозкова речовина наднирникiв продуктує переважно адреналiн
 • Активiзацiя функцiї серця
 • Зниження тонусу гладкої мускулатури
 • Стимуляцiя секрецiї ренiну
 • Лiполiз
 • Неоглiкогенез i глiколiз з розвитком гіперглiкемiї
 • Стимулює бета-2-адренорецептори
 • Синтезується переважно в синапсах нервових закiнчень пiслявузлових волокон симпатичної НС
 • Вивiльнення полегшується ангiотензином-2
 • Ацетилхолiн i гiстамiн гальмують видiлення норадреналiну
 • Є селективним aльфа-1 i бета-1-агонiстом
 • Стимулює як aльфа- так i бета-адренорецептори
 • Однаковою мiрою стимулює бета-1 i бета-2-рецептори
 • Є aльфа-1 i aльфа-2-агонiстом
 • У малих дозах стимулює переважно aльфа-1, а у великих - aльфа-2-рецептори
 • У малих дозах стимулює aльфа-2, а у великих - aльфа-1-рецептори
 • Розширення судин скелетних м'язiв, серця, мозку
 • Разслаблення гладких м'язiв шлунка, кишок, сечiвника, матки
 • Розширення бронхiв
 • Гальмування глiкогенолiзу в печiнцi та скелетних м'язах
 • Активацiї неоглiкогенезу
 • Адреналiн
 • Норадреналiну гiдротартрат
 • Допамiн
 • Iзопротеренол (iзадрин)
 • Брадикардiя
 • Посилення потовидiлення
 • Стимуляцiя нейром'язової провiдностi
 • Затримка сечi
 • Недостатностi вiнцевого кровообiгу
 • Порушення ритму серця
 • Феохромоцитоми
 • Гiперметаболiзму
 • Бронхiальної астми
 • Стимулюються iзопротеренолом (iзадрином)
 • Блокуються пропронололом (обзиданом, анаприлiном)
 • Посилюють глiкогенолiз
 • Стимулюються мезатоном
 • Стимуляцiя сприяє пiдвищенню тонусу гладкої мускулатури бронхiв
 • Стимулюються норадреналiном
 • Блокуються фентоламiном
 • Викликають звуження судин
 • Стимуляцiя збiльшує нирковий кровотiк
 • Стимуляцiя значно знижує мозковий кровотiк
 • Збiльшення серцевого викиду
 • Пiдвищення тонусу гладкої мускулатури бронхiв
 • Збiльшення концентрацiї глюкози в плазмi кровi
 • Збiльшення кровообiгу внутрішніх органів
 • Норадреналiну гiдротартрат
 • Адреналiн
 • Орципреналiну сульфат (алупент)
 • Cальбутамол
 • Iзопротеренол (iзадрин)
 • Пропранолол
 • Ерготамiн
 • Фентоламiн
 • Бiсопролол (кордарон)
 • Феноксибензамiн
 • Пiдвищує збудливiсть передсердно-шлуночкового вузла
 • Зменшує частоту ритму синусового вузла
 • Подовжує рефрактерний перiод мiокарда передсердь
 • Зумовлює розширення шлуночкiв
 • Знижує автоматизм синусового вузла
 • Пiдвищує збудливiсть серця
 • Зменшує силу скорочень серця
 • Не впливає на мiокард шлуночкiв
 • Перший механізм - зворотне захоплення в пресинаптичне закінчення нейрона
 • Вимивається потоком крові
 • Другий механізм - інактивація поза нейроном за допомогою ферменту моноаміноксидази
 • Захоплення системою імунітету
 • За допомогою ферменту моноаміноксидази
 • Після викиду велика частина ацетилхоліну метаболізуєтся за рахунок ацетилхолінестерази, яка знаходиться у мембрані сінапсу
 • Вимивається потоком крові
 • Захоплення системою імунітету
 • Є одним з основних елементiв регулюючої системи органiзму
 • Є основною системою, яка сприймає вплив чинникiв зовнiшнього середовища
 • Забезпечує оптимальнi умови внутрiшнього середовища для функцiонування органiв i систем
 • Забезпечує екстраординарнi зусилля органiзму в ситуацiях, якi загрожують його iснуванню
 • Регулює функцiю видiлення
 • Стимулюючий
 • Такий, що активiзує функцiю тих органiв i систем, якi забезпечують можливостi органiзму в екстремальних ситуацiях
 • Анаболiзм, енергозбереження
 • Такий, що забезпечує реакцiї органiв i систем на критичний стан органiзму
 • Такий, що нормалiзує фiзiологiчнi процеси, зокрема метаболiзм
 • Стимулюючий
 • Такий, що активiзує системи вiдновлення резервiв функцiональних показникiв i метаболiзму (енергозабезпечення)
 • Такий, що забезпечує реакцiю органiв i систем на критичнi стани
 • Такий, що накопичує і зберiгає енергоресурси
 • Такий, що стимулює функцiю органiв i систем, якi забезпечують можливостi органiзму в екстремальних ситуацiях
 • ЇЇ центри (першi неврони) локалiзуются в ядрах III, IX, X пар черепних нервiв i ядрах II - IV поперекових сегментiв
 • Перемикання аксонiв першого неврона на аксон другого вiдбувається у вузлах або сплетеннях, розташованих на iнервованому органi або поблизу нього
 • Черевне (сонячне) сплетення належить до ПНС
 • Першi неврони мають бульбосакральну локалiзацiю
 • Преганглiонарнi волокна коротшi, нiж постганглiонарнi
 • Мозковий шар наднирникiв iннервується передвузловими волокнами
 • Синапси у вузлах СНС належать до м-холiнореактивних систем
 • Потовi залози iннервуються пiслявузловими волокнами i належать до м-холiнореактивних систем
 • Адреналiн є медiатором передачi iмпульсiв з пiслявузлових волокон на тканину, яка iннервується
 • Мозкова речовина наднирникiв виробляє переважно адреналiн