• Розширення капiлярiв слизової оболонки дихальних шляхiв
 • Більшу роль вiдiграє черевний компонент дихання
 • Меншу роль вiдiграє черевний компонент дихання
 • Дiафрагма змiщується догори
 • Вiдбувається ателектазування нижнiх вiддiлiв легень внаслiдок стиснення
 • Хвилинний об'єм дихання знижується на 20-30% до моменту пологiв
 • Дихальний об'єм збiльшується на 40% до моменту пологiв
 • Частота диханнь збiльшується на 15% до моменту пологiв
 • Збiльшується рухливiсть дiафрагми
 • Загострення зубця Р
 • Змiщення серця влiво вперед
 • Акцент I тону над верхiвкою серця та II тону над легеневим стовбуром
 • Збiльшення зубця Q та iнвертування зубця Т у V3, V5 та V6 вiдведеннях
 • Змiщення електричної осi серця влiво починаючи з 8-го до 25-го тижня вагiтностi
 • Збiльшується на 40-50% (з 12-го до 32-го тижня вагiтностi)
 • Зменшується на 20% (у I триместрi)
 • Збiльшується безпосередньо перед пологами
 • Зменшується безпосередньо перед пологами
 • З плацентарними гормонами
 • З механiчними чинниками матки, що росте
 • Зi змiнами взаємного розташування органiв черевної порожнини та малого таза
 • Материнсько-плодовим плацентарним комплексом
 • 300 мл - при вагiнальних пологах
 • 300-600 мл - при вагiнальних пологах
 • 600-1000 мл - при абдомiнальних пологах
 • 1000-1500 мл - при абдомiнальних пологах
 • Зменшенням кiлькостi еритроцитiв
 • Зменшенням кiлькостi всiх клiтин кровi
 • Збiльшенням об'єму плазми кровi на 50% i еритроцитiв на 30%
 • Збiльшенням кiлькостi еритроцитiв
 • Збiльшенням концентрацiї загального бiлка
 • Збiльшенням в'язкостi кровi
 • Збiльшенням концентрацiї компонентiв гемостазу (факторiв I, VII, VIII, IX, X, фiбриногену)
 • Збiльшенням концентрацiї фiбриногену за незмiнної кiлькостi iнших факторiв гемостазу
 • Змiщена вправо у плода
 • Змiщена влiво у матерi
 • Змiщена влiво у матерi i плода
 • Змiщена вправо у матерi i влiво у плода
 • Знижується на 20-30%
 • Пiдвищується на 20-30%
 • Залишається без змiн
 • У першому i третьому триместрi знижується
 • Уповiльнення евакуацiї зi шлунка
 • Пiдвищення тонусу шлунка й кишок
 • Зниження внутрiщньошлункового тиску
 • Зниження рН шлункового соку до 2.5
 • Звуження ниркових мисок
 • Розширення ниркових мисок
 • Звуження сосочкiв i сечоводiв
 • Розширення сосочкiв i сечоводiв
 • Збiльшення м'язового тонусу та моторики сечоводiв
 • Зниження м'язового тонусу та моторики сечоводiв
 • Зменшення "мертвого простору" сечового шляху
 • Збiльшення "мертвого простору" сечового шляху
 • Збiльшується нирковий плазмотiк i клубочкова фiльтрацiя
 • Знижується рiвень азоту i креатинiну сечi
 • Не змiнюється в плазмi кровi концентрацiя азоту i креатинiну
 • Гiповентиляцiя родiллi
 • Нормовентиляцiя родiллi
 • Гiпервентиляцiя родiллi
 • Вентиляцiя родiллi не впливає на стан плода
 • Пiдвищення мiжворсинчатого тиску
 • Зниження артеріального тиску у вагiтної
 • Аорто-клубової компресiї у вагiтної
 • Кровообiг плода не залежить від АТ вагітної
 • Взаємопiдвищена чутливiсть
 • Взаємна толерантнiсть
 • Iмунологiчний стан вагiтної і плода є єдиним цiлим
 • Вiдбувається iмунологiчний вплив мiж вагiтною і плодом
 • Мiтральним стенозом
 • Недостатнiстю мiтрального клапана
 • Швидкими внутрiшньовенними iнфузiями рiдини
 • Порушення кровобiгу вiдбуваються у вагiтних не частiше, нiж у невагiтних
 • Загальна слабкiсть
 • Кашель
 • Задишка
 • Набряки
 • Збiльшення окружностi надп'ятково-гомiлкового суглоба бiльше, нiж на 1 см на тиждень
 • Швидке розсмоктування внутрiшньошкiрного "пухиря"
 • Високий систолiчний АТ
 • Високий дiастолiчний АТ
 • Порушення функцiї серцево-судинної системи
 • Розлади функцiї травної системи
 • Прояв токсикозу до 8 тижнiв вагiтностi
 • Прояв токсикозу пiсля 22 тижнiв вагiтностi
 • Явищами спазму периферичних судин
 • Явищами спазму судин та набряку тканин
 • Збiльшенням ОЦК
 • Гiпергiдратацiєю
 • Як ускладнення тяжкого блювання
 • Незалежно вiд тяжкого блювання
 • У зв'язку зi збiльшенням внутрiшньочеревного тиску
 • Внаслiдок вираженого гемолiзу еритроцитiв
 • Виникнення пiсля 20-30-го тижня вагiтностi
 • Частота становить вiд 2,2 до 10%
 • Раннього виникнення набрякiв на нижнiх кiнцiвках
 • Тяжкого блювання
 • Поява виражених набрякiв
 • Надмiрне збiльшення маси тiла в першому триместрi вагiтностi
 • Надмiрне збiльшення маси тiла в третьому триместрi вагiтностi
 • Генералiзований спазм судин
 • Гiповолемiя
 • Гiпергiдратацiя
 • Гiпоглiкемiя
 • Стiйка тахiкардiя та гарячка
 • Жовтушнiсть склер i шкiри
 • Протеїнурiя i цилiндрурiя
 • Зниження дiурезу
 • Артерiальної гiпотензiї
 • Артерiальної гiпертензiї
 • Протеїнурiї
 • Гiперпротеїнемiї
 • I-АТ=140/100 мм рт.ст., набряки, протеїнурiя - 0,5 г/л, застiй на очному днi
 • II-АТ=150/100 мм рт.ст., набряки, протеїнурiя - 1 г/л, нерiвномiрнiсть калiбру судин сiткiвки
 • III-АТ=170/115 мм рт.ст., значнi набряки, протеїнурiя - 1-3 г/л, набряк сiткiвки ока
 • IV-АТ понад 170/115 мм рт.ст., значнi набряки, протеїнурiя перевищує 3г/л, крововиливи на очному днi
 • Збiльшення ОЦК на 25%
 • Зниження ОЦК на 8% i бiльше
 • Пiдвищення показника Ht до 60л/л
 • Зниження показника Ht до 30л/л i нижче
 • Метилдофа
 • Гiдралазин
 • Iнгiбiтори ангiотензинконвертуючого ферменту
 • Блокатори кальцiєвих каналiв
 • Атенолол (бета-адреноблокатор) у III триместрi вагiтностi
 • Дiагностується у 5% вагiтних
 • Ймовiрнiша у жiнок, що зловживають алкоголем
 • Частiше розвивається на 32-му тижнi вагiтностi
 • Дiагностується за умови виявлення трiади - артерiальна гiпертензiя, гiпоальбумiнемiя, набряки
 • Частiше розвивається у хворих на цукровий дiабет
 • Є протипоказанням до пологiв природним шляхом
 • Є показанням до епідурального знеболювання пологів за умови нормального згортання крові
 • Може зумовити тяжку iнтубацiю трахеї
 • Може потребуватися збiльшення дози недеполяризуючих мiорелаксантiв
 • Завжди є показанням до катетерiзацiї центральної вени
 • Може призвести до плацентарної недостатностi i гiпоксiї плода
 • Супроводжується спазмом судин та гiповолемiєю
 • Може спричинити геморагiчний некроз печiнки
 • Виникають судоми, якi спричиненi порушенням водно-сольового балансу
 • Впливає на кiлькiсть тромбоцитiв та їх функцiю
 • Дiєта, багата на бiлки
 • Iзоiмунiзацiя
 • Генералiзований спазм артерiол
 • Порушення водно-електролiтного обмiну
 • Тонiчних i клонiчних судом
 • Артерiальної гiпотензiї та набрякiв
 • Артерiальної гiпертензiї та набрякiв
 • Альбумiнурiї
 • Дегенеративних змiн мiокарда
 • Порушень функцiї печiнки
 • Незначних порушень КОC
 • Набухання епiтелiю канальцiв нирок
 • Пiдвищення артерiального тиску з переважним пiдвищенням дiастолiчного
 • Пiдвищення АТ з переважним пiдвищенням систолiчного
 • Змiни АТ незначнi
 • Зниження дiастолiчного та систолiчного АТ
 • Не вiдповiдають тяжкостi прееклампсiї
 • Можуть виникати до народження дитини
 • Можуть виникати пiд час пологiв
 • Не виникають пiсля народження дитини
 • Внутрiшньомозковий крововилив
 • Генералiзований набряк мозку
 • Ускладнення епiдуральної анестезiї
 • Ускладнення загальної анестезiї
 • Дегiдратацiї
 • Переливання кровi
 • Загальної анестезiї
 • Введення противосудомних засобiв
 • У разi затяжних пологiв
 • У разi швидких пологiв
 • У випадках предлежання плаценти
 • У разi пологiв, ускладнених артерiальною гiпертензiєю
 • Ендотрахеальної iнтубацiї та ШВЛ з позитивним тиском на видиху
 • Введення симпатомiметикiв у разi артерiальної гiпотензiї
 • Введення кортикостероїдiв
 • Введення фiбриногену
 • Визначають чинники ризику з боку серця, легень, нирок
 • Виявляють наявнiсть прееклампсiї
 • Визначають стан плода
 • Обов'язково проводять бронхоскопiю
 • За 40-45 хв до анестезiї всередину 15-30 мл 0,3 молярного розчину натрiю цитрату
 • За 10 хв до анестезiї всередину 40 мл 1 молярного розчину натрiю гiдрогенкарбонату
 • За 30 хв до анестезiї фентанiл - 2 мл в/м
 • Перед введенням у наркоз седуксен - 10 мг в/в
 • Не змiнюється
 • Пiдвищується
 • Знижується
 • Значно знижується
 • Швидше
 • Повiльнiше
 • У раннiй перiод вагiтностi-активнiше, у пiздiй-повiльно
 • В однаковому темпi
 • Можна застосовуватися як атропiну сульфат, так i глiкопiролат оскільки вони не проникають до плаценти
 • Потрiбно застосовувати інтенсивнішу гiпервентиляцiю, нiж фiзiологiчна пiд час вагiтностi
 • Не потребує монiторингу скоротливої дiяльностi матки, оскiльки вона малоймовiрна у такому термiнi вагiтностi
 • Не потребує положення на лiвому боцi
 • Потрібно (за можливiстю) використовувати регiонарну анестезiю
 • На початку I перiоду
 • У 2-й половинi I перiоду
 • Коли шийка матки розкрита наполовину
 • Коли шийка матки розкрита майже повнiстю
 • Пiд час III перiоду
 • Дiазоту оксидом у сумiшi з киснем
 • Сумiшшю невеликих концентрацiй фторотану з киснем
 • Епiдуральної
 • Морфiном
 • Спинномозкової