• Гострої iнтоксикацiї
 • Реакцiї Яриша-Гексгеймера
 • Реакцiї внаслiдок неправильного введення лiкарського засобу
 • Аллергiчної реакцiї 1-го типу
 • Гiперчутливостi негайного типу
 • Бета-Адреномiметики
 • Бета-Адреноблокатори
 • Блокатори Н1- рецепторiв
 • Блокатори Н2 - рецепторiв
 • Iнгiбiтори ангiотензинконвертуючого фермента
 • Феномену Артюса
 • Анафiлаксiї
 • Сироваткової хвороби
 • Алергiчної астми
 • Кропив'янки
 • Полiглюкiну
 • Гемодезу
 • Iзотонiчного розчину натрiю хлориду
 • Альбумiну
 • Сумiшi амiнокислот
 • Норадреналiну гiдротартрат
 • Преднiзолон
 • Кальцiю хлорид
 • Димедрол
 • Адреналiн
 • Прямих ефектiв хiмiчних речовин на рецептори мастоцитiв та базофiлiв
 • Неспецифiчної активацiї ефекторних механiзмiв алергiї
 • Сполучення двох молекул IgE з антигеном
 • Попередньої сенсибiлiзацiї
 • Дегрануляцiї тканинних базофiлiв
 • Сiнної лихоманки
 • Кропив`янки
 • Алергiчної реакцiї на пенiцилiн
 • Алергiчної бронхiальної астми
 • Адреналiну
 • Еуфiлiну
 • Ацетилсалiцiлової кислоти
 • Гiдрокортизону
 • Димедролу
 • Гiйена-Барре
 • Стiвенса-Джонсона
 • Ландрi
 • Лайела
 • Мендельсона
 • Гiйена-Барре
 • Стiвенса-Джонсона
 • Ландрi
 • Лайела
 • Мендельсона
 • Синдром Стiвенса-Джонсона - на перший план, як правило, виступає ураження слизових оболонок
 • Синдром Стiвенса-Джонсона - властиво переважне ураження шкiри, а не слизових оболонок
 • Синдром Стiвенса-Джонсона - частiше уражуються слизовi оболонки природних вихiдних отворiв тiла
 • Синдром Лайелла - звичайно переважають ураження шкiри
 • Висип виникає частiше через 4 - 6 днiв пiсля початку гарячки
 • Найчастiша локалiзацiя - лице, тулуб
 • Симптоми Нiкольського та Озбоя-Ганзена позитивнi
 • Симптоми Нiкольського та Озбоя-Ганзена негативнi
 • Поява шкiрного висипу напевно пов'язано з прийомом лiкарських засобiв (через 24 - 48 год пiсля прийому)
 • Ураження шкiри, як правило, не перевищує 30 - 40%
 • Ураження шкiри часто досягає 80 - 90%
 • Висип полiморфний
 • Властивий зливний висип
 • Ймовiрний гемолiз еритроцитiв
 • Можлива гемоглобiнурiя
 • У немовлят загальний стан порушується менше нiж у дорослих
 • Тяжкiсть iнтоксикацiї залежить вiд кiлькостi та локалiзацiї укусiв
 • Виникає навiть пiсля укусу однiєї комахи
 • Починається негайно або протягом однiєї години з моменту укусу
 • Прояви реакцiї, насамперед, зумовленi спазмом гладких м'язiв
 • Виникає тiльки пiсля укусу не менш нiж 100 комах
 • Можливий розвиток анафiлактичного шоку
 • Розвивається пiсля одномоментних укусiв 100 комах і бiльше
 • Супроводжується розвитком анафiлактичного шоку
 • Є алергiчною реакцiєю
 • Проявляється гемолiтичним або геморагiчним ефектом
 • Проявляється тонiчними і клонiчними судомами
 • Звичайно можливо передбачити, оскiльки вони є наслiдком вiдомих фармакологiчних властивостей лiкарського засобу
 • Можуть виникати у здорових людей
 • Моуть бути пов'язанi з iмунологiчною реакцiєю хворого
 • Можуть бути небезпечними для життя
 • Частiше виникають у хворих з наявнiстю алергічних реакцiй в анамнезi
 • Усi є наслiдком реакцiї антиген - антитiло
 • Припинити внутрiшньовенну iнфузiю
 • Припинити подачу загального анестетика
 • Внутрiшньовенно ввести адреналiну гiдрохлорид
 • Швидко почати внутрiшньовенну iнфузiю розчину натрiю гiдрогенкарбонату
 • Ввести внутрiшньовенно фуросемiд
 • Залежать вiд активацiї комплементу та вивiльнення гiстамiну
 • Звичайно зумовленi наявнiстю циркулюючих антитiл, також у пацiєнтiв, яким вводять загальний анестетик в перший раз
 • У випадках негайних реакцiй (I тип) медiатором є IgE
 • Можуть бути пов'язанi з генетичною схильнiстю
 • Збiльшення секрецiї хлороводневої кислоти в шлунку
 • Звуження судин у басейнi брижових артерiй
 • Посилення секрецiї слизових залоз
 • Розширення вiнцевих артерiй
 • Пiдвищення продукування цАМФ
 • Вивiльнення тканинними базофiлами
 • Прямої активацiї Н1-рецепторiв
 • Гiперактивацiї Н2-рецепторiв
 • Блокади Н1-рецепторiв
 • Накопиченням в організмi надмiрної кiлькостi брадикiнiну
 • Гладких м'язiв бронхiв
 • Гладких м'язiв судин
 • Скелетних м'язiв
 • Ендотелiю посткапiлярних венул
 • Периферичних нервових закiнчень
 • Гiстамин
 • Повiльно-реагуюча субстанцiя анафiлаксiї
 • Гепарин
 • Адреналiн