• Збiльшується
 • Зменшується
 • Залишається сталим з невеликими коливаннями
 • Залишається сталим i залежить вiд вмiсту жирової тканини
 • Залишається сталим i залежить вiд статi
 • Вiд кiлькостi жирової тканини (мiстить менше води, нiж будь яка iнша тканина)
 • Вiд кiлькостi жирової тканини (мiстить бiльше води, нiж будь яка iнша тканина)
 • Вiд рiвня основного обмiну
 • Вiд кiлькостi рiдини, що надходить до органiзму
 • Вiд клiматичних умов
 • Високого вмiсту води в органiзмi
 • Вiдносно низького вмiсту бiлкiв у плазмi кровi
 • Зниженої функцiональної здатностi нирок
 • Зменшених втрат вологи з поверхнi шкiри
 • Менше бiлкiв
 • Менше iонiв натрiю
 • Бiльше iонiв натрiю
 • Менше iонiв калiю
 • Бiльше iонiв калiю
 • Рiдина, що накопичується в просвiтi кишок у разi їх непрохiдностi
 • Рiдина, що накопичується в серозних порожнинах у випадках асциту та ексудативного плевриту
 • Цереброспiнальна рiдина
 • Рiдина, що накопичується в мiсцях опiкiв та травмованих тканин
 • Внутрішньосуглобова рiдина
 • Слиновидiлення
 • Шлункова секрецiя
 • Втрати з перспiрацiєю
 • Дiурез
 • Натрiйуричний фактор передсердь
 • Кардiонатрин
 • Атрiопептин
 • Аурикулiн
 • Кортизол
 • Вазопресин
 • Альдостерон
 • Дофамiн
 • Ангiотензин-2
 • Натрiйуричний фактор передсердь
 • 240 - 260 мосм/л
 • 260 - 280 мосм/л
 • 285 - 310 мосм/л
 • 310 - 340 мосм/л
 • Збiльшується в разi алкалозу, зменшується в разi ацидозу
 • Збiльшується в разi ацидозу, зменшується в разi алкалозу
 • Не залежить вiд змiни КОС
 • Гiпонатрiємiя не заперечує можливостi нормальної або пiдвищеної осмоляльностi плазми кровi
 • Гiпотонiчнiсть плазми кровi не можлива за нормальної або пiдвищеної концентрацiї натрiю в плазмi кровi
 • Гiпертонiчнiсть плазми кровi можлива лише при гiпернатрiємiї
 • Молярна концентрацiя плазми кровi, що визначається, може бути лише вище розрахованої
 • Na+ i Са2+
 • Са2+ i Cl-
 • К+ i Mg2+
 • К+ i Cl-
 • Mg2+ i Cl-
 • 5 ммоль/л
 • 10 ммоль/л
 • 40 ммоль/л
 • 80 ммоль/л
 • Клiтини рiзних тканин мiстять однакову кiлькiсть калiю
 • Клiтини рiзних тканин мiстять рiзну кiлькiсть калiю
 • Внутрішньоклiтинна концентрацiя перевищує зовнiшньоклiтинну
 • Внутрішньоклiтинна концентрацiя значно менша зовнiшньоклiтинної
 • Найбiльшу кiлькiсть мiстять м'язи та мозок
 • Змiщення iнтервалу S-T нижче iзолiнiї, високий гострокiнечний зубець Т, збiльшення iнтервалу P-Q
 • Змiщення iнтервалу S-T нижче iзолiнiї, подовження iнтервалу Р-Т, сплощення зубця Т
 • Розширення комплексу QRS, змiщення iнтервалу S-T вище iзолiнiї
 • Шлуночкова тахiкардiя
 • Шлуночковi i надшлуночковi екстрасистоли
 • Брадикардiя, що загрожує життю
 • Потенцiює дiю конкурентних мiорелаксантiв
 • Знижується рефлекторна активнiсть
 • Пiдвищується рефлекторна активнiсть
 • Знижується утилiзацiя кисню тканинами
 • Пiдвищується утилiзацiя кисню тканинами
 • Збiльшується вмiст натрiю в органiзмi
 • Збiльшується концентрацiя натрiю в сечi
 • Зменьшується концентрацiя натрію в сироватці крові
 • Збiльшується концентрацiя калiю в сечi
 • Не впливає на обмiн електролiтiв
 • 1,33 - 1,34 ммоль/л
 • 0,17 - 0,18 ммоль/л
 • 1,9 - 2,5 ммоль/л
 • 4,2 - 5,0 мэкв/л
 • Ацидозу
 • Алкалозу
 • Дефiциту натрiю
 • Дегiдратацiї
 • КОС не впливає на iонiзацiю кальцiю
 • Аденоми прищитоподiбної залози
 • Дихального алкалозу
 • Метастазiв пухлини в кiстки
 • Лiкування тiазидовими дiуретиками
 • Метаболічний алкалоз
 • Первинний i вторинний гiперпаратиреоз
 • Первинний i вторинний гiпопаратиреоз
 • Тиротоксикоз
 • Пiдвищення рiвня альдостерону в плазмi кровi
 • Зниження рiвня альдостерону в плазмi кровi
 • Зниженням реабсорбцiї натрiю в ниркових канальцях
 • Пiдвищеним виведенням гiдрогенкарбонату з сечею
 • Розвитком метаболiчного алкалозу
 • Розвитком метаболiчного ацидозу
 • Iзотонiчний розчин натрiю хлориду або глюкози, реополiглюкiн, натрiю гiдрогенкарбонат
 • Глiкокортикоїди
 • Фуросемiд
 • Кальцiю глюконат
 • Натрiєву сiль ЭДТА
 • Гемодiалiз
 • Хронiчна недостатнiсть нирок
 • Деструктивний панкреатит, зниження абсорбцiї кальцiю в тонкiй кишцi
 • Цироз печiнки, алкалоз, гiпомагнiємiя
 • Операцiйна травма прищитоподiбних залоз пiд час операцiї
 • Масивнi трансфузiї цитратної кровi
 • Судомам передують парестезiї: занiмiння верхньої губи, пальцiв рук та нiг
 • Судомам передують гiперестезiї в дiлянцi лиця
 • Судоми супроводжуються болем, блюванням, спазмом кишок
 • Судоми супроводжуються спазмом вiнцевих судин
 • Судоми супроводжуються ларингоспазмом
 • В першу чергу знижується об'єм внутришньоклiтинної рiдини
 • Поряд з втратою води втрачається велика кiлькiсть електролiтiв
 • Осмотичний тиск плазми кровi знижується порiвняно з нормальним
 • Концентрацiя натрiю в плазмi кровi перевищує нормальну
 • Недостатнiсть мiнералокортикоїдної функцiї надниркових залоз
 • Гiперфункцiя надниркових залоз
 • Захворювання нирок з порушенням абсорбцiї електролитiв
 • Дiарея з гiпертонiчними випорожненнями
 • Диєта, збiднена на натрiй
 • Зниження тургору шкiри
 • Спрага
 • Хрипкий голос, який поновлюється пiсля прополіскування горла
 • Загострення рис обличча, спадiння вен
 • Артерiальна гiпотензiя, ниткоподiбний пульс
 • Рожевий сухий язик
 • Переливання розчинiв електролiтiв чергувати з переливанням розчинiв колоїдiв
 • Iнфузiю iзотонiчного розчину сорбiту
 • Гiпертонiчнi розчини натрiю хлориду
 • Гiпертонiчнi розчини глюкози
 • Надлишкове надходження натрiю до органiзму
 • Непрохiдність кишок
 • Втрати кровi
 • Перитонiт
 • Дуже сецеркуюча рана
 • Опiки
 • Осмотичний тиск плазми кровi вищий за нормальнi значення
 • Осмотичний тиск плазми кровi нижчий за нормальнi значення
 • Осмотичний тиск плазми кровi нормальний
 • Гематокритний показник пiдвишений
 • ЦВТ пiдвищений
 • Колоїдних та електролiтних розчинiв у поєднаннi
 • Електролiтних розчинiв
 • Iзотонiчних розчинiв глюкози
 • Колоїдних розчинiв
 • Гiпертонiчних розчинiв глюкози
 • Неадекватне поповнення перспiрацiйних втрат рiдини
 • Водянистi випорожнення у хворих на дизентерiю та салмонельоз
 • Гiпо- та iзостенурiя при хронiчних захворюваннях нирок
 • Осмотичний дiурез, наприклад, у хворих на цукровий дiабет
 • Надлишкове введення гiпертонiчних розчинiв натрiю хлориду
 • На початкових стадiях з'являється церебральна симптоматика: порушення свiдомостi, кома,судоми
 • Втрата води вiдбувається за рахунок зовнiшньоклiтинної рiдини
 • На раннiх стадiях з"являється вiдчуття спраги
 • В першу чергу дегiдратуються клiтини ЦНС
 • Незабаром виникають гемодинамiчнi порушення
 • Осмолярний тиск плазми кровi пiдвищений
 • Осмолярний тиск плазми кровi знижений
 • Концентрацiя натрiю в плазмi кровi вища за нормальну
 • Концентрацiя натрiю в плазмi кровi нижча за нормальну
 • Обидва перерахованих показники залишаються в нормi