• Створення однобiчного напрямку газового потоку
 • Пiдтримання тиску в дихальному контурi на сталому рiвнi
 • Роздiлення газу, що вдихується i видихується
 • Випуску надлишку газу з дихального контуру
 • Перед введенням повiтровiд змочити водою
 • Перед введенням повiтровiд змастити глiцерином або мiнеральним маслом
 • При стиснутих щелепах хворого використовувати носоглотковий повiтровiд
 • Кiнець повiтроводу заводити за надгорляник
 • Ушкодження плеври
 • Знаходження кiнчика катетера у порожнини серця
 • Перфорацiя порожнистої вени
 • Перфорацiя лівого шлуночка серця
 • Не бiльш, нiж на 2 см нижче лiнiї, яка з'єднує нижнi кiнцi ключиць
 • Обов'язково вище лiнiї, яка з'єднує нижнi кiнцi ключиць
 • Безпосередньо пiд ключицею
 • У дiлянцi тiнi серця
 • Опускання головного кiнця лiжка на 10-30 градусiв
 • Пiдняття головного кiнця лiжка на 10-30 градусiв
 • Горизонтальне положення ліжка
 • Глибоке дихання пiд час маніпуляції
 • Максимально поверхневе дихання пiд час маніпуляції
 • Вiльне надходження кровi до шприцю i назад
 • Синхроннi з диханням коливання рівня водного манометра
 • Швидке введення до катетера розчинiв призводить до покашлювання хворого
 • Пульсуючий струмiнь кровi з катетера
 • Початися до операцiї
 • Тривати 5 дiб
 • Призвести до втрати натрiю
 • Не впливати на жирнi кислоти
 • Призвести до зниження кровообiгу в шкiрi та жировiй тканинi
 • Незмінним рiвнем вазопресину
 • Зниженим рівнем пролактину
 • Пригніченою дією iнсулiну
 • Домінуванням рівня норадреналiну над рівнем адреналiну
 • Підвищенням скоротливості серця
 • У межах сітчастого утвору стовбура головного мозку
 • Хеморецепторною тригерною зоною у боковiй стiнцi IV шлуночка
 • У рецепторних закінченнях кореню язика
 • За межами гематоенцефалiчного бар'єру
 • Загальний стан пацієнта
 • Ступень операцiйного ризику
 • Можливе порушення терморегуляції
 • Необхідну премедикацiю
 • Вибір методу загальної анестезiї
 • Потрібно менше часу для передоперацiйного обстеження
 • Знижується ризик тромбозу глибоких вен
 • Не потрібен ретельний догляд за хворим у ранньому пiсляоперацiйному перiодi
 • Менша вартiсть лiкування
 • Ритм галопу
 • Пiдвищений ЦВТ
 • Iнфаркт мiокарда в останнi 6 мiсяцiв
 • Операцiї на органах грудної та черевної порожнин
 • Вiк хворого понад 60 рокiв
 • Значний аортальний стеноз
 • Екстреність хiрургiчного втручання
 • Нестабiльною iшемiчною хворобою серця з почастiшанням нападiв
 • Повною атріовентрікулярною блокадою
 • Перенесеним iнфарктом мiокарда рiк тому
 • Вираженим аортальним стенозом
 • Припинити введення бета-адреноблокаторiв
 • Призначити бета-адреноблокатори
 • Продовжити гіпотензивну терапію
 • Слiд призначити ганглiоблокатори
 • Є атриовентрикулярна блокада II ступеня
 • Є тахісистолічна форма миготливої арітмії
 • Є мiтральний стеноз
 • Вiдмiнити негайно i операцiю виконати наступного дня
 • Вiдмiнити i операцiю призначити через два тижнi
 • Вводити пiд час операцiї, а потiм вiдмiнити
 • Не вiдмiняти перед операцiєю
 • Вiдмiняти поступово, щоб уникнути симпатичної стимуляцiї
 • Нелiкована артерiальна гiпертензiя
 • Менше 6 мiсяцiв тому перенесений iнфаркт мiокарда
 • Значна артерiальна гiпотензiя при зниженому кардіальному резерві
 • Анестезiя дiазоту оксидом до 75% в газовiй сумiшi
 • Анестезiя фторотаном
 • Психологiчнiй пiдготовцi хворого
 • Контролю часу останнього прийому їжi пацієнтом
 • Обробцi операцiйного поля
 • Премедикацiї
 • Бензодiазепінiв
 • Бета-адреноблокаторiв
 • Оральних контрацептивiв
 • Непрямих антикоагулянтiв
 • Iнгібіторiв ангiотензинконвертуючого ферменту
 • У першi 3 мiсяцi пiсля iнфаркту мiокарда
 • У першi 3 мiсяця пiсля вiрусного гепатиту
 • Що перенесли пневмонiю в дитинствi
 • Хворi похилого вiку пiсля гострого порушення мозкового кровообiгу
 • Тяжкiсть захворювання краще оцiнювати за складом газiв артерiальної кровi
 • Інформвативнiшими для оцiнки ризику операцiї є обстеження функцiї зовнiшнього дихання
 • Завжди пiдвищена РаСО2
 • Рентгенографiя грудної клiтки забезпечує достатню iнформацiю про операцiйний ризик
 • Новонароджених
 • Хворих з тяжкими хронiчними захворюваннями
 • Пацієнтів старечого вiку
 • Спортсменiв
 • Анестезiолог перебуває напроти хворого на одному рiвнi
 • Для повного огляду гортанi потрiбно надавити на язик
 • Стан класифiкується як I, якщо можна побачити тiльки язичок
 • Стан може класифiкуватися тiльки за допомогою прямої ларингоскопiї
 • III клас за шкалою Маллампатi
 • Вiдстань мiж щитоподiбним хрящем i кiнчиком пiдборiддя становить 8,5 см
 • За наявностi у хворого флегмони шiї
 • Зниженної маси тiла хворого
 • У випадках випинання переднiх зубiв
 • Зниження iнтенсивностi обмiну речовин
 • Усунення гемодинамiчних розладiв
 • Пiдвищення вивiльнення тироїдних гормонiв
 • Посилення хронотропної функцiї серця
 • Тиреостатичні засоби
 • Трийодтиронiн
 • Плазмаферез
 • бета-адреноблокатори
 • Гiпернатрiємiю
 • Метаболiчний ацидоз
 • Артерiальну гiпертензiю
 • Артерiальну гiпотензiю
 • Артерiальна гiпотензiя, резистентна до терапiї катехоламiнами
 • Тиротоксичний криз
 • Гостра недостатність серця
 • Мiкседематозна кома
 • Артерiальну гiпертензiю
 • Гiпокалiемiю
 • Гiпернатрiемiю
 • Гiпернатрiурiю
 • Паратироїдин
 • Адреналiн
 • Тироїдин і трийодтиронiн
 • Кортизон
 • Високий титр антитiл до ацетилхолинових рецепторiв
 • Нормальна чутливість до недеполяризуючих мiорелаксантiв
 • Зменшення кiлькостi функцiонуючих полiсинаптичних ацетилхолiнових рецепторiв у невром'язовому синапсi
 • Супутні аутоiмунні захворювання
 • Профiлактика регургiтацiї та аспiрацiї
 • Контроль внутрішньочерепного тиску
 • Поповнення ОЦК iзотонiчними розчинами
 • Поповнення ОЦК гіпертонiчними розчинами
 • Обов'язкова гемотрансфузія
 • Вiдкласти операцiю до встановлення причини жовтяницi
 • Застосувати для знеболення регiонарну анестезiю
 • Використовувати для наркозу наркотичні анальгетики та дiазоту оксид
 • Вiдмовити в проведеннi операцiї та загальної анестезiї взагалi
 • Визначити гематокрит
 • Дослiдити сечу
 • Визначити електролiти сироватки кровi
 • Виконати ЕКГ-дослiдження
 • Дослiдити дiастазу сечi
 • Планову операцiю вiдкласти на 2 тижнi, вiдмiнивши цi препарати
 • Головною проблемою буде емоцiональна лабiльнiсть пацiєнта
 • Дія анестетикiв може бути посиленою
 • Засобом вибору для премедикацiї є промедол
 • При ектренній тотальній анестезії можна очiкувати нестабiльного АТ
 • Завжди проводити в стандартних дозах для досягнення стандартних ефектiв
 • Можна не враховувати фiзичний стан хворого
 • Не обов'язково враховувати характер майбутньої операцiї
 • У всiх випадках складова - атропiн
 • Потрібно досягнути стану анксиолізису
 • Анксиолізис
 • Профілактика аспірації й регургітації
 • Забезпечення глибокого наркозу
 • Тривалий пiслянаркозний сон
 • Термiновостi операцiї
 • Вiку
 • Наявностi вагiтностi
 • Бажань хiрурга
 • Алергiчного анамнезу
 • Утруднюють iнтерпретацiю частоти скорочень серця
 • Розширюють зiницi
 • Порушують механiзм потовидiлення
 • Зменшують секрецiю бронхiальних залоз
 • Великi дози атропiну
 • Скополамiн
 • Пiлокарпiн
 • Фентанiл
 • Зниження рН шлункового вмiсту
 • Зменшення об'єму шлункового вмiсту
 • Амнезiю
 • Зниження слиновiддiлення
 • Зменшення секрецiї бронхiальних залоз
 • Прискорення евакуацiї вмiсту з шлунку
 • Профілактику м'язового тремтіння
 • Зменшення рН вмiсту шлунка
 • Зниження кислотності та шлункової секреції
 • Антерградну амнезію
 • Новонароджених
 • Хворих з внутришньочерепною гiпертензiєю
 • Хворих, що перебувають у коматозному станi
 • Збуджених хворих
 • Слiд вводити за 3 год до операцiї
 • Знижує об'єм шлункового вмiсту
 • Може викликати за його аспiрацiї гострий респiраторний дистрес-синдром
 • Починає дiяти через годину пiсля прийому
 • Пiдвищує рН шлункового вмiсту
 • Вмiст iонiв кальцiю в плазмi кровi
 • Функцiональний стан нирок
 • Наявнiсть патологiчного процесу в кiстках
 • Вмiст iонiв хлору в плазмi кровi
 • Фентанiлом
 • Преоксигенацією
 • Лiдокаїном
 • Сукцинілхоліном
 • Збуджені
 • Діти
 • Хворі на епілепсію
 • Вагітні
 • Хворі з ішемiчною хворобою серця
 • Карциноїдного синдрому
 • Цукрового дiабету
 • М'язової дiстрофiї
 • Ревматоїдного артриту
 • Мiастенiї