База тестів

 • Гортань розмiщена вище
 • Найвужчим мiсцем є вхiд у гортань
 • Найвужчим мiсцем є пiдскладковий простiр
 • Голосовi зв'язки нахиленi доверху й назад
 • Пiдвищують на 5-10%
 • Пiдвищують на 15-20%
 • Знижують на 5-10%
 • Не впливають
 • 15-18 мл/год
 • 22-27 мл/год
 • 30-35 мл/год
 • 40-46 мл/год
 • У 2 рази менша
 • Приблизно така сама
 • У 2 рази бiльша
 • У 4-9 разiв бiльша
 • Менший, нiж у дорослих
 • Найвищий у першi 2 роки життя
 • Знижується пiд час захворювань з пiдвищенням температури тiла
 • Пiдвищується в перiодi статевого дозрiвання
 • До 3 рокiв
 • До 5 рокiв
 • До 10 рокiв
 • Взагалi не визначається
 • Всмоктуванням у травному каналi
 • Кiлькістю загальної води в органiзмi
 • Рiвнем альбумiну кровi
 • Швидкiстю метаболiзму
 • Екскреторною функцiєю нирок
 • Недосконалостi центральних структур, якi контролюють температурний гомеостаз
 • Бiльшої поверхнi тiла на одиницю маси тiла
 • Меншої поверхнi тiла на одиницю маси тiла
 • Обмеження втрат тепла з випаровуванням
 • Пiдвищеної теплопровiдностi тканин
 • Набутого стенозу мiтрального клапана
 • Природженої вади серця
 • Анемiї
 • Стенозу отвору аорти
 • Судоми
 • Гiпоглiкемiя
 • Пiдвищення чутливостi до анестетикiв
 • Груба шорстка шкiра
 • Частiше розвивається у недоношених
 • Не пов'язана з терміном вагiтностi
 • Розвивається внаслiдок безпосереднього токсичного впливу кисню у разi потрапляння його на склеру
 • Розвивається внаслiдок високої напруги кисню в артерiальнiй кровi (PaO2 > 150 мм рт.ст.)
 • Недостатнє годування
 • Гiпоксiя
 • Ацидоз
 • Гiпертермiя
 • Гiпотермiя
 • Змiщення середостiння
 • Порушення ритму серця
 • Вислуховування перистальтичних шумiв над грудною клiткою
 • Метеоризм
 • Контури кишкових петель у груднiй порожнинi пiд час рентгенографiчного дослiдження
 • Найчастiше розвивається в перiодi новонародженостi
 • Можна запобiгати застосуванням спецiальних мазей
 • Проявляється утрудненням дихання переважно на видиху
 • Показана протизапальна та дегiдратацiйна терапiя
 • Амiдопiрину
 • Барбiтуратiв
 • Кофеїну
 • Адреналiну
 • Стрихнiну
 • Звучнiсть тонiв серця
 • Частота скорочень серця
 • Наявнiсть i характер судом
 • Наявнiсть i сила крику
 • Наявнiсть дихальних розладiв i їх ступiнь
 • Прoвести вентиляцiю легень чистим киснем за напiвзакритим контуром протягом 10 хв
 • Провести вентиляцiю легень 70% киснем за напiвзакритим контуром протягом 25 хв
 • Провести вентиляцiю легень чистим киснем за напiвзакритим контуром протягом 15-25 хв
 • Провести вентиляцiю легень 70% киснем за закритим контуром протягом 15-25 хв
 • Тiльки у новонароджених перших днiв життя
 • Тiльки у недоношених дiтей
 • У всiх дiтей вiком до року
 • У всiх дiтей вiком до 3 рокiв
 • Вiдмiнностей немає
 • Дитинi буде потрiбна пiдвищена кiлькiсть рiдини
 • Дитинi буде потрiбне введення великої кiлькостi натрiю
 • Втрата води через дихальнi шляхи не вiдбувається
 • Водний баланс буде змiнюватися мало
 • Вiдстанi вiд вушної честочки до кута нижньої щелепи
 • Полуторнiй вiдстанi мiж кутом рота до вушної часточки того ж боку
 • Подвоєнiй вiдстанi мiж кутом рота до вушної часточки того ж боку
 • У 2.5 разу бiльша вiдстанi мiж кутом рота та вушною часточкою
 • Iнтубацiйний наркоз не застосовувється
 • Необхiдне спостереження не менше 1 год пiсля операцiї
 • Необхiдне спостереження мiнiмум протягом 6 год пiсля операцiї
 • У разi розвитку стенозу пiдскладкового простору дитину слiд госпiталiзувати
 • Накопичення вуглекислого газу
 • Гiпоксiї
 • Втрати свiдомостi
 • Можна запобiтти в деяких випадках гiпервентиляцiєю чистим киснем перед аспiрацiєю
 • Низький рiвень псевдохолiнестерази з розвитком "подвiйної блокади"
 • Гiпокапнiя внаслiдок гiпервентиляцiї пiд час наркозу
 • Пригнiчення рефлексу Геринга-Брейєра
 • Тривалiша, нiж у дорослих, нервово-м'язова блокада
 • Найбiльша чутливiсть у першi 10 днiв життя
 • Найбiльша чутливiсть у дiтей вiком до 1 року
 • Застосування протипоказане у новонароджених
 • Застосування протипоказане у дiтей вiком до 1 року
 • Абсолютних протипоказань для дiтей залежно вiд вiку немає
 • Гiпокапнiєю
 • Гiперкапнiєю
 • Передозуванням фторотану
 • Гiпокалiємiєю
 • Гiпокальцiємiєю
 • Метаболiчний ацидоз, який виникає частiше та буває бiльш вираженим, нiж у дорослих
 • Пригнiчення зовнiшнього дихання
 • Артерiальна гiпотензiя
 • Зменшення частоти скорочень серця
 • У випадках супутньої дистрофiчної мiотонiї
 • Пiд час офтальмологiчних операцiй внаслiдок пiдвищення внутрiшньоочного тиску
 • У випадках супутньої природженої порфiрiї
 • Дiтям вiком до 3 рокiв
 • Для боротьби з судомами, якi виникають як ускладнення пiсля застосування мiсцевих анестетикiв
 • Недоношенiсть
 • Перiод новонародженостi
 • Судомна готовнiсть
 • Порушення з боку екстрапiрамiдної системи
 • Опiстотонус
 • Тризм
 • Ригiднiсть м'язiв
 • Занепокоєння
 • Усi вiдповiдi неправильнi
 • Внутрiшньовенний тiопентал-натрiєм
 • Iнгаляцiйний фторотаном
 • Внутрiшньовенний натрiю оксибутиратом
 • Прямокишковий
 • Операцiю слiд вiдкласти
 • Не можна застосовувати iнтубацiйний наркоз
 • Потрiбно попередньо провести антибiотикотерапiю
 • Оперувати слiд тiльки пiд спиномозковою анестезiєю
 • Можливий iнтубацiйний наркоз, але з ретельним монiторингом
 • У дiлянцi яремної ямки (точка Килiана)
 • Над ключицею бiля прикрiплення її до груднини (точка Иофе)
 • Над ключицею на межi її середньої та внутрiшньої третини (точка Абанiака)
 • Пiд ключицею бiля прикрiплення її до груднини
 • Пiд ключицею на межi середньої та внутрiшньої її третин
 • Налоксон
 • Натрiю гiдрогенкарбонат
 • Адреналiну гiдрохлорид
 • Альбумiн
 • Кальцiю глюконат
 • Esherichia coli
 • Listeria monocytogenes
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Neisseria meningitidis
 • Пiдвищена чутливiсть до лейцину
 • Необластоз
 • Недостатнiсть резервiв жиру та глiкогену
 • Пiтуїтарно-гiпоталамiчна недостатнiсть
 • Захворювання матерi на цукровий дiабет