• Є гiлкою блукаючого нерва
 • Є чутливим i руховим нервом гортанi
 • Як правило, не ушкоджується пiд час операцiй у дiлянцi шиї
 • У разi його ураження не спостерiгається розладiв мови
 • Палiння
 • Дегiдратацiї
 • Гiпергiдратацiї
 • Атропiнiзацiї
 • Введення глiкокортикоїдiв
 • Симпатичними нервами з 1 - 6-го грудних нервових вузлiв
 • Гiлками блукаючого нерва
 • Гілками додаткового нерва
 • У легенях людини нараховується 23 генерацiї дихальних шляхiв
 • Загальна площа кожної наступної генерацiї збiльшується
 • Об'ємна швидкiсть у кожнiй наступнiй генерацiї збiльшується
 • Є єдиним руховим нервом дiафрагми, який мiстить також її чутливi волокна
 • Ураження спинного мозку на рiвнi С3- С5 cпричинює припинення iмпульсацiї через нього
 • Його ураження призводить до двобiчного паралiчу дiафрагми
 • Складається з пiслявузлових волокон симпатичної нервової системи
 • Зниження РаО2
 • Пiдвищення РаО2
 • Зниженне насичення Hb артерiальної кровi киснем
 • Пiдвищення РаСО2
 • Зниження рН артерiальної кровi
 • Напруга кисню в артеріальнiй кровi 80 мм рт.ст
 • Метаболiчний ацидоз
 • Гiперкапнiя
 • Гiпертермiя
 • Сонних i аортальних хеморецепторiв
 • Хеморецепторiв довгастого мозку
 • Хеморецепторів сонних, аортальних та довгастого мозку
 • Не стимулює хеморецептори
 • Отруєння чадним газом
 • Метгемоглобiнемiя
 • Гостра анемiя
 • Збiльшення внутрiшньолегеневого шунтування
 • Виражений метаболiчний алкалоз
 • Центральнi (в довгастому мозку)
 • Периферичнi (у сонних тiльцях)
 • Центральні й периферичні
 • Не стимулює хеморецептори
 • Напруга кисню в артерiальнiй кровi знижується до 60 мм рт.ст
 • Людина видихує газову сумiш з 15% кисню
 • Людина пiднiмається на висоту 4000 м
 • Людина хвора на анемiю
 • Збiльшення об'єму вдиху та видиху
 • Переходу з вдиху на видих i навпаки, якщо дихальний об'єм перевищує 1л
 • Зменшення альвеолярної вентиляцiї
 • Не стимулюється
 • Не виникають порушення регуляцiї дихання
 • Немає реакцiї на пiдвищення РаСО2
 • Виникає задишка у вiдповiдь на гiпоксемiю
 • Основним стимулом дихального центру є зниження рН i пiдвищення РСО2 внутрiшньомозкової тканинної рiдини
 • Короткий вдих i довгий видих
 • Довгий вдих i короткий видих
 • Дихальнi паузи, якi чергуються з частим глибоким диханням
 • Амплiтуда дихального об'єму плавно змiнюється на короткi паузи
 • Не забезпечує адекватного газообмiну
 • Короткий вдих i довгий видих
 • Довгий вдих i короткий видих
 • Часте глибоке дихання, яке чергується з дихальними паузами
 • Амплiтуда дихального об'єму плавно змiнюється
 • Не забезпечує достатньої вентиляцiї легень
 • Виникає у випадках ниркового видiльного алкалозу
 • Є респiраторною компенсацiєю дiабетичного кетоацидозу
 • Часто спостерiгається у випадках фенформiнової коми
 • Є характерною ознакою гiперосмолярної дiабетичної коми
 • Знижує альвеолярну вентиляцiю легень
 • Дiафрагма
 • Зовнiшні мiжреброви м'язi
 • Внутрiшнi мiжреброви м'язi
 • Драбинчасти м'язi
 • Дiафрагма
 • Внутрiшнi мiжреброви м'язi
 • Зовнiшні та внутрiшні коси м'язi живота
 • Поперечни м'язі живота та черевної частини великого грудного м'яза
 • Легенi розтягуються бiльше, нiж грудна клiтка
 • Легенi розтягуються менше, нiж грудна клiтка
 • Розтяжнiсть легень i грудної клiтки приблизно однакова
 • Загальна розтяжнiсть бiльша, нiж одних легень
 • Дорiвнює збiльшенню об'єму легень на кожну одиницю збiльшення внутрiшньоальвеолярного тиску
 • Дорiвнює збiльшенню внутрiшньоальвеолярного тиску на кожну одиницю збiльшення об'єму легень
 • Приблизно дорiвнює розтяжностi грудної клiтки
 • Дорiвнює приблизно 1 л/см вод. ст
 • Еластичний каркас легень
 • Поверхневий натяг альвеолярної рiдини
 • Внутрiшньоплевральний тиск
 • Площа поперечного перерiзу бронхiв i бронхiол
 • Залежить вiд еластичних структур легень
 • Залежить вiд функцiї легеневого сурфактанту
 • Залежить вiд тонусу бронхiальної мускулатури
 • У здорової молодої людини становить 0,2 л/см вод. ст
 • Збiльшення еластичного опору легень
 • Збiльшення динамiчного опору (бронхiального дерева)
 • Ателектазування
 • Збiльшення навантаження на дихальнi м'язи
 • Iнтерстицiального набряку легень
 • Залежить від опору ендотрахеальної трубки та дихальних шляхів прородженню потоку
 • Розраховуєтся шляхом поділу дихального об'єму на різницю між тиском плато і ПТКВ
 • Є найбільш розповсюдженим та інформативним показником оцінки розтяжності легень у хворих, які перебувають на ШВЛ
 • В нормі становить не менше 80 мл/см вод. ст
 • Поступається за діагностичною цінністю загальному динамічному комплайнсу
 • Аспiрацiї киcлого шлункового вмiсту
 • Довготривалої вентиляцiї 30% киснем
 • Тромбоемболiї легеневої артерiї
 • Екстракорпоральної оксигенацiї
 • Iнгаляцiї токсичних газiв
 • Зниження продукцiї сурфактанту
 • Набряку легень
 • Вiдкритого пневмотораксу
 • Дихання гiпоксичною сумiшшю
 • Продукується пневмоцитами 2-го типу
 • Складається головним чином з лiпопротеїдiв
 • Вiдсутнiй при респiраторному дистрес-синдромi новонароджених
 • Збiльшує поверхневий натяг рiдини в альвеолах
 • Радiуса труби
 • В'язкостi газу
 • Густини газу
 • Швидкостi потоку
 • Розтяжностi легень
 • Переважно утруднений вдих
 • Переважно утруднений видих
 • Збiльшується навантаження на дихальнi м'язи
 • Збiльшується динамiчний опiр диханню
 • Пiдвищення розтяжностi (compliance) легень
 • Обструкцiї дихальних шляхiв
 • Дихання через трахеостому
 • Фiзичного навантаження
 • Епiглотит
 • Стороннє тiло гортанi
 • Стенозуючий ларинготрахеїт
 • Гострий бронхiолоспазм
 • Пiдскладковий набряк
 • Гiдротораксі
 • Введенні атропiну сульфату
 • Iнгаляцiї фторотану
 • Введенні еуфiлiну
 • У положеннi на спинi порiвняно з вертикальним положенням
 • Пiд час iнтубацiї
 • Пiсля трахеостомiї
 • Пiсля верхньої лапаротомiї
 • Ганглiоблокаторiв
 • Атропiну сульфату
 • Нiтроглiцерину
 • Папаверину
 • Прозерину
 • Головним чином внаслiдок скорочення дiафрагми
 • Внаслiдок рiзницi мiж атмосферним i внутрiшньоальвеолярним тиском
 • Внаслiдок скорочення м'язiв живота
 • Пасивно, завдяки еластичностi легень та грудної клiтки
 • Здiйснюватися газообмiн пiд час апное
 • Здiйснюватися газообмiн мiж сусiднiми альвеолами
 • Здiйснюватися вентиляцiя у разi обтурацiї кiнцевої бронхiоли
 • Зменшуватися внутрiшньолегеневе шунтування
 • Дихальний об'єм
 • Життєва ємнiсть легень
 • Залишковий об'єм легень
 • Резервний об'єм видиху
 • Зниження парцiального тиску кисню у вдихуваному газi
 • Збiльшення внутрiшньолегеневого шунтування
 • Гiповолемiї
 • Анемiї
 • Прийняття пацiєнтом положення Тренделенбурга
 • Мiкроемболiї судин легень
 • Гiпоксемiї при диханнi повiтрям
 • Гiпоксемiї при диханнi киснем
 • Гiперкапнiї при диханнi повiтрям
 • Гiперкапнiї при диханнi киснем
 • Резервний об'єм вдиху
 • Резервний об'єм видиху
 • Залишковий об'єм легень
 • Життєва ємнiсть легень
 • Зменшення хвилинного об'єму дихання
 • Зменшення альвеолярної вентиляцiї
 • Зниженя вентиляцiї вiдносно метаболiчних потреб органiзму
 • Пiдвищення РаСО2 понад 45 мм рт ст
 • Збiльшенням хвилинного об'єму дихання
 • Збiльшенням частоти дихання
 • Збiльшенням глибини дихання
 • Зменшення РаСО2 нижче 35 мм рт. ст
 • Метаболiчного ацидозу
 • Гiповолемiї
 • Отруєння барбiтуратами
 • Гiпертермiї
 • Необхiднi для профiлактики ателектазування
 • Не виникають у разi больового щадiння дихання
 • Не спостерiгається пiд час сну
 • Стають рiдшими пiсля введення наркотичних анальгетикiв
 • В артерiальнiй кровi бiльша, нiж в альвеолярному газі на 10 мм рт.ст
 • В артерiальнiй кровi менша, нiж в альвеолярному газі на 10-15 мм рт.ст
 • В артерiальнiй кровi менша, нiж в альвеолярному газі на 30 мм рт.ст
 • В альвеолярному газі менша, нiж в атмосферному на 50 - 55 мм рт.ст
 • Бiльша, нiж пiд час дихання повiтрям пiд тиском 2 атм
 • Менша, нiж пiд час дихання повiтрям пiд тиском 2 атм
 • Залежить тiльки вiд альвеолярної вентиляцiї та продукцiї СО2
 • Менша, нiж пiд час дихання чистим киснем
 • Бiльша, нiж пiд час дихання чистим киснем