• Збiльшення рiвня НСО3- на 0.4-0.5 моль/л
 • Зниження рiвня НСО3- на 0.4 - 0.5 ммоль/л
 • Рiвень НСО3- залишається без змiн
 • Пропорцiйний кiлькостi розчиненого в кровi вуглекислого газу
 • Пiдвищується зi збiльшенням альвеолярної вентиляцiї
 • Впливає на рН кровi
 • Знижується при введеннi натрiю гiдрогенкарбонату
 • Гiдрогенкарбонатний
 • Фосфатний
 • Протеїновий
 • Гемоглобiновий
 • Гiдрогенкарбонатний
 • Фосфатний
 • Гемоглобiновий
 • Бiлковий
 • Здатнiсть до реакцiї нейтралiзацiї як з кислотою, так i з основою
 • Зменшення змiн рН середовища
 • Як правило, мiстять сильну кислоту i слабку основу
 • Як правило, мiстять сильну основу i слабку кислоту
 • Збiльшується рН
 • Збiльшується концентрацiя iонiв водню
 • Збiльшується концентрацiя вугiльної кислоти
 • Збiльшується концентрацiя гiдрогенкарбонатних iонiв
 • Гiдрогенкарбонатний
 • Фосфатний
 • Бiлковий
 • Гемоглобiновий
 • Внаслiдок невпинного блювання
 • Внаслiдок виснажливого проносу
 • У випадках норицi пiдшлункової залози
 • Пiд час тяжкого фiзичного навантаження
 • Внаслiдок гiпервентиляцiї
 • Слабка кислота (вугiльна)
 • Cлабку основу
 • Не утворюється ни слабка кислота ни слабка основа
 • Утворюється слабка кислота та слабка основа
 • Невпинного блювання
 • Приймання антацидних препаратiв
 • Використання дiуретикiв (iнгiбiторiв карбоангiдрази)
 • Використання дiуретикiв (салуретикiв)
 • Гiдрогенкарбонатна система мiститься лише в плазмi кровi
 • Крiм гiдрогенкарбонатної в плазмi кровi мiстяться протеїнова та фосфатна буфернi системи
 • Крiм гiдрокарбонатної в плазмi кровi мiститься лише протеїнова буферна система
 • У внутрiшньоклiтиннiй рiдинi головною буферною системою є гiдрогенкарбонатна
 • Виведення iонiв водню з кислими фосфатами
 • Виведення iонiв водню з солями амонiю
 • Виведення iонiв водню з солями вугiльної кислоти
 • Реабсорбцiї гiдроксильних iонiв
 • Близько 25% в нормi утворюється в еритроцитах
 • Основним мiсцем утворення є печiнка
 • У печiнцi та кiрковiй речовинi нирок перетворюється на глюкозу
 • Утворення зменшується у разi ацидозу
 • Виразки шлунка
 • Тривалого приймання
 • Хронiчної недостатностi нирок
 • Проведеннi довготривалої ШВЛ
 • Отруєння салiцилатами
 • Пiлоростенозу
 • Передозування iнгiбiторiв карбоангiдрази
 • Початкової стадiї гострої недостатностi печiнки
 • Гiперосмолярної дiабетичної коми
 • Iнтоксiкацiї етиленглiколем
 • Злоякiсної гiпертермiї
 • Первинного альдостеронiзму
 • Початкової стадiї гострої недостатностi печiнки
 • Гоcтрого грам-негативного сепсису
 • Невпинного блювання
 • Вираженої пiтливостi
 • Вираженої гiпервентиляцiї
 • Гарячки
 • Натрiю гiдрогенкарбонатом
 • Трисамiном
 • Натрiю лактатом
 • Хлороводневою кислотою
 • Збiльшується рН плазми кровi
 • З'являється схильнiсть до спазмофiлiї
 • Збiльшується концентрацiя iонiзованого кальцiю в плазмi кровi
 • Знижується кiлькiсть основ плазми кровi
 • З'являється схильнiсть до остеопорозу
 • Пiдвищення збудливостi мiокарда та порушення ритму серця
 • Збiльшення мозкового кровотоку
 • Порушення транспорту кисню тканинам
 • Зниження концентрацiї iонiзованого кальцiю плазми кровi
 • Геморагiчного шоку
 • Емболiї легеневої артерiї
 • Бактерiємiї
 • Пiдвищення рН цереброспінальної рiдини
 • Використання фенформiну
 • Тривалого використання фруктози
 • Синдром Iценка-Кушiнга
 • Тиротоксикозу
 • Дiабетичного кетоацидозу
 • Кетоацидозу, спричиненого алкоголiзмом або голодуванням
 • Лактат-ацидозу
 • Дiареї
 • Уремiї
 • Отруєння салiцилатами
 • Сульфати
 • Фосфати
 • Бiлки плазми кровi
 • Органiчнi кислоти
 • Сечовина
 • Гiпернатріємiя
 • Гiперосмолярность плазми кровi
 • Збiльшення рСО2
 • Зниження внутрішньоклiтинного рН
 • Олiгоанурiя
 • Зниження альвеолярної вентиляцiї
 • Пiдвищення рiвня глюкози кровi
 • Гiперосмолярностi плазми кровi
 • Гiперкалiємiї
 • 3.66% розчин трисамiну(мл) = ВЕ·0.2·маса тiла (кг)
 • 3.66% розчин трисамiну(мл) = ВЕ·маса тiла (кг)
 • Збiльшенне утворення вуглекислого газу
 • Зменшенне утворення вуглекислого газу
 • Добра проникнiсть клiтинних мембран для вуглекислого газу
 • Погана проникнiсть клiтинних мембран для вуглекислого газу
 • Погана проникнiсть клiтинних мембран для iонiв водню
 • Погана проникнiсть клiтинних мембран для гiдрогенкарбонатних iонiв
 • Є синтетичним натрiйвмiсним розчином, що створює основне середовище
 • На вiдмiну вiд натрiю гiдрогенкарбонату добре коригує внутришньоклiтинний ацидоз
 • У разi потрапляння в паравенозну клiтковину викликає некроз тканин
 • При швидкому внутришньовенному введеннi пригнiчує дихання
 • Протипоказаний при порушеннi функцiї нирок
 • 0.1-0.2 N розчин хлороводневої (соляної) кислоти внутрiшньовенно
 • Амонiю хлорид
 • Аргiнiн моногiдрохлорид
 • Введення розчинiв NaCl та KCl
 • Натрiю ацетат
 • Гiповолемiя
 • Блювання
 • Застосування салуретикiв
 • Гiперальдостеронiзм
 • Гiперальдостеронiзм
 • Блювання
 • Застосування мiнералкортикоїдiв
 • Застосування глiкокортикоїдiв
 • 12-типалої кишки
 • Тонкої кишки
 • Поперечної ободової кишки
 • Сигмоподiбної кишки
 • Зумовлений втратою НСО3- з сечею
 • Зумовлений зменшеннням секрецiї iонiв водню епiтелiєм дистальної частини нефрону
 • Як правило, супроводжується гiпохлоремiєю
 • Не супроводжується компенсацiєю респiраторної функцiї
 • Мозку
 • Мiокарда
 • Малого кола кровообiгу
 • Матки
 • Iнсулiнзалежний цукровий дiабет
 • Цироз печiнки
 • Алкоголiзм
 • Тривале застосування кортикостероїдiв
 • Голодування
 • Метаболiчного ацидозу введенням натрiю гiдрогенкарбонату
 • Метаболiчного алкалозу хлороводневою (соляною) кислотою
 • Дефiциту рiдини
 • Гiпоxлоремiї кальцiю хлоридом
 • Гiпокалiемiї
 • Зниження перфузiї тканин
 • Недостатностi печiнки
 • Масивних вливань фруктози та багатоатомних спиртiв
 • Масивних вливань глюкози
 • Отруєння цiанiдами
 • Гiперальдостеронiзму
 • Синдрому Кушiнга
 • Дiареї
 • Некомпенсованого цукрового дiабету
 • Застосування фуросемiду
 • Мозку
 • Мiокарда
 • Малого кола кровообiгу
 • Нирки
 • Нетяжкої гострої пневмонiї з профузним проносом
 • Мiкротромбоемболiї легеневої артерiї з блюванням
 • Мiкротромбоемболiї легеневої артерiї з гiперазотемiєю
 • Емфiземи легень з гiпохлоремiєю
 • Респiраторний ацидоз
 • Респiраторний алкалоз
 • Метаболiчний ацидоз
 • Метаболiчний алкалоз
 • Респiраторний ацидоз
 • Респiраторний алкалоз
 • Метаболiчний ацидоз
 • Метаболiчний алкалоз
 • Cтупенем розчинностi
 • Константою диссоциацiї
 • Здатнiстю вiдддавати водень
 • Кислотним залишком