• Антитромбiном-III
  • Антиплазмiнами
  • Плазмовими факторами згортання кровi
  • Простациклiном
  • Тромбоксаном
  • Проконвертину
  • Контактного фактора XII
  • Тканинного тромбопластину
  • Фактора VIII
  • Фактора IX
  • Тромбоцитопенiя розведення
  • Посттрансфузiйна коагулопатiя
  • Низький вмiст факторiв V i VIII
  • Гiпофiбриногенемiя розведення
  • Гемофiлiя
  • Коагуляцiя кровi
  • Утворення тромбоцитарного згортка
  • Спазм судин (судинний компонент)
  • Утворення тромбопластину
  • Утворення активатора протромбiну
  • Передчасне вiддiлення плаценти
  • Простатектомiя
  • Пухлина пiдшлункової залози
  • Пухлина тонкої кишки
  • Карцинома бронха
  • Визначення часу кровотечi
  • Визначення часу згортання
  • Визначення вмiсту гемоглобiну
  • Добре зiбраного анамнезу
  • Визначення кiлькостi лейкоцитiв
  • Уремiя
  • Гемофiлiя А
  • Приймання аспiрину
  • Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура
  • Аденома передмiхурової залози
  • Порушене утворення фiбриногену в печiнцi
  • Пiдвищене використання фiбриногену у випадках синдрому ДВЗ
  • Руйнування фiбриногену фiбринолiтичними ферментами, що циркулирують у кровi
  • Застосування електрокоагуляцiї
  • Недостнiстю протромбiну
  • Недостнiстю фiбриногену
  • Тромбоцитопенiєю
  • Фiбринолiзом
  • Тромбоцитозом
  • Активатором плазмiногену
  • Антитромбiном III
  • Гепарином
  • Антифактором VIIа
  • Антифактором прекалiкреїну
  • Фiбринолiз - пiзня стадiя згортання кровi
  • Фiбринолiз - це деполiмеризацiя фiбрину
  • Первинний (зовнiшнiй) фiбринолiз розвивається при потрапляннi великої кiлькостi тканинного активатора в кров
  • Вторинний фiбринолiз спрямованний на збереження кровi в рiдкому станi
  • Фiбринолiз охоплює процес адгезiї та агрегацiї тромбоцитiв
  • Стрептокiназа
  • Фiбринолiзин
  • Амiнокапронова кислота
  • Контрикал
  • Нiкотинова кислота
  • Фiбринолiтична активнiсть вища в кровi легень, матки, пiдшлункової залози
  • У разi раптової смертi вiдбувається активацiя плазмiну
  • Фiбриноген у консервованiй кровi руйнується
  • Пiдвищення фiбринолiтичної активностi кровi є причиною усiх нез'ясованих кровотеч
  • Визначення часткового тромбопластинового часу
  • Достатньо визначення часу згортання кровi
  • Достатньо визначення часу кровотечi
  • Визначення кiлькостi тромбоцитiв
  • Визначення протромбiнового часу
  • Тестує зовнiшнi шляхи згортання кровi
  • Залежить вiд факторiв згортання, синтез яких здiйснюється за участю вiт. К
  • Збiльшується за наявності гепарину
  • Нормальнi значення коливаються в межах 20 - 22с
  • Активується" каолином чи цефалопластином
  • Нейролептанальгезiї
  • Використання iзотонiчного розчину натрiю хлориду
  • Внутришньовенного введення натрiю нiтропрусиду
  • Використання гепарину
  • Збiльшення швидкостi кровотоку
  • Гiперкоагуляцiя кровi
  • Наявнiсть у кровi циркулюючого плазмiну
  • Порушення цiлiсностi судинного ендотелiю
  • Гiпопротромбiнемiї
  • Гiпофiбриногенемiї
  • Пригнiчення синтезу фактора VIII
  • Пригнiчення синтезу фактора IX
  • Захворювань кишок (хронiчний ентерит, ентероколiт, резекцiя кишок)
  • Порушення утворення та секрецiї жовчi
  • Тривалого приймання антибiотикiв та сульфанiламiдних препаратiв
  • Тривалого використання аскорбiнової кислоти
  • Гепарин
  • Варфарин
  • Гiрудин
  • Стрептокiназа
  • Впливають на синтез факторiв згортання кровi в печiнцi
  • Можна використовувати пiд час вагiтностi, оскiльки не проникають через плаценту
  • Ефективнi при застосуваннi всередину
  • Переважно використовуються у випадках тривалої терапiї
  • Ефект може бути зведений нанiвець введенням вікасолу (вiт. К)
  • Блокадi синтезу протромбiну
  • Пригнiченнi синтезу факторiв IX, X, XI, XII
  • У взаємодiї з антитромбiном III пригнiчує дiю тромбiну на фiбриноген
  • Конкуренцiї за зв'язувальнi сторони
  • Взаємодiїi, внаслiдок чого утворюється неактивна сполука
  • Змiнах рН
  • Стимуляцiї тромбоксану
  • Крiопреципiтату плазми кровi
  • Кровi
  • Протамiну сульфату
  • Вiкасолу
  • Розвивається частiше пiсля першого введення гепарину, нiж при наступних
  • Не розвивається, якщо гепарин вводять пiдшкiрно або в низьких дозах (для промивання катетерiв)
  • Менш виразна i рiдше розвивається при використаннi низькомолекулярного гепарину
  • Звичайно пов'язана з тромбозом дрiбних артерiй
  • Порушення коагуляцiї
  • Збiльщення об'єму плазми кровi
  • Кровотечу
  • Мегалобластну анемiю
  • Підвищення фібріногену
  • Недостатня кiлькiсть тромбоцитiв
  • Значно збiльшений час кровотечi
  • Недостатня кiлькiсть антигемофiльного глобулiну
  • Гiпофiбрiногенемiя
  • Хворiють тiльки чоловiки
  • Хворий має отримувати вiтамiн К до операцiї
  • Зниження концентрацiї фактора VIII
  • Пiдвищується активований тромбопластиновий час
  • Є природженою вадою коагуляцiї кровi
  • Хворiють тiльки жiнки
  • Кровотеча починається зi слизових оболонок
  • Викликається дефiцитом фактора VII
  • Крiопреципiтату
  • Концентрата фактора IX
  • Десмопресину (вазопресину)
  • Концентрата фактора VIII
  • Гепарину
  • Подовжується тривалiсть їх життя
  • Полiпшується їх функцiя
  • Знижується ймовiрнiсть їх iнфiкування
  • Знижується частота алергiчних реакцiї
  • Це призводить до зменшення їх секвестрацiї в селезiнцi
  • Термінове усунення наслідків терапії варфаріном
  • Термінове усунення наслідків терапії аспіріном
  • Корекція виявленого дефіциту антикоагулянтів, специфічні концентрати яких недоступні
  • Зупинення капілярної кровотечі, при підвищенні (ніж в 1,5 разу в порівнянні з нормою) протромбинового часу або часткового тромбопластинового часу
  • Зупинка капілярної кровотечі, яка розвивається в результаті дефіциту чинників згортання крови у хворих, де перелито більш одного ОЦК, активований протромбиновий час та частковий протромбиновий час не можуть бути своєчасно дослідженні
  • Токсичнiсть натрiю цитрату
  • Низький рiвень фактора V
  • Гемолiтична трансфузiйна реакцiя
  • Дилюцiйна тромбоцитопенiя
  • Низький рiвень фактора VIII
  • Фактор VIII
  • Фактор IX
  • Фактор фон Вiллебранда
  • Фiбриноген
  • Фiбропектин
  • Призначенням етамзілату
  • Свiжозамороженої плазми
  • Кальцiю глюконату
  • Тромбоцитарної маси
  • Це тромбоцитопатичний процес
  • Може коригуватися в/в введенням десмопресину (вазопресину)
  • Характеризується патологiчним часом кровотечi
  • Коригується дiалiзом або введенням кортикостероїдiв
  • Дефiбринацiю
  • Тромбоцитопенiю
  • Активацiю фiбринолiзу
  • Зменшення концентрацiї факторiв V i VII
  • Зменшення протромбiнового часу
  • Крiопреципiтату
  • Фiбриногену
  • Тромбоцитної маси
  • Реополiглюкiну
  • Контрикалу
  • Етамзілату
  • Кальцiю глюконат
  • Оксигенотерапiю
  • Кров двотижневої давностi
  • Свiжозаморожену плазму
  • Тiльки фактора VIII
  • Тiльки тромбоцитiв
  • Тiльки фактора II
  • Тiльки фактора VII
  • Багатьох факторiв коагуляцiї
  • Хворi на недостатнiсть серця
  • Хворi, якi палять
  • Амбулаторнi хворi
  • Хворi на злоякiсне новоутворення
  • Хворi на анемiю
  • Свiжозамороженої плазми кровi
  • Фактора IX (компоненту плазмового тромбопластину)
  • Гепарину
  • Тромбоцитної маси
  • Цiльної кровi
  • У хiрургiчних пацiєнтiв досягає 25%
  • У хворих пiсля ортопедичних операцiй ризик найбiльший
  • Ризик знижується у жiнок,що приймають оральнi контрацептиви,якщо їх прийом закiнчився за 3 - 4 тижнi до операцiї
  • Ризик вищий у хворих на сепсис
  • Ризик вищий у хворих з iнсультом в анамнезi
  • Дефiцит антитромбiну III
  • Гiпокальцiємiя
  • Штучна артерiальна гiпотензiя пiд час операцiї
  • Нефротичний синдром
  • Варикоз вен
  • Червоний вовчак
  • Введення низькомолекулярного гепарину 1 раз на день буде ефективнiшим нiж стандартний гепарин
  • Ультразвукове дослiдження замiнило венографiю як "золотий" стандарт для дiагнозу тромбозу глибоких вен нижнiх кiнцiвок
  • Дефiцит антитромбiну-3 часто виявляється повторним тромбозом глибоких вен нижнiх кiнцiвок
  • Лише третина хворих з високим ризиком венозного тромбозу отримують необхiдну терапiю
  • Тип-II тромбоцитопенiї, викликаної гепарином, частiше пов'язується з тромбоемболiченими ускладненнями, нiж з кровотечею