• Антитромбiном-III
 • Антиплазмiнами
 • Плазмовими факторами згортання кровi
 • Простациклiном
 • Тромбоксаном
 • Проконвертину
 • Контактного фактора XII
 • Тканинного тромбопластину
 • Фактора VIII
 • Фактора IX
 • Тромбоцитопенiя розведення
 • Посттрансфузiйна коагулопатiя
 • Низький вмiст факторiв V i VIII
 • Гiпофiбриногенемiя розведення
 • Гемофiлiя
 • Коагуляцiя кровi
 • Утворення тромбоцитарного згортка
 • Спазм судин (судинний компонент)
 • Утворення тромбопластину
 • Утворення активатора протромбiну
 • Передчасне вiддiлення плаценти
 • Простатектомiя
 • Пухлина пiдшлункової залози
 • Пухлина тонкої кишки
 • Карцинома бронха
 • Визначення часу кровотечi
 • Визначення часу згортання
 • Визначення вмiсту гемоглобiну
 • Добре зiбраного анамнезу
 • Визначення кiлькостi лейкоцитiв
 • Уремiя
 • Гемофiлiя А
 • Приймання аспiрину
 • Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура
 • Аденома передмiхурової залози
 • Порушене утворення фiбриногену в печiнцi
 • Пiдвищене використання фiбриногену у випадках синдрому ДВЗ
 • Руйнування фiбриногену фiбринолiтичними ферментами, що циркулирують у кровi
 • Застосування електрокоагуляцiї
 • Недостнiстю протромбiну
 • Недостнiстю фiбриногену
 • Тромбоцитопенiєю
 • Фiбринолiзом
 • Тромбоцитозом
 • Активатором плазмiногену
 • Антитромбiном III
 • Гепарином
 • Антифактором VIIа
 • Антифактором прекалiкреїну
 • Фiбринолiз - пiзня стадiя згортання кровi
 • Фiбринолiз - це деполiмеризацiя фiбрину
 • Первинний (зовнiшнiй) фiбринолiз розвивається при потрапляннi великої кiлькостi тканинного активатора в кров
 • Вторинний фiбринолiз спрямованний на збереження кровi в рiдкому станi
 • Фiбринолiз охоплює процес адгезiї та агрегацiї тромбоцитiв
 • Стрептокiназа
 • Фiбринолiзин
 • Амiнокапронова кислота
 • Контрикал
 • Нiкотинова кислота
 • Фiбринолiтична активнiсть вища в кровi легень, матки, пiдшлункової залози
 • У разi раптової смертi вiдбувається активацiя плазмiну
 • Фiбриноген у консервованiй кровi руйнується
 • Пiдвищення фiбринолiтичної активностi кровi є причиною усiх нез'ясованих кровотеч
 • Визначення часткового тромбопластинового часу
 • Достатньо визначення часу згортання кровi
 • Достатньо визначення часу кровотечi
 • Визначення кiлькостi тромбоцитiв
 • Визначення протромбiнового часу
 • Тестує зовнiшнi шляхи згортання кровi
 • Залежить вiд факторiв згортання, синтез яких здiйснюється за участю вiт. К
 • Збiльшується за наявності гепарину
 • Нормальнi значення коливаються в межах 20 - 22с
 • Активується" каолином чи цефалопластином
 • Нейролептанальгезiї
 • Використання iзотонiчного розчину натрiю хлориду
 • Внутришньовенного введення натрiю нiтропрусиду
 • Використання гепарину
 • Збiльшення швидкостi кровотоку
 • Гiперкоагуляцiя кровi
 • Наявнiсть у кровi циркулюючого плазмiну
 • Порушення цiлiсностi судинного ендотелiю
 • Гiпопротромбiнемiї
 • Гiпофiбриногенемiї
 • Пригнiчення синтезу фактора VIII
 • Пригнiчення синтезу фактора IX
 • Захворювань кишок (хронiчний ентерит, ентероколiт, резекцiя кишок)
 • Порушення утворення та секрецiї жовчi
 • Тривалого приймання антибiотикiв та сульфанiламiдних препаратiв
 • Тривалого використання аскорбiнової кислоти
 • Гепарин
 • Варфарин
 • Гiрудин
 • Стрептокiназа
 • Впливають на синтез факторiв згортання кровi в печiнцi
 • Можна використовувати пiд час вагiтностi, оскiльки не проникають через плаценту
 • Ефективнi при застосуваннi всередину
 • Переважно використовуються у випадках тривалої терапiї
 • Ефект може бути зведений нанiвець введенням вікасолу (вiт. К)
 • Блокадi синтезу протромбiну
 • Пригнiченнi синтезу факторiв IX, X, XI, XII
 • У взаємодiї з антитромбiном III пригнiчує дiю тромбiну на фiбриноген
 • Конкуренцiї за зв'язувальнi сторони
 • Взаємодiїi, внаслiдок чого утворюється неактивна сполука
 • Змiнах рН
 • Стимуляцiї тромбоксану
 • Крiопреципiтату плазми кровi
 • Кровi
 • Протамiну сульфату
 • Вiкасолу
 • Розвивається частiше пiсля першого введення гепарину, нiж при наступних
 • Не розвивається, якщо гепарин вводять пiдшкiрно або в низьких дозах (для промивання катетерiв)
 • Менш виразна i рiдше розвивається при використаннi низькомолекулярного гепарину
 • Звичайно пов'язана з тромбозом дрiбних артерiй
 • Порушення коагуляцiї
 • Збiльщення об'єму плазми кровi
 • Кровотечу
 • Мегалобластну анемiю
 • Підвищення фібріногену
 • Недостатня кiлькiсть тромбоцитiв
 • Значно збiльшений час кровотечi
 • Недостатня кiлькiсть антигемофiльного глобулiну
 • Гiпофiбрiногенемiя
 • Хворiють тiльки чоловiки
 • Хворий має отримувати вiтамiн К до операцiї
 • Зниження концентрацiї фактора VIII
 • Пiдвищується активований тромбопластиновий час
 • Є природженою вадою коагуляцiї кровi
 • Хворiють тiльки жiнки
 • Кровотеча починається зi слизових оболонок
 • Викликається дефiцитом фактора VII
 • Крiопреципiтату
 • Концентрата фактора IX
 • Десмопресину (вазопресину)
 • Концентрата фактора VIII
 • Гепарину
 • Подовжується тривалiсть їх життя
 • Полiпшується їх функцiя
 • Знижується ймовiрнiсть їх iнфiкування
 • Знижується частота алергiчних реакцiї
 • Це призводить до зменшення їх секвестрацiї в селезiнцi
 • Термінове усунення наслідків терапії варфаріном
 • Термінове усунення наслідків терапії аспіріном
 • Корекція виявленого дефіциту антикоагулянтів, специфічні концентрати яких недоступні
 • Зупинення капілярної кровотечі, при підвищенні (ніж в 1,5 разу в порівнянні з нормою) протромбинового часу або часткового тромбопластинового часу
 • Зупинка капілярної кровотечі, яка розвивається в результаті дефіциту чинників згортання крови у хворих, де перелито більш одного ОЦК, активований протромбиновий час та частковий протромбиновий час не можуть бути своєчасно дослідженні
 • Токсичнiсть натрiю цитрату
 • Низький рiвень фактора V
 • Гемолiтична трансфузiйна реакцiя
 • Дилюцiйна тромбоцитопенiя
 • Низький рiвень фактора VIII
 • Фактор VIII
 • Фактор IX
 • Фактор фон Вiллебранда
 • Фiбриноген
 • Фiбропектин
 • Призначенням етамзілату
 • Свiжозамороженої плазми
 • Кальцiю глюконату
 • Тромбоцитарної маси
 • Це тромбоцитопатичний процес
 • Може коригуватися в/в введенням десмопресину (вазопресину)
 • Характеризується патологiчним часом кровотечi
 • Коригується дiалiзом або введенням кортикостероїдiв
 • Дефiбринацiю
 • Тромбоцитопенiю
 • Активацiю фiбринолiзу
 • Зменшення концентрацiї факторiв V i VII
 • Зменшення протромбiнового часу
 • Крiопреципiтату
 • Фiбриногену
 • Тромбоцитної маси
 • Реополiглюкiну
 • Контрикалу
 • Етамзілату
 • Кальцiю глюконат
 • Оксигенотерапiю
 • Кров двотижневої давностi
 • Свiжозаморожену плазму
 • Тiльки фактора VIII
 • Тiльки тромбоцитiв
 • Тiльки фактора II
 • Тiльки фактора VII
 • Багатьох факторiв коагуляцiї
 • Хворi на недостатнiсть серця
 • Хворi, якi палять
 • Амбулаторнi хворi
 • Хворi на злоякiсне новоутворення
 • Хворi на анемiю
 • Свiжозамороженої плазми кровi
 • Фактора IX (компоненту плазмового тромбопластину)
 • Гепарину
 • Тромбоцитної маси
 • Цiльної кровi
 • У хiрургiчних пацiєнтiв досягає 25%
 • У хворих пiсля ортопедичних операцiй ризик найбiльший
 • Ризик знижується у жiнок,що приймають оральнi контрацептиви,якщо їх прийом закiнчився за 3 - 4 тижнi до операцiї
 • Ризик вищий у хворих на сепсис
 • Ризик вищий у хворих з iнсультом в анамнезi
 • Дефiцит антитромбiну III
 • Гiпокальцiємiя
 • Штучна артерiальна гiпотензiя пiд час операцiї
 • Нефротичний синдром
 • Варикоз вен
 • Червоний вовчак
 • Введення низькомолекулярного гепарину 1 раз на день буде ефективнiшим нiж стандартний гепарин
 • Ультразвукове дослiдження замiнило венографiю як "золотий" стандарт для дiагнозу тромбозу глибоких вен нижнiх кiнцiвок
 • Дефiцит антитромбiну-3 часто виявляється повторним тромбозом глибоких вен нижнiх кiнцiвок
 • Лише третина хворих з високим ризиком венозного тромбозу отримують необхiдну терапiю
 • Тип-II тромбоцитопенiї, викликаної гепарином, частiше пов'язується з тромбоемболiченими ускладненнями, нiж з кровотечею