База тестів

 • Протитiк у vasa recta
 • Транспорт сечовини у висхiдному каналi петлi нефрону (Генле)
 • Високу проникнiсть тонкого нисхiдного колiна петлi нефрона (Генле)
 • Високу клубочкову фiльтрацiю
 • 10% глюкози
 • 80% води
 • 100% бiлка
 • 50% iонiв натрiю
 • 35% iонiв калiю
 • 60 г сухих речовин
 • 120 г сухих речовин
 • 30 мг бiлка
 • 130 мг бiлка
 • Респiраторного ацидозу
 • Введення великої кiлькостi калiю
 • Введення гiпотiазиду
 • Введення осмотичних дiуретикiв
 • Утворення гiперосмолярної сечi у нисхiднiй частинi петлi нефрону (Генле)
 • Утворення гiпоосмолярної сечi у висхiднiй частинi петлi нефрона (Генле)
 • Зменшення кiлькостi сечi
 • Збiльшення кiлькостi сечi
 • Пiдвищеннi реабсорбцiї Na+ в ниркових канальцях
 • Пiдвищеннi реабсорбцiї води в дистальних вiддiлах нефрону
 • Збiльшеннi натрiйурезу
 • Зменшеннi об'єму первинного ультрафiльтрату
 • Зменшеннi ниркового плазмотоку
 • Фракційна єкскреція натрію в сечі пріблизно дорівнює одиниці
 • Фракційна єкскреція натрію в сечі пріблизно більше одиниці
 • Відношення концентрції кретиніну сечі до концентрації креатиніну плазмі крові білше 20
 • Відношення концентрції кретиніну сечі до концентрації креатиніну плазмі крові приблизно дорівнює 20
 • Концентрація натрію в сечі приблизно дорівнює 20 ммоль/л
 • Концентрація натрію в сечі більше 20 ммоль/л
 • Високий вмiст натрiю в сечi (>20 ммоль/л)
 • Низький вмiст натрiю в сечi (до 20 ммоль/л)
 • Висока осмолярнiсть сечi (у 2-3 рази вища, порiвняно з плазмою кровi)
 • Осмолярнiсть сечi наближається до осмолярностi плазми кровi
 • Вiдношення креатинiну сечi до креатинiну плазми кровi приблизно дорвнюється 20
 • Вiдношення креатинiну сечi до креатинiну плазми кровi >20
 • Найчастiше ГНН розвивається у зв'язку з дегiдратацiєю
 • Клiнiка ГНН схожа на таку при блюваннi та ентеритi
 • При невгамовному блюваннi ГНН можуть передувати тетанiчнi судоми, азотемiя, гiпохлоремiя, гiпокалiємiя
 • У хворих на ентерит ГНН розвивається на фонi шокового стану, гiпонатрiємiї, тяжкого ацидозу
 • Тактика iнфузiйної терапiї однакова при цих формах ГНН
 • Фенацетину
 • Стрептомiцину сульфату
 • Фуросемiду
 • Дигоксину
 • Гентамiцину
 • Синдром стискання
 • Гіпертонічний криз
 • Отруєння важкими металами
 • Грам-негативний сепсис
 • Геморагiчний шок
 • Масивним позицiйним некрозом
 • Недостатнiстю серця
 • Переливанням резус-несумiсної кровi
 • Генералiзованими судомами
 • Дефiциту натрiю
 • Дефiциту калiю
 • Дефiциту води
 • Метаболiчного алкалозу
 • Дефiциту хлору
 • Дефiциту води
 • Дефiциту хлору
 • Ацидозу
 • Дефiциту калiю
 • Алкалозу
 • Дефiциту натрiю
 • Рання виражена гiперкалiємiя
 • Вже в першi години поява гемоглобiнурiї
 • Розвиток ГНН через 12-24 год пiсля дiї чинника, який викликає гемолiз
 • Розвиток раннього тяжкого метаболiчного ацидозу
 • Рiвень сечовини, креатинiну в плазмi кровi пiдвищуються пiзно i неiстотно
 • Нормальну концентрацiю азоту сечовини в плазмi кровi
 • Пiдвищену концентрацiю азоту сечовини в плазмi кровi
 • Нормальний вiдсоток азоту сечовини в структурi залишкового азоту плазми кровi
 • Пiдвищений вiдсоток азоту сечовини в структурi залишкового азоту плазми кровi
 • Тяжчий стан хворих i злоякiсний перебiг захворювання
 • Гострий початок з клiнiчною картиною, яка нагадує iнфекцiйно-токсичний шок
 • Швидкий розвиток олiгоанурiї та азотемiї
 • Рання анемiя,тромбоцитопенiя, порушення гемостазу
 • Незважаючи на тяжкiсть перебiгу захворювання, кiнець, як правило, сприятливий
 • Рання i значна гiперкалiємiя
 • Данi бактерiологiчного дослiдження
 • Бiохiмiчнi показники
 • Клiнiка сепсису
 • Данi анамнезу про переривання вагiтностi
 • Результати огляду гiнеколога
 • Клiнiчнiй картинi нефропатiї передує перiод диспепсичних явищ з кривавослизовими випорожненнями
 • Симптоми ураження нирок виникають з перших годин отруєння
 • Властивий розвиток виразкового стоматиту на 3-5-й день отруєння
 • Олiгоанурiї передує короткий перiод полiурiї з протеїнурiєю
 • На фонi нефропатiї часто розвиваються судоми гомiлкових м'язiв у зв'язку з гiпохлоремiєю
 • Потрiбно дiагностувати не тiльки наявнiсть нефропатiї, а й механiзм ураження нирки
 • Клiнiка нефропатiї не залежить вiд патогенезу ураження нирки
 • Ризик застосування сульфанiламiдiв значно збiльшується за наявностi в анамнезi ураження нирок сульфанiламiдами
 • Розвиток олiгоанурiї у поєднаннi з ознаками алергiчних реакцiй вказує на аутоiмунний механiзм нефропатiї
 • Поперднього введення в/в 500 мл фізрозчину
 • Кiлькостi введеної рентгеноконтрастної речовини
 • Вiку хворого
 • Початкового функцiонального стану нирки
 • Наявностi серцевої недостатностi
 • Дiурез > 30 мл/год
 • Вiдносна густина сечi
 • Вiдносна густина сечi > 1020
 • Осмолярнiсть сечi > 400 мосм/кг
 • Наявностi показань про застосування антибiотикiв з нефротоксичним ефектом
 • Появи протеїнурiї, еритро-, цилiндрурiї, гiпостенурiї та наростаючої олiгурiї пiд час антибiотикотерапiї
 • Показника концентрацiї антибiотикiв у бiологичних рiдинах органiзму, в тому числi в сечi
 • Олiгоанурiя розвивається, як правило, у процесi антибiотикотерапiї
 • Швидке та iстотне пiдвищення концентрацiї калiю i сечовини плазми кровi
 • Рання виражена анемiя
 • Поява мiоглобiну в сечi
 • Резистентнiсть до iнфекцiї
 • Мають сильний дiуретичний ефект
 • Мають сильний натрiйуричний ефект
 • Мають слабкий дiуретичний ефект
 • Практично не впливають на дiурез
 • Механiзму дiї
 • Хiмiчної структури
 • Конкурентних зв'зкiв з альдостероном за зв'язок з рецепторами
 • Наявностi в структурi галогенових елементiв
 • Збiльшення клубочкової фiльтрацiї
 • Еуфiлiн
 • Амiлорид
 • Триамтерен
 • Манiтол
 • Альдактон (верошпирон)
 • Дихлортiазид
 • Меркузал
 • Новурит
 • Промеран
 • Бринальдикс
 • Блокують ферменти нирок
 • Посилюють реабсорбцiю в проксимальних канальцях нефрону
 • Пригнiчують реабсорбцiю в проксимальних канальцях нефрону
 • Сприяють виведенню iонiв натрiю
 • Мобiлiзує та видiляє натрiй нирками
 • Є кислотоутворювальним дiуретиком
 • Сприяє затримцi натрiю в тканинній рiдинi
 • Залужнює сечу
 • Кислотно-основний стан
 • Об'єм циркулюючої кровi
 • Показник гематокриту
 • Ниркову екскрецiю калiю
 • Збiльшують проникнiсть мiжклiтинних промiжкiв у всiх вiддiлах нефрону
 • Порушують зворотне всмоктування води в канальцях нефрону
 • Не реабсорбуються в нефронi
 • Реабсорбуються в нефронi
 • Осмотичних дiуретикiв
 • Шестиатомних спиртiв
 • Кетонiв
 • Субстратiв для парентерального живлення
 • Плазмозамiнникiв
 • Осмотичний тиск кровi
 • Об'єм циркулюючої кровi
 • Залишковий азот кровi
 • Показник гематокриту
 • Збiльшує клубочкову фiльтрацiю дозою 0.5 г/кг
 • Не впливає на клубочкову фiльтрацiю дозою 0.5 г/кг
 • Знижує реабсорбцiю води
 • Пiдвищує реабсорбцiю води
 • При порушеннi видiльної функцiї нирок
 • При азотемiї у хворих з цирозом печiнки та асцитом
 • Хворим iз збереженою фiльтрацiйною здатнiстю нирок
 • Хворим з гострою застiйною глаукомою
 • Збiльшення в'язкостi кровi
 • Збiльшення показника гематокриту
 • Збiльшення внутрiшньосудинного об'єму рiдини
 • Зменшення позаклiтинного об'єму рiдини
 • Пригнiчують реабсорбцiю натрiю
 • Сприяють збiльшенню в просвiтi нефрону концентрацiї осмотично активних речовин
 • Збiльшують екскрецiю з сечею натрiю та води
 • Стимулюють реабсорбцiю натрiю
 • Є похiдним антранiлової кислоти
 • Зменшує екскрецiю натрiю на 25%
 • Збiльшує екскрецiю натрiю на 25%
 • Механiзм дiї до кiнця не вивчено
 • Сульфанiламiдний препарат
 • Iнгiбiтор карбоангiдрази
 • Бере участь у процесi гiдратацiї та дегiдратацiї вугiльної кислоти
 • Сприяє розвитку гiперхлоремiчного ацидозу
 • Знижує рН сечi
 • Дiамокс
 • Альдактон
 • Спiронолактон
 • Верошпирон
 • Показаний при ГНН
 • Посилює виведення натрiю та води
 • Посилює виведення калiю
 • Посилює виведення сечовини
 • Знижує АТ i ОЦК
 • Знижують клубочкову фiльтрацiю
 • До них належить амiлорид
 • До них належить еуфiлiн
 • Збiльшують кровотiк у перитубулярних канальцях
 • Компенсована iшемiя
 • Декомпенсована iшемiя
 • Незворотна iшемiя
 • Волога та суха гангрена перед ампутацiєю
 • Вiдсутнiсть больової i тактильної чутливостi
 • Збереження довiльних рухiв кiнцiвок
 • Зовнiшнє заклякання м'язiв
 • Змiна кольору стиснутих сегментiв
 • Вiдсутнiсть активних i збереження пасивних рухiв
 • Збереження тактильної i больової чутливостi
 • Наявнiсть зовнiшнього заклякання
 • Вiдсутнiсть тактильної i больової чутливостi
 • Збереження тактильної i больової чутливостi
 • Вiдсутнiсть довiльних рухiв
 • Збереження довiльних рухiв
 • Цiаноз, набряк, блiдуватiсть стиснутих тканин
 • Плазмовтрата
 • Мiокардiодепресивний чинник
 • Вторинна циркуляторна гiпоксiя
 • Психо-емоційний стан
 • "Серотонiновий" iнфаркт мiокарда