• Фiбриногену
 • Проконвертину
 • Протромбiну
 • Проакцелерину
 • Гепарину
 • Нейтрального жиру
 • Фосфолiпiдiв
 • Насичених жирних кислот
 • Ненасичених жирних кислот
 • Холiнхлорид
 • Цистин
 • Глiкокортикоїди
 • Лiпокаїн
 • Кетогенний фактор передньої часткиi гiпофiза
 • Iнсулiну
 • Глiкокортикоїдiв
 • Лiпокаїну
 • Кетогенного фактора передньої частки гiпофiза
 • Пiдвищення концентрацiї загального холестерину кровi
 • Зниження концентрацiї загального холестерину кровi
 • Пiдвищення естерифiкованої фракцiї холестерину кровi
 • Зниження естерифiкованої фракцiї холестерину кровi
 • Лiпосинтез та лiпотранспортнi механiзми печiнки однаково стiйкi до впливу несприятливих чинникiв
 • Лiпосинтез бiльш чутливий до несприятливих чинникiв, нiж лiпотранспортнi механiзми
 • Лiпосинтез бiльш стiйкий до несприятливих чинникiв, нiж лiпотранспортнi механiзми
 • Жодне з цих тверджень не є правильним
 • Рифампiцин
 • Тетрациклiн
 • Фенобарбiтал i дифенiн
 • Седуксен
 • Метронiдазол
 • Водорозчинними
 • Жиророзчинними
 • Абсорбованими альбумiном
 • Абсорбованими глобулiном
 • Екскретованими з органiзму
 • М'язах
 • Нирках
 • Печiнцi
 • Кишках з наступним всмоктуванням у кров
 • В усiх тканинах органiзму в невиликих кiлькостях
 • Зернистому ретикулумi
 • Гладкому ретикулумi
 • Мiтохондрiях
 • Комплексi Гольджi
 • В жоднiй з перерахованих структур
 • Кiлькiсть їжi, що вживається, та її екологiчна чистота
 • Кiлькiсть солей жовчних кислот, якi перебувають у печiнково-кишковiй рециркуляцiї
 • Швидкiсть кон`югацiї бiлiрубiну
 • Концентрацiя холестерину в жовчi
 • Бiлiрубiну
 • Холестерину
 • Жирних кислот
 • Жовчних кислот
 • Лецитину
 • Це дериват бiлiрубiну без молекул глюкуронової кислоти
 • Це дериват бiлiрубiну, зв'язаного з глюкуроновою кислотою
 • Утворюється в гепатоцитах
 • Утворюється в тонкiй кишцi
 • Може утворюватися в iнфiкованих жовчних шляхах
 • Утворюється в гепатоцитах
 • Утворюється внаслiдок травних процесів у кишках
 • Видiляється переважно з калом
 • Видiляється переважно з сечею
 • Не розчиняється у водi
 • Зернистому ретикулумi гепатоцитiв
 • Гладкому ретикулумi гепатоцитiв
 • Клiтинах мононуклеарних фагоцитiв
 • Комплексi Гольджi гепатоцита
 • Периферичнiй кровi
 • Розщеплення пiролових кiлець гему
 • Окиснення двохвалентного залiза гему в тривалентне
 • Вiдщеплення атомiв кисню та водню вiд бiлiрубiну
 • Приєднання глюкуронової кислоти до бiлiрубiну
 • Пригнiчення процесiв кон'югацiї в печiнцi
 • Пригнiчення моторики жовчних шляхiв
 • Пригнiчення процесiв вiдновлення в печiнцi уробiлiну в бiлiрубiн
 • Пригнiчення процесiв екскрецiї бiлiрубiну через мембрани гепатоцитiв у жовчнi капiляри
 • Помiрний гемолiз внаслiдок порушення гемопоезу
 • Мiсцевих анестетикiв
 • Барбiтуратiв короткої дiї
 • Дiазоту оксиду
 • Фторотану
 • Ефiру
 • Пiсля отруєння галогеногенизованими вуглеводами
 • У разi надмiрного вживання жирiв з їжею
 • У випадках перитонiту, викликаного грам-негативною флорою
 • У разi надмiрного вживання вуглеводiв (особливо з вiт.групи В)
 • Дибазол
 • Папаверину гiдрохлорид
 • Антибiотики тетрациклiнової групи
 • Пенiцилiн
 • Амiназин
 • Протитуберкульозних засобiв
 • Антибiотикiв тетрациклiнової групи
 • Цефалоспоринiв
 • Нейролептикiв
 • Оральних контрацептивiв
 • Пiдвищується концентрацiя альбумiнiв, що робить тiопентал-натрiй ефективнiшим
 • Пiдвищується осмолярнiсть плазми кровi
 • Збiльшується ефект ардуану (панкуронiуму)
 • Знижується концентрацiя глобулiнiв
 • Слiд зменшувати дозу тiопентал-натрiю
 • Настає загибель всiєї паренхiми печiнки
 • Настає загибель 1/3 - 1/2 паренхiми печiнки, але людина може жити
 • Загибель паренхiми печiнки не настає, але хворий вмирає вiд порушення кровообiгу в кишках
 • Хворий вмирає вiд недостатностi печiнки
 • Понад 75 рокiв
 • 65-75 рокiв
 • У перiод новонародженостi та грудного вiку
 • Тiльки у перiод новонародженостi
 • Подовжується дiя деполяризуючих мiорелаксантiв
 • Подовжується дiя багатьох антидеполяризуючих мiорелаксантiв
 • Зменшується синтез псевдохолiнестерази
 • Збільшується синтез псевдохолiнестерази
 • Порушення загального стану
 • Гiпопротеїнемiї
 • Порушення водно-електролiтного балансу
 • Порушення КОС
 • Жовтяниця
 • Гiпоальбумiнемiя
 • Гiпоглобулiнемiя
 • Зниження альбумiно-глобулiнового коефiцiєнта
 • Зниження протромбiнового iндексу
 • Порушення спектра амiнокислот у плазмi кровi
 • Гiперпротеїнемiя з гiпоальбумiнемiєю та гiперглобулiнемiєю
 • Нормопротеїнемiя з гiперальбумiнемiєю та гiпоглобулiнемiєю
 • Гiпопротеїнемiя з гiпоальбумiнемiєю та нормо- або гiперглобулiнемiєю
 • Гiпопротеїнемiя з гiпоальбумiнемiєю та гiпоглобулiнемiєю
 • Гiпопротеїнемiя з нормо- або гiперальбумiнемiєю та гiпоглобулiнемiєю
 • Незначне пiдвищення прямого бiлiрубiну в плазмi кровi
 • Значне пiдвищення бiлiрубiну в плазмi кровi з швидкою реакцiєю з дiазореактивом Ерлiха
 • Пiдвищення непрямого бiлiрубiну в плазмi кровi
 • Можливий нормальний рiвень непрямого бiлiрубiну в плазмi кровi
 • Реакцiя на бiлiрубiн у сечi позитивна
 • Пiдвищення рiвня прямого бiлiрубiну в плазмi кровi
 • Пiдвищення рiвня непрямого бiлiрубiну в плазмi кровi
 • Реакцiя на прямий бiлiрубiн у плазмi кровi прискорена
 • Реакцiя на прямий бiлiрубiн уповiльнена
 • Реакцiя на бiлiрубiн у сечi негативна
 • Пiдвищення рiвня прямої та непрямої фракцiй бiлiрубiну в плазмi кровi
 • Пiдвищення рiвня тiльки прямої фракцiї бiлiрубiну в плазмi кровi
 • Прискорена реакцiя на непрямий бiлiрубiн
 • Знебарвлення калу
 • Можлива позитивна реакцiя на бiлiрубiн та уробiлiн у сечi
 • Некрозом гепатоцитiв i руйнуванням печiнкових пластинок (балок)
 • Зниженням екскреторної функцiї нирок зi зниженням виведення прямого бiлiрубiну
 • Порушенням прохiдностi жовчних капiлярiв
 • Значним збiльшенням синтезу прямого бiлiрубiну порiвняно з нормою
 • Пiдвищенням надходження уробiлiнових тiл з травного каналу
 • Можна припустити, що в печiнцi превалюють явища холестазу
 • Можна припустити, що в печiнцi превалюють некротичнi процеси
 • Доцiльно призначити засоби, якi посилюють кровообiг у печiнцi (нiкотинова к-та, еуфiлiн)
 • Недоцiльно призначати засоби, якi посилюють кровообiг у печiнцi
 • Можна припустити, що в печiнцi превалюють явища холестазу
 • Можна припустити, що в печiнцi превалюють процеси руйнування гепатоцитiв i печiнкових пластинок (балок)
 • Потрiбно призначити засоби, якi посилюють утворення жовчi
 • Засоби, якi стимулюють утворення жовчi можуть посилити ступiнь бiлiрубiнемiї
 • Вищi, нiж на кiнцевих етапах механiчної жовтяницi
 • Такi самi, як на кiнцевих етапах механiчної жовтяницi
 • Нижчi, нiж на кiнцевих етапах механiчної жовтяницi
 • Такi самi, як i на пiзнiх стадiях гемолiтичної жовтяницi
 • Холестазом, викликаним амiназином
 • Закупоркою каменем загальної жовчної протоки
 • Гострим гепатитом А
 • Конституцiональною гiпербiлiрубiнемiєю
 • Сироватковий бiлiрубiн i його фракцiї
 • Жовчнi пiгменти в сечi
 • Протромбiновий час
 • Час кровотечi
 • Негативну реакцiю на уробiлiновi тiла
 • Позитивну реакцiю на уробiлiновi тiла
 • Негативну реакцiю на бiлiрубiновi тiла
 • Позитивну реакцiю на бiлiрубiновi тiла
 • Переважання прямої фракцiї бiлiрубiну над непрямою
 • Переважання непрямої фракцiї бiлiрубну над прямою
 • Нормальна активнiсть трансамiназ у плазмi кровi
 • Пiдвищена активнiсть трансамiназ у плазмi кровi
 • Механiчною жовтяницею i гепатитом А (хворобою Боткiна)
 • Гемолiтичною жовтяницею i гепатитом А
 • Токсичним гепатитом i гепатитом А
 • Гепатитом С i гепатитом А
 • Знизити фракцiю непрямого бiлiрубiну, посилюючи процес глюкуронiзацiї в печiнцi
 • Знизити фракцiю прямого бiлiрубiну у плазмi кровi, посилюючи його виведення
 • Посилити токсичну дiю непрямого бiлiрубiну за рахунок вiдокремлення його вiд альбумiну
 • Пiдвищити надходження прямого бiлiрубiну до тканини
 • Мiоклонiчнi судоми
 • Пiдвищення тиску цереброспінальної рiдини
 • Екстрапiрамiднi симптоми (Бабiнського, клонус)
 • Чiтка вогнищева неврологiчна симптоматика
 • Прогресування патологiчного процесу в печiнцi
 • Позитивну динамiку перебiгу патологiчного процесу
 • Приєднання вторинної iнфекцiї
 • Декомпенсацiю механiзмiв пiдтримання гуморальних реакцiй iмунiтету
 • Пригнiчення бiлковосинтетичної функцiї печiнки
 • Пригнiчення функцiї клiтин мононуклеарних фагоцитiв у печiнцi
 • Активiзацiї аутоiмуних процесiв
 • Зниження колоїдної стабiльностi плазми кровi
 • Об'ємним некрозом i розпадом тканин
 • Великою гематомою, що розсмоктується
 • Гарячкою
 • Ураженням паренхiми печiнки
 • Порушенням азотовидiльної функцiї нирок
 • Ураженою паренхiмою печiнки
 • Порушеною азотовидiльною функцiєю нирок
 • Некрозом i розпадом тканин
 • Великою гематомою, що розсмоктується
 • Гарячкою