База тестів

 • Iзоiоннi розчини неорганiчних сполук
 • Бiлковi препарати (альбумiн, протеїн)
 • Розчини глюкози та фруктози
 • Розчини амiнокислот
 • Бiлковi гiдролiзати з незбалансованим вмiстом амiнокислот
 • Жировi емульсiї, якi мiстять есенцiальнi жирнi кислоти
 • Посмугованi м'язи
 • Мiокард
 • Головний мозок
 • Печiнка
 • Мозковий шар наднирникових залоз
 • Клiтини кровi
 • Гiпергiдратацiя
 • Кетоацидотична кома
 • Некетоацидотична гiперосмолярна дегiдратацiйна кома
 • Гiпокалiємiя
 • Глiкозурiя
 • 300-400 г
 • 400-500 г
 • 500-600 г
 • Доза залежить вiд концентрацiї глюкози в кровi
 • Збiльшення вентиляцiї, яка пов'язана з надмiрною продукцiєю вуглекислоти
 • Затримки води в органiзмi
 • Гiпофосфатемiї
 • Зниження iнотропної функцiї мiокарда
 • Зниження вмiсту 2,3-дифосфоглiцерату
 • Посилення лiполiзу
 • Введення великої кiлькостi глюкози гальмує утворення сурфактанту
 • Введення великої кiлькостi глюкози пiдвищує респiраторне навантаження i може призвести до розвитку респiраторного ацидозу
 • Кiлькiсть глюкози, яка може засвоюватися органiзмом, лiмiтована
 • Введення великої кiлькостi глюкози може призвести до жирової дистрофiї печiнки
 • Кiлькiсть глюкози, яка може засвоюватися органiзмом,не лiмiтована
 • Глюкоза + амiнокислоти
 • Глюкоза + жировi емульсiї
 • Глюкоза + сорбiтол (2:1 або 1:1)
 • Глюкоза + фруктоза + ксилiтол (2:1:1 або 2:2:1)
 • Глюкоза + ксилiт (2:1)
 • Утилiзацiя їх у пiсляоперацiйному перiодi практично не порушується
 • Пригнiчується глiконеогенез з амiнокислот
 • Покращується утилiзацiя глюкози на фонi стресу
 • Неможливий розвиток гiперглiкемiї
 • Утилiзуються всiма органами i тканинами
 • Головний мозок
 • Печiнка
 • Гладкi м'язи
 • Посмугованi м'язи
 • Клiтини кровi
 • Використання вуглеводiв для енергетичних цiлей лiмiтоване
 • Жировi емульсiї є джерелом незамiнних жирних кислот
 • Жировi емульсiї дають змогу швидше припинити харчове виснаження
 • При використаннi жирових емульсiй немає небезпеки розвитку гiперосмолярностi плазми
 • Можуть використовуватися при будь-яких патологiчних станах
 • Тяжкого шоку
 • Коматозних станiв
 • Коагулопатiй
 • Тяжкого харчового виснаження
 • Тяжких захворювань печiнки
 • Гострих порушень мозкового та вiнцевого кровообiгу
 • Озноб, пiдвищення температури тiла
 • Гiперемiя шкiри лиця
 • Задишка, iнодi з ціанозом шкiрних покривiв
 • Швидке знепритомнення
 • Нудота, блювання
 • Полiурiя
 • Зниження рiвня протромбiну
 • Збiльшення селезiнки
 • Проносу
 • Коагулопатiї
 • Анемiї, лейкопенiї, тромбоцитопенiї
 • Судом
 • 5000 ОД на 100 мл емульсiї
 • 5000 ОД на 500 мл емульсiї
 • 5000 ОД на 1000 мл емульсiї
 • Абсолютно протипоказане
 • Проводиться, якщо рівень тригліцеридів крові до 12 Ммоль/Л
 • Потребує контролю ліпідів крові
 • Застосовується у всіх випадках
 • У процесi метаболiзму є джерелом енергiї (1г = 29,1 кДж чи 7,1 ккал)
 • Здiйснює помiрний анальгетичний i седативний ефект
 • Може утилiзуватися всiма органами i тканинами
 • Викликає дiуретичний ефект, є антагонiстом вазопресину
 • Не має гепатотоксичного впливу
 • Концентрацiя етанолу у розчинi, що вводиться, не повинна перевищувати 5%
 • Швидкiсть iнфузiї не повинна перевищувати 0,1 г/кг/год
 • Швидкiсть iнфузiї не повинна перевищувати 0,5 г/кг/год
 • Добова доза не повинна перевищувати 0,5-1,0 г/кг
 • Добова доза не повинна перевищувати 2,0-3,0 г/кг
 • Не рекомендується комбiнувати з багатоатомними спиртами
 • Введення барбiтуратiв i сульфанiламiдiв
 • Поєднання з глюкозою або фруктозою
 • Непритомний стан хворго
 • Гiперглiкемiя
 • Недостатнiсть печiнки
 • Шок
 • Цукровий дiабет (1-го типу)
 • Лактат-ацидоз
 • Гiпергiдратацiя
 • Отруєння метанолом
 • Дефiцит калiю
 • Седативний
 • Значна нестабiльнiсть серцево-судинної системи
 • Дiуретичний
 • Значне зниження концентрацiї iонiв кальцiю в плазмi кровi
 • Кров та її препарати не слiд використовувати для парентерального живлення
 • Важливо, щоб сумiш амiнокислот мiстила незамiннi амiнокислоти
 • Кiлькiснi спiввiдношення у вмiстi незамiнних амiнокислот не мають iстотного значення
 • Надлишкове введення однієї або кiлькох амiнокислот може здiйснити токсичний ефект
 • Ефективнiсть препаратiв амiнокислот визначається їх якiсним та кiлькiсним спiввiдношенням у сумiшi
 • Раннiй пiслеоперацiйний перiод
 • Цукровий дiабет
 • Гостра недостатнiсть нирок (крiм нефрамiну)
 • Природженi порушення обмiну амiнокислот
 • Сепсис
 • Швидкiсть iнфузiї не повинна перевищувати 0,1 г/кг/год
 • Швидкiсть iнфузiї не повинна перевищувати 0,5 г/кг/год
 • На кожний грам введених амiнокислот потрiбно ввести 105-147 кДж (25-30 ккал), а за умов стресу i бiльше 147-314 кДж (35-70 ккал)
 • На кожний грам введеного азоту амiнокислот потрiбно ввести 837-1256 кДж (200-300 ккал)
 • Потрiбно регулювати склад амiнокислот у сумiшi залежно вiд патологiї печiнки та нирок
 • Дефiцит мiдi призводить до порушення обмiну залiза з усiма наслiдками
 • Дефiцит мiдi призводить до демiелiнiзацiї нервових волокон
 • Мiдь необхiдна для нормальної функцiї зору
 • При нестачi мiдi порушується репродуктивна функцiя
 • Дефiцит мiдi призводить до дегенеративних змiн серцево-судинної системи
 • Дефiцит фосфору призводить до розвитку парезу i паралiчу кiнцiвок
 • Дефiцит фосфору спричинює порушення функцiї мозку, анорексiї та астенiї
 • Дефiцит фосфору призволить до уповiльнення процесiв регенерацiї, зниження синтезу фосфолiпiдiв i фосфопротеїдiв
 • Дефiцит фосфору викликає серцеву слабкiсть, пiдвищує потребу організму в киснi
 • Дефiцит фосфору призводить до втрати нюху та слуху
 • Введення недостатньої кiлькостi залiза призводить до швидкого розвитку його дефiциту
 • Залiзо необхiдне для нормального травлення
 • Дефiцит залiза призводить до порушення процесiв бiологiчного окиснення
 • Дефiцит залiза призводить до залiзодефiцитної анемiї
 • Дефiцит кобальту в органiзмi призводить до розвитку анемiї
 • Дефiцит кобальту зумовлює зменшене утворення цiанокобаломiну (вiт B12)
 • У випадках дефiциту кобальту знижується порiг рецепторiв болю
 • Дефiцит кобальту спричинює порушення функцiї печiнки
 • Збiльшення глiконеогенезу в печiнцi
 • Зниження глiконеогенезу в печiнцi
 • Стимуляцiю вивiльнення глюкагону
 • Зниження окиснення амiнокислот у печiнцi
 • За наявностi нормальної товстої кишки ентеральне живлення можливе навiть за умови збереження 25 см тонкої кишки
 • Повинне забезпечувати у дорослої людини мiнiмум 2000 ккал за добу
 • Кiлькiсть бiлку повинна дорiвнювати приблизно 9 г за добу
 • При живленнi через назоентеральний зонд або єюностому можливе вже з перших годин пiсля операцiї
 • Багато натрiю і мало хлору
 • Багато натрiю і багато хлору
 • Мало натрiю і багато хлору
 • Мало натрiю і мало хлору
 • Слинi
 • Шлунковому соку
 • Жовчi
 • Секретi пiдшлункової залози
 • Секретi тонкої кишки
 • Слинi
 • Шлунковому соку
 • Жовчi
 • Секретi пiдшлункової залози
 • Секретi тонкої кишки
 • Слинi
 • Шлунковому соку
 • Жовчi
 • Секретi пiдшлункової залози
 • Секретi тонкої кишки
 • Слинi
 • Шлунковому соку
 • Жовчi
 • Секретi пiдшлункової залози
 • Атропiну сульфату
 • Прозерiну
 • Амiтриптилiну
 • Дiхлофосу
 • Тiльки втрата води
 • Тiльки втрата натрiю
 • Втрата натрiю i води
 • Гiпокалiємiя
 • Порушення КОС
 • Гiповолемiя
 • Перитонiт
 • Сладж-синдром
 • Ригiднiсть м'язiв потилицi
 • Обмеження екскурсiй дiафрагми
 • Блокатори симпатичної нервової системи
 • Коригування водного та електролітного балансу
 • Назогастральний зонд
 • Адреномiметики
 • Великi дози прозерину