• Ефiрiв
 • Похiдних метану
 • Похiдних етану
 • Фторованих похiдних етану
 • Компоненту етану, до якого входить фторид, бромiд або йодид
 • Сон
 • Амнезiю
 • Збiльшення частоти дихання
 • Анальгезiю
 • Розслаблення мускулатури
 • У прозорих пляшках з консервантом
 • У темних пляшках з консервантом (толуолу гiдрооксид)
 • Без консерванту
 • Iз запобiганням фотохiмiчного руйнування
 • У пластикових пляшках
 • Не розчиняється в гумi
 • Розчиняється у гумi і це прискорює швидкiсть iндукцiї
 • Розчиняється у гумi, але дуже швидко виводиться
 • Розчинний у гумi і ця властивiсть може впливати на iндукцiю в наркоз наступного хворого
 • Розчинний у гумi і вступає з нею у хiмiчну реакцiю
 • Поступового пригнiчення дезiнтоксикацiйної функцiї печiнки
 • Неспецифiчної ензимної iндукцiї
 • Зниження його виведення із органiзму
 • Активацiї фракцiї комплементу С3
 • Ефiру для наркозу з повiтрям
 • Ефiру для наркозу з дiазоту оксидом (закисом азоту)
 • Фторотану з дiазоту оксидом та киснем у барокамерi
 • Фторотану з киснем
 • Галотан
 • Енфлюран
 • Iзофлюран
 • Тiопентал-натрiй
 • Систематичне вживання алкоголю
 • Систематичне приймання фенобарбiталу
 • Терапiя iнгiбiторами МАО
 • Терапiя трициклiчними антидепресантами
 • Гiпернатрiємiя
 • Слабший релаксант у порівнянні з галотаном
 • Зменшує нирковий кровообіг
 • Стимулює вентиляцiю легень
 • МАК iзофлюрану становить 0.56% з 70% закисом азоту у пацiєнта вiком 26 рокiв
 • Не впливає на серцевий ритм
 • Сенсибiлiзацiя серця до адреналiну
 • Уповiльнення частоти серцевих скорочень
 • Пiдвищенння серцевого викиду
 • Зменшення серцевого викиду
 • Займистiсть у киснi
 • Червоний колiр
 • Різкий запах
 • Не руйнується пiд впливом сонячних променів
 • Потрiбно додавати тимол як консервант
 • Галотан
 • Енфлюран
 • Iзофлюран
 • Метоксифлюран
 • Галогенізований вуглеводень з одним подвiйним зв'язком
 • Галогенізоване похiдне метилу
 • Вуглеводень з тиском пари 243 мм рт. ст
 • Похiдне вуглеводню з двома бромiдними молекулами
 • Ефiр
 • Мiстить тимол як консервант
 • Вогненебезпечний у концентрацiї 4%
 • Має слабкi мiорелаксуючi властивостi
 • Здiйснює вплив на ЦНС
 • Викликає депресію мiокарда
 • Добре розчинний у жирах
 • МАК - 2.6%
 • Добре розчинний у водi
 • Є кардiодепресантом
 • Має в структурі галогени
 • Є похiдним ефiру
 • Коефiцiєнт кров:газ становить 1.7
 • Подразнює дихальнi шляхи
 • Мiстить фтор
 • Концентрацiї анестетика в кровi
 • Мiнiмальної альвеолярної концентрацiї анестетика
 • Розчинностi анестетика у кровi
 • Структури анестезуючої речовини
 • Морфін
 • Петідін
 • Кодеїн
 • Фентаніл
 • Суфентаніл
 • Альфентаніл
 • Реміфентаніл
 • Фторотан
 • Дiазоту оксид
 • Ефiр для наркозу
 • Серцевого викиду
 • Частоти скорочень серця
 • Чутливостi дихального центру до вуглекислого газу
 • Середнього артеріального тиску
 • Пiдвищення АТ внаслiдок вивiльнення катехоламiнiв
 • Зниження серцевого викиду при комбiнацiї з фторотаном (1.5 об. частки)
 • Блокаду симпатичної нервової системи
 • Незначний анальгетичний ефект
 • Знижує опiр судин малого кола кровообiгу
 • Пiдвищує АТ при застосуванні з опiатами
 • При застосуванні з фторотаном зменшує його депресивний вплив на гемодинамiку
 • Є добрим анальгетиком
 • Пiдвищує внутрiшньочерепний тиск
 • Призводить до спазму судин мозку
 • Не пiдвищує внутрiшньочерепний тиск
 • При поєднаннi з опiатами значно пiдвищує серцевий викид
 • Метаболiзуються у печінці і виводяться з органiзму головним чином із калом
 • Метаболiзуються у печінці і виводяться з органiзму головним чином iз сечею
 • Метаболiзуються переважно в структурах ЦНС
 • Мають антихолiнергiчну дiю
 • Пiдвищення серцевого викиду і зниження ударного об'єму
 • Зниження серцевого викиду і пiдвищення ударного об'єму
 • Зниження серцевого викиду і АТ
 • Зниження серцевого викиду і пiдвищення АТ
 • Зниження ударного об'єму і пiдвищення АТ
 • Викликає анальгезiю
 • Створює м'язову релаксацiю
 • Має гiпнотичну дiю
 • Створює протисудомний ефект
 • Пiдвищує мозковий кровотік
 • Знижує скоротливість матки
 • Зменшує мозковий кровотік при пiдвищеннi рСО2
 • Збільшує електричну активність мозку
 • Знижує потребу мозку в киснi
 • Природженої уропорфирiї
 • Пiзньої порфирiї шкiри
 • Гострої перемiжної порфирiї
 • Мiотонiї
 • Хореї
 • Виведенням нирками у незмiненому станi
 • Бiотрансформацiєю в печiнцi
 • Зв`язуванням з протеїнами
 • Перерозподiлом у тканинах
 • Захопленням жировою тканиною
 • Зниження артерiального тиску
 • Пiдвищення ударного об'єму серця
 • Зниження серцевого викиду
 • Брадикардiї
 • Зниження коронарного кровотоку
 • Негайного iнтенсивного болю
 • Загальмованiсті
 • Повного паралiча
 • Розвитку арахноїдиту
 • Сauda equina - синдром
 • Охолоджувати постраждалу кiнцiвку
 • Зробити симпатичну блокаду
 • Ввести норадреналiну гiдротартрат в уражену кiнцiвку
 • Ввести папаверину гідрохлорид в постраждалу кiнцiвку
 • Ввести альфа-адреноблокатор в уражену кiнцiвку
 • Гарне розслаблення м'язiв
 • Депресiя дихання
 • Депресiя скоротливої здатностi мiокарда
 • Недостатній анальгетичний ефект
 • Зниження чутливостi хеморецепторiв сонних клубочков до вуглекислого газу
 • Зниження чутливостi хеморецепторiв сонних клубочков до кисню
 • Зниження чутливостi дихального центру до вуглекислого газу
 • Гальмування функцiї кори головного мозку
 • Об'єм крові або плазми, який повністю очищується від препарату за одиницю часу
 • Тривалість дії препарату
 • Ступінь жиророзчинності препарату
 • Перерозподіл препарату в тканинах
 • Ступеня зв'язку з білками плазми
 • Ступеня іонізації
 • Концентрації препарату в плазмі
 • Кліренсу препарату
 • 20-30 хв
 • 40-60 хв
 • 2-4 год
 • 7-12 год
 • Відсутністю або малою іонізацією препарату при рН крові
 • Високою жиророзчинністю
 • Швидким перерозподілом до добре васкуляризованих тканин
 • Метаболізмом анестетика
 • Симпатичною стимуляцiєю
 • Ваголiтичним ефектом
 • Бета-адреномiметичним ефектом
 • Альфа-адреноблокуючим ефектом
 • Легко керований наркоз
 • Пiдвищення калiю у позаклiтиннiй рiдинi
 • Порушення психiки у частини хворих пiд час виходу з наркозу
 • Пiдвищення стiйкостi до гiпоксiї
 • Пригнiчення дихання з релаксацiєю скелетних м'язiв
 • Анальгезiя
 • Амнезiя
 • Невиражений вплив на дихання
 • Пiдвищення АТ
 • Мiорелаксацiя
 • Дериват фенциклiдину
 • Бутирофенон
 • Барбітурат
 • Похiдне бензодiазепiну
 • Глибока соматична анальгезiя
 • Глибока вiсцеральна анальгезiя
 • Помiрне пiдвищення АТ
 • Зниження серцевого викиду
 • Тахiкардiю та пiдвищення АТ
 • Анальгезiю
 • Пiдвищення внутрiшньочерепного тиску
 • Мiорелаксацiю
 • 0,02 мг/кг
 • 0,05 мг/кг
 • 0,5 мг/кг
 • 1 мг/кг
 • 2 мг/кг