База тестів

 • Зниження АТ
 • Пiдвищення ЦВТ
 • Зниження ЦВТ
 • Анемiя
 • Полiцитемiя
 • Швидкiсть кровотоку в капiлярах перевищує швидкiсть кровотоку у великих венах
 • Зниження вмiсту кисню в тканинах сприяє розслабленню прекапiлярних сфiнктерiв
 • Загальна площа поперечного перерiзу капiлярiв бiльша, нiж вен
 • Пiдвищення тонусу симпатичної iннервацiї викликає спазм малих артерiол
 • У разi гiпотермiї
 • Вночi
 • У разi гiпоксiї
 • Пiсля введеня бета-адреноблокаторiв
 • Пiсля введеня атропiну сульфату
 • Iзопротеренол
 • Бретилiй
 • Натрiю лактат
 • Гiпоксiя
 • Серцевi глiкозиди
 • Калiю
 • Натрiю
 • Кальцiю
 • Магнiю
 • Гiдроксильнi
 • Водню
 • Протипоказана для осiб вiком понад 70 рокiв
 • Виявляє латентну iшемiчну хворобу серця
 • Дає ускладнення у 5% випадкiв
 • У хворих на iнфаркт мiокарда в анамнезi дiагностична цiннiсть знижується
 • Розширення комплексу QRS у дорослих бiльше 0,12 с
 • Нерегулярна поява зубця Р
 • Повна дисоцiацiя скорочень передсердь i шлуночкiв
 • Дiагноз встановлюється тiльки на пiдставi ЕКГ
 • Знижує системний АТ
 • Зменшуе частоту скорочень серця
 • Пiдвищує хвилинний об'єм серця
 • Збiльшує частоту скорочень серця
 • Гiпертиреозу
 • Гiперкалiємiї
 • Приймання препаратiв наперстянки
 • Зниження температури тiла
 • Введення солей кальцiю
 • Збiльшеннi постнавантаження
 • Введенi глюкагону
 • Зниженнi переднавантаження
 • Тахiкардiї
 • Збiльшеннi периферичного судинного опору
 • 110 мм рт.ст
 • 120 мм рт.ст
 • 130 мм рт.ст
 • 140 мм рт.ст
 • 150 мм рт.ст
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Зменшується
 • Тимчасово збiльшується через значну вазодилятацiю
 • Пiд час вагiтностi варто застосовувати тiльки в крайнiх випадках: може викликати брадикардiю, гiпоглiкемiю, респiраторну депресiю плода
 • Препарат слiд вiдмiнити за три днi до планової хiрургiчної операцiї
 • Блокує як бета-1-, так i бета-2-адренергiчнi рецептори
 • ожна використовувати як один iз компонентiв лiкування при тиротоксикозi
 • Подовжує Р-R iнтервал на ЕКГ
 • Введення адреналину гiдрохлориду
 • Введення пiтуїтрину
 • Гiпоксiя
 • Iнгаляцiї дiазоту оксиду
 • Анестезiя фторотаном
 • Нормального вдиху
 • Нормального видиху
 • Вiдсутностi дихальних рухiв
 • Глибокого вдиху
 • Швидкого видиху
 • Об'єму циркулюючої кровi
 • Частоти скорочень серця
 • Функцiї передсердь
 • Загального периферичного опору судин
 • Венозного тонусу
 • Cимпатичними iмпульсами
 • Парасимпатичними iмпульсами
 • Рiвнем глiкокортикоїдiв
 • Потребою мiокарда в киснi
 • Рівнем паратгормону
 • Хворий перебуває в положеннi на боцi з манжеткою на нижнiй руцi
 • Використання манжетки неправильно пiдiбраного розмiру
 • Значне зниження пульсового тиску
 • Хворому проводять ШВЛ
 • Ударним об'ємом серця
 • Периферичним судинним опором
 • В'язкiстью кровi
 • Частотою пульсу
 • Знижується пiсля введення адреналiну гiдрохлориду
 • Становить 5% серцевого викиду
 • Знижується пiсля введення пiтуїтрину
 • Найбiльший пiд час фази дiастоли
 • Низький тиск у легеневiй артерiї
 • Високий кiнцевий дiастолiчний тиск у правому шлуночку
 • Правошлуночковий протодiастолiчний галоп
 • Гiпертрофiя правого шлуночка
 • Периферичний венозний застiй
 • Брадикардiя
 • Тахiкардiя
 • Зниження систолiчного АТ
 • Пiдвищення систолiчного АТ
 • Зниження дiастолiчного АТ
 • Пiдвищення дiастолiчного АТ
 • Суправентрикулярної тахiкардiї
 • Електромеханiчної дисоцiацiї
 • Передозування глiкозидiв
 • Асистолiї
 • Шлуночкової тахiкардiї
 • Порушення ритму серця внаслiдок гiперкалiємiєї
 • Зниження АТ, прискорення пульсу
 • Зниження АТ, уповiльнення пульсу
 • Пiдвищення АТ, прискорення пульсу
 • Пiдвищення АТ, уповiльнення пульсу
 • Покращення надходження кисню до тканин мозку
 • Зменшення церебрального кровотоку, що знижує внутрiшньочерепний фiльтрацiйний тиск
 • Зниження концентрацiї iонiв водню
 • Респiраторний алкалоз, що нейтралiзує церебральний лактоацидоз
 • Ударний об'єм серця
 • Частота скорочень серця
 • Периферичний судинний опiр
 • Тиск у легеневiй артерiї
 • Зменшеннi артерiального транспорту кисню та елiмiнацiї вуглекислоти
 • Анемiї
 • Нормальному РаО2
 • Зниженнi серцевого викиду
 • Збiльшеннi чутливостi дихальної системи до вуглекислоти
 • Гіпоталамічного синдрому
 • Хронiчної форми отруєння свинцем
 • Iнтоксикацiї похiдними фенотiазидового ряду
 • Гострої порфiрiї
 • Аортосклерозу
 • Гарячки
 • Тиреотоксикозу
 • Хвороби Кушінга
 • Недостатностi клапана аорти
 • Лiвий шлуночок
 • Правий шлуночок
 • Лiве передсердя
 • Праве передсердя
 • Осердя (перикард)
 • Реноваскулярної гiпертензiї
 • Артерiовенозної норицi
 • Гiпертонiчної хвороби
 • Токсикозу вагiтних
 • Крововтрата, яка не перевищує 10% ОЦК
 • Крововтрата, яка не перевищує 20% ОЦК
 • Отруєння фосфорорганiчними сполуками
 • Декомпенсацiя мiокарда
 • Тромбоемболiя легеневої артерiї
 • Пригнiчення центрiв блукаючого нерва
 • Зменшення частоти скорочень серця
 • Збудження симпатичного судинозвужувального центру
 • Усi вiдповiдi правильні
 • Аортовінцевого шунтування тримiсячної давностi
 • Наявностi третього серцевого тону
 • Похилого вiку
 • Iнфаркту мiокарда, який було перенесено рiк тому
 • Iнфаркту мiокарда тритижневої давностi
 • Пiдвищення АТ систолiчного
 • Зниження АТ систолiчного
 • Зниження АТ дiастолiчного
 • Тахiкардiя
 • Брадикардiя
 • Асистолiя
 • Тиреотоксикозi
 • Поверхневiй недостатнiй анестезiї
 • Гiпоксiї
 • Гiперкапнiї
 • Iнфузiї iзадрину
 • Iнфузiї норадреналiну гiдротартрату
 • Тиск на сонну пазуху пiдвищує АТ
 • Подразнення закiнчень блукаючих нервiв у дiлянцi дуги аорти викликає зниження АТ
 • Пiдвищення периферичного венозного тиску понад 120 мм вод. ст. є ознакою гострої серцевої недостатньостi
 • Мозковий кровотiк збiльшується пiд час гiперкапнiї
 • (АТ сист + АТ дiаст):2
 • (АТ дiаст + АТ сист) : 3
 • АТ дiаст + (АТ сист - АТ дiаст) : 3
 • АТ сист + АТ діаст
 • Дiабетичній нейропатiї
 • Хворобі Аддiсона
 • Терапiї нiтратами
 • Полiурiї
 • Серцевій астмі
 • Тромбоемболiї легеневої артерiї
 • Крововтраті
 • Передозуванні альфа-адреноблокаторiв
 • Гострій правошлуночковій недостатностi серця
 • Повна атрiовентрикулярна блокада
 • Довготривале приймання серцевих глiкозидiв
 • Зниження тонусу блукаючих нервiв
 • Пiдвищення тонусу симпатичної нервової системи
 • Гострого iнфаркту мiокарда
 • Пiдвищення внутрiшньочерепного тиску
 • Рефлексу черевного сплетення (Бурштейна)
 • Гiпотиреозу
 • Пiдвищенні тонусу блукаючого нерва
 • Гiпокалiємiї
 • Гострій iшемiї мiокарда
 • Дефiциті магнiю
 • Токсичному ефекті серцевих глiкозидiв
 • Внутрiшньовенному введенні лiдокаїну гiдрохлориду (30 мкг/кг/хв)
 • Шлуночкової тахiкардiї
 • Передсердної екстрасистолiї
 • Шлуночкової екстрасистолiї
 • Миготливої аритмiї
 • Фiбриляцiї шлуночкiв
 • Введення норадреналiну гiдротартрату
 • Введення iзопротеренолу (iзадрину)
 • Введення серцевих глiкозидiв
 • Введення хiнiдину
 • Натискування на очнi яблука
 • Електричної дефiбриляцiї
 • Iзопротеренолу
 • Мезатону (фенiлефрину)
 • Внутрiшньовенного введення препаратiв наперстянки
 • Норадреналiну гiдротартрату
 • Внутрiшньовенного введення морфiну гiдрохлориду
 • Зубець Т вiдповiдає часу максимальної проникностi кардiомiоцитiв для iонiв натрiю
 • Iнтервал P - R вiдповiдає перiоду проведення iмпульсу мiж передсердями та шлуночками
 • Перший тон передує початку комплексу QRS
 • Iнтервал мiж зубцями Т i Р вiдповiдає перiоду швидкого наповнення шлуночкiв