• Мiнiмальна анестезуюча концентрацiя
 • Мiнiмальна альвеолярна концентрацiя
 • Вiдносна токсичнiсть
 • Латентний перiод
 • Анестетичний iндекс
 • Короткий латентний перiод
 • Високий ступiнь пенетрацiї
 • Повнiстю зворотна дiя
 • Стабiльнiсть при кип'ятiннi та стерилiзацiї
 • Вiдсутність токсичності
 • Серцевину нервового стовбура
 • Дендрит
 • Мембрану неврона
 • Нервовий синапс
 • Холод
 • Гiстамiн
 • Адреналiн
 • Реополiглюкiн
 • Новокаїн
 • Лiдокаїну гiдрохлорид
 • Кокаїн
 • Дикаїн
 • Новокаїн
 • Кокаїн
 • Совкаїн
 • Дикаїн
 • Це мiнiмально дiюча доза
 • Це вiдношеня мiнiмально дiючої дози до мiнiмально токсичної
 • Це вiдношення мiнiмально дiючих доз новокаїну та iншого мiсцевого анестетика
 • Це мiсцевоанестезуюча концентрацiя
 • Мiнiмальна анестезуюча концентрацiя, або активнiсть
 • Це концентрацiя, при якiй можна оперувати
 • Це мiсцевоанестезуюча концентрацiя вiдносно новокаїну
 • Виводиться здебiльшого печiнкою
 • Ефективний при введеннi через рот
 • Токсичний за концентрацiї в кровi 1 мкг/мл
 • Токсичний ефект проявляється гематурiєю
 • Показаний при шлуночковiй тахiкардiї
 • Iнтенсивно зв"язується з бiлками
 • Дiє протягом 60-120 хв
 • Неефективний при поверхневому використаннi
 • Часто викликає алергiчнi реакцiї
 • Має антиаритмiчний ефект
 • Подовжує тривалiсть дiї мiсцевого анестетика
 • Пiдвищує рiвень /концентрацiю/ мiсцевого анестетика
 • Знижує iнтенсивнiсть блокади
 • Посилює хiрургiчну кровотечу
 • Пiдвищує токсичнiсть мiсцевого анестетика
 • Належить до похiдних ефiру, має коротку тривалiсть дiї
 • Слiд використовувати в концентрацiї 0.75% розчину для епiдурального введення
 • Має кардiотоксичний ефект
 • Не викликає ускладнень, не потрапляючи безпосередньо у судинне русло
 • Кардiотоксичнiсть проявляється насемперед тахiкардiєю
 • В передній частині епідурального простору 1
 • В бічній частині епідурального простору 2
 • В задній частини епідурального простору 3
 • В задньобоковій частині епідурального простору 2,3
 • Пiдвищення венозного тиску
 • Пiдвищення артерiального тиску
 • Зменшення швидкостi всмоктування препарату та збiльшення тривалостi його дiї
 • Зменшення токсичностi
 • Рівень 12 грудного хребця
 • Рівень 1-го поперекового хребця
 • Рівень 2-го поперекового хребця
 • Шийних i грудних
 • Шийних i поперекових
 • Двох шийних i всiх грудних
 • Середнiх поперекових i нижнiх грудних
 • Третього поперекового хребця у дiтей
 • Третього поперекового хребця у дорослих
 • Нижнього краю першого поперекового хребця у дорослих
 • Верхнього краю першого поперекового хребця у дiтей
 • Латерально вiдносно твердої мозкової оболонки
 • Позаду i латерально, займаючи 9/10 периметру твердої мозкової оболонки
 • Позаду та латерально, займаючи 1/10 периметру твердої мозкової оболонки
 • Позаду та латерально, займаючи 6/10 периметру твердої мозкової оболонки
 • C3 = 1.0-1.5 мм
 • T6 = 2.5-5.0 мм
 • L2-L3 = 10 мм
 • L4-L5 = 10 мм
 • Тверда мозкова оболонка (1), М'яка мозкова оболонка (2), Арахноїдальна мозкова оболонка (3)
 • Арахноїдальна мозкова оболонка (1), Тверда мозкова оболонка (2),М'яка мозкова оболонка (3)
 • М'яка мозкова оболонка (1), Арахноїдальна мозкова оболонка (2), Тверда мозкова оболонка (3)
 • Надосну зв'язку
 • Мiжосну зв'язку
 • Рудименти надосної та мiжосної зв'язок
 • Жовту зв'язку
 • Через тверду мозкову оболонку
 • Через стінку корінцевої артерії
 • В місці виходу спинномозкового корінця з епідурального простору
 • 40 мл 1% розчину тримекаїну
 • Не перевищувати дози мiсцевого анестетика, що використовується для спинномозкової анестезiї
 • Розширенням судин опору
 • Паралiчом серцевих симпатичних нервiв
 • Розширенням венозних судин
 • Стимуляцiєю бета-адренорецепторiв
 • 1 Ліктьовий нерв, 2 Променевий нерв, 3 Шкірном'язовий нерв плеча, 4 Серединний нерв
 • 1 Променевий нерв, 2 Ліктьовий нерв, 3 Шкірном'язовий нерв плеча, 4 Серединний нерв
 • 1 Ліктьовий нерв, 2 Серединний нерв, 3 Шкірном'язовий нерв плеча, 4 Променевий нерв
 • 1 Ліктьовий нерв, 2 Серединний нерв, 3 Шкірном'язовий нерв плеча, 4 Променевий нерв
 • Спінальна анестезія
 • Епідуральна анестезія
 • Двусегментна спінально-епідуральна анестезія
 • Водносегментна спінально-епідуральна анестезія
 • Розширення артерiй та артерiол
 • Звуження артерiй та артерiол нижче рівня анестезії
 • Зниження периферичного судинного опору
 • Зниження тонусу вен та венозний застiй
 • Зменшення серцевого викиду
 • Інфекція в місці пункції
 • Похилий вік
 • Гіповолемічні стани з нестабільною гемодинамікою
 • Відмова хворого
 • Гемофілія
 • Спричинюють бiльшу селективну ноцицептивну блокаду, нiж мiсцевi анестетики
 • Дiя реалiзується переважно у межах заднiх рогiв спинного мозку
 • Видаляються iз спинномозкової рiдини шляхом метаболiзму
 • Часто викликають подразнення шкiри
 • Не пригнiчують дихання через 6 год пiсля введення
 • Є формою спиномозкової анестезiї
 • Є формою епiдуральної анестезiї
 • Використовується пiд час операцiй на органах черевної порожнини
 • Використовується пiд час операцiй на промежині
 • Провiдникова
 • Поверхнева
 • Провiдникова стовбурова
 • Епiдуральна
 • Iнфiльтрацiйної
 • Поверхової
 • Стовбурової
 • Корiнцевої
 • Новокаїн-0,5%
 • Тримекаїн-4%
 • Лiдокаїну гiдрохлорид-10%
 • Новокаїн 2%, Тримекаїн 2%, Лідокаїну гідрохлорид 2%
 • 1-бічній шкіряний нерв стегна,2-стегневий нерв,3-бічний шкіряний нерв гомілки,4-n.saphenous
 • 1-стегневий нерв,2-бічній шкіряний нерв стегна,3-бічний шкіряний нерв гомілки,4-n.saphenous
 • 1-стегневий нерв,2-n.saphenous,3-бічний шкіряний нерв гомілки,4-бічній шкіряний нерв стегна
 • Гостра iнтоксикацiя внаслiдок високих концентрацiй мiсцевого анестетика в кровi
 • Алергiя та iдiосинкразiя
 • Тимчасове зниження переносностi мiсцевого анестетика
 • Усе, що не пов`язане з мiсцевоанестетичною дiєю
 • Накладання жгута проксимальнiше вiд мiсця введення мiсцевого анестетика
 • У випадках судом використання барбiтуратiв і за потреби мiорелаксантiв
 • У випадках артерiальної гiпотензiї використання симпатомiметикiв
 • У випадках судом внутрішньовенне введеня iншого мiсцевого анестетика
 • Цiаноз шкiри
 • Сонливiсть
 • Судоми
 • Різке підвищення АТ
 • Зменшується призначенням барбiтуратiв у комплексi премедикацiї
 • Вiд концентрацiї в плазмi кровi
 • Вiд концентрацiї в нервовому стовбурi
 • Вiд осмолярностi розчину
 • Усi вiдповiдi правильнi
 • Внутрішньовенне введення барбiтуратiв
 • Оксигенотерапiя
 • Введення стимуляторiв дихання
 • Введення мiорелаксантiв
 • 1-Верхній латеральний шкіряний нерв плеча, 2-шкіряна гілка лікт'ового нерву, 3-Медіальний шкіряний нерв передпліччя, 4-Боковий шкіряний нерв передпліччя
 • 1-Верхній латеральний шкіряний нерв плеча, 2-шкіряний нерв передпліччя, 3-Медіальний шкіряний нерв передпліччя, 4-Шкіряна гілка лікт'ового нерву Боковий
 • 1-шкіряна гілка лікт'ового нерву, 2- Верхній латеральний шкіряний нерв плеча, 3-Медіальний шкіряний нерв передпліччя, 4-Боковий шкіряний нерв передпліччя
 • Антикетогеною дією ксиліту
 • Залужнючим ефектом натрія ацетату
 • Стимуляцією глікогенолізу
 • Підвищенням інтенсивності ліполізу
 • Для покращення мікроциркуляції і реологічних характиристик крові
 • Для нормалізації функциї ендотелію
 • Може бути використаний препарат латрен для в/венної інфузії
 • Зменшує загальний периферичний судиний опір
 • Всі відповіді вірні
 • Мiжмолекулярнi шари полiпептидiв
 • Бiмолекулярний лiпiдний шар мембрани нервової клiтини
 • Мембрана нервової клiтини
 • Проникнiсть мембрани нервової клiтини змiнюється залежно вiд стану нервової клiтини
 • Проникнiсть мембрани нервової клiтини не змiнюється залежно вiд стану нервової клiтини
 • У станi поляризацiї мембрана нервової клiтини є малопроникною
 • Перiод деполяризацiї мембрани сприяє проведенню iмпульсу через нервову клiтину
 • В станi реполяризацiї нервова клiтина пiдготовлена до сприймання та проведення iмпульсу
 • Заповненням мiсцевим анестетиком трансмембраних канальцiв
 • Мiсцевий анестетик перешкоджає надходженню до клiтини iонiв калiю
 • Мiсцевий анестетик перешкоджає надходженню до клiтини iонiв натрiю
 • Зв'язком мiсцевого анестетика з фосфолiпiдами нервової мембрани