• Гiпонатрiємiя
 • Гiпоосмолярнiсть плазми кровi
 • Зниження секрецiї нирками натрiю
 • Нiктурiя
 • Обмеження споживання води до 1.5 л/добу i нижче
 • За наявностi симптомiв порушення функцiї ЦНС показанi iнфузiї гiпертонiчного розчину натрію хлориду
 • Введення лiтiю карбонату
 • Введення демеклоциклiну (декломицему) загальною дозою 1.2 г/добу
 • Ефективність етанолу, дифенiлгiдонтоїну та наркотичних анальгетиків є непостiйною
 • Нудота i блювання зумовлюють пiдвищення рiвня вазопресину в плазмi кровi в 100-1000 разiв
 • Попереднє введення галоперидолу або пiпольфену пiсля припинення блювання запобігає пiдвищенню рівня вазопресину
 • Пiдвищення вмiсту глюкози в плазмi кровi знижує секрецiю вазопресину
 • Бiль, емоцiї, фiзичне навантаження збiльшують секрецiю вазопресину
 • Загрудинної
 • Щитоподiбної
 • Острiвцiв пiдшлункової залози
 • Надниркових
 • Статевих
 • Великої крововтрати пiд час пологiв
 • Синдрому Уотерхауза-Фрідерiхсена
 • Перелому основи черепа
 • Крововиливу в пухлину гiпофiза
 • Акромегалiя
 • Гiперальдостеронiзм
 • Тиротоксикоз
 • Iнсулома
 • Хвороба Кушінга
 • Феохромоцитоми
 • Гiпертиреозу
 • Ренiнпродукуючої пухлини
 • Акромегалiї
 • Гіпотиреозу
 • Cиндрому Конна
 • Есенцiальної гiпертензії
 • Хвороби Аддiсона
 • Феохромоцитоми
 • Акромегалiї
 • Синдрому Кушiнга
 • Хвороби Аддiсона
 • Дiабетичної нефропатiї
 • Iнсулiн
 • Адреналiн
 • Глюкагон
 • Соматостатин
 • Гастрин
 • Iнсулiн є бiлковим гормоном, який складається з двох полiпептидних ланцюгiв
 • С-пептид використовується для диференцiйної дiагностики рiзних типiв цукрового дiабету
 • Iнсулiн утворюється в еквiмолярних кiлькостях з С-пептидом
 • Iнсулiн синтезується альфа-клiтинами острiвцiв (Лангерганса) пiдшлункової залози
 • Посилення лiполiзу та кетогенезу
 • Прискорення трансмембранного транспорту глюкози та амiнокислот
 • Активацiї синтезу ДНК та РНК
 • Гальмування глiконеогенезу
 • Вагiтностi
 • Гiпотироїдизму
 • Iнтенсивної рентгенотерапiї
 • Сепсису
 • Ультрафiолетового опiку
 • Iнсулiнзалежного цукрового дiабету (тип 1)
 • Iнсулiнонезалежного цукрового дiабету (тип 2)
 • Гiперiнсулiнiзму
 • Вірусна інфекція не може бути етіологічним чинником діабету
 • Ожирiння
 • Iнсулiнонезалежного цукрового дiабету
 • Гiперiнсулiнiзму
 • Тиротоксикозу
 • Рiвень iнсулiну в плазмi кровi нормальний
 • Рiвень iнсулiну в плазмi кровi низький
 • Рiвень iнсулiну в плазмi кровi високий
 • У початковiй стадiї або в разi легкого перебiгу бажано починати з перорального лiкування без iн'єкцiй
 • Iнсулiнозалежного цукрового дiабету (тип 1)
 • Iнсулiнонезалежного цукрового дiабету (тип 2)
 • Кетоацідоз не відмічен при цукровом діабеті
 • Цукрового діабету 1 та 2 типу
 • Збiльшення анiонного "вiкна"
 • Активацiя глiкогенолiзу
 • Гальмування лiполiзу
 • Пiдвищення катаболiзму бiлкiв
 • Осмотичний дiурез
 • Поступовиі початок
 • Схильность до ожирiння
 • Зниження вмiсту iнсулiну в кровi
 • Виразна схильность до кетоацидозу
 • Тенденцiя до гiперглiкемiї
 • Хворобi Ходжкiна (лiмфогрануломатозi)
 • Епiлепсiї
 • Хворобi Вiльсона
 • Цукровому дiабеті
 • Порушення продукцiї простациклiну ендотелiоцитами
 • Пiдвищена продукцiя тромбоксанiв
 • Пiдвищена агрегацiя клiтин кровi
 • Схильнiсть до мiкротромбозу
 • Зниження в'язкостi кровi
 • Цукровий дiабет
 • Тиротоксикоз
 • Хворобу Аддiсона
 • Бронхiальну астму
 • Глистну iнвазiю
 • Гiпертонiчна дегiдратацiя
 • Виражений катаболiзм
 • Респiраторний ацидоз
 • Дефiцит калiю
 • Гiперглiкемiя, що прогресує
 • Дефiцит iнсулiну з активацiєю лiполiзу
 • Виражений дисбаланс електролiтiв
 • Дегiдратацiя
 • Гострі гнiйні iнфекцiї
 • Нелiкований та нерозпiзнаний цукровий дiабет
 • Необогрунтоване значне пiдвищення дози iнсулiну
 • Порушення дiєти (надлишок вуглеводiв i жирiв)
 • Iнтенсивне фiзичне навантаження
 • Введення малих доз iнсулiну (0,1 ОД/кг/год)
 • Регiдратацiї iзотонiчним розчином NaCl
 • Призначення пероральних цукрознижувальних засобiв
 • Парцiальні компенсацiї дефiциту основ
 • Введення калiю хлориду для запобiгання та лiкування гiпокалiємiї
 • Пригнiчення лiполiзу
 • Пригнiчення кетогенезу
 • Зменшення небезпеки розвитку гiпоглiкемiї
 • Прискорення трансмембранного транспорту калiю, магнiю та фосфатiв
 • До нормалiзацiї рН
 • Якщо рН
 • У разi тривалої значної гiпервентиляцiї
 • У разi концентрацiї НСО3- у плазмi кровi
 • Високої гiперглiкемiї
 • Декомпенсованого метаболiчного ацидозу
 • Вираженої дегiдратацiї
 • Азотемiї
 • Регiдратацiї iзотонiчним розчином натрiю хлориду
 • Внутрiшньовенної iнсулiнотерапiї (початкова доза 8-10 ОД)
 • Iнфузiї 5% розчину глюкози при зниженнi глiкемiї до 15 ммоль/л
 • Зниження осмолярностi плазми не повинно перевищувати 4 мосм/л/год
 • Залужнення натрiю гiдрогенкарбонатом
 • Кетоацидоз
 • Нерозпiзнана гiпоглiкемiя
 • Парадоксальна гiпонатрiємiя
 • Неконтрольована гiперосмолярнiсть
 • Значна дегiдратацiя
 • Декомпенсований дiабетичний кетоацидоз
 • Гiпоглiкемiя
 • Гiперглiкемiя з рiвнем глюкози > 15 ммоль/л
 • Спрага
 • Полiурiї
 • Нудоти та блювання
 • Стомленість, рiзка слабкість
 • Біль в животi
 • Пiдвищення АТ
 • Артерiальна гiпотензiя, тахiкардiя
 • Дегiдратацiя
 • Пiдвищення артерiального РСО2
 • Гiпертермiя
 • Порушення свiдомостi
 • Тироксин
 • Тиролiберин
 • Кальцитонiн
 • Трийодтиронiн
 • Дефiцит йодованих гормонiв щитоподiбної залози призводить до затримки росту
 • Надлишок гормонiв щитоподiбної залози сприяє катаболiзму бiлка
 • Гормони щитоподiбної залози зменшують серцевий викид
 • Гормони щитоподiбної залози пiдвищують активнiсть дегiдрогеназ
 • Пiдвищення потреби в киснi
 • Термофобiя
 • Тиротоксична мiопатiя
 • Зниження катаболiзму
 • Порушення вентиляцiйно-перфузiйних спiввiдношень з перевагою перфузiї
 • Збiльшення артерiо-венозної рiзницi за киснем
 • Прискорення кровотоку
 • Збiльшення хвилинного об'єму серця
 • Зниження пульсового тиску
 • Зниження дiастолiчного тиску
 • Миготлива тахиаритмiя
 • Гостра недостатнiсть серця
 • Дефiцитом катехоламiнiв
 • Дефiцитом мiнералокортикоїдiв
 • Дефiцитом глiкокортикоїдiв
 • Дегiдратацiєю
 • Компенсацiю дефiциту натрiю
 • Компенсацiю недостачi глiко- та мiнералокортикоїдiв (100мг гiдрокортизону або 30 мг преднiзолону та 5-10 мг ДОКСА)
 • Усунення гiпоглiкемiї
 • Забезпечення пiдвищеної потреби органiзму в iнсулiнi
 • Феохромоцитома - катехоламiнпродукуюча пухлина хромафiнної тканини, яка потребує оперативного лiкування
 • Переважна локалiзацiя феохромоцитоми - мозковий шар надниркових залоз
 • Характерна ознака феохромоцитоми - артерiальна гiпертензiя
 • Під час феохромоцитомного кризу може виникнути критична артерiальна гiпотензiя
 • У 10% дорослих пухлина розвивається поза наднирниковими залозами
 • У хворих знижений об'єм циркулюючої рiдини
 • У дiтей ураження може бути двобiчним
 • У мазку кровi можна виявити Т-лiмфоцити
 • З внутрiшньовенного введення 5- 0мг фентоламiну з наступною крапельною iнфузiєю його
 • Пiсля усунення артерiальної гiпертензiї, за наявностi тахiкардiї призначити бета-адреноблокатори
 • З внутрiшньовенного введення бета-адреноблокаторiв
 • З введення ганглiоблокаторiв
 • Первинному гiперальдостеронiзмi
 • Недостатнiй анестезiї
 • Нелiкованiй феохромоцитомi
 • Мiкседемi
 • Резистентнiсть до ендогенних катехоламiнiв
 • Викид гiстамiну
 • Рiзке зниження рiвня ендогенних катехоламiнiв
 • Попередня терапiя альфа-адреноблокаторами
 • Гiповолемiя
 • Адреналiн
 • Норадреналiну гiдротартрат
 • Бета-адреноблокатори
 • Фентоламiн
 • Ганглiоблокатори
 • Призначення aльфа-адреноблокаторiв
 • Призначення ганглiоблокаторiв
 • На фонi aльфа-адреноблокаторiв введення бета-блокатора
 • Застосування симпатолiтичних засобiв
 • Гiпертензивний криз
 • Профiлактика та лiкування артерiальної гiпотензiї
 • Тахiаритмiя
 • Зростаюча гiповолемiя