• Простягається вiд великого (потиличного) отвору до II крижового хребця
 • Простягається вiд великого (потиличного) отвору до V крижового хребця
 • Є щiльною фiброзною мембраною
 • Простягається вiд великого (потиличного) отвору до V поперекового хребця
 • Вищий, нiж у плазмi кровi
 • У нормi становить приблизно 60% її концентрацiї у плазмi кровi
 • При гiперглiкемiї рiзниця вмiсту у плазмi кровi i цереброспінальнiй рiдинi збiльшується
 • При бактериальному та гнiйному менiнгiтi вмiст глюкози у цереброспінальнiй рiдинi знижується
 • При метастазуванi пухлин в мозок концентрацiя глюкози у цереброспінальнiй рiдинi збiльшується
 • Двом нервовим корiнцям
 • Одному нервовому корiнцю
 • Двом парам бокових корiнцiв
 • По парi переднiх i заднiх корiнцiв
 • Затульний i стегновий
 • Великогомiлковий i затульний
 • Малогомiлковий i великогомiлковий
 • Стегновий i великогомiлковий
 • Вiдносно непроникний для іонів натрію, калію, магнію
 • Частково проникний для глюкози
 • Легко проникний для молекул вуглекислого газу
 • Вiльно проникний для молекул води
 • Вiльно проникний для гiдрогенкарбонатних iонiв
 • 1 -10 мм рт ст
 • 10-30 мм рт ст
 • 40-60 мм рт ст
 • 60-80 мм рт ст
 • Гiпоксемiї
 • Гiперкапнiї
 • Мозкової активностi
 • Застосування гіпервентиляції
 • Значного пiдвищення середнього АТ (понад межі ауторегуляції тонусу мозкових судин)
 • Нимодипiн
 • Бензодіазепіни
 • Барбiтурати
 • Гiпоксемiя
 • Гiперкапнiя
 • Зниження АТ
 • Змiни напрямку потоку цереброспінальної рiдини
 • Артерiальної гiпертензiї та брадикардiї
 • Тахикардії
 • Кашлю
 • Збiльшення тривалостi видиху
 • Пручання та спротиву апаратному вдоху
 • Зниження еластичностi легень
 • Застосування ПТКВ 5-6 см вод. ст
 • Барбiтуратiв
 • ШВЛ
 • Наркотичних аналгетиків
 • Катехоламінів
 • Бензодіазепінів
 • Феномен зниження фокального кровотоку, внаслідок розширення мозкових судин у суміжних басейнів кровопостачання
 • Феномен, який викликається алкалозом
 • Стан, який розвивається тiльки у разi пухлини мозку
 • Завжди розвивається пiд час загальної анестезiї
 • Найчастіше викликається медикаментозними препаратами, які розширюють мозкові судини
 • Пiдвищену чутливiсть до ацетилхолiну
 • Знижену чутливiсть до ацетилхолiну
 • Пiдвищену чутливiсть до недеполяризуючих мiорелаксантiв
 • Пiдвищену активнiсть пiсля введення антихолiнестеразних препаратiв
 • Неостигмiном (прозерином)
 • Лобелiном
 • Піридостигміном (каліміном)
 • Атропiном
 • Активацiя рефлексiв автономної нервової системи
 • Порушення терморегуляцiї
 • Вимикання дiафрагмального компонента дихання
 • Гiперкалiемiя пiсля введення дитилiну
 • Стирається симптоматика подразнення очеревини
 • Розвиваеться у випадках ураження спинного мозку вище T5
 • Може виникнути при розтягненнi сечового мiхура, його катетеризацiї
 • Супроводжується високою артерiальною гiпертензiєю, брадикардiєю, пiтливiстю
 • Супроводжується тахiкардiєю
 • РСО2 потрiбно завжди пiдтримувати на рiвнi 25-30 мм рт. ст
 • Завжди слід швидко корегувати гіпоксемію та гіперкапнію
 • Завжди слiд уникати напруження у хворого та десинхронізації з респіратором
 • Для адаптації до ШВЛ слід комбінувати аналгоседацію та помірну гіпервентиляцію
 • Для підвищення оксигенації та попередження ушкодження легень слід застосовувати помірні рівні ПТКВ, які мінімально підвищують ВЧТ та знижують АТ
 • Розвитку набряку мозку
 • Впливу на механiзм згортання кровi
 • Зниження тиску в тканинах мозку і в ділянці ушкоджених судин і неспроможності тромбу блокувати ушкоджене місце
 • Збiльшення діурезу і підвищення гематокриту
 • Початкової гiперволемiї
 • Зниження дiурезу
 • Наступної гiповолемiї та зниження артеріального тиску
 • Наступного підвищення гематокриту
 • Початкового зниження гематокриту
 • Може викликати гiперосмолярну кому
 • Може знизити концетрацію глюкози в плазмі крові
 • Знижує кiлькiсть рiдини в тканинi мозку
 • Може призвести до набряку у ділянках мозку й ураження гематоенцефалiчного бар'єру
 • Ефективне у дозах, починаючи з 0.25 г/кг
 • Має бiльшу тривалiсть дiї
 • Спричиняє менший "ефект рикошету"
 • Має бiльшу молекулярну масу
 • Є ефективним у всiх випадках набряку мозку
 • Є ефективним у випадках набряку головного мозку, спричиненою його пухлиною
 • Здiйснює вплив завдяки своїм активним осмотичним властивостям
 • Є менш ефективним при набряку мозку, спричиненому черепно-мозковою травмою
 • Є ефективним тiльки для профілактики хвороби Аддiсона
 • Зниженню систолiчного АТ на 50%
 • Зниженню систолiчного АТ до рiвня дiастолiчного
 • Зниженню систолiчного АТ нижче дiастолiчного на 25%
 • Зниженню систолiчного АТ на 25%
 • Отруєнням лiкарськими засобами
 • Субарахноїдальним крововиливом
 • Черепно-мозковою травмою
 • Кетоацидозом
 • Пухлиною мозку
 • Вiдкриття очей
 • Активнiсть сухожилково-перiостальних рефлексiв
 • Реакцiя у вiдновiдь на словеснi iнструкцiї та подразнення
 • Функцiональний стан автономної нервової системи
 • Словеснi вiдповiдi
 • Рухової активностi, можливостi контакту з пацiєнтом, вiдкриття очей
 • Оцiнки колiнного рефлексу
 • Оцiнки розмiру зiниць та їх реакцiї на свiтло
 • Оцiнки адекватностi функцiї зовнiшнього дихання
 • Блювання
 • Підгострий початок i поступовий розвиток
 • Поєднання гемiплегiї та збереженої свiдомостi за вiдсутностi сильного головного болю, блювання та оболонкових симптомiв
 • При відсутності відшкодування добових потреб рідини - дегiдратацiя
 • Вiдсутнiсть вираженої вогнищевої симптоматики на фонi коми
 • Наявнiсть в анамнезi транзиторних ішемічних атак, ревматизму, ішемічної хвороби серця, миготливої аритмiї
 • Горметонiя
 • Поєднання оболонкових симптомiв i сильного головного болю
 • Вiдсутнiсть вогнищевої симптоматики на фонi коми
 • Виражений атеросклероз судин головного мозку
 • Виникнення пiд час грипу
 • Виникнення на фонi захворювання нирок, еклампсiї
 • Вiддразу пiсля поновлення перфузiї мозковий кровотiк рiзко знижується
 • У першi хвилини реперфузiї розвиваеться феномен гiперемiї, який змiнюється на довготривалу прогресуючу гiпоперфузiю
 • Гiпоперфузiя зберiгається, незважаючи на нормальний перфузiйний тиск i вiдсутнiсть внутрiшньочерепної гiпертензiї
 • Антагонiсти кальцiєвих каналiв (нимодипін) можуть лише незначною мірою послаблювати феномен вторинної iшемiї
 • Застосування антагонiстiв кальцiєвих каналiв значно покращує неврологiчний прогноз
 • Концентрацiя глюкози i глiкогену становить 4-8 мкмоль/г тканини мозку
 • Концентрацiя глюкози i глiкогену становить 2-3 мкмоль/г тканини мозку
 • У разi прискореного анаеробного глiколiзу цих запасiв вистачає на 3-4 хв
 • Креатинфосфат вiддає свої фосфатнi групи АДФ, пiдтримуючи запаси АТФ
 • Запасiв креатинфосфату вистачає на 1 хвилину, а АТФ-на 3-4 хвилини
 • Запасiв енергетичних субстратiв достатньо для запобiгання незворотнiх уражень невронiв деяких зон протягом 30 хв i бiльше
 • У цей перiод мозок може утилiзувати фруктозу, сорбiтол, ксилiтол
 • У першi секунди iшемiчної аноксiї окисне фосфорування припиняється
 • Єдиним джерелом утворення АТФ стає анаеробний глiколiз
 • Цей шлях забезпечує лише 7% кiлькостi АТФ, яка утворюється у процесi аеробного глiколiзу в розрахунку на 1 молекулу глюкози
 • Для компенсацiї енергетичного дефiциту швидкiсть глiколiзу пiдвищується в 4-7 разiв з усiма наслiдками
 • Пiд час iшемiї зберiгається здатнiсть мембран невронiв пiдтримувати iонний градiєнт
 • Пiсля поновлення невронами кори головного мозку здатностi до реполяризацiї мембран через 6-8 год ця функцiя знову втрачається
 • В ураженнi лiпiдiв i нуклеїнових кислот мембран велику роль вiдiграють вiльнi радикали
 • В ураженнi мембран грає роль активована iонами кальцiю фосфолiпаза А2
 • Нейрони стовбура головного мозку менш стiйкi до iшемiї, ніж неврони кори
 • Пiд час неефективного кровообiгу припиняється надходження кисню та глюкози до мозку
 • Пiсля припинення кровообiгу накопичених запасiв глюкози мозку вистачає на 4-5 хв
 • Запаси високоенергетичних фосфатiв вичерпуються в мозку протягом 3-4 хв
 • Порушується функцiя iонних насосiв мембран
 • Значно збiльшується внутрiшньоклiтинний вмiст кальцiю
 • Активацiю анаеробного глiколiзу
 • Активацiю лiпаз
 • Активацiю нуклеаз
 • Активацію протеаз
 • Активацію вивільнення гальмівних медіаторів
 • Застосування судинорозширювальих засобiв
 • Створення помiрної артерiальної гiпертензiї
 • Корекція підвищеного гематокриту
 • Застосування аналгоседації під час проведення ШВЛ
 • Зниження внутрiшньочерепного тиску
 • Застосування розчинiв глюкози
 • Бажано АТ протягом перших 2-3-х днiв пiдтримувати на 15-20% вище норми або на 5-10% вище робочого за початкової артерiальної гiпертензiї
 • Середнiй АТ повинен бути у межах 120-140 мм рт.ст
 • Як можна ранiше слiд вводити судинорозширювальнi засоби для покращення перфузiї в перифокальнiй зонi абсолютної iшемiї
 • Якщо систолiчний АТ > 120 мм рт.ст., а дiастолiчний АТ > 70 мм рт.ст., то вводити гiпертензивнi засоби немає необхiдностi
 • Для пiдвищення АТ доцiльно вводити допамiн, добутамін, норадреналiн у дозах, якi забезпечують адекватний рiвень АТ
 • Припіднімання головного кінця ліжка пацієнта на 15-30°
 • У хворих, яким проводиться респіраторна підтримка - проведення аналгоседації
 • Застосування петлевих діуретиків
 • Застосування помірних доз осмотично активних речовин (маннітолу, гіпертонічних розчинів NaCl)
 • Застосування помірної гіпервентиляції (РаСО2 30-35 мм рт. ст.)
 • Збільшення доз осмотично активних речовин та поглиблення аналгоседації
 • Застосування блокаторів кальцієвих каналів (нимодипіну)
 • Дренування цереброспінальної рідини
 • Застосування вазопресорів для підтримки церебрального перфузійного тиску понад 70 мм рт. ст
 • Застосування "медикаментозних церебропротекторів"
 • Ішемічного інсульту
 • Геморагічного інсульту
 • Аневризменого субарахноїдального крововиливу
 • Черепно-мозкової травми
 • Спінальної травми
 • Збiльшується проникнiсть мембрани невронiв пiсля iшемiї
 • Активується анаеробний глiколiз зi збiльшенням вмiсту лактату та НАД-Н
 • Тканинний лактатацидоз сприяє збiльшенню пероксидного окиснення лiпiдiв
 • Знижується осмолярнiсть плазми, що збiльшує набряк мозку
 • Для гемодилюцiї найдоцiльнiше використовувати розчини альбумiну
 • Оптимальним рiвнем гематокриту є 0.35 л/л
 • Оптимальний ефект дає гемодилюцiя декстранами (реополiглюкiн)
 • Найефективнiшою є гемодилюцiя ізоосмотичними та помірно гіперосмотичними сольовими розчинами
 • Найдоцiльнiше для гемодилюцiї використовувати розчини глюкози
 • Осмодiуретики (маннітол)
 • Гiпертонiчнi розчини глюкози
 • Глюкокортикоїди
 • Хiрургiчну декомпресiю
 • Гiпертонiчнi розчини NaCl
 • Знижується метаболiзм головного мозку
 • Збiльшується опiр судин головного мозку
 • Мозковi судини не реагують на змiну РСО2
 • Потрiбна бiльша кiлькiсть глюкози для забезпечення енергетичних потреб мозку
 • За умови зниження рiвня глюкози кровi до 1.7-2.6 ммоль/л свiдомiсть зберiгається
 • За умови зниження рiвня глюкози кровi до 1.7-2.6 ммоль/л настає кома
 • Мiж швидкiстю споживання мозком (ШСМ) кисню i глюкози iснує пропорцiйна залежнiсть
 • При гiпоглiкемiчнiй комi ШСМ глюкози може зменшуватися у 2 рази за незначного зменшення ШСМ кисню