• Регулюється центром терморегуляцiї в гiпоталямусi
 • Пiдвищується при потовидiленнi
 • Об'єктивно оцiнюється вимiрюванням температури шкiри
 • Має тенденцiю до змiни залежно вiд температури навколишнього середовища
 • Тремтiння
 • Рухової активностi
 • Анорексiї
 • Секрецiї адреналiну
 • Злоякiсна гiпертермiя
 • Гарячка, що викликана iнфекцiйним процесом
 • Тепловий удар
 • Гарячка, пов'язана з хворобами сполучної тканини
 • Гарячка при лiмфоретикулярних пухлинах
 • Гiпертермiя, що викликана отруєнням атропiном
 • Гарячка, що викликана iнфекцiйним процесом
 • Гарячка при захворюваннях сполучної тканини
 • Тепловий удар
 • Злоякiсна гiпертермiя
 • Гiпертермiя, що викликана отруєнням атропiном
 • Гiпертермiя пiсля генералiзованого судомного нападу
 • Термостат
 • Установча точка
 • Центр терморегуляцiї
 • Центр тепловiддачi
 • Серцево-сосудинний центр
 • Активiзацiя теплопродукцiї у вiдповiдь на охолодження повнiстю зберiгається
 • Активiзацiя теплопродукцiї у вiдповiдь на зiгрiвання зберiгається
 • Посилення теплопродукцiї у вiдповiдь на охолодження зберiгається частково
 • Зникає дрижальний термогенез у всiх групах м'язiв
 • Зберiгається дрижальний термогенез в жувальних м'язах та м'язах плечового пояса
 • Виникає порушення теплопродукцiї у вiдповiдь на охолодження
 • У вiдповiдь на перегрiвання тепловiддача зберiгається
 • Зберiгається стiйкiсть до перегрiвання
 • У вiдповiдь на охолодження теплоутворення не пiдвищується
 • Тривалостi операцiї
 • Внутришньовенного введення холодних iнфузiйних середовищ
 • Змiни концентрацiї кисню у газi, що вдихається
 • Використання мiорелаксантiв
 • Зволоження газу, що вдихається
 • Опiати
 • Iнгаляцiйнi анестетики (фторотан)
 • Деполяризуючi мiорелаксанти
 • Похiднi фенотiазину (амiназин)
 • Серцевi глiкозиди
 • Солi кальцiю
 • Вводили м'язовi релаксанти
 • Не використовували мiорелаксанти
 • Для релаксацiї використовували недеполяризуючi мiорелаксанти
 • Для релаксацiї використовували сукцинiлхолiн (дитилiн)
 • Стрiмке пiдвищення температури тiла до 40° С i бiльше
 • Мiогемоглобiнемiя, мiогемоглобiнурiя
 • Тотальне розслаблення скелетної мускулатури
 • Пiдвищення рiвня креатинiнкiнази плазми кровi
 • Cхильність до кровотеч(коагулопатiя споживання)
 • Широкі не реагуючі на свiтло зiниці, набряк мозку
 • Затримка i зупинка дихання
 • Тахiкардiя нез'ясованої етiологiї
 • Збiльшення вентиляцiї при спонтанному диханнi або рiзке збiльшення СО2 у 4,00"повiтрi, що вдихається під час проведення ШВЛ
 • Гiпертонус м'язiв, особливо жувальних пiсля введення сукцинiлхолiну (дитилiну)
 • Метаболiчний та респiраторний алкалоз
 • Пiдвищення температури тiла
 • Низького зросту
 • Маленького пiдборiддя
 • Крипторхiзму
 • Птозу
 • Мiсяцеподiбного обличчя
 • Низько розташованих вушних раковин
 • Пiдвищення активностi трансамiназ у кровi
 • Пiдвищення активностi лактатдегiдрогенази
 • Пiдвищення активностi альдолази
 • Пiдвищення активностi сироваткової креатинфосфокiнази
 • Швидке пiдвищення температури тiла
 • Тахiкардiя
 • Гаряча шкiра
 • Порушення ритму серця
 • Нагрiвання контуру адсорбера
 • Зменшення частоти скорочень серця
 • Пiдвищення серцевого викиду
 • Пiдвищення споживання кисню органiзмом
 • Зниження альвеолярної вентиляцiї на самостiйному диханнi
 • Сповiльнення розпаду та видiлення загальних анестетикiв та мiорелаксантiв
 • Гiперемiя шкiри
 • Тахiкардiя
 • Респiраторний алкалоз
 • Метаболiчний ацидоз
 • Збiльшенню вмiсту СО2 у видихуваному газi
 • Пiдвищення температури тiла
 • Припинення подачi тригерних субстанцiй (фторотану, дитилiну та iн.)
 • Охлодження у ваннi з температурою води 4° С
 • Збiльшення хвилинного об'єму вентиляцiї за розрахунком (21 л/хв при масi тiла 70 кг)
 • Збiльшення концентрацiї кисню у газi, що вдихається
 • Збiльшенням вентиляцiї довести СО2 у газi, що видихається до 5% i нижче
 • Внутрiшньовенно ввести дантролен дозою 2.5 мг/кг протягом 15 хв
 • Надiйна премедикацiя (бажано з мiдазоламом)
 • Внутрішньовенне введення дантролену (2.5 мг/кг) за 45 хв до початку наркозу
 • Введення лiдокаїну гiдрохлориду (3 мг/кг) або новокаiнамiду (2 мг/кг)
 • Не застосовувати деполяризуючi мiорелаксанти, галогеновмiснi iнгаляцiйнi анестетики
 • Для анестезiї доцiльно використовувати барбiтурати, похiднi бензодiазепiну, дiазоту оксид, опiати, панкуронiум
 • Ретельний контроль температури тiла, ЧСС, вмiсту СО2 у видихуваному повiтрi
 • Iнфузiя натрiю гiдрогенкарбонату (2 моль/кг), потiм - за показниками КОС
 • Охолодження поверхнi тiла до нормалiзацiї метаболiзму та зниження тонусу посмугованої мускулатури
 • Введення фуросемiду, якщо використанням дантролену не вдалося досягти дiурезу 1.5 мл/кг/год
 • Для запобiгання рецидиву злоякiсної гiпертермiї продовжувати введення дантролену в дозi 7.5 мг/кг
 • Для запобiгання коагулопатiї ввести гепарин (болюсно 70 ОД/кг та 240 ОД/кг за добу)
 • Для посилення дiї дантролену вводити верапамiл (iзоптин) і кальцiю хлорид
 • Не побоюючись ускладнень, наркоз барбiтуратами
 • Наркоз фторотаном без м'язових релаксантiв
 • Нейролепталальгезiю з малими дозами сукцинiлхолiну(дитилiну)
 • Нейролептанальгезiю без м'язових релаксантiв
 • Наркоз ефiром з використанням антидеполяризуюих мiорелаксантiв
 • Початкова температура тiла
 • Оптимальна температура повiтря в операцiйнiй
 • Використання зiгрiвального матраца (ковдри)
 • Використання теплих розчинiв для iнфузiй
 • Доцiльно вводити пiсля нормалiзацiї газообмiну
 • Вводити внутрiшньовенно крапельно повiльно
 • Вводити внутрiшньовенно струминно дозою 2.5 мг/кг за 13 - 15 хв
 • Дiя проявляється через 30 хв вiд початку iнфузiї
 • Ефект проявляється нормалiзацiєю ЧСС, м'язового тонусу, газового складу кровi, электролiтiв, вiдновленням свiдомостi
 • Якщо протягом 30 хв вiд початку введення явного ефекту немає, повторити введення
 • Змiщення кривої дисоцiацiї вправо
 • Фiксацiї та розширення зiниць за температури нижче 28° С
 • Гiпоглiкемiї
 • Зниження гiпоксичного розширення судин
 • Появi дельта-хвиль на ЕЕГ
 • Слiд проводити ШВЛ з концентрацiєю кисню 100%
 • Слiд збiльшити хвилинну вентиляцiю легень для контролю за раСО2
 • Слiд внутрiшньовенно ввести дентролен (початкова доза 10 мг/кг)
 • Часто потрiбно вводити манiтол
 • Слiд визначати показники згортуванностi кровi та при необхiдностi - їх коригувати
 • Ризик фiбрiляцiї шлуночкiв серця при зниженнi температури тiла до 28° С
 • Порушення свiдомостi за температури нижче 33° С
 • Зниження продукцiї вуглекислоти
 • Зменшення сечоутворення в нирках за температури нижче 28° С
 • Зниження МАК загального анестетика на 7% з кожним градусом зниження температури тiла
 • Носоглотка
 • Сичовий міхур
 • Стравохід
 • Пряма кишка
 • Слуховий прохід
 • Великий палець руки
 • Знижена потреба в анестетиках
 • Зниження продукції СО2
 • Зниження печінкового метаболізму ин'єкційних препаратів
 • Підвищення в'язкості крові
 • Немає великого значення
 • Середнього мозку
 • Моста
 • Верхнiх вiддiлiв довгастого мозку
 • Преоптичнiй дiлянцi переднього гiпоталамуса
 • Заднiх вiддiлiв гiпоталамуса
 • Переднiх горбкiв чотиригорбкової дiлянки
 • Активiзацiєю процесiв термопродукцiї в органiзмi
 • Нездатнiстю органiзму регулювати температуру тiла навколо "установчої точки"
 • Iнактивацiєю температурних рецепторiв на шкiрi
 • Змiщенням "установчої точки" регуляцiї температури в гiпоталамусi
 • Термостат
 • Установча точка
 • Серцево-судинний центр
 • Центр теплопродукцiї
 • Супраоптичнi ядра системи антидiурезу
 • Центр тепловiддачi
 • Продукцiєю тепла в м'язах
 • Продукцiєю тепла в печiнцi
 • Продукцiєю тепла в підшлунковій залозі та селезінці
 • Випромiнюванням тепла з поверхнi шкiри
 • Втратою тепла через легенi
 • Рiвень адреналiну в кровi
 • Температура кровi, що перфузує центр
 • Аферентацiя з терморецепторiв шкiри
 • Аферентацiя з м'язiв-випрямлячiв волосся
 • Бiоелектричнi iмпульси з кiркових структур головного мозку