• Iзолiнiя на ЕКГ
 • Відсутність підвищення концентрації СО2 на видиху за даними капнографії
 • Вiдсутнiсть пульсацiї на сонних артерiях
 • Цiаноз шкiрних покривiв
 • Вiдсутнiсть пульсацiї на периферичних артерiях
 • Екскурсiї грудної клiтки, синхронних з диханням
 • Наявність газового потоку з дихальних шляхiв хворого на видиху
 • Розширення надчревної (епiгастральної) дiлянки синхронно з вдихом
 • Фiзiлогiчного кольору шкiрні покрови i видимі слизові оболонки
 • Рот до рота
 • Ритмiчне стискання грудної клiтки
 • Метод Сильвестра
 • Метод Хольгера-Нiльсена
 • Неправильне положення голови
 • Надлишковi об'єм i частота вентиляцiї
 • Часткова або повна закупорка дихальних шляхiв
 • Надлишкова маса тiла хворого
 • Недостатнiсть кардiального сфiнктера
 • РаО2-70-75 мм рт.ст
 • РаО2-80-90 мм рт.ст
 • РаСО2-20-30 мм рт.ст
 • РаСО2-30-40 мм рт.ст
 • Рот до рота
 • Ритмiчне стискання грудної клiтки в такт з диханням хворого
 • Метод Сильвестра
 • Метод Хольгера-Нiльсена
 • Перерозгинання голови
 • Виведення нижньої щелепи
 • Використання повiтроводiв
 • Використання ларингеальної маски
 • Поштовх слiд робити мiж мечоподiбним вiдростком грудини i пупком чiтко по середнiй лiнiї
 • Поштовхоподiбне стискання нижнiх вiддiлiв грудної клiтки
 • Нанесення пiддiафрагмально-абдомiнального поштовху
 • Поштовхоподiбнi рухи повиннi бути спрямованi пiд дiафрагму
 • Електромеханiчна дисоцiацiя з рiдкими широкими деформованими шлуночковими комплексами
 • Фiбриляцiя шлуночкiв
 • Повна A-V-блокада з повiльним шлуночковим ритмом
 • Виражена синусова брадикардiя (менше 10 ударiв за хвилину)
 • Мозкова перфузiя
 • Оксигенацiя мозкової тканини
 • Застосування у великих дозах симпатоміметикiв
 • Наявнiсть катаракти
 • Положення хворого
 • Головний кiнець повинен бути пiднятим
 • Вентиляцiю легень слiд проводити чистим киснем
 • Завжди потрiбно стискати живiт
 • Ендотрахеальну iнтубацiю слiд проводити якнайшвидше
 • Характер поверхнi, на якiй лежить пацiєнт, не має значення
 • На боцi, в горизонтальному положеннi
 • На спинi, з дещо пiднятим головним кiнцем
 • На спинi, в горизонтальному положеннi
 • На спинi, з опущеним головним кiнцем
 • Положення хворого не має значення
 • Дiагностики виду зупинки кровообiгу
 • Вiдновлення прохiдностi дихальних шляхiв
 • Штучної вентиляцiї легень
 • Масажу серця
 • Електричної дефiбриляцiї у разi асистолiї за відсутності фібріляції шлуночків
 • Введення адреналiну гiдрохлориду
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення лiдокаїну гiдрохлориду
 • Введення кальцiю хлориду
 • Вимiрювання ЦВТ є обов'язковим
 • Через мiнiмальну реабсорбцiю крiзь бронхiальну мембрану внутрiшньотрахеальне введення препаратiв малоефективне i його не застосовувати
 • Внутрiшньовене i внутрiшньосерцеве введення препаратiв однаково ефективне, та з однаковою частотою супроводжуються ускладненнями
 • Для введення лiкарських засобiв в периферичнi вени найсприятливішими є вени тилу кистi та ліктьові вени
 • Вени стопи найдоступнiшi для введення лiкарських засобiв
 • Внутрiшньовенно вводити препарат доцiльно на 20-30 мл розчину
 • Адреналiну гiдрохлорiд є препаратом вибору, перед усім за рахунок його aльфа-адреномiметичного ефекту
 • Адреналiн є небезпечним, оскiльки може викликати фiбриляцiю шлуночкiв, яка не пiддається терапiї
 • У випадку неефективної електричної дефiбриляцiї показане введення адреналiну гiдрохлориду
 • Перша доза адреналiну гiдрохлориду для дорослих становить 0,05-0,1 мг
 • Якщо серцево-легеневу реанiмацiю проводять двоє лiкарiв, доцiльно, щоб один з них проводив ШВЛ, а iнший масаж серця
 • Проведення реанiмацiйних заходiв одним лiкарем неможливе
 • Для поліпшення дiагностики i призначення лiкування потрiбен ЕКГ-контроль
 • Оптимальним є проведення реанiмацiйних заходiв трьома лiкарями: 1-й проводить ШВЛ, 2-й - масаж серця, а 3-й - робить пункцiю вени і вводить потрiбнi лiкарські засоби
 • Хворого слiд покласти на правий бiк
 • Хворого слiд покласти на лiвий бiк
 • Для лiкування є показаною гiпербарична оксигенацiя
 • Для дiагностики може бути ефективним ультразвукове дослiдження
 • ШВЛ
 • Нанесення прекардiального удару
 • Закритий масаж серця i ШВЛ
 • Вiдновити прохiднiсть дихальних шляхiв
 • Ввести внутрiшньвенно адреналiну гiдрохлорид
 • У V мiжребер'ї на середньоключичнiй лiнiї лiворуч
 • У дiлянцi проекцiї синусового вузла
 • У IV мiжребер'ї на пригрудиннiй лiнiї лiворуч
 • На межi середньої i нижньої третини груднини
 • У пiдключичнiй дiлянцi лiворуч
 • Закритий масаж серця є ефективнiшим, нiж вiдкритий
 • Вiдкритий масаж серця є ефективнiшим, нiж закритий
 • Обидва методи однаково ефективнi
 • Ясна свiдомість
 • Ритмiчне дихання протягом 3 хв
 • Атипові шлуночкові комплекси на ЕКГ протягом 3 хв
 • Пальпований пульс на сонних артерiях
 • Вузькi зiницi
 • Наявнiсть пульсу на сонних артерiях
 • Наявнiсть пульсу на периферичних артерiях
 • Відновлення самостійного дихання
 • Еnd-tidal pСО2 (в кiнцi видиху) > 20 мм рт.ст
 • Припинити масаж внаслiдок небезпеки розвитку кардiо-пульмонального шоку
 • Виконати новокаїнову блокаду мiсць переломiв i продовжити масаж серця
 • Продовжувати масаж, нiчого не змiнюючи
 • Продовжувати масаж, установивши основи долонь на груднину
 • Перелом ребер
 • Напружений пневмоторакс
 • Ушкодження печiнки
 • Ушкодження шлунка
 • Медiастинальна емфiзема
 • Перелом ребер
 • Перелом груднини
 • Розриви великих судин середостiння
 • Розрив печiнки
 • Перший - пiд правою лопаткою, другий - на рiвнi III-IV мiжребер'я на середньоключичнiй лiнiї
 • Пiд лiвою лопаткою i на рiвнi III-IV мiжребер'я на середньоключичнiй лiнiї лiворуч
 • Пiд лiвою лопаткою i на серединi груднини
 • Пiд лiвою лопаткою i на рiвнi мечоподiбного вiдростка груднини
 • Перший - в дiлянцi верхiвки серця, другий - праворуч вiд груднини на рiвнi II мiжребер'я
 • У дiлянцi верхiвки серця i в лiвiй пiдпахвиннiй дiлянцi
 • У дiлянцi верхiвки серця i в дiлянцi II мiжребер'я лiворуч вiд груднини
 • У дiлянцi II мiжребер'я праворуч i в дiлянцi II мiжребер'я лiворуч вiд груднини
 • У перiод абсолютної рефрактерностi серцевого м'яза
 • У перiод систоли передсердь
 • У перiод дiастоли шлуночкiв
 • У перiод систоли шлуночкiв
 • У фазi видиху
 • Неефективний масаж серця
 • Не усунено ацидоз
 • Неправильно накладенi електроди
 • Вiдбулись незворотнi змiни в корi головного мозку
 • Є неможливим
 • Ложку одного електрода накладають у дiлянцi водiя ритму, а iншого - над верхiвкою серця
 • Ложку одного електрода накладають на вiдстанi 10 см вiд водiя ритму, а iншого - над верхiвкою серця
 • Можна виконувати без урахування положення електродiв
 • Не слiд використовувати за вiдсутностi ЕКГ-монiторингу
 • Слiд застосовувати при зареєстрованiй на ЕКГ фiбриляцiї шлуночкiв
 • Слiд застосовувати при зареєстрованiй на ЕКГ асистолiї
 • Потрiбно застосовувати у всiх випадках нефективної реанiмацiї навiть без ЕКГ-монiторингу
 • Атропiну сульфат
 • Адреналiну гiдрохлорид
 • Натрію бікарбонат
 • Кальцiю хлорид
 • Iзопротеренол (iзадрин)
 • Значного пiдвищення потреби мокарда в киснi
 • Неспроможностi пiдвищувати дiастолiчний АТ
 • Вiдсутностi позитивного iнотропного ефекту на мiокард
 • Вираженого аритмогенного ефекту
 • Внутрiшньосерцевий
 • Внутрiшньовенний
 • Внутрiшньом'язовий
 • Пiдшкiрний
 • Внутрiшньотрахеальний
 • Дозу препаратiв потрiбно збiльшувати в 2.5-3 рази порiвняно з дозою для внутрiшньовенного введення
 • Пiсля введення вентиляцiю легень слiд припиняти на 90-120 с
 • Пiд час введення слiд припиняти масаж серця
 • Ефект настає майже так само швидко, як i пiсля внутрiшньовенного введення
 • Дозу препарату потрiбно вводити на 5 мл розчину
 • Застосовується в початковiй дозi 1.5 мг/кг кожнi 5 хв реанiмацiйних заходiв у випадках резистентної до терапiї фiбриляцiї шлуночкiв
 • Бiльшостi пацiєнтiв з фiбриляцiєю шлуночкiв може бути ефективною фармакологiчна дефiбриляцiя лiдокаїну гiдрохлоридом
 • У випадках фiбриляцiї шлуночкiв, коли не пальпується пульс, потрiбно спочатку ввести лiдокаїну гiдрохлорид
 • Лiдокаїн використовують не тiльки при шлуночкових екстрасистолах, а й для профiлактики фiбриляцiї шлуночкiв
 • Адреналiну гiдрохлорид
 • Атропiну сульфат
 • Кальцiю хлорид
 • Норадреналiну гiдротартрат
 • Лiдокаїну гiдрохлорид