• Оксигенотерапiю та нагляд
 • Застосування бронхорозширювальних засобiв
 • Ендотрахеальну iнтубацiю i ШВЛ
 • Ввести антибiотики широкого спектра дiї
 • Напад бронхiальної астми
 • Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
 • Пухлина гортанi або трахеї
 • Стороннє тiло гортанi або трахеї
 • Високу альвеоло-артерiальну рiзницю за киснем
 • Гiпервентиляцiю
 • Виражене внутрiшньолегеневе шунтування
 • Цiаноз шкiрних покривiв
 • Збiльшити концентрацiю кисню у газi, що вдихується
 • Провести пункцiю та дренування плевральної порожнини на боцi пневмотораксу
 • Введести серцевi глiкозиди
 • Негайно перевести хворого на ШВЛ
 • Перевiрити герметичнiсть дихального контуру
 • Зняти подачу дiазоту оксиду (закису азоту), якщо вона застосовувалася
 • Збiльшити подачу кисню
 • Перевiрити прохiднiсть i положення iнтубацiйнї трубки
 • Змiнити поглинач вуглекислого газу
 • Збiльшилася подача кисню через дозиметр
 • Бронхоспазм
 • Перегин або обтурацiя просвiту iнтубацiйної трубки
 • Вiдкритий пневмоторакс
 • Напружений пневмоторакс
 • Ендобронхiальне змiщення iнтубацiйної трубки
 • Пiдвищити концентрацiю кисню у газi, що вдихується, вище 80%
 • Встановити адекватний рівень ПТКВ
 • Збiльшити співвідношення вдиху і видиху (при необхідності довести його до 1:1)
 • Якщо після збільшення ПТКВ та тривалості вдиху гіпоксемія зберігається - розглянути можливість подальшого збільшення FiO2
 • Збiльшити хвилинний об'єм дихання
 • Тиск у легеневiй артерiї 34 мм.рт.ст
 • Напруження кисню в артерiальнiй кровi 65 мм рт.ст
 • Напруга вуглекислого газу в артерiальнiй кровi 50 мм рт.ст
 • Немає протипоказаній до операції
 • Iнфаркт мiокарда
 • Внутрiшньоплевральна кровотеча
 • Змiщення органiв середостiння
 • Набряк легенi
 • Тромбоемболiя легеневої артерiї
 • Введення в нaркоз з м'язовими релаксантами та iнтубацiєю трахеї
 • Iнтубацiя пiд мiсцевою анестезiєю через рану на шиї
 • Iнгаляцiя кисню через маску наркозного апарата
 • Пiднаркозна трахеобронхоскопiя iз застосуванням мiорелаксантiв
 • Повернути хворого на бiк i нанести кiлька сильних ударiв по мiжлопатковiй дiлянцi
 • Повернути хворого на спину, кiлька разiв натиснути на надчревну дiлянку в напрямку грудей
 • Спробувати обережно видалити стороннє тiло наослiп, або шляхом прямої ларингноскопiї
 • У разi неефективностi iнших прийомiв спробувати проштовхнути стороннє тiло далi
 • У разi неефективностi iнших прийомiв i вiдсутностi можливостей для виконання ларинготрахеоскопiї провести конiкотомiю
 • Введення адреналiну гiдрохлориду
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення лiдокаїну гiдрохлориду
 • Введення кальцiю хлориду
 • Проведення непрямого масажу серця
 • Введення адреналiну гiдрохлориду
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення лiдокаїну гiдрохлориду
 • Bведення кальцiю хлориду
 • Виклик на консультацiю нейрохiрурга
 • Вивiльнення дихальних шляхiв, масаж серця та ШВЛ
 • Проведення комп'ютерної томографiї голови
 • Налагодження ЕКГ-контролю
 • Застосувати ШВЛ в режимі помірної гіпервентиляції
 • Застосувати ШВЛ з активним видихом
 • Застосувати ШВЛ з позитивним тиском на кiнцi видиху
 • Залишити хворого на спонтанному диханнi
 • Рухливостi шиї та нижньої щелепи
 • Рiвня ензимiв печiнки в кровi
 • Алергологiчного анамнезу
 • Проведення рентгенографiї грудної клiтки
 • Електрокардiограми
 • Хiнiдин
 • Лiдокаїну гiдрохлорид
 • Дигоксин
 • Бета-адреноблокатори
 • Тiльки активне спостереження
 • Розшарування черевної аорти
 • Ембол у стегновiй артерiї
 • Серце
 • Тромбофлебiт
 • Бета-адреноблокаторiв
 • Адреналiну гiдрохлориду
 • Серцевих глiкозидiв
 • Електричної дефiбриляцiї
 • Лiжковий режим
 • Введення антибiотикiв
 • Єластичне бинтування, лiжковий режим
 • Єластичне бинтування пiднятої ноги, призначення противозапальних засобiв
 • Спокiй, введення антикоагулянтiв
 • Тромбоз глибоких вен нижньої кiнцiвки
 • Розшарування аневризми аорти
 • Защемлення мiжхребцевого диску
 • Гострий артерiальний тромбоз
 • Гостра артерiальна емболiя
 • Введення манiтолу
 • Введення фуросемiду
 • Введення етакринової кислоти
 • Iнфузiя збалансованих сольових розчинiв
 • недостатністю АДГ
 • об'ємним перевантаженням ізотоничним сольовим розчином"
 • збільшенням кліренсу вільної води
 • надмірно випитою водою
 • Позбавитися ефекту пiдвищеної концентрацiї вазопресину
 • Покращити нирковий кровотiк
 • Перевести олiгуричну недостатнiсть нирок в полiуричну
 • Позбавитися ефекту пiдвищеної концентрацiї ренiну
 • Забезпечити розширення вен нирок
 • Збiльшити введення калiю
 • Призначити препарати наперстянки
 • Знизити дозу гiдрохлортiазиду
 • На фонi зниження дози гiдрохлортiазиду можна призначити спiронолактон, амiлорид
 • Загальний аналiз сечi
 • Загальний аналiз кровi
 • Визначення концентрацiї креатинiну i сечовини в плазмi кровi
 • Визначення концентрацiї кальцiю i хлору в плазмi кровi
 • Визначення парцiальної екскрецiї калiю
 • Посилення дезiнтоксикацiної функцiї печiнки та активiзацiї процесiв глюкуронiзацiї бiлiрубiну
 • Підвищення всмоктуваностi уробiлiнових тiл з травного каналу
 • Появу паренхiматозного компоненту жовтяницi та виникнення шунтування жовчi
 • Бiльш сприятливий перебiг захворювання
 • Несприятливий перебiг захворювання
 • Сприятливий перебiг захворювання
 • Несприятливий перебiг захворювання
 • Посилення дезiнтоксикацiйної функцiї печiнки
 • Покращення регенерацiйних процесiв у печiнцi
 • Ввести внутрiшньом'язово 12 ОД iнсулiну
 • Внутрiшньовенно вводити розчин глюкози з iнсулiном (1ОД на 10 г глюкози)
 • Вiд введення iнсулiну вiдмовитися
 • Проводити контроль рiвня глiкемiї пiд час операцiї через 30 хв