• Етиленглiколю
 • Дигоксину
 • Отруєння грибами Сortinarius
 • Ртутi
 • Хлорованих вуглеводiв
 • Гепарину
 • Озноб, горячка, блiдiсть, сонливiсть
 • Судоми, артерiальна гiпертензiя, тахiкардiя
 • Судоми, артерiальна гiпотензiя, гостра дихальна недостатнiсть
 • Почервонiння шкiри, артерiальна гiпертензiя, диспное
 • Властива заторможенiсть
 • Можна як лiкувальний засiб призначити пропранолол
 • Наявнi ознаки симпатичної блокади
 • Властива брадикардiя
 • Властива артеріальна гiпотензiя
 • Депресiя
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Симпатична блокада
 • Тахiкардiя
 • Мускарину
 • Мускаридину ("грибного мускаридину")
 • Гiромiтрину
 • Iботенової кислоти
 • Вератрину
 • Короткий латентний перiод в першi 12 год
 • Гастроентерит через 6 - 12 год
 • Гiповолемiя, гiпохлоремiя, судоми (у дiтей)
 • Ураження печiнки, нирок, серця, ЦНС на 3-тю добу
 • Розвиток гемолiзу в раннiй фазi хвороби
 • Ранньої гемосорбцiї
 • Введення цитохрому С
 • Використання лiпоєвої кислоти
 • Введення пенiцилiну
 • Раннього введення реактиваторiв холiнестерази
 • Проведення бiохiмiчних дослiджень, що характеризують функцiю печiнки та нирок
 • Ретельний збiр анамнезу про перенесенi захворювання органiв травлення
 • Своєчасне поповнення водно-електролi-тних втрат
 • Лiкування лiпоєвою кислотою та гепатопротекторами
 • Лiкування вітаміном С в великих дозах
 • Спостереження за iншими особами, що вживали з їжею цi гриби та показаннями лiкування їх
 • Етанолом
 • Метанолом
 • Етиленглiколем
 • Дихлоретаном
 • Може викликати кому
 • У дiтей призводить до гiпоглiкемiї
 • Лiкування - введення стимуляторiв ЦНС
 • У тяжких випадках застовується гемодiалiз
 • Гастроентерит
 • Коматозний стан
 • Екзотоксичний шок
 • Судомний синдром
 • Бiль у м`язах гомілки
 • Ефектом самого етиленглiколю
 • Дiєю метаболiтiв етиленглiколю
 • Метаболiчним ацидозом
 • Гiпокальцiємiєю
 • Гiпомагнiємiєю
 • Етилового спирту
 • Натрiю гiдрогенкарбонату
 • Кальцiю глюконату
 • Проведенням гемодiалiзу
 • Магнiю сульфату
 • Розчину натрiю гiдрогенкарбонату
 • Кальцiю глюконату
 • Магнiю сульфату
 • Етанолу
 • Гемодiалiзом
 • Промиванням шлунка
 • Метанолом
 • Етиленглiколем
 • Антифризом
 • Iзопропiловим спиртом
 • Дихлоретаном
 • Промивання шлунка великою кiлькiстю води
 • Введення в шлунок вазелiнової олiї
 • Внутришньовенного введення ацетилцистеїну
 • Введення токоферолу внутришньом'язово
 • Введення хромосмону внутрішньовенно
 • Ранньої гемосорбцiї
 • Раннього гемодiалiзу
 • Форсованого дiурезу
 • Ендолiмфатичного введення антибiотикiв
 • Нудота, блювання
 • Мiоз
 • Шлунково-кишкова кровотеча
 • Гiпервентиляцiя
 • Шум у вухах
 • Дзвiн у вухах
 • Порушення КОС
 • Гiпоглiкемiя
 • Гiперглiкемiя
 • Геморагiчний синдром
 • Довготривалого голодування
 • Хронiчного алкоголiзму
 • Довготривалого лiкування циметидином
 • Вiрусних захворювань
 • Недостатностi печiнки
 • Циркуляторний колапс
 • Метгемоглобiнемiю
 • Олiгурiю
 • Жовтяницю
 • Цiаноз шкiри пiд час анестезiї, який не пов'язаний з гiпоксiєю чи недостатнiстю серця
 • Гострий гемолiз
 • Метгемоглобін
 • Ензими
 • Неензиматичнi протеїни
 • Ацетилхолiн
 • Гiстамiн
 • Стимулятори продукцiї медiаторiв запалення
 • Набряк, кровопiдтiк, запалення на мiсцi укусу
 • Гiповолемiчний шок
 • Інфекційно-токсичний шок
 • Нервово-м`язовий паралiч
 • Порушення гемостазу
 • Ретельне промивання мiсця укусу
 • Ретельне промивання шлунку
 • Iмобiлiзацiя ушкодженої частини тiла хворого
 • Введення специфiчної протизмiїної сироватки
 • Проведення заходiв, що зменшують абсорбцiю отрути
 • Введення клiндомiцину (далацину С)
 • Токоферолу (вiт Е)
 • Ергокальцiферолу (вiт D2)
 • Аскорбiнової кислоти (вiт С)
 • Рибофлавiну (вiт В2)
 • Тiамiну (вiт В1)
 • За максимальної дисоциацiї похiдних барбiтурової кислоти
 • За мiнiмальної диссоциацiї похiдних барбiтурової кислоти
 • За наявностi алкоголю
 • В поєднаннi з натрiю гiдрогенкарбонатом
 • Гiпопротеїнемiя
 • Полiурiя
 • Ацидоз
 • Гiпертермiя
 • Пригнiчення дихального центру
 • Гiпостатична пневмонiя
 • Набряк легень
 • Гостра недостатнiсть нирок
 • Промедолу
 • Дегiдробензперидолу (дроперидолу)
 • Налоксону
 • Бемегриду
 • Налорфiну
 • Швидко нейтралiзує барбiтурати
 • Викликає пряму стимуляцiю ЦНС
 • Запобiгає розвитку судом
 • Може викликати судоми
 • Вводити лужнi розчини для залужування сечi
 • Знижувати рН сечi
 • Нормалiзовувати онкотичний тиск плазми кровi
 • Вводити морфiн
 • Безпосереднiй вплив тепла
 • Отруєння чадним газом
 • Метгемоглобiнутворення
 • Iнтоксикацiя цiанiдами
 • Вiрулентного стафiлокока в шлунок
 • Вiрулентного стафiлокока в тонку кишку, вмiст якої звичайно стерильний
 • Вiрулентного стафiлокока в кровообiг з кишок
 • Всередину ендотоксину, утвореного ранiше стафiлококом у харчових продуктах
 • Вiрулентного стафiлокока в товсту кишку пiсля лiкування антибiотиками широкого спектру дiї та усунення нормальної кишкової флори
 • Ацидозом
 • Клонiчними судомами
 • Геморагiями
 • Недостатнiстю нирок
 • Гiперкальцiємiєю
 • Летальною дозою для дорослого є 15 - 20 г
 • Бор накопичується в нервовiй та кiстковiй тканинах
 • Виведення проходить головним чином з сечею i жовчю
 • Розвиваються десквамацiя епiдермiсу з макульозно-папульозним висипом
 • Як антидот використовують налоксон
 • Метаболiчний ацидоз
 • Метаболiчний алкалоз
 • Гемолiз
 • Гемiчна гiпоксiя
 • ДВЗ-синдром
 • Гостра недостатнiсть нирок
 • Форсований дiурез, а при необхiдностi - гемодiалiз
 • Маннiтол або сорбiтол
 • Рiбофлавiн (10 мг/кг/добу)
 • Промивання шлунка та призначення послаблювального засобу
 • Метиленовий синiй як антидот
 • Через зонд
 • Методом iндукцiї блювання
 • Розчином слабкого лугу
 • Усi вiдповiдi правильні
 • Ураження слизової оболонки схоже на опiк лугом
 • Основнi клiнiчнi прояви пов'язанi з корозивним ефектом
 • У пiзньому перiодi властиво ураження печiнки та нирок
 • Рекомендується гепаринотерапiя
 • Рекомендується пити молоко
 • Розвивається метгемоглобiнемiя
 • Кров набуває шоколадного вiдтiнку
 • Розвивається гемiчна гiпоксiя
 • Як антидот вводять унiтiол
 • Як антидот вводять метиленовий синiй
 • Метиленового синього
 • Хромосмону
 • Аскорбiнової кислоти
 • Вітаміну В12
 • Проведенням гiпербаричної оксигенацiї
 • Панкуронiум
 • Сукцинiлхолiн
 • Морфiн
 • Тiопентал-натрій
 • Ацетилсалiциловою кислотою
 • Фенобарбiталом
 • Iзонiазидом
 • Барбiталу-натрiєм
 • Хiнiдином
 • Перших 6 год пiсля отруєння
 • Перших 12 год
 • Першої доби
 • Протягом 2 дiб
 • У положеннi потерпiлого на лiвому боцi
 • З опущеним головним кiнцем потерпiлого
 • Зондом широкого дiаметра
 • З використанням 300 мл води на кожний цикл промивання
 • З використанням 3000 мл води на кожний цикл промивання
 • Хворим у станi коми
 • Бензином
 • Нiтратами
 • Барбiтуратами
 • Похiдними бензодiазепiну (сибазон)