База тестів

 • Декарбоксилювання лiзину, орнiтину
 • Розщеплення манiту
 • Розрiдження желатини
 • Утворення iндолу
 • Розщеплення iнозиту
 • Утворення пігменту
 • Наявнiсть 1 капсульної фракцiї
 • Гемолiтична активнiсть
 • М'ясо-пептонний агар i м'ясо-пептонний бульйон
 • Агар Хоттiнгера i бульйон Хоттiнгера
 • Класичний метод бактерiологiчного дослiдження
 • Люмiнiсцентно-серологiчний метод
 • ПЛР
 • Метод Коробкової
 • Бактрiологiчного дослiдження
 • Мiкроскопiчного дослiдження
 • Бiологiчного дослiдження
 • Серологiчного дослiдження
 • Розповсюдження живих заражених носiїв
 • Зараження води i харчових продуктiв
 • Аерозольний спосiб
 • Реакцiя аглютинацiї
 • Реакцiя преципiтацiї
 • Метод флюоресцентних антитiл
 • Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
 • Імунохроматографічний аналіз (ІХА)
 • Біологічний метод
 • Не росте на простих поживних середовищах
 • Росте на простих поживних середовищах, але повiльно, потребує факторiв росту
 • Потребує наявнiстi в сердовищах факторiв X (порфiрин) та V (нiкотинамiддинуклеотид)
 • Vibrionaceae
 • Spirillaceae
 • Enterobacteriaceae
 • Pseudomonadaceae
 • Аглютинацiя з холерною О-сироваткою
 • Група за Хейбергом
 • Чутливiсть до полiмiксину
 • Реакцiя Фогес-Проскауера
 • d-манiт, d-ксилоза, d-лактоза
 • L-лактоза, L-ксилоза, D-мальтоза
 • L-арабiноза, d-сахароза, d-маноза
 • Середовище Туманського
 • Середовище Маккоя
 • Агар Хоттiнгера
 • Середовище Нiкодемуса
 • Морфологiчнi та цукролiтичнi властивостi
 • Проба з сибiрковим бактерiофагом, реакцiя преципiтацiї
 • 1 % пептонна вода, лужний агар
 • Середовище Ендо i МПБ (м`ясо-пептонний бульон)
 • Середовище Плоскiрєва, бульйон Хоттiнгера
 • Бiологiчний
 • Бактерiологiчний
 • Прискореної дiагностики
 • Серологiчний
 • Антигенними
 • Бiологiчними
 • Бiохiмiчними
 • Культуральними
 • Морфологiчними
 • Реакція звязування комплементу (РЗК)
 • Реакцiя аглютинацiї
 • Реакція пасивної гемаглютинації (РПГА)
 • 1 % пептоною водою
 • Дистильованою водою
 • lзотонiчним розчином NaCl
 • Забуференим фiзiологiчним розчином з рН 8,2
 • При дослiдженнi матерiалу вiд хворих iз пiдозрою на холеру
 • При планових дослiдженнях на вiбрiоносiйство
 • Позитивна реакцiя з О-холерною сироваткою в розведеннi 1:100 i варiантоспецифiчною в розведеннi 1:50
 • Ферментацiя манiту
 • Наявнiсть iндофенолоксидази
 • Рiст в 1 % пептонiй водi, що мiстить 8 % NaCl