База тестів

 • У серцевинi вiрiона
 • Формує надсерцевинну матриксну мембрану
 • У складi суперкапсидної оболонки вiрiону
 • Забезпечує якiсне збирання вiрiонiв, їх дозрiвання та вихiд з клiтини
 • Забезпечує проникнення ВIЛ в клiтину
 • Забезпечує синтез ДНК-копiї вiрусного геному
 • Забезпечує транскрипцію вірусного геному (синтез іРНК)
 • Забезпечує проникнення ВIЛ в клiтину
 • Забезпечує синтез ДНК-копiї вiрусного геному
 • Забезпечує формування ДНК-провірусу шляхом інтеграції ДНК-копії його геному з геномом клітини
 • Азидотимидин, зальцитабин, ставудин, ламiвудин
 • Ацикловiр, вальтрекс, ганцикловiр, рибавірин
 • Саквiнавiр, ритонавiр, iндинавiр, нелфiнавiр
 • Забезпечує iнтеграцiю ДНК-провiрусу з геномом клiтини
 • Забезпечує пiслятрансляцiйний процесiнг внутрiшнiх протеїнiв ВIЛ
 • Забезпечує руйнацiю вiрусної РНК пiсля синтезу ДНК-копiї вiрусного геному
 • Азидотимiдин, зальцитабин, ставудин, ламiвудин
 • Саквiнавiр, ритонавiр, iндинавiр, нелфiнавiр
 • Ацикловiр, вальтрекс, ганцикловiр, вірамун
 • На CD21-рецепторах
 • На CD8-рецепторах
 • На глiкопротеїнах та ганглiозидах, що мають залишки сiалової кислоти
 • На CD4-рецепторах та галактозiлцереброзидах
 • ДНК-залежної РНК-транскрипції
 • Зворотної транскрипції та інтеграції
 • Гідролізу, опосередкованого протеазою ВІЛ
 • 3% розчин перекису водню протягом 30 хв
 • 6% розчин перекису водню протягом 30 хв
 • 70% розчин етилового спирту протягом 10-20 хв
 • 40% розчин етилового спирту протягом 10-20 хв
 • ДНК-iРНК-бiлок
 • РНК-бiлок
 • РНК-iРНК-бiлок
 • РНК-ДНК-iРНК-бiлок
 • Спотворюють генетичнi розлади в клiтинi
 • Регулюють якiсть збирання вiрiонiв
 • Пригнічують бiохiмiчнi процеси в клiтинi
 • Регулюють (активують або пригнiчують) експресiю геному ВIЛ
 • Алiментарний
 • Статевий
 • Вiд матерi до дитини
 • Парентеральний
 • Т4-лiмфоцити, макрофаги, дендритні клітини лімфовузлів
 • Kлiтини нейроглiї, астроцити, нейрони
 • Гепатоцити, Т8-лiмфоцити, ЕК-клiтини
 • У формуваннi незворотних змiн - руйнації клітин iмунної системи з наступним розвитком опортунiстичних iнфекцiй i новоутворень
 • У деструкцiї клiтин легеневої тканини, наслiдком чого є розвиток пневмоцистної пневмонiї
 • У здатностi ВIЛ безпосередньо спричиняти злоякiсну трансформацiю клiтин з розвитком саркоми Капошi
 • Характерна неспецифiчна гiперiмуноглобулiнемiя, зростає кiлькiсть iмунних комплексiв у сироватцi кровi
 • Характерна гiпоiмуноглобулiнемiя, гуморальна вiдповiдь на iмунiзацiю зберiгається, підвищений синтез специфiчних антитiл на новий антиген, знижується кiлькiсть кислотолабiльного iнтерферону
 • Знижується або вiдсутня гуморальна вiдповiдь на первинну iмунiзацiю та синтез специфiчних антитiл на новий антиген
 • Моніторинг співвідношення Т4/Т8-лiмфоцитiв, щоквартальне визначення кiлькостi специфiчних анти-р24-антитiл
 • Моніторинг кiлькості Т8-лiмфоцитiв в 1 куб.мм кровi, визначення специфiчних антиВIЛ-антитiл двічі на рік
 • Моніторинг кiлькості Т4-лiмфоцитiв в 1 куб.мм кровi та вiрусного навантаження
 • Зменшується до 1,0
 • Зростає до 3,0 на деякий невеликий час
 • Майже не змiнюється
 • Знижується до показникiв, менших, нiж 0,5
 • Майже не змiнюється
 • Знижується до показникiв, близьких до 1,2-1,5
 • В середньому через 10-20 дiб
 • Через рiк пiсля iнфiкування
 • Через 2-3 днi пiсля iнфiкування
 • Через 2-3 мiсяцi пiсля iнфiкування
 • Вiрус виявляється в крові через 3-5 мiсяцiв пiсля зараження i зберiгається в постiйно великій концентрацiї до останнiх днiв життя хворого (при відсутності АРТ)
 • Первинна вiрусемiя виявляється вже через 2-3 днi, триває 3-5 мiсяцiв, іноді до року, пiсля чого вiрус елiмiнується з органiзму
 • Вiрус з'являється в кровi через 10-20 дiб, вірусне навантаження зменшується в середньому через 2-3 місяці, але через 3-5 рокiв розвивається повторна вiрусемiя (при відсутності АРТ)
 • ДНК-провiрус виявляють вперше через 7-10 дiб пiсля iнфiкування і протягом життя хворого методом ПЛР
 • ДНК-провiрус виявляють вперше через 3-6 мiсяцiв пiсля iнфiкування і протягом 20-30 дiб, після чого він не визначається. Використовують IФА
 • ДНК-провiрус виявляється вперше через 6 мiсяцiв пiсля iнфiкування, визначається протягом 20-30 дiб, потiм зникає i не визначається зовсiм
 • В інкубаційному періоді
 • Під час первинних гострих проявів ВІЛ-інфекції
 • В стадії латентної (хронiчної) ВIЛ-iнфекцiї
 • При СНIДі
 • Сперма
 • Видiлення з пiхви
 • Кров
 • Ліквор
 • Грудне молоко
 • Через 2-6 дiб після інфікування
 • Через 3 - 4 тижні після інфікування
 • Через 1,5-2 роки після інфікування
 • Антиген р 24 в ІФА
 • ДНК-провiрус в ПЛР, антитiла до ВIЛ в ІФА з тест-системами 3-го та 4-го покоління
 • Вірус під електронним мікроскопом
 • На першій клінічній стадiї ВIЛ-iнфекцiї
 • При преСНІДі
 • При СНIДі
 • Тому, що в цей час ще вiдсутнi антитiла до ВIЛ (серологічне вікно)
 • Тому, що в цей час ще вiдсутнi антигени ВIЛ, які виявляють ІФА
 • Тому, що в цей час ще вiдсутнiй ВIЛ, який виділяють в культурі клітин
 • Доброю прогностичною ознакою
 • Показником ефективності застосованої АРТ
 • Поганою прогностичною ознакою
 • Виявлення псевдопозитивних результатiв у первинному ІФА
 • Виявлення псевдонегативних результатiв у первинному IФА
 • Виявлення методологічних помилок при постановці ІФА
 • антитіла до p18, p55, p51/66, gp41
 • антитіла до р24, р55, р34, gp120, gp41
 • антитіла до p18, p55, p34, p11
 • Повинен заборонити використання такої кровi за будь-яким призначенням i спрямувати кров на дослiдження, яке пiдтверджує IФА-позитивний результат
 • Повинен направити донора до лiкаря-iнфекцiонiста і за результатами консультації вирiшити питання щодо використання крові
 • Повинен попередити донора про можливе захворювання на СНIД
 • При отриманнi двох позитивних результатiв з двох або трьох дослiджень кров спрямовують на верифікаційне дослiдження
 • При отриманнi двох позитивних результатiв з двох або трьох дослiджень кровi в IФА пацiєнт вважається ВIЛ-iнфiкованим
 • В разi отримання негативного або сумнiвного результату в IФА кров спрямовують на дослiдження в iмуноблотi
 • Для посилення синергічної дiї препаратiв
 • Для попередження утворення резистентних штамiв ВIЛ
 • Для зменшення токсичної дiї препаратiв на органiзм хворої людини
 • Родина Herpesviridae, рiд Pneumovirus
 • Родина Retroviridae, рiд Lentivirus
 • Родина Rhabdoviridae, рiд Lyssavirus
 • Вiрiон сферичний, діаметром 100-120 нм, має центрально розмiщений нуклеокапсид та суперкапсидну оболонку
 • Вiрiон ниткоподібний, довжиною 200-250 нм, має ексцентрично розмiшений нуклеокапсид у формi цилiндра
 • Вiрiон має форму кулi, розмiром 180х220 нм, має нуклеокапсид без суперкапсидної оболонки