База тестів

 • РНК-iРНК-бiлок
 • РНК-кДНК-iРНК-бiлок
 • ДНК-iРНК-бiлок
 • РНК-бiлок
 • 13 герпесвiрусiв
 • 60 герпесвiрусiв
 • 9 герпесвiрусiв
 • Всi 90 герпесвiрусiв
 • В ядрi, на ядернiй мембранi
 • В перинуклеарнiй зонi та в апаратi Гольджi
 • На зовнiшнiй цитоплазматичнiй мембранi клiтини
 • Гастроентерит, мезентерiальний лiмфоаденiт
 • Фаринго-кон'юнктивальну лихоманку, гастроентерит
 • Ураження шкiри, слизових оболонок ротової порожнини, генiталiй, очей, центральної нервової системи
 • Трансплацентарним, трансфузiйним
 • Повiтряно-крапельним, контактним
 • Трансмiсивним, фекально-оральним
 • Пiдвищення температури тiла людини чи переохолодження
 • Iнсоляцiя, iонiзуюча радiацiя, ультрафiолетове опромiнення
 • Емоцiйний стрес, фiзична травма
 • Введення iмунодепресантiв, цитостатиків, гормонів
 • Надмірне збільшення маси тіла
 • Iмуноглобулiни класу D
 • Iмуноглобулiни класів М та G
 • Iмуноглобулiни класiв Е
 • VP1, VP2, VP3, VP4
 • HA, NA, M, NP, P1, P2, P3
 • gA, gB, gC, gD, gE та ще 27-28 бiлкiв
 • Гексони, пентони, вiдростки
 • При прогрiваннi до 50-52°С - 30 хв., при 37°С - 10 годи
 • Під дiєю ультрафiолетових та R-променiв, при рН нижче 4,0, кип'ятiннi
 • При прогрiваннi до 40°С - 5 хв., лiофiлiзацiї, заморожуваннi до -70°С
 • До лiофiлiзацiї
 • До дiї низьких температур
 • До зберiгання при 4°С в 5% або 50% розчинах глiцерину
 • До зберiгання при нейтральному рН
 • До дiї хлормістких сполук та детергентів
 • До пiдродини Gammaherpesvirinae та роду Varicellavirus
 • До пiдродини Bethaherpesvirinae та роду Citomegalovirus
 • До пiдродини Alphaherpesvirinae та роду Simplexvirus
 • Убiквiтарне поширення
 • Здатнiсть до формування пожиттєвої латентної персистуючої iнфекцiї
 • Реактивацiя при зниженнi iнтенсивностi iмунної вiдповiдi органiзму
 • Здатнiсть уражати слизовi оболонки та шкiру, внутрiшнi органи та ЦНС, передаватися від матері до дитини
 • Здатність спричинювати хвороби крові
 • Через мiкропори поверхневої цитоплазматичної мембрани клiтини
 • Шляхом рецепторного ендоцитозу
 • Шляхом фагоцитозу
 • Реплiкацiя ДНК вiдбувається в цитоплазмi
 • Реплiкацiя ДНК - в ядрi
 • Реплiкацiя РНК - в ядрi
 • В цитоплазмi
 • В ядрi
 • На цитоплазматичній мембрані клітини
 • В ядрi
 • В цитоплазмi
 • На поверхневiй цитоплазматичнiй мембранi клiтини
 • Тiльки 20% синтезованої ДНК i бiля 35% вiрусного бiлку входять в склад зрiлих вiрусних часток
 • Весь пул синтезованих вiрусних бiлкiв та ДНК входять до складу зрiлих вiрусних часток
 • 80% синтезованої ДНК i бiля 90% вiрусного бiлку входять в склад зрiлих вiрусних часток
 • Шляхом "вибуху"
 • Шляхом брунькування вiд поверхневої цитоплазматичної мембрани клiтини
 • Брунькуванням в навколоядерну зону, потiм по мембранам ендоплазматичної сiтки - в аппарат Гольджi, звiдти - назовнi
 • Хвора людина
 • Хворi мавпи
 • Вiрусоносiй в перiод активацiї хвороби
 • Хворi домашнi тварини
 • Дуже низька
 • Надзвичайно висока
 • Помiрна
 • Епiдемiй
 • Пандемiй
 • Спорадичних випадкiв захворювання та локальних спалахiв
 • Вiрусемiя
 • Проникнення вiрусiв в рiзнi органи та тканини
 • Персистенцiя вiрусiв в нервових ганглiях з перiодичною активацiєю хвороби
 • Зберiгання вiрусiв в епітелії сльозних залоз та кон'юнктивi, в епітелії сечостатевого тракту чоловiкiв та каналу шийки матки у жiнок, тощо
 • Повна елімінація вірусів після первинної інфекції
 • Кров, ліквор
 • Вагiнальний секрет
 • Вмiст везикул на шкiрi та слизових оболонках
 • Сльозну рiдину, сечу
 • Біоптати лімфовузлів
 • Фрагменти м'язiв, сухожилок, пiдшлункової залози
 • Фрагменти мозку з лобної, скроневої та тiм'яної долей, легень, печiнки
 • Зiскоби з слизової оболонки трахеї, бронхiв, генiталiй, трупну кров
 • При 22°С до 1 мiсяця
 • При 4°С - до 3-6 мiсяцiв без стабiлiзаторiв
 • При 4°С в середовищi з 1% БСА не бiльше доби, при 4°С в 50% розчинi глiцерину до 3-6 мiсяцiв
 • РН, РГГА
 • IФА на IgM, ПЛР
 • МФА, свiтловою мiкроскопiєю
 • РЗК, РГА
 • В новонароджених бiлих мишах
 • В 12-денних курячих ембрiонах
 • В чутливих культурах клiтин
 • В органнiй культурi трахеї ембрiону людини
 • Вiзуально по наявностi на хорiон-алантоїснiй оболонцi бляшок-вiспинок
 • РГА з хорiон-алантоїсною рідиною
 • ІХА
 • Hela, HЕp-2, Vero
 • В первинних культурах клiтин нирки кроля, ембрiону людини, фiбробластах
 • Тiльки в органнiй культурi трахеї ембрiону людини
 • Первинна культура клiтин нирки кроля та ембрiону людини
 • Фiбробласти курячого ембрiону
 • Органна культура трахеї ембрiону людини
 • Клiтини округлюються, утворюються комплекси у виглядi "виноградних грон"
 • Утворюються гiгантськi багатоядернi клiтини з внутрiшньоядерними та цитоплазматичними включеннями
 • Спостерiгають пiкноз ядер та цитоплазми клiтин, їх фрагментацiя до повного руйнування
 • Зараженням експериментальних тварин культуральною рiдиною
 • РГА
 • По цитопатичному ефекту та/або виявленню вiрусних антигенiв МФА, IФА
 • На бiлих щурах та одноденних курчатах
 • На дорослих бiлих щурах та мавпах
 • На новонароджених бiлих мишах, кролях та морських свинках
 • Культуральну iнактивовану вакцину
 • Живу ослаблену
 • Хiмiчно синтезовану
 • До пiдродини Bethaherpesvirinae, роду Simplexvirus
 • До пiдродини Alphaherpesvirinae, роду Varicellavirus
 • До пiдродини Lentivirinae, роду Cytomegalovirus
 • Фекально-оральний
 • Трансмiсивний
 • Повiтряно-крапельний, iнодi контактний
 • В клiтинах спинномозкових ганглiїв
 • В епiтелiї верхнiх дихальних шляхiв
 • В клiтинах ЦНС
 • Первинною переважно дитячою iнфекцiєю
 • Вторинною iнфекцiєю, яка розвивається у людей, перехворiвших в минулому на вiтряну вiспу
 • Первинною iнфекцiєю, що розвивається переважно у дорослих
 • Сльозну та спинномозкову рiдини
 • Сечу, фекалiї
 • Сперму, вагiнальний секрет
 • Вмiст шкiрних висипань, секрет носоглотки, кров
 • В курячих ембрiонах
 • В органiзмi лабораторних тварин
 • В первиннiй культурi клiтин шкiрно-м'язової тканини ембрiону людини, нирок мавп та кролiв
 • До пiдродини Alphaherpesvirinae, роду Simplexvirus
 • До пiдродини Bethaherpesvirinae, роду Cytomegalovirus
 • До пiдродини Oncovirinae, роду Varicellavirus