База тестів

 • Сперма та вагiнальний секрет, фекалiї
 • Грудне молоко, слина
 • Кров, секрет глотки, СМР
 • Фрагменти мозку, печiнки, селезiнки
 • Фрагменти м'язевої тканини та кишок
 • Фрагменти нирок, легень, трупна кров
 • До родини Togaviridae, роду Alphavirus
 • До родини Alphaviridae, роду Flavivirus
 • До родини Bunyaviridae, роду Alphavirus
 • Вiрiони сферичної форми, дiаметром 50-70 нм, складаються з нуклеокапсиду iкосаедричної будови, подвiйної лiпiдної оболонки з поверхневими глiкопротеїнами
 • Вiрiони мають форму кулi, розмiрами 170 х 70 нм, внутрiшнiй РНП органiзований по спiральному типу симетрiї, є подвiйна лiпiдна оболонка
 • Вiрiони сферичної форми, дiаметром 30 нм, без оболонк
 • Двонитчаста ДНК, лiнiйна, нефрагментована
 • РНК+, однонитчаста, лiнiйна, нефрагментована
 • РНК-, однонитчаста, кiльцева, фрагментована
 • При прогрiваннi до 56°C протягом 30 хв., пiд дiєю ультрафiолетових променiв
 • Під дією оргрозчинникiв, детергентiв, протеаз, лiпаз, хлормiстких сполук
 • При лiофiлiзацiї та заморожуваннi, пiд дiєю лужної фосфатази
 • До дiї низьких температур, лiофiлiзацiї та рН 6,5-9,0
 • До дiї високих температур, хлормiстких сполук та протеаз
 • До дiї хлормiстких сполук, оргрозчинникiв та детергентiв
 • В ядрi
 • На мембранах ендоплазматичної сiтки в цитоплазмi
 • В ядрi та в перинуклеарнiй зонi
 • Енцефаломiелiт
 • Лихоманка
 • Гострий гломерулонефрит
 • В культурi клiтин (СНЕВ, ВНК-21, фiбробластах курячого ембрiону)
 • В курячих ембрiонах, в новонароджених мишах
 • В культурi клiтин Hut-78,HEP-2, на мавпах шимпанзе
 • IФА, РЗК, РГГА, РНГА, РН
 • ЕМ та IЕМ, ПЛР
 • РРГ, РЛА, ПЛР
 • До родини Flaviviridae, роду Flavivirus
 • До родини Bunyaviridae, роду Simplexvirus
 • До родини Reoviridae, роду Orbivirus
 • Вiрiони сферичної форми, дiаметром 40-50 нм, геном-РНК, нуклеокапсид-iкосаедр, є суперкапсидна оболонка з поверхневими глiкопротеїнами
 • Вiрiони мають форму кулi, розмiрами 170 х 70 нм, РНП органiзований за спiральною симетрiєю, є суперкапсидна оболонка з поверхневими білками
 • Вiрiони сферичної форми, дiаметром 70-80 нм, геном-ДНК, нуклеокапсид-iкосаедр, вiдсутня поверхнева оболонка
 • РНК з позитивною полярнiстю, однонитчаста, лiнiйна
 • РНК з негативною полярнiстю, двонитчаста, лiнiйна
 • ДНК двонитчаста, лiнiйна, фрагментована
 • При прогрiваннi при 56°C протягом 30 хв, внаслідок дії ультрафiолетових променiв та хлормiстких сполук
 • Внаслiдок дiї оргрозчинникiв, детергентiв, протеаз, лiпаз, трипсину
 • При ліофілізації та заморожуваннi
 • До лiофiлiзацiї, рН 7,0-9,0
 • До низьких температур
 • Оргрозчинникiв та детергентiв, при рН 2,0-4,0
 • I в ядрi та дифузно в цитоплазмi
 • На ендоплазматичних мембранах в цитоплазмi клiтини
 • В ядрi, на ядернiй мембранi, в перинуклеарнiй зонi
 • Вiруси клiщового енцефалiту, жовтої лихоманки, японського енцефалiту, Денге, Омської геморагiчної лихоманки
 • Вiруси лихоманок Ебола та Марбург, Ласса, Мачупо
 • Вiруси Венесуельського, Схiдного та Захiдного енцефаломiєлiтiв коней, лихоманки Карельської, лихоманки Ласса, лихоманки Хунін
 • Епiдемiї
 • Спорадичнi випадки захворювання
 • Локальнi епiдемiчнi спалахи захворювань
 • Пандемії
 • Вiрус жовтої лихоманки
 • Вiруси лихоманки Денге
 • Вiрус клiщового енцефалiту
 • Вiрус геморагiчної лихманки з нирковим синдромом
 • При укусi iнфiкованого клiща
 • При вживаннi в їжу сирого молока вiд iнфiкованих тварин
 • При попаданнi слини та сечi хворого на неушкоджену шкiру людини
 • Iнфiкованi вiрусом клiщi та кози, корови, вiвцi
 • Iнфiкованi вiрусом птахи та хворi люди
 • Вовки,лисиці, собаки
 • Кров та СМР хвори
 • Сперма, вагiнальний секрет, сеча, фекалiї, слина
 • Клiщi, молоко домашнiх тварин в осередках iнфекцiї
 • Видiляють вiрус в 8-9 денних курячих ембрiонах, в культурах клiтин (СНЕВ, ВНК-21), в органiзмi новонароджених бiлих мишей
 • Видiляють вiрус в організмі білих щурів та дорослих мавп
 • Видiляють вiрус в культурах клiтин Hela, HЕр-2, в органiзмi дорослих бiлих щурiв
 • Культуральну iнактивовану
 • Культуральну живу ослаблену
 • Субодиничну
 • До родини Reoviridae, роду Orbivirus
 • До родини Flaviviridae, роду Aphtovirus
 • До родини Bunyaviridae, роду Hantavirus
 • Вiрiони сферичної форми, дiаметром 90-100 нм, РНП має спiральну органiзацiю, є суперкапсидна оболонка з поверхневими глiкопротеїнами
 • Вiрiони мають форму кулi, розмiрами 170 х 70 нм, РНП спiральної органiзацiї, є суперкапсидна оболонка
 • Вiрiони сферичнi, дiаметром 30 нм, капсид має кубiчну органiзацiю, не має суперкапсидної оболонки
 • РНК з негативною полярнiстю, однонитчасту, кiльцеву, фрагментовану
 • РНК двонитчасту, лiнiйну, нефрагментовану
 • ДНК двонитчасту, лiнiйну, нефрагментовану
 • При лiофiлiзацiї та заморожуваннi
 • Пiд дiєю ультрафiолетових променiв, оргрозчинникiв, детергентiв, хлормiстких сполук
 • При прогрiваннi при 56°C протягом 10 хв, при кип'ятiнні
 • На ендоплазматичних мембранах в цитоплазмi
 • В ядрi
 • В перинуклеарнiй зонi
 • Кримська - Конго геморагiчна лихоманка, калiфорнiйський енцефалiт
 • Геморагiчна лихоманка з нирковим синдромом, сицiлiйська, тосканська, неаполiтанська флеботомнi лихоманки
 • Клiщовий та японський енцефалiти, Омська та жовта геморагiчнi лихоманки, О'Ньонг-Ньонг, Чикунгунья-лихоманки
 • При укусi iнфiкованих клiщiв та при контактi з хворими людьми (при попаданнi на шкiру та слизовi оболонки вiрусмiстких кров'янистих видiлень)
 • Повітряно-крапельним та статевим шляхом
 • Статевим шляхом, при трансплантацiї iнфiкованих органiв
 • Кров, фрагменти печiнки, нирок, трупну кров
 • Сльозну рiдину, фрагменти кишок як трупний матеріал
 • Сперму, вагiнальний секрет, фрагменти мозку як трупний матеріал
 • Видiленням вiрусу в органних культурах та на курячих ембрiонах, серодiагностикою IЕМ
 • Виявленням вiрусних антигенiв IФА, РНГА, МФ
 • Виявленням вiрусних антигенiв ПЛР, серодiагностикою ІХА
 • Живу ослаблену, культуральну
 • Субодиничну хiмiчно синтезовану
 • Iнактивовану культуральну
 • Трансмiсивний
 • Алiментарний та повiтряно-крапельний
 • Статевий
 • Трансплацентарний
 • Дикi та свiйськи птахи
 • Домашнi тварини, членистоногi
 • Сiрi польовi мишi, сiрi та чорнi щури, лемiнги
 • При вдиханнi повiтря та вживаннi продуктiв харчування, контамiнованих екскрементами заражених гризунiв
 • При укусi iксодових клiщiв, джмелiв та ос
 • При укусi комарiв, стоногiв, гедзiв
 • Вiрус Неаполiтанської геморагiчної лихоманки
 • Вiрус Кримської геморагiчної лихоманки - Конго
 • Вiрус геморагiчної лихоманки з нирковим синдромом
 • Вiрус Укунiємi