База тестів

 • Аглютинує еритроцити пiвня, термостабiльний, може формувати як гостру, так i хронiчну iнфекцiю в культурi клiтин, репродукується на хорiон-алантоїснiй оболонцi курячого ембрiону
 • Аглютинує еритроцити гуся, термолабiльний, формує тiльки хронiчну iнфекцiю в культурi клiтин, репродукується в жовточному мiхурi курячого ембрiону
 • Аглютинує еритроцити шимпанзе, термолабiльний, формує тiльки хронiчну iнфекцiю в культурi клiтин, не репродукується в оболонках курячого ембрiону
 • Носоглотковий змив та секрет, кров, елементи висипки
 • Сечу, фекалi
 • Фрагменти печiнки, легень, селезiнки
 • Видiлення вiрусу на ХАО курячих ембрiонiв з диференцiацiєю вiспин
 • ЕМ, МФА, IФА, РПГА
 • Видiлення вiрусу на культурi клiтин з iндикацiєю за ЦПД та РГадс
 • Видiлення вiрусу на культурi клiтин з iдентифiкацiєю у РГГА, РЗК, РIД та МФА
 • 12-14-деннi курячi ембрiони
 • Первиннi культури клiтин людини та мавп
 • 5-7-деннi курячi ембрiони
 • Бiлi новонародженi мишi
 • На ХАО
 • В алантоїсну порожнину
 • В амнiотичну порожнину
 • В жовточний мiхур
 • Бляшки круглястої форми з рiвними краями, сiро-бiлого кольору, з гладкою блискучою опуклою поверхнею, дiаметром 0,5-1,0мм
 • Бляшки розпластанi, з нерiвними краями, дiаметр 3-4 мм, iнодi мають поверхню з виразками, бiлого кольору
 • Бляшки дiаметром 2-3 мм, поверхня має крапчастi геморагiї, тому бляшки виглядають червоними
 • Вiтряної вiспи
 • Вiсповакцини
 • Герпесу простого
 • Вiспи мавп
 • Вiспи корiв
 • Епштейна-Барр
 • Вiсповакцини, вiспи корiв та мавп
 • Герпесу простого та вiтряної вiспи
 • Герпесу простого, ВЕБ та ЦМВ
 • Не чутливий до ефiру та iнших жиророзчинникiв
 • Зберiгається у висушеному станi протягом мiсяцiв
 • Чутливий до дiї ультрафiолетового опромiнювання
 • Стiйкий до дiї кислих рН середовища
 • Чутливий до дiї окислювачiв та хлорвмiсних сполук
 • Чутливий до ефiру та iнших жиророзчинникiв
 • Метiсазон (марборан)
 • Ремантадiн
 • Азидотимiдин (ретровір)
 • Ацикловiр
 • За морфологiєю бляшок на ХАО курячого ембрiону
 • За репродукцiєю при температурi 38,5°С в курячому ембрiонi та в первиннiй культурi фiбробластiв курячого ембрiону
 • За здатнiстю аглютинувати еритроцити пiвня
 • По вiдношенню до ефiру та iнших жиророзчинникiв
 • Повiтряно-крапельний
 • Фекально-оральний
 • Трансмiсивний
 • Парентеральний
 • На вiрус вiсповакцини
 • На "бiлий дикий" вiрус вiспи
 • На вiрус вiспи мавп
 • На вiрус вiтряної вiспи
 • Родина Orthopoxviridae, пiдродина Chordopoxvirinae, рiд Orthopoxvirus
 • Родина Orthomyxoviridae, пiдродина Pneumovirinae, рiд Morbillivirus
 • Родина Rhabdoviridae, рiд Vesiculovirus
 • Родина Rhabdoviridae, рiд Lyssavirus
 • Вiрiон має цеглоподiбну форму iз закругленими кутами, розмiрами 150х200х500 нм,серцевина вiрiону - у виглядi двовгнутого диска, обабiч неї розташованi овальнi структури - бiчнi тiла. Всi цi структури оточенi зовнiшньою оболонкою
 • Вiрiон має форму кулi, один кiнець якої закруглений, розмiром 70х170, серцевина вiрiону оточена зовнiшньою оболонкою з шипами
 • Вiрiон сферичний, дiаметром 27-32 нм, зовнiшньої оболонки немає
 • В певних дiлянках цитоплазми з утворенням специфiчних включень Пашена
 • Диссемiновано по всiй цитоплазмi клiтини
 • В ядрi клiтини
 • ДНК двонитчасту, лiнiйну, нефрагментовану
 • РНК+ однонитчасту, лiнiйну, нефрагментовану
 • РНК- однонитчасту, лiнiйну, фрагментовану
 • РНК диплоїдну, лiнiйну, нефрагментовану
 • РНК-бiлок
 • РНК-iРНК-бiлок
 • ДНК-iРНК-бiлок
 • РНК-ДНК-iРНК-бiлок