• ДНК, РНК, білки, вуглеводи
 • ДНК або РНК, білки
 • РНК, ліпіди, білки, вуглеводи
 • РНК або ДНК, білки, ліпіди
 • ДНК або РНК
 • ДНК, РНК, білки, вуглеводи
 • ДНК або РНК, білки, ліпіди, вуглеводи
 • В геномі вірусу
 • В геномі клітини-хазяїна
 • Для ліпідів - в геномі вірусу, для вуглеводів - в геномі клітини хазяїна
 • Сферичну або овальну
 • Ниткоподібну
 • Кулеподібну
 • Зіркоподібну
 • Цеглиноподібну
 • Мають форми, що постійно змінюються
 • Прості віруси- це нуклеопротеїни, які складаються з РНК або ДНК, 1-3- х білкових оболонок та не мають ліпопротеїнової оболонки
 • Прості віруси- це нуклеопротеїни, які складаються з РНК та ліпопротеїнової оболонки
 • Прості віруси- це голі нуклеїнові кислоти, що мають інфекційні властивості
 • Прості віруси - це інфекційний білок
 • Бiлковi субстанцiї, що мають iнфекцiйнi властивостi
 • Нуклеопротеїни, якi складаються з ДНК або РНК, бiлкової оболонки, суперкапсидної оболонки
 • Нуклеопротеїди, якi складаються з РНК або ДНК та бiлкової оболонки
 • За кубiчним типом симетрiї
 • За спiральним типом симетрiї
 • Можливе поєднання елементiв i спiрального, i кубiчного типiв симетрiї
 • Білковий капсид віріонів не має правильної організації
 • Однониткова лiнiйна або кільцева
 • Двониткова лiнiйна
 • Двониткова лiнiйна з замкнутими кiнцями
 • Двониткова кiльцева зверхспiралiзована
 • Двониткова кiльцева з однонитковим фрагментом
 • Однониткова лінійна фрагментована
 • Однониткова лiнiйна нефрагментована
 • Однониткова лiнiйна з диплоїдним геномом
 • Однониткова лiнiйна фрагментована
 • Однониткова кiльцева фрагментована
 • Двониткова лiнiйна фрагментована
 • Двониткова лiнiйна нефрагментована
 • Має функцiї iнформацiйної РНК
 • Є матрицею для iнформацiйної РНК
 • Має функції транспортної РНК
 • Структурні та неструктурні вiрусспецифiчні бiлки
 • Ліпіди та вуглеводи
 • Деякі клiтинні ферменти та цитокіни
 • Суперкапсиднi
 • Геномнi
 • Капсиднi
 • Капсиднi та геномнi
 • Суперкапсиднi
 • Неструктурнi регуляторнi
 • Архiтектурну
 • Захисну, ферментативну
 • Адресну, прикрiплювальну
 • Протективну, антигенну
 • Регуляторну
 • Захищають геном клiтини-хазяїна вiд дiї зовнiшнiх факторiв
 • Адресну, прикрiплювальну, функцiю бiлкiв злиття, антигенну, протективну
 • Антиоксидантну, регуляторну
 • Адено-, герпес-, ентеро-, реовiруси
 • Вiруси грипу, парагрипу, сказу, Марбург та Ебола
 • Вiруси везикулярного стоматиту, кору, паротиту, РС-вірус
 • Вiрус лихоманки Денге, адено-, герпес-, реовiруси
 • Вiруси грипу, паротиту, Марбург, Ебола, сказу
 • Гепадна-, адено-, рео-, герпесвiруси
 • Вірус - це організм
 • Вірус - це нежива сполука
 • Вірус - це клітина
 • Вірус - це група клітинних генів
 • Здатність до розмноження
 • Спадковість
 • Мінливість
 • Здатність займати природну екологічну нішу
 • Здатність до кристалізації
 • Наявність тільки одного типу нуклеїнової кислоти - ДНК або РНК
 • Неклітинний тип будови
 • Відсутність власного білоксинтезуючого апарату
 • Диз'юнктивний тип розмноження
 • Субмікроскопічні розміри
 • Наявність власного обміну речовин
 • Віроїди
 • Плазміди
 • Пріони
 • Транспозони
 • Віруси виникли на перших стадіях розвитку життя і еволюціонували як матеріальний субстрат генетичної інформації або як паразитичні структури
 • Віруси виникли з компонентів клітини внаслідок втрати генетичного контролю над ними
 • Віруси виникли внаслідок втрати бактеріями або внутрішньоклітинними паразитами (рикетсіями чи хламідіями) систем синтезу білку та енергетичних сполук і являють собою результат ретроградної еволюції
 • Віруси мають штучне походження і були створені як біологічна зброя в закритих генно-інженерних лабораторіях окремих військових структур
 • Віруси походять від автономних генетичних структур клітини