• Вiд 3-4 генiв до 150 i бiльше
 • Не бiльше 2 генiв
 • Тисячі генiв
 • Фенотипiчне змiшування
 • Рекомбiнацiя, множинна та кросс-реактивацiя, гетерозиготнiсть, транскапсидацiя
 • Комплементацiя
 • Фенотипiчне змiшування та комплементацiя
 • Рекомбiнацiя, гетерозиготнiсть
 • Транскапсидацiя, кросс-реактивацiя
 • Синтез гiбридних молекул ДНК для отримання необхiдних бiлкiв
 • Створення досконалих методик бiохiмiчних дослiджень
 • Створення цитоморфологічних методів дослідження
 • Пероксидаза, тимiдинкiназа, нейрамiнiдаза
 • Зворотня транскриптаза, рестриктази, лiгази
 • Фосфатаза, нейрамiнiдаза, ДНК-за
 • Iнтерференцiя вiрусiв
 • Мутацiї в геномах та геномнi рекомбiнацiї
 • Екзальтацiя вiрусiв
 • Спонтаннi, iндукованi, прямi, зворотнi
 • Летальнi, умовно летальнi
 • Делецiя нуклеотидiв, вбудовування або замiна одного нуклеотиду iншим
 • Транспозонні (внаслiдок передислокацiї генiв)
 • Заміна типу геному (ДНК на РНК)
 • Транскрипцiя, збирання, вихід
 • Адсорбцiя, проникнення, роздягання
 • Транскрипцiя, трансляцiя, реплiкацiя
 • Капсиднi бiлки
 • Бiлки-ферменти
 • Суперкапсиднi глiкопротеїни (глiколiпопротеїни)
 • Лiпiднi молекули суперкапсиду
 • Ділянки білків прикріпленя, якi антигенно змiнюються
 • Висококонсервативнi дiлянки бiлкiв прикрiплення
 • Висококонсервативні ділянки білків злиття
 • Вона є точною копiєю вiрусної геномної ДНК
 • Вона є продуктом сплайсiнгу РНК-транскрипту, не має iнтронiв, має "сар" на 5'-кiнцi i полi-А-послiдовнiсть на 3'-кiнцi молекули
 • Вона має "сар" на 3'-кiнцi та полi-А послiдовнiсть на 5'-кiнцi молекули
 • Парамiксовiруси, ретровiруси
 • Ортомiксовiруси, реовiруси
 • Рабдовiруси, фiловiруси
 • Тогавiруси, рабдовiруси
 • Велика рибосомальна субодиниця та іРНК клiтини
 • Бiлковi фактори ініціації трансляції клiтини
 • Мала рибосомальна субодиниця клiтини
 • Транспортнi РНК
 • іРНК вiрусу
 • РНК-бiлок
 • РНК-iРНК-бiлок
 • РНК- ДНК-iРНК-бiлок
 • ДНК-iРНК-бiлок
 • РНК-бiлок
 • РНК-iРНК-бiлок
 • РНК- ДНК-iРНК-бiлок
 • ДНК-iРНК-бiлок
 • Парагрип, РС-інфекція, норовірусна інфекція
 • Кiр, полiомiєлiт, вiспа натуральна
 • ГЛНС, гепатит С, ВІЛ-iнфекцiя
 • Транскрипцiя
 • Трансляцiя
 • Реплiкацiя
 • Збирання та вихiд вiрусів з клiтини
 • Адсорбція
 • Забезпечують прикрiплення вiрусу до чутливої клiтини
 • Забезпечують проникнення вiрусiв у клiтину та їх роздягання
 • Забезпечують пiслятрансляцiйне нарiзання глiкопротеїнiв вiрусiв
 • Забезпечують збирання та вихiд з клiтини
 • ДНК-геномнi вiруси, що репродукуються в цитоплазмi, та РНК-мінус-геномнi вiруси
 • ДНК-геномнi вiруси з ядерною локалiзацiєю репродукцiї та РНК-плюс-геномнi вiруси
 • Всi ДНК- та РНК-геномнi вiруси
 • Вибухоподiбним шляхом
 • Брунькуванням
 • Екзоцитозом через апарат Гольджi
 • Крiзь пори плазматичної мембрани клiтини
 • Синтез вiрусспецифiчних бiлкiв
 • Синтез дочiрнiх вiрусних геномiв
 • Синтез iРНК вiрусу
 • Проникнення вiрусного геному в клiтину
 • Транскрипція, трансляція
 • Адсорбція, проникнення
 • Збирання та вихід
 • Триплетний
 • Неперекривний
 • Вироджений (множинний)
 • Зчитується з певного пункту
 • Зчитується довільно, а не з певного пункту
 • В нуклеїновiй кислотi один триплет розташований строго за iншим та жоден нуклеотид не є спiльним для двох сусiднiх триплетiв
 • Один або два нуклеотиди попереднього триплету можуть входити до складу наступного триплету
 • Один триплет розташований через один-два наступних
 • Одна i та ж амiнокислота кодується, як правило, декiлькома рiзними триплетами (2-6-ма)
 • Амiнокислоти кодуються, як правило, одним триплетом i, як виключення, - декiлькома
 • Кожна амiнокислота кодується тільки одним триплетом (кодоном)
 • Завжди діплоїдним і тільки у реовірусів - мультиплоїдним
 • Гаплоїдним i тiльки у ретровiрусiв - диплоїдним
 • Мультиплоїдним