• В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • Макрофаги, дендритні клітини
 • NK-клiтини
 • Еритроцити, тромбоцити
 • Дендритні клітини
 • В-лiмфоцити
 • Т8-лiмфоцити
 • NK-клiтини
 • Макрофаги
 • Iндукцiя клону цитотоксичних Т-клiтин
 • Секрецiя лiмфокiнiв (iнтерлейкiн-2, iнтерлейкiн-4) та гама-iнтерферону
 • Активацiя макрофагiв
 • Iндукцiя В-клiтин до секрецiї антитiл
 • Iндукцiя природних кiлерiв
 • Активація еритропоезу
 • NK-клiтини
 • Т-хелпери
 • Макрофаги
 • В-лiмфоцити
 • Дендритні клітини
 • Макрофаги
 • NK-клiтини
 • Т-лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • Дендритні клітини
 • Тромбоцити
 • Термостабiльнi iнгiбiтори, комплемент
 • Лихоманка, пропердинова система, лiзоцим
 • Iнтерферон та інші цитокіни
 • Iнгiбiтори термолабільні
 • Toll-подібні рецептори (TLR 3, TLR 6-9)
 • Антитіла (IgM, IgG, IgA)
 • Два класи
 • Десять класів
 • П'ять класiв
 • Двадцять класів
 • Глiколiпiди
 • Полiсахариди
 • Протеїни
 • Лiпiди
 • Молекулярна маса - 900 кD
 • Перiод напiврозпаду - 5 днів
 • Проходить через плаценту
 • Зв'язування комплементу
 • Нейтралізація вірусів
 • Проходить через плаценту
 • Молекулярна маса - 385 кD
 • Перiод напiврозпаду - 5 днiв
 • Рiвень в кровi - 0,5-1,8 г/л
 • Молекулярна маса - 160 - 400 кD
 • Знаходиться в бар'єрних рiдинах органiзму
 • Нейтралiзує iнфекцiйну активнiсть вiрусiв у вхідних воротах
 • Проходить через плаценту
 • Нейтралiзуючi
 • Комплементзалежнi нейтралiзуючi
 • Цитотоксичнi комплементзалежнi
 • Антитiла, що опосередковують цитолiз iнфiкованих клiтин iншими клiтинами (макрофагами, Т8-лiмфоцитами та iн.)
 • Антитіла, активовані еритроцитами та лімфоцитами
 • Для виготовлення дiагностичних тест-систем
 • Для вивчення механiзмiв взаємодiї вiрусу i клiтини
 • Для вивчення пато-та імуногенезу вiрусних iнфекцiй
 • Для вдосконалення технологiї виготовлення вакцин
 • Для специфічної профілактики вірусних інфекцій
 • К-клітини, еозинофіли
 • Тромбоцити, еозинофіли
 • Макрофаги, Т-хелпери, В-лiмфоцити, дендритні клітини
 • Чужерiднiсть
 • Наявність специфічних детермінант
 • Iмуногеннiсть
 • Антигенність
 • Термостабільність
 • Альфа-iнтерферон, бета-iнтерферон, гама-iнтерферон
 • Каппа-iнтерферон, епсілон-iнтерферон
 • Лямбда-iнтерферон, тау-iнтерферон
 • Лiпопротеїн
 • Протеїн
 • Глiколiпiд
 • Глiкополiсахарид
 • Полiсахарид
 • Попереджує адсорбцiю вiрусу на рецепторах клiтини
 • Блокує роздягання вiрусу
 • Блокує iнiцiацiю трансляцiї та руйнує вiрусспецифiчну i-РНК
 • Порушує процес збирання вiрусу
 • Гальмує вихiд вiрiонiв з клiтини
 • В-лімфоцити, лімфобласти, макрофаги/моноцити, Т-лімфоцити
 • Фiбробласти, клiтини паренхими печінки, клітини крові, головного мозку
 • NК-природні кілери, епітеліальні клітини, NК-клітини
 • Вiруси
 • Бактерiї та їх ендотоксини
 • Дволанцюгова РНК, полі І - С
 • Вiрустрансформованi клiтини
 • Антигени, оброблені слабкими розчинами соляної кислоти
 • Ендотоксини, антибiотики, гормони
 • Гормони, комплемент
 • Т-клітинні мiтогени, цитокіни
 • Епiтелiальнi клiтини слизової оболонки дихальних шляхiв
 • Епiтелiальнi клiтини слизової оболонки шлунково-кишкового тракту
 • Фiбробласти
 • Макрофаги
 • Т-лiмфоцити, NK-натуральні кілери, В-лімфоцити в присутності допоміжних клітин
 • Термолабiльнi альфа-iнгiбiтори та термолабiльнi бета-iнгiбiтори
 • Термостабiльнi гама-iнгiбiтори
 • Комплементзалежні iнгiбiтори
 • Лiпопротеїни
 • Мукополiсахариди
 • Протеїни
 • Глiкопротеїни
 • Пропердинова система, інгібітори, Toll-подібні рецептори
 • Противiруснi антитiла
 • Iнтерферони, фагоцити, комплемент
 • Епiтелiальнi клiтини
 • Лімфоцити периферійної крові
 • Фібробласти
 • Макрофаги
 • Нейрони, клітини м'язів
 • З двох легких та двох важких ланцюгiв
 • З десяти легких та десяти важких ланцюгiв
 • З двадцяти легких та двадцяти важких ланцюгiв
 • З двох легких та двох важких ланцюгiв
 • З десяти легких та десяти важких ланцюгiв
 • З двадцяти легких та двадцяти важких ланцюгiв
 • Глiкопротеїни
 • Протеїни
 • Полiсахариди
 • Ендотоксини, антибiотики
 • РНК- та ДНК-геномнi вiруси
 • Дволанцюговi синтетичні РНК
 • Антибiотики, гормони
 • Теорiя непрямої матриці"
 • Теорiя бокових ланцюгiв Ерліха"
 • Теорiя прямої матриці"
 • Клонально-селекцiйна теорiя Бернета"
 • Поліпотентна стовбурна клiтина
 • Лiмфоїдна стовбурна клiтина
 • Мієлоїдна стовбурна клiтина
 • Лiмфоїднi стовбурнi клiтини
 • Еритроцити
 • Макрофаги
 • В-лiмфоцити
 • Т- лiмфоцити