База тестів

 • Забезпечують раннi етапи репродукцiї вiрусу, гемаглютинуючi властивостi, здатнiсть до елюцiї
 • Забезпечують бiосинтетичнi етапи репродукцiї вiрусу, є медіаторами збирання вiрiонiв та симпластоутворення
 • Забезпечують збирання віріонів та інтеграцію в геном клітини
 • Вiрiон кулеподiбної форми, розмiром 27х 132 нм, капсид з iкосаедричним типом симетрiї, суперкапсидної оболонки не має
 • Вiрiони полiморфнi за формою, діаметр 80-120 нм, мають нуклеокапсид зi спиральним типом симетрiї, суперкапсидну оболонку з двома глiкопротеїнами
 • Вiрiон зіркоподібної форми, діаметр 200-250 нм , має нуклеокапсид з iкосаедричним типом симетрiї, без суперкапсидної оболонки
 • Визначає діаметр вiрiону, є бiлком реплiкативно-транскриптазного комплексу та штамоспецифiчним антигеном
 • Визначає тип симетрiї нуклеопротеїну, є неструктурним білком-ферментом та штамоспецифiчним антигеном
 • Визначає форму вiрiону, є медiатором збирання віріонів та групоспецифiчним антигеном
 • NA-нейрамінідаза
 • M1-матриксний білок
 • HA1-суб'одиниця гемаглютинину
 • NA2- суб'одиниця гемаглютинину
 • Ацетилхолінові рецептори
 • Альбумінові рецептори
 • Трипсинзалежнi Ig superfamily
 • Глiкопротеїни та ганглiозиди, що мiстять залишки нейрамiнової кислоти
 • M1-матриксний протеїн
 • HA1- суб'одиниця гемаглютинину
 • HA2- суб'одиниця гемаглютинину
 • NA-нейрамінідаза
 • Позитивну РНК, диплоїдну, лiнiйну, нефрагментовану
 • ДНК, двониткову, лiнiйну, нефрагментовану
 • Негативну РНК, однониткову, лiнiйну, фрагментовану
 • РНК-ДНК-iРНК-бiлок
 • ДНК-iРНК-бiлок
 • РНК+-бiлок
 • РНК- -iРНК-бiлок
 • Визначення показань до вакцинацiї, скринiнг кровi та тканин донорiв, секвенування геному збудника
 • Специфічна лабораторна дiагностика хвороби, визначення етiологiї епiдемiї
 • Етiологiчне прогнозування майбутнiх епідемій, вивчення екології збудника
 • При температурi 56-60°С протягом 30 хв, ультрафiолетовому опромiнюваннi
 • При температурi 56-60°С протягом 5 хв, дiї 3% хлорамiну впродовж 10-15 хв, рН середовища >6,5 та
 • При рН середовища 8,5, дiї 70°спирту, 3% хлорамiну через 30 хв
 • Фрагменти бронхів та легень померлих
 • Сечу, спиномозкову рiдину та фекалії хворих, фрагменти тонкої кишки померлих
 • Мазок та змив з носоглотки хворих
 • Не починати дослiдження, забракувати та знезаразити матерiал
 • Визначити чутливiсть мiкрофлори до антибiотикiв i, враховуючи її, деконтамiнувати дослiджуваний зразок, пiсля чого розпочати вiрусовидiлення
 • Профiльтрувати пробу через марлевий фiльтр, провести дослiдження
 • На курячих ембрiонах вiком 9-10 дiб, на перещеплюваних лiнiях клiтин MDCK, LLC-MK2
 • На перещеплюваних лiнiях клiтин HeLa, HEp-2, L-41, Vero, RD та на бiлих мишах-сисунах
 • На курячих ембрiонах вiком 5-7 дiб, на перещеплюваних культурах клiтин HeLa, HEp-2, L-41, Vero, RD
 • Серолоiчному дослiдженнi сироватки кровi, відібраної на 1-5 день хвороби
 • Iндикацiї вiрусу в будь-якому клiнiчному матерiалi методом ЕМ
 • Видiленнi вiрусу грипу та його iдентифiкацiї, серологiчному дослiдженнi парних сироваток кровi, виявленнi антигенiв вiрусу грипу МФА
 • Ремантадiн
 • Рибавiрин
 • Арбідол
 • Озельтамівір
 • Лейкоцитарний iнтерферон та його iндуктори
 • Ацикловір, зидовудин
 • Хiмiопрофiлактика антивiрусними препаратами
 • Вакцинацiя населення
 • Санiтарно-гiгiєнiчнi заходи
 • Забезпечує елюцiю вiрусу, захищає вiрiони вiд агрегацiї та iнгiбуючої дiї неспецифiчних iнгiбiторiв
 • Забезпечує бiосинтетичнi етапи репродукцiї вiрусу, є родоспецифiчним антигеном та медiатором збирання вiрiонiв
 • Забезпечує раннi етапи репродукцiї вiрусу, є штамоспецифiчним антигеном та головним протективним бiлком
 • Є медiатором збирання вiрiонiв, родоспецифiчним антигеном та головним протективним бiлком
 • Забезпечує бiосинтетичнi етапи репродукцiї вiрусу, є родоспецифiчним антигеном та медiатором збирання вiрiонiв
 • Забезпечує елюцiю вiрусу, захищає вiрiони вiд агрегацiї при їх виходi з клiтини та вiд iнгiбуючої дiї неспецифiчних iнгiбiторiв, є штамоспецифiчним антигеном та протективним бiлком
 • Через пори в плазматичнiй мембранi чутливої клiтини
 • При злиттi вiрусного суперкапсиду з плазматичною мембраною клiтини-хазяїна
 • Рецепторним ендоцитозом
 • Персистенцiя вiрусiв грипу в органiзмi перехворiвшої людини
 • Селекцiя вiрусiв пiд тиском постiнфекцiйного iмунiтету
 • Адаптацiя вiрусiв грипу тварин до органiзму людини
 • Рекомбiнацiя геномiв вiрусiв грипу людини та тварин
 • Модифiкацiя 5'-кiнця iРНК здiйснюється термiнальним пептидом замiсть "сар"
 • Має мiсце кооперацiя вiрусної та клiтинної транскриптаз в створеннi вiрусспецифiчної iРНК
 • Процес транскрипцiї здiйснює вiрусспецифiчна зворотна транскриптаза
 • Вiрусна транскриптаза здiйснює синтез повноцінної вiрусної iРНК
 • В ядрi клiтини
 • В цитоплазмi клiтини
 • На плазматичнiй мембранi клiтини
 • В апаратi Гольджi
 • На модифiкованiй плазматичнiй мембранi клiтини
 • В ядрi клiтини
 • В рибосомах клітини
 • В специфічних екзосомах клітини
 • Шляхом вибуху
 • Брунькуванням на цитоплазматичнiй мембранi
 • З секреторними екзовакуолями через аппарат Гольджi
 • Для здійснення транскрипції геному та трансляції вірусних білків
 • Для прикрiплення вiрусу до чутливої клiтини
 • Для ефективного збирання вiрiонiв та виходу їх з клiтини
 • Для ефективного роздягання та проникнення вiрусу в клiтину
 • Обробкою проби вуглекислим газом або риванолом
 • Додатковим центрифугуванням проби при 3000 об/ хв. протягом 30 хв
 • Попередньою адсорбцiєю вiрусiв грипу з дослiджуваної проби на курячих еритроцитах та обробкою проби трипсином
 • Багаторазовим заморожуванням та вiдтаюванням проби
 • Пiвня
 • Кроля
 • Морської свинки
 • Людини з групою кровi А(О)
 • Видiлений вiрус, комерцiйнi дiагностичнi сироватки, еритроцити пiвня
 • Парнi сироватки кровi людини, дiагностикуми вiрусу грипу, еритроцити мавпи
 • Рецепторруйнуючий ензим, парнi сироватки кровi людини, еритроцити гусака
 • Видiлений вiрус, комерцiйнi дiагностичнi сироватки, еритроцити гусака
 • Парнi сироватки кровi людини, комерцiйнi дiагностикуми вiрусу грипу, видiленi в лабораторiї мiсцевi штами вiрусу грипу, еритроцити пiвня
 • Видiлений неідентифікований вiрус, комерцiйнi дiагностичнi сироватки, еритроцити мавпи
 • РНК-геном нефрагментований, є зворотнотранскриптазна активність, вiрус має ендемiчне розповсюдження в деяких країнах світу
 • Геном має 7 фрагментiв РНК, нейрамiнiдазна активнiсть вiдсутня, вiрус спричинює локальнi спалахи захворювання
 • Геном має 10 фрагментiв РНК, нейрамiнiдазну активнiсть, вiрус не спричинює локальних спалахів захворювання
 • Хронiчна автономна
 • Хронiчна iнтегративна
 • Хронiчна продуктивна
 • Гостра продуктивна
 • Активацiї протеолiтичних ферментiв кровi, зокрема, плазмiну
 • Iнгiбiцiї протеолiтичних ферментiв кровi
 • Активацiї синтезу ендогенного iнтерферону
 • Активацiї неспецифiчних iнгiбiторiв вiрусу в сироватцi кровi
 • Гальмує адсорбцiю вiрусу грипу на чутливій клiтинi
 • Iнгiбує стадiї роздягання та проникнення вiрусу, порушуючи функцію іонних каналів, зформованих білком М2
 • Iнгiбує ферменти репликативно-транскриптазного комплексу на пізніх стадіях репродукцiї вiрусу грипу
 • Блокують збирання та вихiд вiрiонiв з клiтини
 • Блокують адсорбцiю вiрусу грипу на клiтинi
 • Блокують протеолiтичну активацiю гемаглютинiну вiрусу грипу
 • Активують внутрішні бiлки -ферменти вiрусу грипу
 • МФА
 • РГА
 • РЗК
 • Визначаючи життєздатнiсть курячого ембрiону при овоскопуваннi
 • ХАО ембрiону
 • Жовточного мiхура
 • Тiла ембрiону
 • Амнiотичної та алантоїсної порожнин
 • Амнiотичну порожнину
 • Алантоїсну порожнину
 • Жовточний мiхур
 • Тiло ембрiону
 • За 5-7 дiб до розвитку захворювання, тобто у інкубаційному періоді
 • Першi три днi вiд початку захворювання
 • Першi 10 дiб вiд початку захворювання
 • Пiдвищенням бiологiчної активностi збудникiв iнших респiраторних iнфекцiй під час епiдемiї грипу
 • Вірусіндукованим транзиторним Т-хелперним імунодефіцитом
 • Травматизацiєю епiтелiю верхнiх дихальних шляхiв пiсля грипозної iнфекцiї
 • В сухому стерильному флаконi
 • В м'ясо-пептонному бульонi для одночасного контролю стерiльностi
 • В стерильному транспортуючому середовищi з бiлковими стабiлiзаторами та антибiотиками