База тестів

 • визначення мети роботи
 • визначення завдань роботи
 • розробка заходів для досягнення мети
 • визначення очікуваного ефекту після виконання роботи
 • визначення термінів виконання роботи
 • реєструється в санепідстанції
 • направляється оштрафованій особі
 • направляється керівництву установи за місцем адміністративного правопорушення
 • надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби
 • залишається в санепідстанції, вручається або відсилається правопорушнику, у разі несплати у визначений термін направляється до відділу державної виконавчої служби
 • не пізніше 1 міс
 • не пізніше 2 міс
 • не пізніше 3 міс
 • на розсуд Головного Державного санітарного лікаря
 • 4 місяці
 • 3 місяці
 • 2 місяці
 • не обмежується, якщо постанова була звернена до виконання протягом 3 місяців з дня внесення
 • Цивільний Кодекс України
 • Господарський Кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення
 • Закон України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 • СЕС сільських районів
 • районні СЕС міста
 • міські СЕС міст без районного поділу
 • міські СЕС міст з районним поділом
 • СЕС сільських районів, районні СЕС міста, міські СЕС міст без районного поділу
 • міські СЕС міст без районного поділу
 • СЕС сільських районів
 • районні СЕС міста
 • міські СЕС міст з районним поділом
 • СЕС сільських районів
 • міські СЕС з районним поділом
 • відомчі СЕС
 • республіканська СЕС автономної республіки Крим, обласні СЕС
 • Центральна СЕС та Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України
 • обласні СЕС
 • міські СЕС міст з районним поділом
 • міські СЕС міст без районного поділу
 • тільки І категорії
 • тільки ІІ категорії
 • тільки ІІІ категорії
 • І, ІІ, ІІІ категорій на розсуд головного лікаря СЕС
 • тільки І категорії
 • тільки ІІ категорії
 • тільки ІІІ категорії
 • І та ІІ категорії
 • амплітуда ряду
 • варіанта ряду, яка найчастіше зустрічається
 • типова величина ознаки
 • узагальнююча величина, яка виражає розмір варійованої ознаки
 • наочність
 • типовість
 • випадковість
 • співвідношення
 • достовірність, надійність, невипадковість, значущість, репрезентативність
 • характеристика вірогідності середньої арифметичної конкретної ознаки
 • однорідність накопичених матеріалів дослідження
 • залежність від кількості проведених досліджень
 • залежність від якості методики досліджень
 • типовість середньої арифметичної величини
 • відносне число, яке характеризує варійованість ознак, виражених в різних одиницях виміру
 • вірогідність відхилення від середньої
 • ступінь мінливості ознаки
 • відмінність крайніх варіант від середньої величини
 • для визначення провідного фактору, який впливає на показник
 • для визначення вірогідності відмінностей
 • для визначення характеру взаємозв'язку
 • для елімінування неоднорідного складу явищ, які вивчаються
 • для прогнозування явищ
 • для визначення характеру та сили зв'язку
 • для елімінування неоднорідного складу явищ, які вивчаються
 • для визначення вірогідності відмінностей
 • кількість проведених досліджень
 • якість досліджень
 • мінімальний розмір крайніх варіант ряду
 • величина виявленої похибки
 • достовірність середньої арифметичної величини
 • ступінь мінливості ознаки
 • типовість середньої арифметичної величини
 • наявність та в деякій мірі ступінь зв'язку між ознаками
 • достовірність середньої арифметичної величини
 • ступінь мінливості ознаки
 • наскільки в кількісному вираженні змінюється одна ознака за зміни другої на одиницю
 • типовість середньої арифметичної конкретної ознаки
 • частка навчально-виховних закладів, де протягом року зареєстровано відхилення калорійності страв від нормативних величин, від загальної кількості обстежених
 • частка навчально-виховних закладів, де протягом року виділена в змивах умовно-патогенна мікрофлора, від загальної кількості обстежених
 • частота загальної захворюваності на 1000 дитячого населення
 • розподіл навчально-виховних закладів на групи за санітарним станом
 • частка навчально-виховних закладів, де протягом року зареєстровано відхилення калорійності страв від нормативних величин, від загальної кількості обстежених
 • частка навчально-виховних закладів, де протягом року виділена в змивах умовно-патогенна мікрофлора, від загальної кількості обстежених
 • частота загальної захворюваності на 1000 дитячого населення
 • розподіл навчально-виховних закладів на групи за санітарним станом
 • співвідношення
 • наочності
 • екстенсивним
 • інтенсивним
 • екстенсивний
 • коефіцієнт варіації
 • коефіцієнт кореляції
 • інтенсивний
 • середня арифметична
 • середнє квадратичне відхилення
 • коефіцієнт варіації
 • коефіцієнт кореляції
 • коефіцієнт регресії
 • показник інтенсивності
 • наявність хронічних захворювань
 • відсутність хронічних захворювань
 • стан фізичного розвитку
 • стан функцій основних систем організму
 • резистентність організму
 • врівноваженість функцій організму з дією факторів навколишнього середовища
 • демографічні
 • захворюваності
 • інвалідності
 • фізичного розвитку
 • чисельність непостійного населення
 • чисельність постійного населення
 • багатопрофільні спеціалізовані центри
 • санаторії для дітей
 • санітарно-епідеміологічні станції
 • фельдшерсько-акушерські пункти
 • дитячі поліклініки та стаціонари
 • від 0 до 18 років (17 років 11 міс. 29 днів)
 • від 1 до 14 років
 • від 1 до 15 років
 • від 0 до 16 років
 • основ законодавства про охорону здоров'я
 • закону про охорону праці
 • закону про державну допомогу сім'ям з дітьми
 • закону про охорону атмосферного повітря
 • законодавством про охорону здоров'я
 • законом про державну допомогу сім'ям з дітьми
 • ступенем екологічного неблагополуччя населення
 • відомчою належністю закладу
 • віком дітей та місткістю закладу
 • у школі, ліцеї, гімназії
 • у дитячому садку в дошкільних групах
 • у ясельних групах
 • санітарне та епідемічне благополуччя населення
 • умови навчання дітей
 • соціально-гігієнічні фактори середовища
 • умови виховання дітей
 • середовище проживання, виробничу діяльність людини, умови праці, умови харчування, побуту та відпочинку
 • фактори навколишнього природного середовища
 • фактори навколишнього штучно створеного середовища
 • умови проживання, харчування, праці, відпочинку, навчання, тощо
 • сукупність об’єктів, явищ факторів навколишнього середовища, що безпосередньо оточують людину і визначають умови її проживання, харчування, праці, відпочинку, навчання тощо
 • санітарні та протиепідемічні заходи
 • організаційні заходи
 • інформаційна та аналітична діяльність
 • запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд
 • поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд
 • індивідуальні плани роботи лікарів