• Галузь науки, метою якої є забезпечення безпеки працюючих з джерелами іонізуючої радіації (ІР)
 • Наука про вивчення біологічної дії ІР
 • Гігієнічна наука і санітарна практика про фізичні властивості ІР
 • Галузь науки про вплив ІР на довкілля
 • контроль за рівнями радіоактивності об'єктів довкілля
 • контроль за збором, зберіганням і знешкодженням радіоактивних відходів
 • контроль за транспортуванням джерел ІР
 • гігієна і охорона праці персоналу, що працює з джерелами ІР
 • саннагляд за об'єктами, які використовують джерела ІР
 • Радіоактивний атом з певним масовим числом і зарядом
 • Радіоактивний атом з однаковим зарядом
 • Ядро атома, що знаходиться у збудженому стані
 • Частина ядра трансуранового елемента
 • поглинута доза
 • еквівалентна доза
 • ефективна доза
 • індивідуальна доза
 • Санітарне обстеження об'єкту
 • Визначення рівнів радіації
 • Визначення концентрації радіонуклідів в об'єктах довкілля
 • Дотримання правил радіосептики
 • Оцінка якісної сторони іонізуючого випромінювання
 • Самочинний процес розпаду атомних ядер iз видiленням енергії та частинок
 • Розпад атомних ядер при нагрiваннi до 1500°С
 • Дiя iонiзуючого випромiнювання на навколишнє середовище
 • Це перетворення атомних ядер в результатi окиснювальних процесiв
 • Вмiстом калiю-40
 • Вмiстом урану-235
 • Вмiстом стронцiю-90 i цезiю-137
 • Кюрi, беккерель
 • Рентген
 • Рад
 • Зiверт, бер
 • дозиметричний
 • радiометричний
 • хроматографiчний
 • нефелометричний
 • спектрометричний