• Якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають вимогам нормативних документів
 • З порушенням маркування, пошкодженням чи деформуванням тари (крім бомбажних консервів)
 • З наявністю сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів
 • З наявністю сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені
 • З заниженою калорійністю
 • Показники безпеки яких не відповідають встановленим в Україні для даного виду продукції або зазначеним у декларації про відповідність
 • На які відсутні супровідні документи виробника (власника), що підтверджують їх якість і безпеку
 • Термін придатності до споживання яких закінчився
 • Виготовлені із застосуванням не дозволених компонентів, харчових добавок, технологій
 • З вмістом харчових добавок
 • виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів
 • на харчові продукти та супутні матеріали, призначені для реалізації на внутрішньому ринку України
 • на продовольчу продукцію вітчизняного виробництва, призначену для експорту
 • на партію продуктів російського походження
 • відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної чи іншої несприятливої дії на організм
 • відсутність загрози шкідливого впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів на організм людини
 • відсутність патогенних мікроорганізмів і токсичних хімічних сполук у харчовому продукті
 • дотримання встановлених санітарних і технологічних режимів виготовлення харчових продуктів
 • направленню на промислову переробку
 • додатковій експертизі
 • передачі на розгляд ветеринарної медицини
 • утилізації або знищенню в порядку, встановленому законом
 • посадова особа санепідслужби
 • представники відповідних органів, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів
 • виробник (власник) за власні кошти
 • яким з корисливою метою надано певного зовнішнього вигляду
 • яким з корисливою метою надано окремих властивостей
 • які не можуть бути ідентифіковані як ті, за які вони видаються
 • яка містить харчові добавки
 • декларація про відповідність або сертифікат відповідності
 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 • ветеринарні документи (довідка, свідоцтво або сертифікат)
 • карантинний дозвіл
 • фітосертифікат
 • процедуру, в ході якої за документами, маркуванням, органолептичними і фізико-хімічними показниками встановлюється відповідність продукції властивостям, зазначеним у декларації про відповідність або в нормативних документах
 • визначення вiдповiдностi харчових продуктiв загальнiй назвi з метою сертифiкацiї
 • визначення належностi продукту певнiй групi в класифiкацiї харчових продуктiв
 • разовий документ, виданий органами та установами державної санепідслужби, що підтверджує безпеку для здоров'я окремих партій (одиниць) харчової продукції
 • нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів, в якому встановлюються показники якості та безпеки продовольчої продукції
 • свідоцтво про визнання відповідності
 • свідоцтво про державну реєстрацію
 • технічний регламент
 • сертифікату відповідності
 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 • ветеринарного свідоцтва
 • карантинного дозволу
 • маркування згідно з законодавством України
 • наявності НД на технологію їх виготовлення
 • На продукцiю, що виробляється i реалiзується на пiдприємствах громадського харчування
 • На продукцiю, що випускається серiйно на пiдприємствах харчової промисловостi
 • На продукцiю, з обмеженим (до 1 мiсяця) термiном реалiзацiї, яку виробляють на пiдприємствах харчової промисловостi
 • який підтверджує, що продовольча продукція належним чином ідентифікована і відповідає вимогам нормативних документів
 • що засвiдчує якiсть виробленої продукцiї i видається виробничою лабораторiєю харчового пiдприємства
 • що засвiдчує безпеку продукцiї i видається державною санепiдслужбою
 • Державна санiтарна служба
 • Ветеринарна медицина
 • Держкомiтет у справах захисту прав споживачiв
 • Система сертифiкацiї УкрСЕПРО
 • Органiзацiї та громадяни, якi виробляють, зберiгають, транспортують i реалiзують харчову продукцiю
 • Пiдприємства і установи, якi виробляють, зберiгають, транспортують i реалiзують харчову продукцiю
 • На вiдповiднiсть продукцiї обов'язковим вимогам вітчизняних нормативних документiв
 • На вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв, якi узгодженi з постачальником i споживачем
 • На відповідність якостi та безпеки усiєї продукцiї, що виробляється на харчових пiдприємствах
 • визначення вiдповiдностi продукцiї, що випускається, вимогам НД
 • забезпечення безпеки продукцiї, яка виробляється на пiдприємствi
 • оцiнки технiчних можливостей пiдприємства - виготовлювача забезпечити випуск продукцiї, що стабiльно вiдповiдає вимогам НД
 • поодинокі вироби
 • партiю продукцiї
 • продукцiю, що готують до виробництва
 • з урахуванням строку дiї нормативних документiв на продукцiю
 • з урахуванням строку, на який сертифiкована система якостi або атестоване пiдприємство
 • не бiльше, як на 3 роки
 • не бiльше, як на 1 рiк
 • не бiльше, як на 5 рокiв
 • чи можна використовувати дану партiю продуктiв у харчуваннi населення на загальних підставах
 • чи можна використовувати дану партiю у харчуваннi тварин
 • чи необхiдна додаткова технологiчна обробка, сортування, пiдсортування продукту тощо
 • можливi умови і шляхи реалiзацiї
 • Кінцевий термін реалізації харчового продукту
 • Термін зберігання харчового продукту
 • Термін придатності харчового продукту до споживання (використання)
 • Допустимий строк реалізації
 • Має право безумовно
 • Має право тiльки стосовно продуктiв, якi псуються дуже швидко
 • Має право тiльки стосовно продуктiв, якi не швидко псуються
 • Не має такого права
 • В окремих випадках може дозволити закiнчити реалiзацiю продукту надтермiново, якщо є вiдповiднi умови, але самi термiни змiнювати не має права
 • Підмоченi продукти в проникнiй тарi (борошно, крупи, цукор, кондитерськi вироби тощо)
 • Консерви в битiй тарi, банки з порушеною герметичнiстю
 • Гнилi овочi, фрукти, ягоди
 • Бомбажнi консерви
 • Банки з деформацiєю кришки i денця, дуже пом'ятi, з раковинами вiд iржi
 • Харчовi вiдходи, брак яєць, нестандартний хлiб
 • Вивчення даних про харчовi продукти
 • Огляд партiї продуктiв на мiсцi
 • Вiдбiр зразкiв для органолептичного та лабораторного дослiдження
 • Проведення лабораторних дослiджень
 • Узагальнення отриманих результатiв i складання акту гiгiєнiчної експертизи
 • Вiдомостi про виробника i постачальника
 • Вiдомостi про транспортну органiзацiю, вид транспортного засобу, умови транспортування та номер транспортного документу
 • Номер якiсного посвiдчення, сертифiката якостi, сертифiката походження, ветеринарний тощо
 • Нормативний документ, за яким вироблено продукцiю
 • Вiдомостi i документи, що характеризують виконану роботу, наданi послуги тощо
 • Вибiрковий контроль нормованих показникiв харчової цiннiстi i безпеки харчових продуктів
 • Постiйний контроль якостi харчових продуктiв
 • Контроль за дотриманням рецептур, встановлених НД
 • Контроль за дотриманням встановлених технологiй
 • У разі забруднення продуктiв амбарними шкiдниками, комахами або гельмiнтами
 • За необхiдностi установлення мiцностi лiкеро-горiлчаних виробiв
 • Під час оцінки готових страв на пiдприємствах громадського харчування за вiдсутностi санiтарних i епiдемiчних показань
 • За умови надходження скарг на якiсть продуктiв або страв вiд приватних осiб, або у зв'язку з пiдозрою на кримiнальнi отруєння у побутi
 • В усiх iнших випадках, коли вiдомi мiсце та умови виготовлення, транспортування i зберiгання харчових продуктiв (за санітарними та епідемічними показаннями)
 • Виявлення погiршення якостi харчових продуктiв на самих раннiх етапах псування
 • Економiя часу i коштiв, необхiдних для проведення лабораторних дослiджень
 • Дають можливiсть зробити остаточний висновок щодо реалізації продукту
 • Дають уявлення про їх енергетичну цінність
 • Зовнiшнiй вигляд, консистенцiя
 • Наявнiсть стороннiх домiшок
 • Колiр, запах
 • Смак
 • Кислотнiсть, щільність
 • В усiх випадках
 • Тiльки під час дослiдження сировини i напiвфабрикатiв
 • За вiдсутностi показань для даного методу органолептичного дослiдження
 • У випадках наявностi пiдозри щодо небезбечності продукцiї
 • видом харчових продуктiв i їх упаковки
 • мiсцем їх виготовлення
 • об'ємом партiї
 • наявнiстю необхiдного обладнання
 • чинними правилами виїмки проб харчових продуктiв для дослiдження
 • вiдповiдними НД i методичними вказiвками
 • захищати продукт вiд утрати вологи або вiд заволожування
 • впливати на якiсть продукту
 • захищати продукт вiд пошкодження i забруднення
 • захищати продукт вiд перегрiву або заморожування
 • бути маркована, запечатана i супроводжена актом вiдбору проб
 • санiтарному лiкарю з гiгiєни харчування
 • помiчнику санiтарного лiкаря з гiгiєни харчування
 • фахiвцю лабораторiї СЕС
 • усiм iншим спецiалiстам СЕС
 • звернутись до працівників управлiння внутрiшнiх справ вiдповiдно до ст.10 Закону України "Про мiлiцiю"
 • скласти протокол про санiтарне порушення вiдповiдно до ст.7 Закону України "Про забезпечення санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення"
 • вiдмовитись вiд виємки проб
 • звернутись у вищу iнстанцiю державної санепiдслужби
 • залучити на допомогу спiвробiтникiв СЕС
 • Направленням
 • Протоколом
 • Актом вiдбору харчових продуктiв за затвердженою формою
 • Супроводженням довiльної форми
 • Дату, час i мiсце проведення виїмки
 • Умови зберiгання i транспортування
 • Причину вiдбору i мету дослiдження
 • НД для вiдбору проб, прiзвища учасникiв відбору
 • Масу або об'єм проби i № документа на продукт
 • Результати огляду партії продукцiї на мiсцi
 • Актом проведення аналiзу
 • Довiдкою про отриманi результати
 • Випискою з журналу реєстрацiї лабораторних дослiджень
 • Протоколом дослiдження проб харчових продуктiв за встановленою формою
 • Вiдразу пiсля доставки в лабораторiю
 • в день доставки за умови їх зберiгання на холодi (не вище +6°С)
 • Офiцiйними документами не встановлено
 • Через одну годину пiсля вiдбору проби
 • Не пiдлягають поверненню, а судово-слiдчим органам можуть бути виданi як речовi докази пiд офiцiйну розписку з вказiвкою, що цi продукти не придатнi для харчування
 • Залишки продуктiв пiсля лабораторного аналiзу повертаються їх власникам за письмовим клопотанням
 • Передають у віварій для харчування тварин
 • Методами, розробленими лабораторiєю i затвердженими головним лiкарем СЕС
 • Методами, описаними в наукових журналах i в пiдручниках
 • Методами, затвердженими на даний вид продуктiв
 • Методами, розробленими i затвердженими обласною санепiдстанцiєю
 • Так, може бути
 • Нi, не може бути
 • Може бути, якщо лiкар-експерт визнає його обгрунтованим
 • Офiцiйними документами не допускається
 • Офiцiйними документами допускається тiльки для м'ясних продуктiв
 • Офiцiйними документами допускається тiльки за наявностi добре виражених ознак псування, якi мають бути чiтко описанi в актi експертизи
 • Протягом 10 днiв
 • Продукти із вмістом шкiдливих речовин протягом 20 днiв
 • За вказiвкою зав. лабораторiєю знищуються пiсля видачi результатiв аналiзу
 • Пiсля видачi результатiв аналiзу зразки проб не зберiгаються
 • Лiкар з гiгiєни харчування СЕС, який проводить експертизу
 • Помiчник лiкаря з гiгiєни харчування СЕС
 • Зав. лабораторiєю СЕС
 • Акт експертизи партiї харчових продуктiв
 • Постанова головного лiкаря СЕС "Про знищення забракованих продуктiв"
 • Акт про відбір проб зразків
 • передати матерiали санепідекспертизи на розгляд товарознавчої експертизи
 • передати матерiали в прокуратуру
 • передати матерiали вповноваженому органу у справах захисту прав споживачiв
 • рекомендувати технiчну утилiзацiю, знешкодження або намiтити шляхи знищення продуктiв
 • Знищення продукту з використанням фiзичних або хiмiчних засобiв
 • Денатурацiю шляхом додавання до продукту формальдегiду або iншої дезінфiкуючої речовини
 • Знешкодження продукту методом проварки, стерилiзацiї, заморожування, дозрiвання тощо
 • Переробку продукту на кормове борошно, клей чи iншi нехарчовi речовини
 • Продукти мають бути денатурованi рiзко пахнучими або фарбуючими речовинами
 • Продукти мають бути спалені або закопані на глибину не менше 2 м
 • Продукти мають бути обробленi хлорним вапном
 • Під час знищення забракованих продуктiв обов'язкова присутнiсть представника санепiдслужби
 • Продукти мають бути упаковані у водонепроникну тару
 • Протягом однiєї доби
 • Через 3 днi пiсля проведення знищення забракованих продуктiв
 • Протягом 6 годин пiсля проведеного знищення забракованих продуктiв
 • Головний лiкар санепiдстанцiї
 • Керiвник об'єкта - власник забракованих продуктiв
 • Санiтарний лiкар, який проводив експертизу партiї харчових продуктiв