База тестів

 • Отримання молока у господарствi
 • Первинна обробка молока у господарствi
 • Транспортування молока
 • Реалiзацiя молока
 • На усiх етапах
 • прийманню на молочному пiдприємствi без обмежень
 • денатурацiї на фермi
 • прийманню на виробництво консервiв
 • використанню на фермi без обмежень
 • прийманню на молочному пiдприємствi або використанню на фермi тiльки пiсля ретельної теплової обробки у господарствi
 • прийманню на молочному пiдприємствi пiсля теплової обробки у господарствi
 • використанню для виробництва вершкового масла i молочних консервiв
 • сепаруванню з послiдуючим кип'ятiнням вершкiв i використанням їх на молочному пiдприємствi
 • знезаражуванню кип'ятінням з подальшим використанням для годівлі тварин або переробки на топлене масло
 • прийманню на молочному пiдприємствi без обмежень
 • денатурацiї на фермi
 • прийманню для виробництва вершкового масла i молочних консервiв
 • прийманню на молочному пiдприємствi тiльки пiсля ретельної теплової обробки у господарствi
 • прийманню на молочному пiдприємствi пiсля теплової обробки у господарствi
 • використанню для виробництва вершкового масла i молочних консервiв
 • використанню для поїння телят пiсля теплової обробки
 • денатурацiї у господарствi формальдегiдом або iншою дезінфiкуючою речовиною
 • один раз на мiсяць
 • один раз на квартал
 • один раз на пiврiччя
 • один раз на рiк
 • Знищити пiсля кип'ятiння
 • Прокип'ятити i годувати телят
 • Пiсля кип'ятiння здати на молокозавод
 • Вiдправити на виготовлення молочних консервiв
 • Знищити пiсля кип'ятiння
 • Пiсля кип'ятiння годувати телят
 • Пiсля кип'ятiння здати на молокозавод
 • Вiдправити на виготовлення молочних консервiв або вершкового масла
 • гострих кишкових iнфекцiй
 • зоонозiв
 • інфекцiйних хвороб дихальних шляхів (аденовірусні, стафілококові, стрептококові, лихоманка Ку, септична ангіна, скарлатина, дифтерія, тощо)
 • харчових отруєнь
 • тільки гострих кишкових інфекцій
 • Григор'єва-Шига
 • Штуцера-Шмiтца
 • Флекснера
 • Зонне
 • Н'юкасл
 • бiльшою ураженiстю органiзму людей (особливо дітей)
 • пiдвищенням сезонної захворюваностi у III кварталi
 • меншою тривалiстю спалаху
 • моноетiологiчнiстю
 • поліетіологічністю
 • вiдхилення вiд проекту будiвництва
 • порушення санiтарного режиму
 • порушення технологiчного режиму
 • порушення правил особистої гiгiєни
 • порушення iнструкцiй з медичних обстеженнь персоналу
 • Низький рiвень гiгiєнiчних навичок персоналу
 • Недотримання правил особистої гiгiєни
 • Незадовiльна санiтарна обробка технологiчного обладнання
 • Слабкий лабораторний контроль якостi миття та дезінфекцiї обладнання
 • Вiдсутнiсть автоматизованих систем для здiйснення миття та дезінфекцiї
 • Отримання молока у господарствi
 • Первинна обробка молока у господарствi
 • Транспортування молока
 • Технологiчна обробка i переробка молока на молочному пiдприємствi
 • Реалiзацiя готової продукцiї
 • Допускається без обмежень
 • Не допускається
 • Допускається за узгодженням iз СЕС
 • щомiсячно
 • щоквартально
 • щороку на пiдставi аналiзу показникiв безпеки продукцiї та дотримання санiтарного i технологiчного режиму
 • перiодичнiсть не встановлена
 • проводитись за ходом технологiчного процесу
 • забезпечувати поточнiсть технологiчних процесiв
 • допускати перехрещення потокiв сировини та готових виробiв
 • створювати сприятливi умови для дотримання технологiчного та санiтарного режиму
 • мати найкоротшi i прямi комунiкацiї молокопроводiв
 • Виробництво сиру та сметани
 • Виробництво молока i морозива
 • Пастеризацiя молока i виготовлення кисломолочних продуктiв резервуарним способом
 • Розлив молока i зберiгання готової продукцiї
 • холодильних камер
 • складських примiщень для тари i iнвентаря
 • виробничих i пiдсобних примiщень
 • в цехах для розфасовки пастеризованої продукцiї пiдприємства
 • в цеху для розфасовки стерилiзованої продукцiї пiдприємства
 • в окремих цехах, обладнаних бактерицидними лампами
 • дiаметром
 • видом матерiалу (скло, сталь, полiмер)
 • мiсцем розташування
 • фарбуванням в умовнi кольори
 • Для технологiчних
 • Для господарсько-побутових
 • Для питних
 • Тiльки для питних i технологiчних
 • забезпечення зворотних систем холодильних установок
 • забезпечення повiтряних компресорiв i вакуум-випарних установок
 • розхолоджування продувної води котельнi
 • зовнiшнього миття автомашин i поливу територiї
 • прибирання виробничих примiщень
 • системи гарячого водозабезпечення
 • прання виробничого одягу
 • миття пiдлоги
 • миття обладнання, що не має безпосереднього контакту з харчовими продуктами
 • миття пляшок i фляг
 • відокремлений вiд водопроводу питної води i мати свiй розпiзнавальний колiр
 • поєднаним з водопроводом питної води
 • поєднаним з водою iз артезiанської свердловини
 • вiдсутнiм у виробничих цехах
 • вивчення плану водопровiдної мережi
 • вiзуальний огляд водопровiдної мережi
 • порiвняння даних лабораторних дослiджень води, яка подається в мережу i яка виходить з неї
 • одного
 • не менше двох
 • трьох
 • у разі пiдключення до мiської водопровiдної мережi i артезiанської свердловини потреба у резервуарах вiдпадає
 • тiльки ретельнiй промивцi
 • промивцi та дезінфекцiї
 • лабораторному дослiдженню води
 • дезінфекцiї тiльки пiсля негативних результатiв лабораторних дослiджень
 • обов'язковiй промивцi i дезінфекцiї iз наступним дослiдженням води
 • на вводi i з резервуару
 • у закваснiй
 • перед пляшкомийною машиною
 • в апаратному цеху
 • тільки на кінцевому етапі водопровідної мережі
 • один раз на декаду
 • один раз на мiсяць
 • кратнiсть встановлює санепiдстанцiя
 • один раз на квартал
 • один раз на пiврiччя
 • без особливостей
 • збирання першого ополоску вiд миття ємкостей, обладнання i трубопроводiв
 • нейтралiзацiя кислих та лужних стокiв
 • встановлення пiскоуловлювачiв у виробничих цехах
 • встановлення жироуловлювачiв для стiчних вод пiдприємства
 • очистка приточного повiтря вiд пилу
 • мiсцеве вiдсмоктування повiтря вiд робочої зони
 • загальна приточно-витяжна вентиляцiя
 • тiльки загальна витяжна вентиляцiя без приточної
 • щоденно
 • перед початком роботи
 • пiсля закiнчення кожного технологiчного циклу
 • по мiрi забруднення
 • перед їх заповненням
 • пiсля кожного їх спорожнення або погіршення якості води
 • щоденно
 • у спецiально видiлену змiну
 • у кожному цеху окремо на певних технологiчних ланках
 • у хiмiчнiй лабораторiї пiдприємства
 • централiзовано спецiально видiленим працiвником
 • концентрацiєю мийних та дезінфiкуючих розчинiв
 • температурою
 • часом циркуляцiї
 • перiодичнiстю санiтарної обробки
 • рН розчинiв
 • воду вiд водяної секцiї охолоджувальних i пастеризацiйних установок
 • технiчну воду
 • питну воду, яка вiдповiдає вимогам чинного стандарту
 • пiсля завершення санiтарної обробки
 • в кiнцi кожної змiни
 • безпосередньо перед початком роботи
 • відповідно затвердженому графiку
 • 1 см кв
 • 10 см кв
 • 100 см кв
 • без обмежень
 • в залежностi вiд ступеню епiдемiологiчної значимостi кожного обладнання
 • колi-титр
 • колi-iндекс
 • загальну кiлькiсть бактерiй (МАФАМ) та наявнiсть у змивах БГКП
 • пошук патогенної мiкрофлори