База тестів

 • Для вiдвiдувачiв
 • Виробничi
 • Складськi
 • Адмiнiстративнi i побутовi
 • Кімнати відпочинку
 • хімічний, фізичний, біологічний
 • хімічний, механічний, мікробіологічний
 • технологічний
 • 3-и етапи (зовнішній периметр території підприємства, периметр будівель, внутрішній периметр цехів підприємства)
 • 5 етапів (зовнішній периметр території підприємства, в’їзд та виїзд з території, зовнішній периметр будівель, внутрішній периметр цехів підприємства та підвали )
 • 1 етап (внутрішній периметр цехів підприємства)
 • обсмажування на плитi з обох боків протягом 3-5 хвилин, доведення до готовностi в жарильнiй шафi за температури 250 - 280°С протягом 5-7 хвилин
 • обсмажування виробів у жарильнiй шафi за температури 250 - 280°С протягом 20 - 25 хвилин
 • обсмажування на плитi з обох боків протягом 10 хвилин
 • кондитерськi вироби
 • котлети iз м'ясного фаршу
 • вироби iз м'ясних обрiзкiв і крові
 • макарони "по-флотськi"
 • приготування сиру iз непастеризованого молока, "кисляк", "кисле молоко"
 • Приготування квасу
 • Приготування копченої i солоної риби, копчених м'ясних виробiв, курей, качок
 • Солiння i квашення без герметичної упаковки готової продукцiї
 • Макарони “по-флотськи"
 • Дозволяється без обмежень
 • Не дозволяється
 • Дозволяється з дозволу СЕС для кожного конкретного пiдприємства, виходячи з можливостей пiдприємства i клiматичних умов
 • Для перших страв - не нижче 65°С, для других - не нормується
 • Для перших страв - не нижче 75°С, для других - не нижче 65°С
 • Для перших i других страв - не нижче 80°С
 • Не допускається
 • Допускається з дозволу СЕС
 • Допускається за умови їх зберiгання за температури плюс 2 - 6°С не бiльше 18 годин iз наступною тепловою обробкою i реалiзацiєю протягом однiєї години
 • Не допускається
 • Допускається за умови зберiгання в холодильнику
 • Допускається з дозволу СЕС за умови правильного зберiгання
 • Хлiб зберiгають у спецiальному примiщеннi у шафах, що мають отвори для вентиляцiї
 • Хлiб зберiгають на стелажах з укладкою не бiльше 5 шарiв
 • Хлiб зберiгають у рундуках iз щiльно закритими покришками
 • очищену картоплю зберiгають у холоднiй водi не бiльше 3 годин, сульфiтовану картоплю зберiгають в холодильнiй камерi 48 год., без холоду - 24 год
 • очищену картоплю з метою запобiгання потемнiння зберiгають у холоднiй водi до 1 год
 • очищену картоплю покривають вологою тканиною i зберiгають не бiльше 3 год
 • Температура нагрiву фритюра не має перевищувати 190°С, термiн використання - 40 год., кiлькiсть продуктiв окиснення жирiв - не бiльше 1%
 • Температура нагрiву фритюра не нормується, термiн використання жиру - 50 год., вмiст продуктiв окиснення - не бiльше 2%
 • Температура нагрiву 250°С, використання фритюра - не бiльше 10 год., вмiст продуктiв окиснення - не бiльше 0,1%
 • Висока температура фритюра, тривале обсмажування при доступi кисню
 • Присутнiсть у фритюрi залишкiв продуктiв вiд попереднього використання
 • Багаторазове використання фритюра, відсутність герметизацiї процесу обсмажування
 • Відсутність доступу кисню
 • замочити в 0,5% розчинi бiсульфiту натрiю протягом 1 хв
 • витримати в 1% розчинi бiсульфiту натрiю протягом 5 хв., а потiм промити чистою водою
 • сполоснути в 5% розчинi бiсульфiту натрiю i вiдправити на зберiгання
 • Варка у вiдкритому посудi, повнiстю заповненому водою
 • Варка у посудi з кришкою при повiльному кип'ятiннi
 • Варка у вiдкритому посудi при iнтенсивному кип'ятiннi з перiодичним добавленням холодної води у разі викiпання
 • Варка
 • Варка у шкiрці
 • Обсмажування у фритюрi
 • Приготування картопляного пюре
 • надiйне позбавлення продукту вiд шкідливих мiкроорганiзмiв
 • збереження високих органолептичних показникiв продукту
 • надання продуктам кращої засвоюваностi, збереження харчової цiнностi
 • попередження псування продуктiв i покращання засвоюваностi
 • невиконання правил особистої гiгiєни персоналом
 • зниження рівня санiтарної культури на виробництвi
 • виникнення загрозливої санепідситуації (захворювань серед персоналу тощо)
 • вiдсутність контрольно-вимiрювальних приладiв на оснащеннi
 • За кiлькістю МАФАМ в 1 г продукту
 • вiдсутностi БГКП та патогенних стафiлококiв в певнiй кiлькостi продукту
 • вiдсутностi сальмонел в певнiй кiлькостi продукту
 • По мiкробному числу i вiдсутностi сальмонел в 25 г продукту
 • Морозиво, що має м'яку консистенцiю
 • Морозиво, що виходить iз-пiд фризера
 • Розморожене морозиво
 • Морозиво, яке не пiддавалось гартуванню
 • Незбиране молоко, вершки, вершкове масло
 • Морозиво, отримане iз пiдприємства з виробництва морозива
 • Сухi молочнi сумiшi для м'якого морозива
 • Концентрати молочнi стабілізуючі та сировина для гарнірів
 • Допускається
 • Не допускається
 • Допускається з дозволу СЕС
 • Допускається тiльки в охолоджувальному транспортi
 • Реалiзацiя допускається тiльки з-пiд фризера в мiсцях виготовлення
 • Тiльки в посудi одноразового використання
 • М'яке морозиво слiд розвозити мiж окремими об'єктами торгiвлi тiльки в цилiндрах у замороженому виглядi
 • 1 раз на рік
 • На початку роботи об’єкту, на якому виробляються та реалізуються харчові продукти
 • При зміні технології виробництва
 • При зміні умов реалізації харчових продуктів
 • На початку роботи об’єкту, на якому виробляються та реалізуються харчові продукт
 • волога, поживне середовище, температура, час
 • наявність достатньої кількості мікроорганізмів в продуктах харчування
 • наявність повітря, низького атмосферного тиску
 • поживне середовище, температура, час, вакуум
 • Один раз на тиждень
 • Щоденно
 • Один раз у три днi для попередження виплоду мух
 • Не допускається
 • Допускається за узгодженням iз СЕС
 • Допускається за умови хлорування на пiдприємствi торгiвлi
 • Не допускається
 • Допускається з дозволу СЕС
 • Допускається у сiльськiй мiсцевостi у разі вiдсутностi централiзованого водопостачання i каналiзацiї за узгодженням iз СЕС
 • Вiшалки для санiтарного одягу
 • Умивальник з підводом гарячої i холодної води і електрорушник
 • Мило і дезінфекційні засоби
 • Гардероб для верхнього одягу
 • інвентар повинен мати маркiровку, зберiгатися окремо в закритих спецiальних шафах чи стiнних нiшах
 • прибиральний iнвентар не маркiрується i зберiгається в закритих шафах пiд замком
 • прибиральний iнвентар маркiрується i зберiгається в тих примiщеннях, де його використовують
 • Перевiрка супровiдних документiв
 • Перевірка якостi упаковки і маркiровки на тарi
 • Оцінка зовнiшнього вигляду та органолептичних показників
 • Обов'язково вiдсортувати бомбажнi банки, а решту реалiзувати на загальних пiдставах
 • Припинити реалiзацiю консервiв даної партiї
 • Інформувати завод-виготовлювач i територiальну СЕС про виявлені недоліки
 • Адмiнiстрацiя разом з товарознавцями виносить рiшення про знешкодження усiєї партiї консервiв
 • Пiдготовка продуктiв проводиться продавцями в спецiальних примiщеннях
 • Попередня розфасовка, звiльнення вiд тари і очистка банок
 • Пiдготовку проводить технiчний персонал на складi продуктiв
 • Пiдготовку проводять продавцi в торговельному залi
 • Допускається без обмежень
 • Продаж сирих продуктiв i напiвфабрикатiв з них має проводитись в спецiальних вiддiлах окремо вiд реалiзацiї готових до вживання продуктiв
 • Допускається за узгодженням iз СЕС
 • кiоски, автофургони, лотки
 • палатки, автомати для реалiзацiї напоїв, павільйони
 • ємності для продажу пива, квасу, молока тощо
 • десатуратори, барботери, автомати для продажу хлiба
 • Не потрiбно
 • Потрiбно тiльки для розмiщення стацiонарних об'єктiв дрiбно-роздрiбної торгiвлi
 • Потрiбно стосовно усiх об'єктiв роздрiбної торгiвлi
 • Не потрiбно
 • Потрiбно тiльки стосовно кремових кондитерських виробiв
 • Потрiбно у всiх випадках
 • Торговельна органiзацiя
 • Завод-виготовлювач напоїв
 • Миття ємностей i комунiкацiй проводить торговельне пiдприємство
 • Дезінфекцiю проводить завод-виготовлювач