• вiдвод земельної дiлянки пiд будiвництво
 • приймання в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв
 • розгляд проекту будівництва
 • розгляд генерального плану проекта
 • На етапi передпроектних робіт
 • На етапi особистого проектування
 • На етапi вiдводу дiлянки для будівництва
 • На етапi розробки ТЕО
 • Проектну потужнiсть пiдприємства
 • Проектне оснащення і асортимент продукцiї
 • Розмiри СЗЗ
 • Щiльнiсть забудови, взаєморозташування примiщень
 • проектну потужнiсть, проектне оснащення
 • наявнiсть i розмiри санітарно-захисної зони (СЗЗ)
 • щiльнiсть забудови, взаєморозташування примiщень
 • процент забудови
 • можливість підключення до міських комунальних мереж
 • Проектну потужнiсть, проектне оснащення, асортимент продукцiї
 • Розмiри СЗЗ
 • Територiю дiлянки, процент забудови
 • Взаєморозташування примiщень і упорядкованiсть територiї
 • Процент зелених насаджень
 • Типовi проекти iз пiдписом головного iнженера
 • Iндивiдуальнi проекти iз вiдступом вiд дiючих норм i правил
 • Проектнi рiшення, на якi вiдсутнi затвердженi норми i правила
 • Проекти, що зажадали розгляду в порядку вибiркового контролю
 • Головний лiкар СЕС чи його заступник
 • Зав.сан.-гiг.вiддiлом СЕС
 • Лiкар з гiгiєни харчування СЕС
 • Лiкар з комунальної гiгiєни СЕС
 • Головний лiкар СЕС
 • Заступник головного лiкаря СЕС
 • Зав.сан.-гiг.вiддiлом СЕС
 • Лiкар по гiгiєнi харчування СЕС
 • Правильне оформлення карти санiтарного нагляду
 • Суворе дотримання плану-графiка вiдвiдування об'єкту, що будується
 • Недопущення яких-небудь вiдхилень вiд проекту
 • Своєчасний запис в журналi усiх виявлених недолiкiв
 • Скласти акт обстеження iз указанням вiдхилень i строкiв їх усунення
 • Заборонити подальше будiвництво на дiлянцi, де виявленi вiдхилення
 • Врахувати заяву начальника будiвництва про те, що вiдхилення будуть лiквiдованi згiдно вимог санiтарних правил
 • Скласти протокол i пiдготувати проект постанови головного лiкаря про призупинення будівництва i фiнансування
 • Не менше 30 працюючих у змiну
 • За кiлькістю працюючих у змiну не менше 50 чол
 • У вiдповiдностi iз завданням на проектування, що видано замовником
 • За пропозицiєю вищої інстанцiї
 • Не менше 15 працюючих у змiну
 • 10 м. куб. повiтря за год
 • 20 м. куб. повiтря за год
 • 30 м. куб. повiтря за год
 • загальнообмiнну
 • приточно-витяжну
 • приточно-витяжну iз домiнуванням притоку
 • приточно-витяжну iз перевагою витяжки
 • Швидкiсть руху повiтря
 • Вмiст в повiтрi вуглекислого газу
 • Об'єм вентиляцiї
 • Кратнiсть обмiну повітря та показники чистоти повітря
 • Свiтловий коефiцiєнт
 • Освітленість і яскравість джерела
 • Спектральний склад свiтла
 • Глибина примiщення
 • Загальне освiтлення
 • Мiсцеве освiтлення
 • Комбiноване освітлення
 • Тільке природне
 • Розмiри вiкон
 • Наявнiсть затемнюючих об'єктiв на вікнах
 • Кiлькiсть вiкон
 • Забрудненiсть заскленої поверхнi вiкон
 • Світловий коефіцієнт та світловий клімат місцевості
 • Форма вiкон
 • визначення заскленої площi вiкон
 • оцiнки штучного освітлення
 • розрахунку кута падiння сонячних променiв
 • оцiнки природного освітлення
 • вiдношення площi вiкон до площi підлоги
 • це освiтленiсть робочого мiсця
 • вiдношення освiтленостi в примiщеннi до освiтленостi на вiдкритiй мiсцевостi
 • вiдношення заскленої площi вiкон до площi пiдлоги
 • Врахувати масштаб i креслення проекта
 • Величина СК для кожного примiщення наведена в будiвельнiй частинi проекту
 • Розрахувати СК неможливо, так як вiн не використовується при проектуваннi
 • за відношенням площi вiкон до площi пiдлоги
 • за кiлькістю i потужністю джерел освітлення
 • відповідно методу, указаному в ДСНiП "Природне i штучне освiтлення"
 • за методом, описаному в санiтарних правилах для пiдприємств харчової промисловостi
 • свiтловий коефiцiєнт
 • КПО і кути падіння
 • яскравість
 • колір стiн приміщення
 • кiлькiсть свiтильникiв
 • встановити вiдповiднiсть оснащення дiючим нормативним документам
 • перевiрити роботу санiтарно-побутових примiщень, вентиляцiї, очисних споруд, водопроводу, освiтлення, опалення
 • перевiрити виконання заходiв,спрямованих на охорону довкiлля та боротьбу iз шумом i вібрацією
 • оформити акт прийомки об'єкта до здачі в експлуатацію
 • Не пiзнiше наступного дня пiсля повiдомлення генпiдрядчика про готовнiсть здачi об'єкта в експлуатацію
 • Через два тижнi пiсля повiдомлення генпiдрядчика про готовнiсть здачi об'єкта в експлуатацію
 • Через 5 днiв пiсля повiдомлення генпiдрядчика про готовнiсть об'єкта до здачi
 • Не пiзнiше, нiж через 2 мiсяцi пiсля встановленого планового строку закiнчення будiвництва об'єкту
 • Не пізніше 6 місяців
 • Не пiзнiше, нiж через 3 мiсяцi пiсля встановленого планового строку введення об'єкта в експлуатацію
 • В залежності від домовленості сторін
 • Довільною
 • Затвердженою МОЗ України
 • Затвердженою головним лікарем обласної СЕС
 • Приєднання пiдприємства до загальномiського водопроводу
 • Використання води шахтного колодязя
 • Використання води iз артезіанської свердловини
 • Використання води iз вiдкритого водоймища
 • Iз вiдкритого водоймища
 • Iз шахтного колодязя
 • Iз артезiанської свердловини
 • використовувати хлорування води
 • проводити обробку води фiзико-хiмiчними методами
 • слід передбачити очистку i знезараження води
 • Кiлькiсть працюючих на пiдприємствi
 • Площа підприємства
 • Тип підприємства
 • Розрахунок на одиницю оброблюваної сировини чи продукцiї, що випускається, а також витрати на господарсько-побутовi потреби
 • проекти розглядає i узгоджує лiкар СЕС з гiгiєни харчування
 • проекти розглядає i узгоджує головний спецiалiст з гiгiєни харчування обласної СЕС
 • для розгляду надходжених проектiв головний лiкар СЕС призначає головного куратора iз лiкарiв з гiгiєни харчування, який залучає iнших фахiвцiв i готує вiдповiдний висновок
 • розглядає проект i готує висновок iнженер СЕС i подає його на пiдпис головному лiкарю СЕС чи його заступнику
 • проект розглядає i готує висновок лікар з комунальної гігієни
 • Iндивiдуальнi
 • Типові
 • Повторнозастосовані
 • Багаторазового використання
 • Iндивiдуальних
 • Для повторного будiвництва
 • Типових
 • Спецiальних
 • генеральний план, пояснювальна записка, кошторис
 • пояснювальна записка, ситуацiйний план, генеральний план, будiвельна, технологiчна i кошторисна частина
 • ситуаційний план, генеральний план, будiвельна, технологiчна i кошторисна частини проекту, пояснювальна записка
 • Пiдлягає повторному узгодженню пiсля усунення недолiкiв
 • Проект узгоджується або вiдхиляється вiд узгодження
 • Узгоджується за умови внесення змiн в деякi частини проекту
 • Проект може бути узгоджений за умови надання додаткових матерiалiв i пояснювальної записки