• Планування заходів, що не внесені в річний план
 • Вказати заходи, заплановані в річному плані на даний квартал
 • Відображення роботи, що буде проводитись безпосередньо на харчових об'єктах
 • Включити лише заходи планiв-завдань для харчових об’єктів
 • Вищi органи i заклади санепiдслужби
 • Головний лiкар СЕС
 • Зав.сан.-гiг.вiддiлом СЕС
 • Головний фахiвець по гiгiєнi харчування обласної СЕС
 • Шляхом записiв у спецiальних журналах
 • У виглядi письмового звiту для зав.сан.-гiг.вiддiлом СЕС
 • У виглядi письмового звiту для головного лiкаря СЕС
 • В особистих щоденниках
 • Положенням про санепiднагляд
 • Рекомендацiями органiв санепiдслужби
 • Аналiзом санiтарної ситуацiї на об'єкті
 • Рекомендацiями до складання планiв
 • чiтко сформульованi санiтарно-оздоровчi заходи
 • пропозицiї, розпорядження
 • данi про недолiки на харчових об'єктах
 • шляхи усунення виявлених недолiкiв
 • кошторисна вартiсть оздоровчих заходiв
 • Зав.вiддiленням гiгiєни харчування
 • Зав.сан.-гiг.вiддiлом СЕС
 • Головний лiкар СЕС
 • Вищi органи санепiдслужби
 • Адмiнiстрацiя об'єкту i головний лiкар СЕС
 • територiального розташування об'єктiв
 • принципу рiвномiрного навантаження для лiкарiв i помiчникiв
 • врахування стажу i досвiду роботи
 • санiтарно-епiдемiологiчного значення об'єкта
 • своєчасне надання iнформацiї у вищi органи санслужби
 • розробка заходiв щодо усунення причин виявлених недолiкiв в роботi
 • складання звiтiв про роботу
 • стан захворюваності населення на харчові отруєння та інфекції з харчовим фактором передачі
 • визначення захворюваностi, яка перешкоджає прийманню до роботи на харчовi об'єкти
 • запобігання поширенню iнфекцiйних i паразитарних захворювань
 • попередження загальних i професiйних захворювань
 • визначення загальної захворюваності працівників харчових підприємств
 • Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 р., № 238
 • Законом України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення" від 24.02.94 р
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001, № 559
 • Наказом МОЗ України від 23 липня 2002 р. № 280
 • Санітарний лікар з гігієни харчування
 • Власник пiдприємства
 • Адміністрація закладів охорони здоров'я
 • Всi посадовi особи СЕС
 • Галузевi санiтарнi лiкарi СЕС і інженери
 • Галузевi санiтарнi лiкарi СЕС i їх помiчники
 • Головний лiкар СЕС і його заступники
 • Акту обстеження об'єкта
 • Протоколу дослiдження харчових продуктiв
 • Протоколу про санiтарне порушення
 • На пiдставi iнших даних, що надходять в СЕС про санiтарне порушення на харчовому об'єктi
 • Галузевий санiтарний лiкар СЕС
 • Помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни харчування
 • Головний лiкар СЕС
 • Заступник головного лiкаря
 • Головний лікар і його заступники
 • Районний (міський) суд
 • Прокурор району
 • Вищий профспілковий орган
 • Прокурор району
 • Народний суддя
 • Мiсцева адмiнiстрацiя
 • Уповноважена посадова особа санепідслужби
 • Галузевий санiтарний лiкар
 • Не пiзнiше трьох мiсяцiв
 • Не пiзнiше одного мiсяця
 • Не пiзнiше двох мiсяцiв
 • На робiтникiв, що порушують вiдповiднi правила
 • На бригадира, майстра, начальника цеху, де працює порушник
 • На медичного працiвника, який вiдповiдає за органiзацiю i проведення медичних оглядiв i обстежень
 • На керiвника харчового підприємства (роботодавця) або особу, яка займається індивідуальною трудовою діяльністю
 • Має право
 • Не має права
 • Має право, якщо вони недостатньо обгрунтованi
 • Має право, якщо надiйшла скарга вiд покараної особи
 • Має право, якщо покарана особа є депутатом мiсцевої ради
 • Має право
 • Не має права
 • Тiльки у випадках недостатнього обгрунтування цих дій
 • Тiльки за наявностi скарги вiд покараної особи
 • Залишити постанову без змін
 • Направити справу на новий розгляд
 • Скасувати постанову
 • Зменшити розмір штрафу, скасувати постанову і закрити справу
 • Постанова про заборону експлуатацiї об'єкта
 • Заборона реалiзацiї продуктiв
 • Постанова про накладення штрафу
 • Усунення вiд роботи осiб за медичними показаннями
 • Залишити постанову без змін, а протест прокурора без задоволення
 • Скасувати постанову і закрити справу
 • Змінити розмір штрафу
 • Про результати розгляду протесту і прийняття одного із названих рішень повідомити прокурора та особу, по відношенню до якої винесена постанова
 • У випадку непроходження медичних оглядiв i обстежень
 • За наявностi носiя збудника ГКI
 • За наявностi протипоказань, передбачених наказом МОЗ України № 280 про обов'язкові профілактичні медогляди
 • За відсутності відповідної освіти
 • У разi зриву пломби, накладеної представником держсаннагляду
 • За активної чи пасивної протидії в реалізації постанови
 • За вiдсутностi на постановi головного лiкаря СЕС вiзи прокурора
 • Пiд час кожного вручення постанови
 • Вимоги про надання необхiдних технологічних документiв
 • Дача пропозицiй про усунення виявлених санiтарних порушень
 • Призупинення реалiзацiї харчових продуктiв
 • Вiдбiр проб харчових продуктiв для лабораторного аналiзу
 • Виконання санiтарно-протиепiдемiчних правил робiтниками об'єкта
 • Виконання правил особистої гiгiєни робiтниками харчового об'єкта
 • Проведення контролю за якiстю харчової сировини
 • Проведення попереднiх i перiодичних медоглядiв
 • Виконання правил особистої гігієни і протиепiдемiчних заходів робiтниками харчового об'єкта
 • У виглядi акта обстеження
 • У виглядi записiв в санiтарний журнал об'єкта
 • Заповнює спецiальну карту обстеження харчового об'єкта по затвердженiй формi
 • Зайняті у галузях виробництва
 • Зайняті у галузях зберiгання харчових продуктiв
 • Пов'язані з транспортуванням харчових продуктiв
 • Зайняті реалiзацiєю харчових продуктiв
 • Технічний персонал об'єкта
 • За епiдпоказаннями
 • На розсуд адмiнiстрацiї об'єкта
 • Зобов'язанi в обов'язковому порядку
 • На розсуд територiальної СЕС
 • Не зобов'язанi
 • лекцiї
 • Теле- i радiопередачi, місцеві періодичні видання
 • бесiди
 • листування
 • санбюлетнi
 • Максимально раннiй початок навчання
 • Безперервнiсть гiгiєнiчного виховання населення
 • Широта залучення населення до санiтарно-освiтньої роботи
 • Доступнiсть матерiалу для засвоєння
 • Пiдвищення гiгiєнiчної обізнаності робiтникiв харчових пiдприємств
 • Пiдвищення санiтарної культури виробництва харчових продуктiв
 • Зменшення захворюваностi серед працiвникiв харчових об'єктiв
 • Забезпечення населення безпечною i повноцiнною їжею
 • Санiтарний лiкар СЕС
 • Вiдомчий санiтарний лiкар
 • Працiвник медпункта пiдприємства
 • Головний технолог пiдприємства
 • повнота залучення i якiсть проведення роботи на основі зворотного зв'язку
 • суворе виконання плану проведення гiгiєнiчного навчання
 • облiк кiлькостi працiвникiв, які пройшли атестацiю за гiгiєнiчними питаннями
 • чiтке ведення облiково-звiтної документацiї з гiгiєнiчного навчання
 • Громадського харчування
 • М'ясної промисловостi
 • Молочної промисловостi
 • Пiдприємств переробки птицi i виробництва яйцепродуктiв
 • Пiдприємств, що виробляють кондвироби iз кремом
 • пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв
 • набуття права на отримання лiкарями вищої квалiфiкацiйної категорiї
 • пiдвищення квалiфiкацiї лiкаря i ефективностi його роботи
 • отримання наукових результатiв для подання у вищi органи санепiдслужби
 • вiрного оформлення роботи
 • поліпшення наглядності отриманих даних
 • встановлення вiрогiдностi отриманих результатiв
 • отримання нової інформації
 • Обробити результати дослiджень методом математичної статистики
 • Оформити статтю у вiдповiдностi з вимогами редакції журналу
 • До статтi iз результатами дослiджень прикласти вiдношення органiзацiї, де працює автор, iз проханням опублiкувати роботу
 • Заява про невiрнi дiї посадових осiб
 • Повiдомлення про порушення технологiчного процесу з проханням прийняття заходiв до їх усунення
 • Вимога про усунення недолiкiв в роботi пiдприємства
 • Повiдомлення про порушення прав чи iнтересiв громадян
 • В день їх подачi
 • Не пiзнiше десяти днiв від дня подачi
 • Не пiзнiше одного мiсяця від дня подачi
 • Не пiзнiше трьох мiсяців від дня подачi
 • За рiшенням мiсцевої адмiнiстрацiї
 • Наука про належне лікування хворого
 • Наука про належну поведінку лікаря в суспільстві
 • Наука про етику i мораль лiкаря
 • Наука про правильне ставлення лiкаря до хворого