• порушення температурного режиму в процесі виготовлення продукту
 • незадовільні санітарні умови виробництва
 • можливу повторну контамінацію їжі
 • недотримання правил особистої гігієни
 • порушення режиму санітарного оброблення обладнання, інвентарю
 • Ешерiхiї
 • Цитробактер
 • Ентеробактер
 • Клебсiєлла
 • Серратiя
 • Ентерококи
 • Сульфiтредукуючi клостридiї
 • Клостридiум перфрiнгенс
 • Золотистий стафiлокок
 • Бацiлус цереус
 • Бруцели
 • відносно свіжого фекального забруднення
 • давноминулого забруднення
 • псування харчових продуктів
 • Про незадовільні санітарні умови під час виробництва продукту
 • Про можливу повторну контамінацію
 • Про недотримання режимів санітарного оброблення технологічного обладнання
 • Про недотримання правил особистої гігієни
 • Про порушення температурного режиму в процесі виготовлення продукту
 • порушення умов і термінів зберігання сировини і готової продукції
 • незадовільний санітарний режим виробництва
 • порушення технологічного режиму обробки їжі
 • Знаходитись в органiзмi людей i тварин i звiдти надходити в оточуюче середовище
 • Зберiгатися в об'єктах оточуючого середовища тривалiше патогенних мiкробiв
 • Розмножуватися в оточуючому середовищi і в харчових продуктах
 • Бути складними для лабораторної дiагностики
 • Видiлення чистої культури
 • Iдентифiкацiя чистої культури
 • Визначення фаготипiв бактерiй
 • Визначення спектра чутливостi до бактерiоцинiв
 • Реакцiї аглютинацiї
 • Видiлення чистої культури
 • Iдентифiкацiя чистої культури
 • Визначення фаготипiв бактерiй та чутливостi до бактерiоцинiв
 • Реакцiї аглютинацiї
 • Визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до антибiотикiв
 • На мiкроскопiчному дослiдженнi матерiалу
 • На використаннi курячих ембрiонiв
 • На виявленнi специфiчної сенсибiлiзацiї органiзму до певного антигену
 • На реакцiї нейтралiзацiї сироватки тварин
 • На реакцiї взаємодiї антиген-антитiло
 • За висотою титру аглютинацiї та його динамiкою протягом хвороби
 • За динамiкою змiн у складi бiлкiв сироватки кровi
 • Шляхом вивчення антигенної структури збудникiв хвороби
 • Шляхом визначення вмiсту антитiл в сироватцi кровi
 • Абсолютний вмiст води у продуктi
 • Вмiст вологи у продуктi в процентному вiдношеннi
 • Доступну частку усiх молекул води у продуктi для забезпечення життєдіяльності мiкроорганiзмiв
 • Концентрацiю харчових речовин у воднiй фазi продукту
 • Механiчна обробка (приготування фаршу, пюре тощо)
 • Хiмiчна обробка (солiння, маринування, сульфiтування тощо)
 • Висушування (сублiмацiя, лiофiлiзацiя)
 • Температурна обробка (пастеризацiя, заморожування тощо)
 • Опромiнювання (ультрафiолетове, iонiзуюче тощо)
 • вiд кожної окремо видiленої партiї продукту
 • пiсля ретельного зовнiшнього огляду продуктiв
 • вiд кожного виду продуктiв окремо
 • тiльки пiсля складення середнього зразка
 • тiльки в стерильний посуд стерильним iнструментом
 • кiлькiсний метод посiву
 • використання унiверсальних живильних середовищ
 • використання живильних середовищ цiльового призначення
 • використання живильних середовищ для накопичення мікроорганізмів
 • оцінювання загального санітарного стану харчового підприємства
 • контроль дотримання технологічного процесу
 • контроль умов зберігання і реалізації харчової продукції
 • контроль безпеки харчових продуктів
 • профілактика ГКІ та харчових отруєнь
 • видiлення чистої культури
 • ідентифiкацiя чистої культури
 • визначення кiлькiсного вмiсту мiкроорганiзмiв в певнiй масi або об'ємi харчового продукту
 • визначення рiвня патогенностi мiкроорганiзмiв
 • оцiнка якостi та безпечності харчового продукту за мікробіологічними показниками
 • знати бiологiчнi особливостi мiкроорганiзмiв
 • знати нормативну i методичну документацiю з цих питань
 • умiти оцiнювати шляхи i рiвень контамiнацiї об'єктiв оточуючого середовища
 • знати виробничi та побутовi процеси, що обумовлюють контамiнацiю
 • умiти правильно вiдбирати матерiал для мiкробiологiчних дослiджень
 • особисто проводити мiкробiологiчнi дослiдження
 • санітарно-показові
 • потенційно-патогенні (умовно патогенні)
 • патогенні
 • дріжджі та плісеневі гриби
 • оцтовокислі та маслянокислі
 • МАФАМ (мезофiльнi аеробнi та факультативно-анаеробнi мiкроорганiзми)
 • БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • Золотистий стафiлокок
 • Термофiльнi анаеробнi мiкроорганiзми
 • Сальмонели
 • заливне із м’ясних продуктів
 • м’ясо, птиця варені
 • борщ, супи, бульони
 • салати із сирих та варених овочів
 • кисломолочні продукти, квашення, соління