• наявнiсть джерела захворювання
 • обсiменiння харчового продукту специфiчним збудником
 • недостатня теплова обробка
 • наявність сприятливих умов для розмноження збудникiв в готовiй їжi
 • Безумовний паразитизм
 • Дуже велика вiрулентнiсть
 • Розмноження в органiзмi здорової людини
 • Вiдсутнiсть в органiзмi здорової людини
 • Розмноження у харчових продуктах
 • Наявнiсть сприятливого поживного середовища
 • Вiдсутнiсть конкурентної мiкрофлори
 • Вiльний доступ кисню з повiтря
 • Оптимальна температура середовища
 • Тривале зберiгання продукту в умовах, сприятливих для збудникiв
 • Ентеротоксигеннi
 • Золотистi
 • Епiдермальнi
 • Сапрофiтнi
 • Усi стафiлококи
 • Позитивна реакцiя аглютинацiї
 • Здатнiсть до гемолiзу еритроцитiв
 • Пiгментоутворення
 • Плазмокоагуляцiя
 • Розщеплення манiту
 • Тривала пастеризацiя
 • Короткочасна пастеризацiя
 • Високотемпературна пастеризацiя
 • Кип'ятiння 60 хв
 • Стерилiзацiя при 120°С бiльше 20 хв
 • присутнiсть джерела токсикогенних стафiлококiв
 • обсiменiння стафiлококами їжi
 • розмноження стафiлококiв у їжi
 • накопичення в їжi стафiлококового ентеротоксину
 • недотримання установлених режимiв теплової обробки їжi
 • кволiсть
 • нудота
 • блювання
 • ознаки зневоднення органiзму
 • пронос
 • гострий гастрит
 • гострий ентерит
 • гострий гастроентерит
 • гастроентероколiт
 • колiт
 • М'ясних стравах
 • М'ясних та рибних консервах
 • Кремових кондитерських виробах
 • Молочних продуктах
 • Маринованих овочах
 • знаходження стафiлококів в їжi
 • видiлення стафiлококів iз матерiалу вiд потерпiлих
 • визначення кiлькостi стафiлококiв в 1 гр/мл їжi та в матерiалі вiд потерпiлих
 • виявлення здатностi стафiлококiв до плазмокоагуляцiї
 • виявлення стафiлококового ентеротоксину у харчовому продуктi i (або) в матерiалi вiд потерпiлих
 • обстеженню на носiйство персоналу харчового об'єкта
 • обстеженню на носiйство тварин
 • дослiдженню харчових продуктiв на присутнiсть стафiлококiв
 • видiленню стафiлококiв у змивах з обладнання, iнвентаря, тари
 • фаготипуванню усiх видiлених штамiв стафiлококiв
 • Лiквiдацiя носiйства ентеротоксигенних стафiлококiв серед персоналу харчових об'єктів
 • Лiквiдацiя носiйства стафiлококiв серед тварин
 • Недопущення обсiменiння стафiлококами харчових продуктiв
 • Попередження можливостi розмноження стафiлококiв у харчових продуктах i накопичення токсину (дотримання встановлених рецептур, термінів та умов реалізаціі)
 • Дотримання встановлених режимiв теплової обробки їжi
 • своєчасне виявлення i лiкування запальних та гнiйних захворювань персоналу харчових об'єктiв
 • вiдсторонення робiтникiв з гнiйними та запальними хворобами вiд вироблення, зберiгання та реалiзацiї харчових продуктiв
 • виявлення та лiкування тварин iз запальними та гнiйними ураженнями
 • лiквiдацiя здорового носiйства стафiлококiв за допомогою антибiотикотерапiї
 • полiпшення мiкроклiмату виробничих цехів та умов працi i побуту персоналу
 • суворий контроль за носійством стафілококів
 • бездоганне виконання встановленого санiтарного режиму на пiдприємствi
 • суворе виконання правил особистої гiгiєни персоналом харчових об'єктiв
 • впровадження автоматизованих систем виробництва харчових продуктiв
 • удосконалення умов реалiзацiї харчових продуктів
 • посилення контролю за якiстю та безпечністю тваринницької сировини
 • Ретельна теплова обробка сировини
 • Дотримання встановлених рецептур щодо вмiсту солi, цукру, кислот, вологи тощо у готовiй продукцiї
 • Дотримання встановлених термінiв реалiзацiї готової продукцiї
 • Дотримання встановлених температурних режимiв зберiгання i реалiзацiї готових продуктiв
 • Широке впровадження консервантiв у виробництвi харчових продуктiв
 • спори
 • мiкроб
 • ботулотоксин
 • мiкроб та спори
 • токсамiни
 • Екологiчнi особливостi збудника
 • Значне поширення збудника у природi
 • Захоплення домашнiм консервуванням
 • Недостатня санiтарна грамотнiсть населення
 • Висока чутливiсть людини до ботулотоксину
 • Висока вологiсть продукту
 • Вiльний доступ кисню
 • Низька концентрацiя цукру в продуктi
 • Невеликий вмiст кислот у їжi
 • Вiдсутнiсть супутнiх сапрофiтiв
 • Ботулотоксин
 • Вегетативна форма мiкробу
 • Спори
 • Спори i мiкроб
 • Спори, мiкроб i токсин
 • висушування
 • заморожування
 • кип'ятiння
 • ультрафiолетового випромiнювання
 • автоклавування за температури 120°С і більше
 • високу концентрацiю солi
 • кисле середовище
 • дiю травних ферментiв
 • дiю низьких температур
 • кип'ятiння протягом 10-20 хв
 • руйнується у кровi
 • виводиться iз сечею
 • виводиться iз випорожненням
 • надходить і незворотно фiксується у нервовiй тканинi
 • вiд 2 до 4 годин
 • вiд 2 годин до 6-10 дiб
 • вiд 7 до 12 дiб
 • диспептично-паралiтичних
 • ентероколiту
 • офтальмо-паралiтичних
 • розладу дихання
 • гострого гастриту
 • гострого ентериту
 • гострого гастроентериту
 • паралiчу скелетної мускулатури i загальної гiпоксiї аж до зупинки дихання
 • захоплення консервуванням в домашнiх умовах
 • вiдсутностi інформованості населення i медичних працівників щодо ботулiзму
 • запiзнiлого звернення потерпiлого за медичною допомогою
 • запiзнiлої дiагностики ботулiзму
 • запiзнiлого введення протиботулiнiчної сироватки
 • Промивання шлунку і кишечника потерпiлих за перших ознак хвороби
 • Застосування сорбентiв
 • Iнтенсивна антибiотикотерапiя
 • Гiпербарична оксигенацiя у барокамерi
 • Своєчасне введення протиботулiнiчної сироватки
 • виготовлені харчовими пiдприємствами
 • виготовлені малими приватними підприємствами
 • виготовлені самим населенням в домашнiх умовах
 • домашнi i приватнi консервацiї, що реалiзуються на стихiйних ринках
 • виготовлені коптильнями
 • Не дозволяється
 • Дозволяється за умови проходження санiтарно-ветеринарної експертизи
 • Дозволяється за наявностi сертифiкату якостi
 • У травнi-червнi
 • В осiнньо-зимовий перiод
 • У липнi-вереснi
 • мiкробiологiчного контролю води, сировини, спецiй i готової продукцiї на анаероби
 • суворої ревiзiї та ретельної пiдготовки сировини до консервування
 • постiйного контролю за справнiстю i режимом роботи терморегулюючих i термореєструючих приладiв i рН-метрiв
 • контролю якостi санiтарної обробки обладнання i тари для стерилiзацiї i фасування готової продукцiї
 • мiкробiологiчного обстеження персоналу на носiйство анаеробiв