• Це максимальна кількість шкідливої речовини в одиницi об'єму чи маси окремого продукту, щоденне пероральне надходження якої в організм людини протягом необмеженого періоду часу є безпечним
 • Це максимально допустима доза ксенобiотика у мг/кг маси тiла
 • Це сумарний вмiст ксенобiотикiв в добовому рацiонi
 • систематичне спостереження за вмiстом ксенобiотикiв у харчових продуктах
 • регламентацiю чужорiдних хiмiчних речовин у харчових продуктах
 • розробку методiв лабораторного дослiдження ксенобiотикiв у харчових продуктах
 • природнi або синтезованi речовини, якi навмисно вводять до продуктiв харчування з метою надання їм необхiдних властивостей
 • харчовi домiшки, якi потрапляють у їжу в процесi її технологiчної обробки
 • сiль, цукор, спецiї тощо, якi добавляють до їжi з метою полiпшення її кулiнарних властивостей
 • бiологiчно активнi речовини, що полiпшують фiзiологiчнi властивостi їжi
 • забезпечують необхiднi органолептичнi якостi харчових продуктiв
 • попереджують мiкробне та окиснювальне псування продуктiв
 • полiпшують технологiчний процес виробництва харчових продуктiв
 • полiпшують якiсть харчових продуктiв
 • пiдвищують харчову цiннiсть їжi
 • Так, можуть
 • Нi, не можуть
 • Iнколи використовуються
 • Можуть тiльки з дозволу мiсцевої СЕС
 • Не дозволяється
 • Дозволяється, якщо була порушена технологiя виробництва харчового продукту
 • Дозволяється при використаннi у виробництвi харчових продуктiв з неякiсної сировини
 • Дозволяється тiльки у тих випадках, коли це не спричинить набуття продуктом небезпечних властивостей
 • Дана добавка є отруйною
 • Харчова добавка є канцерогенною
 • Добавка пройшла перевiрку на безпечнiсть
 • Добавка вiдповiдає Європейськiй iндексацiї
 • вiдповiдними санiтарними правилами
 • постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
 • об'єднаним комiтетом ФАО/ВООЗ з харчових добавок
 • наказом МОЗ України №222
 • постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
 • об'єднаним комiтетом ФАО/ВООЗ з харчових добавок
 • обласними санепiдстанцiями
 • тiльки з дозволу МОЗ України
 • з дозволу обласної санепiдстанцiї
 • тiльки з дозволу будь-якої установи санепiдслужби
 • технологiчною та лабораторною службою пiдприємства харчової промисловостi
 • державною санiтарною службою на мiсцях
 • вiдомчою санiтарною службою
 • лабораторiями ветеринарної медицини
 • Детальну характеристику речовини, що пропонується у якостi добавки
 • Проект технологiчної iнструкцiї по виробництву харчового продукту з новою добавкою
 • Кiлькiсний вмiст добавки у кiнцевому продуктi
 • Методи визначення харчової добавки
 • Перелiк харчових продуктiв, в яких може бути присутня нова добавка i коло споживачiв
 • Економiчне обгрунтування впровадження нової добавки
 • її повна безпечнiсть
 • висока технологiчнiсть
 • доступне визначення у продуктi
 • вiдсутнiсть впливу на органолептичнi властивостi продукту
 • пiдвищення бiологiчної цiнностi продукту
 • кислоти, основи, солi
 • антиоксиданти
 • емульгатори, стабiлiзатори
 • ферментнi препарати
 • вiтамiни, амiнокислоти, дієтичні добавки
 • Синтетичних барвникiв
 • Натуральних (природних) барвникiв
 • Антиоксидантiв
 • Стабiлiзаторiв
 • Запашних речовин
 • каротиноїдiв
 • антоцiанiв
 • тартразину
 • індигокармiну
 • амаранту
 • молочнi продукти
 • овочевi та фруктовi вироби
 • кондитерськi вироби
 • безалкогольнi і алкогольнi напої
 • Для природних
 • Для синтетичних
 • Для природних i синтетичних
 • МДР для природних i синтетичних барвникiв не встановлюють
 • В упаковцi заводу-виробника
 • У фiрменнiй упаковцi торговельної органiзацiї, яка реалiзує барвники
 • У транспортнiй тарi з супроводжувальним документом
 • В розчиненому станi, пiдготовленому для безпосереднього застосування
 • В упаковцi заводу-виробника
 • У переноснiй тарi невеликої ємностi
 • В скляних банках на робочих мiсцях
 • В спецiальнiй закритiй тарi,яка має відповідну етикетку
 • Речовини, якi здатнi збiльшувати строк зберiгання харчових продуктiв шляхом захисту вiд мiкробного псування
 • Речовини, що подовжують термiн зберiгання харчових продуктiв шляхом захисту їх вiд псування, викликаного окисненням
 • Речовини, що сприяють пiдтримцi незмiнного фiзико-хiмiчного стану продукту харчування
 • Молоко, вершкове масло
 • Борошно, хлiб
 • Алкогольнi i безалкогольнi напої
 • ікра рибна і пресерви
 • плодоовочевi консерви і майонези,
 • кондитерськi вироби і плавлений сир
 • регуляторiв кислотностi
 • емульгаторiв
 • пiдсолоджувачiв
 • сорбентiв
 • консервантiв
 • Натуральний харчовий барвник
 • Антиоксидант
 • Консервант антибiотичної природи
 • Фiксатор кольору
 • Регулятор кислотностi
 • Це гази, що вводяться в упаковку до, пiд час i пiсля розмiщення в нiй продукту харчування
 • Це гази, якi розчиняють у воднiй фазi продукту, де вони проявляють антимiкробну дiю
 • Це гази, якi використовують для консервацiї харчових продуктiв в дезінфiкуючих камерах
 • Амарант
 • Судан
 • Нiтрит натрiю
 • Нiзiн
 • Бензойна кислота
 • Речовини, якi здатнi збiльшувати строк зберiгання харчових продуктiв шляхом захисту вiд мiкробного псування
 • Речовини, що подовжують термiн зберiгання харчових продуктiв шляхом захисту їх вiд псування, викликаного окисненням
 • Речовини, що сприяють пiдтримцi незмiнного фiзико-хiмiчного складу продукту харчування
 • Олiї
 • Жири, призначенi для швидкої реалiзацiї
 • Високоякiснi свiжi жири для тривалого зберігання
 • м'яснi вироби, вина,
 • фруктові та овочеві напої
 • здатнi збiльшувати строк зберiгання харчових продуктiв шляхом захисту вiд мiкробного псування
 • подовжують термiн зберiгання харчових продуктiв шляхом захисту їх вiд псування, викликаного окисненням
 • сприяють пiдтримцi незмiнного фiзико-хiмiчного складу харчових продуктiв
 • тiльки в дрiбну тару з позначенням на етикетцi про спосiб вживання
 • у звичайнi пляшки або банки, щiльно закупоренi
 • у будь-яку тару, яка дозволяє проводити зручне дозування
 • вираженої антитоксичної дiї
 • пригноблюючої дiї на молочнокислу мiклофлору
 • жовчогiнної дiї
 • послаблюваної дiї
 • здатностi до стiйкого пiдвищення рiвня цукру в кровi
 • Допустимо
 • Недопустимо
 • Допустимо за вiдсутностi умов для зберiгання великої кiлькостi цукру на харчовому пiдприємствi
 • молоко
 • фруктовi соки
 • концентрати і кондитерськi вироби
 • безалкогольнi i алкогольнi напої
 • концентрацiї
 • питомiй вазi
 • вмiсту солей важких металiв i миш'яку
 • домiшкам стороннiх кислот
 • прозоростi
 • мiнiмально необхiднiй для досягнення технологiчного ефекту
 • не бiльше встановлених максимально допустимих рiвнiв, якi вказанi в санiтарних правилах
 • що залежить вiд стiйкостi добавки в конкретному харчовому продуктi
 • результати дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей речовини
 • результати санiтарно-хiмiчних дослiджень
 • результати токсикологiчних дослiджень
 • вiрогiдне сумарне надходження її до органiзму людини з усiх джерел
 • економiчна доцiльнiсть впровадження даної добавки
 • Обов'язково
 • Не обов'язково
 • Не потрiбно
 • Рекомендується тiльки у вiдношеннi синтетичних добавок
 • Можливо тiльки за наявностi мiсця на упаковцi для розмiщення даної iнформацiї
 • керiвники органiзацiй та установ, якi дали дозвiл на їх застосування
 • санiтарна служба на мiсцях
 • керiвники пiдприємств, якi випускають харчовi продукти з застосуванням харчових добавок
 • керiвники пiдприємств громадського харчування та торгiвлi
 • господарюючi суб'єкти, якi виготовляють харчовi добавки
 • Санiтарна служба на мiсцях
 • Керiвники органiзацiй та установ, якi дали дозвiл на їх застосування
 • Господарчi суб'єкти, якi виготовляють харчовi добавки
 • Керiвники пiдприємств (незалежно вiд форм власностi)
 • Керiвники пiдприємств громадського харчування та торгiвлi
 • Органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби на мiсцях
 • НДІ гiгiєнiчного профiлю
 • Держкомiтет по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
 • Спецiально уповноваженi органи виконавчої влади на мiсцях
 • Мiнiстерство охорони здоров'я
 • якi виробленi з непередбаченою рецептурою
 • якi не мають документiв, що пiдтверджують їх якiсть i безпеку
 • з рiвнем мiграцiї токсичних речовин, що перевершують ГДК
 • якi негативно впливають на органолептичнi показники харчових продуктiв або самi змiнюються пiд впливом харчових середовищ
 • якi дозволенi для використання в установленому порядку
 • контракту на увезення матерiалiв
 • даних в контрактi про якiсть та безпеку полiмерних матерiалiв
 • позитивного висновку державної санiтарно-епідеміологiчної експертизи України
 • сертифiкату вiдповiдностi країни-експортера
 • угоди (контракту) про закупівлю продукції
 • результати санiтарно-хiмiчних дослiджень полiмерного матерiалу
 • результати токсикологiчних дослiджень речовин, якi мiгрують iз полiмерних матерiалiв
 • результати виробничих випробувань полiмеру
 • проекти технiчних умов i технологiчної iнструкцiї на полiмерний матерiал
 • рекламні проспекти фірми, якi характеризують подiбний полiмерний матерiал чи вироби з нього
 • Чудова можливiсть забезпечення захисту харчових продуктiв вiд шкiдливого впливу оточуючого середовища i забруднення
 • Успiшна конкуренцiя полiмерних матерiалiв з традицiйними металевими, дерев'яними, скляними
 • Висока технологiчнiсть i пластичнiсть, естетичнiсть виробiв iз полiмерних матерiалiв
 • Висока економiчнiсть їх впровадження
 • Міграція компонентів полімерних матеріалів у харчові продукти та відсутність екологічно безпечних методів утилізації їх відходів
 • природний газ
 • нафта i нафтопродукти
 • природнi полiмери
 • стабiлiзатори, пластифiкатори, барвники
 • солi важких металiв
 • До природних полiмерiв
 • До штучних полiмерiв
 • До природних мономерiв, якi є сировиною для отримання полiмерiв
 • Звiльненi мономери
 • Стабiлiзатори
 • Пластифiкатори
 • Барвники
 • Санітарно-показові мікроорганізми
 • Довготривале використання полiмерів
 • Відставання від сучасної технології і використання традиційних рецептур
 • Довготривале зберігання полімеру
 • Реутилізацію полімерів
 • Деструкцію полiмерів пiд впливом чинників навколишнього середовища
 • втрата пластичностi і мiцностi
 • деформацiя виробу
 • погiршення зовнiшнього вигляду
 • мiграцiя в оточуючi середовища окремих мономерiв